Οι Αφηγηματικές Δεξιότητες σε Παιδιά Προσχολικής & Πρώτης Σχολικής Ηλικίας


Δημοσιευμένα: Μαΐ 30, 2016
Maria Athansiou Kanellou
Eugenia Athansiou Korvesi
Asimina Ralli
Aggeliki Mouzaki
Fay Antoniou
Vasiliki Diamanti
Sophia Papaioannou
Περίληψη
Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει το αναπτυξιακό προφίλ του αφηγηματικού λόγου των παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Αξιολογήθηκαν οι δεξιότητες παραγωγής ελεύθερης αφήγησης και οι δεξιότητες αναδιήγησης 237 παιδιών, 4-5, 5-6 και 6-7 ετών, από διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Ακόμα, εξετάστηκε εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο δεξιοτήτων αφηγηματικού λόγου. Ταυτόχρονα, μελετήθηκε κατά πόσο τα αναπτυξιακά επίπεδα (ονοματοθεσία, παράθεση, σύνδεση, αλληλουχία, αφήγηση) που προτείνονται από το μοντέλο των Stadler και Ward (2005), μπορούσαν να αναδειχθούν στο συγκεκριμένο δείγμα. Μέσω τεσσάρων εικονογραφημένων ιστοριών, συλλέχθηκαν αφηγήσεις που στην συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκαν, κωδικοποιήθηκαν και βαθμολογήθηκαν ως προς τη μικροδομή και τη μακροδομή τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι αφηγηματικές δεξιότητες των παιδιών βελτιώθηκαν με την ηλικία τόσο ως προς την ελεύθερη αφήγηση όσο και ως προς την αναδιήγηση. Ωστόσο, τα παιδιά όλων των ηλικιακών ομάδων είχαν καλύτερες επιδόσεις στη δοκιμασία της αναδιήγησης συγκριτικά με τη δοκιμασία της ελεύθερης αφήγησης. Επίσης, τα αποτελέσματα ανέδειξαν διαφορές στις επιδόσεις σε σχέση με το φύλο, με τα κορίτσια να εμφανίζουν καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια. Τέλος, βρέθηκε στατιστικώς σημαντική συσχέτιση μεταξύ των επιδόσεων των παιδιών στην αναδιήγηση και στην ελεύθερη παραγωγή. Τα αποτελέσματα συζητούνται σε σχέση την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Allen, M.M., Ukrainetz, T.A., & Carswell, A.L (2012). The Narrative Language Performance of Three Types of At-Risk First-Grade Readers. Language, speech, and hearing services in schools, 43, 205–221.

Ardila, A., Rosselli, M., Matute, E., & Inozemtseva, O. (2011). Gender Differences in Cognitive Development. Developmental Psychology, 47(4), 984–990.

Βαρελά, Κ. Λ. (2010). Συνδετικότητα και κειμενικοί δείκτες: χρήση και αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη της ΣΤ' δημοτικού. Διδακτορική διατριβή, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Bamberg, M., & Damrad-Frye, R. (1991). On the ability to provide evaluative comments: Further explorations of children’s narrative competencies. Journal of Child Language, 18(3), 689–710.

Baron-Cohen, S., Leslie, A.M., & Frith, U. (1985). Does the autistic child have a `theory of mind'? Cognition, 21, 37-46.

Bliss, S. L., McCabe A., & Miranda, A.E. (1998). Narrative assessment profile: discourse analysis for school-age children. Journal of communication disorders, 31, 347-363.

Bloor, T., & Bloor, M. (1995). The functional analysis of English: a Hallidayan approach. London: Arnold.

Boudreau, D. (2008). Narrative abilities: Advances in research and implications for clinical practice. Topics in Language Disorders, 28, 99–114.

Bruner, J. (1986). Actual minds, possible worlds. Cambridge, MA: Harvard University Press. Ανακτήθηκε από: http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=YNuBf6W2rt0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=Bruner,+J.+%281986%29.+Actual+minds,+possible+worlds.+Cambridge,+MA:+Harvard+University+Press.&ots=36ZCQFJoAM&sig=BsL-RsGDJ2dx74qkmExoUEyf7OI&redir_esc=y#v=onepage&q=Bruner%2C%20J.%20%281986%29.%20Actual%20minds%2C%20possible%20worlds.%20Cambridge%2C%20MA%3A%20Harvard%20University%20Press.&f=false

Buck, G. (2001). Assessing listening. Cambridge, UK: Cambridge University Press. Ανακτήθηκε από: http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=6W_Pyu0NFGgC&oi=fnd&pg=PR10&dq=Buck,+G.+(2001).+Assessing+listening.+Cambridge,+UK:+Cambridge+University+Press&ots=1opb8BA2Gt&sig=W99QpZRsyVr_OOFMDXJNa5bEaGA&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Cain, K.., & Oakhill, J. (1996). The nature of the relationship between comprehension skill and the ability to tell a story. British Journal of Developmental Psychology, 14, 187–201.

Crais. E. R., & Lorch, N. (1994). Oral narratives in sehool-age children. Topics in Language Disorders , 14(3), 13-28.

Curenton, S.M. (2011).Understanding the landscapes of stories: the association between preschoolers’ narrative comprehension and production skills and cognitive abilities. Early Child Development and Care, 181 (6), 791-808.

Curenton, S.M., & Justice, L. (2004). African American and Caucasian preschoolers’ use of decontextualized language: Literate language features in oral narratives. Language, Speech, and Hearing Services in the Schools, 35(3), 240–253.

Curenton, M.S., & Lucas, M.T. (2007). Assessing narrative development. Στο K.L. Pence (Eds.), Assessment in emergent literacy. San Diego, CA: Plural.

Davis, A.G., & Coelho, A.C. (2004). Referential cohesion and logical coherence of narration after closed head injury. Brain and Language, 89, 508-523.

De Villiers, P., & De Villiers, J. (2004). Assessing Pragmatics: Who, What, and How. Seminar presented at the Annual Meeting of the American Speech Language Association, Philadelphia, PA.

Dickinson, D., & McCabe, A. (2001). Bringing it all togther: The multiple origins, skills, and environmental supports of early literacy. Learning Disabilities Research and Practice, 16, 186-202.

Dooley, C. (2011). The emergence of comprehension: A decade of research 2000- 2010. International Electronic Journal of Elementary Education, 4(1), 69-184.

Gardner-Neblett, N., Pungello, E. P., & Iruka, I. U. (2012). Oral narrative skills: Implications for the reading development of African American children. Child Development Perspectives, 6(3), 218-224.

Greenhalgh, K., & Strong, C. (2001). Literate language features in spoken narratives of children with typical language and children with language impairment. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 32(2), 114–125.

Griffin, T. M., Hemphill, L., Camp, L., & Wolf, D. P. (2004). Oral discourse in the preschool years and later literacy skills. First Language, 24(2), 123–147. doi: 10.1177/0142723704042369Gutierrez-Clellen & Iglesias, 1992

Hagtvet, B.E. (2003). Listening comprehension and reading comprehension in poor decoders: Evidence for the importance of syntactic and semantic skills as well as phonological skills. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 16, 505–539.

Halliday, M. A. K., & Hassan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman.

Hedberg, N. L., & Stoel-Gammon, C. (1986). Narrative analysis: Clinical procedures. Topics in Language Disorders, 7, 58-69.

Hickmann, M. (2003). Children’s discourse: person, time, and space across languages. Cambridge: Cambridge University Press.

Hipfner-Boucher, Κ., Milburn, Τ., Weitzman, Ε., Greenberg, J., Pelletier J., & Girolametto L. (2014). Relationships between preschoolers' oral language and phonological awareness. First Language, 34(2), 178–197.

Hoffman, J.L., William, H.T., & Paciga, K.A. (2014). Assessing vocabulary learning in early childhood. Journal of Early Childhood Literacy, 14(4) 459–481.

Hudson, J. A., & Nelson, K. (1983). Effects of script structure on children’s story recall. Developmental Psychology, 19, 625-635.

Humphries, T., Cardy, J.O., Worling, D.E., & Peets, K. (2004). Narrative comprehension and retelling abilities of children with nonverbal disabilities. Brain and Cognition 56, 77-88.

Hyde, J. S., & Linn, M. C. (1988). Gender differences in verbal ability. Psychological Bulletin, 104, 53–69.

Johnston, J. R. (2008). Narratives: Twenty-five years later. Topics in Language Disorders, 28, 93–98.

Johnston, V.(2015). The Power of the Read Aloud in the Age of the Common Core. The Open Communication Journal, 9, 34-38.

Justice, L. M., Bowles, R. P., Kaderavek, J. N., Ukrainetz, T. A., Eisenberg, S. L., & Gillam, R. B. (2006). The index of narrative microstructure: A clinical tool for analyzing school-age children’s narrative performance. American Journal of Speech-Language Pathology, 15, 177–191.

Justice, L. M., Bowles, R. P., Pence, K., & Gosse, C. (2010). A scalable tool for assessing the spoken narratives of preschool children: The NAP (Narrative Assessment Protocol), Early Childhood Research Quarterly, 25, 218-234.

Kendeou, P., Bohn-Gettler, C., White, M. J., & Van de Broek, P. (2008). Children’s inference generation across different media. Journal of Research in Reading, 32(3), 259–272.

Labov, W. (2010). Oral Narratives of Personal Experience. In: Patrick Hogan (ed.). Cambridge Encyclopedia of the Language Sciences. Cambridge: Cambridge University Press.

Labov, W., & Waletzsky, J. (1967). Narrative Analysis: Oral Versions of Personal Experience. Available: http://www.clarku.edu/~mbamberg/LabovWaletzky.htm
Lahey, M. (1988). Language disorders and language development. Boston: Allyn & Bacon.

Lehto J.E., & Anttila M. (2003). Listening Comprehension in Primary Level Grades Two, Four and Six. Scandinavian Journal of Educational Research, 4 (2), 133-143.

Lever, R., & Sénéchal, Μ. (2011). Discussing stories: On how a dialogic reading intervention improves kindergartners’ oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108, 1–24.

Lepola, J, Lynch, J., Laakkonen, E., Silvén, M., & Niemi, P. (2012). The Role of Inference Making and Other Language Skills in the Development of Narrative Listening Comprehension in 4-to 6-year-old Children. Reading Research Quarterly, 47(3), 259-282.

Lonigan, J. C., & Whitehurst, J.G. (1998). Relative efficacy of parent and teacher involvement in a shared-reading intervention for preschool children from low-income backgrounds. Early Childhood Research Quarterly, 13(2), 263-290 .

Lonigan, C. J., Burgess, S. R., & Anthony, J. L. (2000). Development of emergent literacy and early reading skills in preschool children: Evidence from a latent variable longitudinal study. Developmental Psychology, 36, 596-613.

Lynch, J. S., & Van Den Broek, P. (2007). Understanding the glue of narrative structure: Children's on- and off-line inferences about characters' goals. Cognitive Development, 22, 323–340.

Lynch, J. S., Van den Broek, P., Kremer, K. E., Kendeou, P., White, M. J., & Lorch, E. P. (2008). The development of narrative comprehension and its relation to other early reading skills. Reading Psychology, 29, 327–265.

McCabe, P. C., & Marshall, D. J. (2006). Measuring the social competence of preschool children with specific language impairment: Correspondence among informant ratings and behavioral observations. Topics in Early Childhood Special Education, 26, 234-246.

McCabe A., & Peterson, C. (1991). Developing narrative structure. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

McCabe A., & Rollins, P. (1994). Assessment of preschool narrative skills: prerequisite for literacy. Paper presented at the International Conference of the Learning Disabilities association, Atlanta, March 4-7.

Νάνου, Α. (2004). Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης του αφηγηματικού λόγου μέσω στρατηγικών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας που παρουσιάζουν αναπτυξιακές διαταραχές λόγου. Διδακτορική διατριβή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Nicolopoulou, A., McDowell, J., & Brockmeyer, C. (2006). Narrative play and emergent literacy: storytelling and story-acting meet journal writing. In: Singer, D., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (Eds.) (124-144). Play & Learning: How play motivates and enhances children’s cognitive and social-emotional growth. New York, NY: Oxford University Press.

O'Neill, D. K., Pearce, M. J., & Pick, J. L. (2004). Predictive relations between aspects of preschool children’s narratives and performance on the Peabody Individualized Achievement Test - Revised: Evidence of a relation between early narrative and later mathematical ability. First Language, 24, 149-183.

Παρίσης, Ι., & Παρίσης, Ν. (2003). Λεξικό λογοτεχνικών όρων. ΟΕΔΒ, Έκδοση, Δ.

Paris, A.H., & Paris, S.G. (2003). Assessing narrative comprehension in young children. Reading Research Quarterly, 38(1), 36-76.

Paul, R., & Smith, R. (1993). Narrative skills in 4-year-olds with normal, impaired, and late-developing language. Journal of Speech and Hearing Research, 36, 592-598.

Pearson, B.Z., & De Villiers, P.A. (2006). Discourse, narrative and pragmatic development. In: K. Brown (Ed.). (686-693). Encyclopedia of Language and Linguistics (Second Edition): Language Acquisition. Elsevier Publishers.

Pearson, P.D., Hiebert, E.H., & Kamil, M.L. (2014). Vocabulary Assessment: What We Know and What We Need to Know. TextProject Article Series, California.

Petersen, D.B. (2010). A Systematic Review of Narrative-Based Language Intervention With Children Who Have Language Impairment. Communication Disorders Quarterly, XX,X, 1-14.

Petersen, D.B., Gillam S.L., & Gillam, R.B. (2008). Emerging Procedures in Narrative Assessment: The Index of Narrative Complexity. Topics in Language Disorders, 28(2), 115-130.

Peterson, C. Jesso, B., & McCabe, A. (1999). Encouraging narratives in preschoolers: an intervention study. Journal of Child Language, 26, 49-67.

Peterson, C., & McCabe, A. (1991a). On the threshold of the story realm: Semantic versus pragmatic use of connectives in narratives. Merrill-Palmer Quarterly, 17, 445-464.

Peterson, C., & McCabe, A. (1991b). Linking children’s connective use and narrative macrostructure. In McCabe, Α. & Peterson, C.(1991). Developing narrative structure Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Ανακτήθηκε από: http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=-0scdDeKnj0C&oi=fnd&pg=PR7&dq=McCabe,+%CE%91.+%26+Peterson,+C.+Developing+narrative+structure&ots=bGq_V9dPk2&sig=kr2748S1wvKQe5AItpoVxpDQnFc&redir_esc=y#v=onepage&q=McCabe%2C%20%CE%91.%20%26%20Peterson%2C%20C.%20Developing%20narrative%20structure&f=false

Polkinghorne, D.E. (1995). Narrative configuration in qualitative analysis. International Journal of Qualitative Studies in Education, 8(1), 5-23. doi: 10.1080/0951839950080103

Potocki, A., Ecalle, J., & Magnan, A. (2013). Narrative Comprehension Skills in 5-Year-Old Children: Correlational Analysis and Comprehender Profiles. The Journal of Educational Research, 106, 14–26

Ράλλη, Α.Μ., & Σιδηροπούλου, Τ. (2012). Η σημασία της αναδιήγησης στην ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου παιδιών προσχολικής ηλικίας. Επιστήμες Αγωγής, 1, 113-136.

Ralli, A. M., & Dockrell, J. (2010). Real world word learning: Exploring the development of children’s lexical representations. Ψυχολογία, 17(1), 1-24.

Schneider, P., & Dubé, R. V. (2005). Story presentation effects on children's retell content. American Journal of Speech-Language Pathology, 14(1), 52-60.

Schneider, P., Dubé, R. V., & Hayward, D. (2003). The Edmonton Narrative Norms Instrument. Available: http://www.rehabmed.ualberta.ca/spa/enni/manual_new.htm
Skarakis-Doyle, E., Dempsey, L., & Lee, C.(2008). Identifying Language Comprehension Impairment in Preschool Children. Language, speech and hearing services in schools, 39, 54–65.

Snow, C. E., Tabors, P. O., Nicholson, P., & Kurland, B. (1995). SHELL: Oral language and early literacy skills in kindergarten and first grade children. Journal of Research in Childhood Education, 10, 37-48.
Stadler, M. A. & Ward, G. C. (2005). Supporting the Narrative development of Young children. Early Childhood Education Journal, 33(2), 73-80.

Storch, A.S., & Whitehurst J.G. (2002). Oral Language and Code-Related Precursors to Reading: Evidence From a Longitudinal Structural. Developmental Psychology, 38(6), 934-947.

Suggate, S. P., Schaughency, E. A., & Reese, E. (2011). The contribution of age and formal schooling to oral narrative and pre-reading skills. First Language, 31, 379-403. doi: 10.1177/0142723710395165
Szaflarski, J.P., Altaye, M., Rajagopal, A., Eaton, K., Meng, X., Plante, E., & Holland, S.K. (2012). A 10-year longitudinal fMRI study of narrative comprehension in children and adolescents. NeuroImage, 63, 1188–1195

Σταμούλη, Σ. (2010). Η ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου στην ελληνική ως πρώτη και ως δεύτερη γλώσσα. Διδακτορική διατριβή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Spencer T.D., & Slocum, T.A. (2010). The effect of a Narrative Intervention on Story Retelling and Personal Story Generation Skills of Preschoolers With Risk Factors and Narrative Language Delays. Journal of Early Intervention, 32(3), 178-179.

Stein, N., L., & Glenn, C. (1979). An analysis of story comprehension in elementary school children. In: R. O. Freedle (Eds.). (pp. 53-120). New directions in discourse processing. Norwood, NJ: Ablex.

Tilstra, J., & McMaster, K. (2007). Productivity, Fluency, and Grammaticality Measures From Narratives: Potential Indicators of Language Proficiency? Communication Disorders Quarterly, 29(1), 43-53.

Trabasso, T., Van Den Broek, P., & Suh, S. Y. (1989). Logical necessity and transitivity of causal relations in stories. Discourse Processes, 12(1), 1-25.

Van den Broek, P., Kendeou, P., Kremer, K., Lynch, J. S., Butler, J., White, M. J., & Lorch, E. P. (2005). Assessment of comprehension abilities in young children. In S. Stahl& S. Paris (Eds.), Children’s Reading Comprehension and Assessment. Mahwah, NJ: Erlbaum.

Vandewalle, Ε., Boets Β., Boons Τ., Ghesquiere P., & Zink I.(2012). Oral language and narrative skills in children with specific language impairment with and without literacy delay: A three-year longitudinal study. Research in Developmental Disabilities 33, 1857–1870.

Virginia Department of Education (2013). Narrative Language Microstructure Analysis. Ανακτήθηκε από:http://www.doe.virginia.gov/special_ed/disabilities/speech_language_impairment/webinar_narrative_assessment_microstructure.pdf
Voos, K., & Santarpia, S. (2003). Narrative Comprehension. Ανακτήθηκε από: http://gse.buffalo.edu/fas/cook-cottone/tools/PDFfiles/comprehensionNarrative.pdf
Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge, MA: MIT Press. Ανακτήθηκε από http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=B9HClB0P6d4C&oi=fnd&pg=PR4&dq=Vygotsky+%281962%29.+Thought+and+language.+Cambridge&ots=TrFdUci5Oo&sig=9-TOlvwB4PJg9E8UphUQZHZ69MM&redir_esc=y#v=onepage&q=Vygotsky%20%281962%29.%20Thought%20and%20language.%20Cambridge&f=false

Westerveld, M., ,& Gillon, G.T. (2010). Profiling oral narrative ability in young school-aged children. International Journal of Speech-Language Pathology, 12(3), 178–189.

Westerveld, M. F., Gillon, G. T., & Moran, C. (2008). A longitudinal investigation of oral narrative skills in children with mixed reading disability. International Journal of Speech-Language Pathology,10 (3), 132-145.

Zevenbergen, A., Whitehurst, G., & Zevenebergen, J. (2003). Εffects of a shared-reading intervention on the inclusion of evaluative devices in narratives of children from low-income families. Αpplied Development Psychology, 24, 1–15.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)