Η αυτοαποτελεσματικότητα και η συλλογική αποτελεσματικότητα των δασκάλων της Κύπρου σε τάξεις συνεκπαίδευσης με μαθητές στο φάσμα του αυτισμού.


Δημοσιευμένα: Apr 16, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) Αυτοαποτελεσματικότητα Συλλογική Αποτελεσματικότητα Δάσκαλοι Συνεκπαίδευση Autism spectrum disorder Self-Efficacy Collective-Efficacy Teachers Inclusive Education
Κυριακή Κουλλαπή
https://orcid.org/0000-0002-6160-5914
Όλγα Λύρα
Περίληψη

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εξετάζει τη συσχέτιση της αυτοαποτελεσματικότητας και της συλλογικής αποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κύπρο, όταν καλούνται να διδάξουν σε τάξεις συνεκπαίδευσης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται μαθητές που έχουν διαγνωστεί με κάποια διαταραχή στο φάσμα του αυτισμού (ΔΑΦ). Πιο συγκεκριμένα, διερευνώνται οι παράγοντες που δύνανται να επιδράσουν στα επίπεδα της αυτοαποτελεσματικότητας και της συλλογικής αποτελεσματικότητας των δασκάλων μέσα από την οπτική γωνία των ίδιων, τόσο γενικά, όσο και σε περίπτωση που διδάσκουν μαθητές με ΔΑΦ, καθώς επίσης και ο τρόπος που οι δύο αυτές μορφές αποτελεσματικότητας σχετίζονται. Στόχος είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επιδρούν στη στάση των εκπαιδευτικών όσον αφορά το θεσμό της συνεκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας πραγματοποιήθηκαν ημιδομημένες συνεντεύξεις με 13 δασκάλους και τα δεδομένα αναλύθηκαν με βάση την ποιοτική μεθόδο της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου (content analysis). Η ανάλυση των αποτελεσμάτων προσέφερε μια επαλήθευση του θεωρητικού σχήματος των Tschannen - Moran and Hoy (2001), το οποίο βασίζεται στη θεωρία της αυτοαποτελεσματικότητας του Bandura (1977), και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ενεργός συμμετοχή των μαθητών κατά τη διαδικασία της μάθησης, η δυνατότητα διαχείρισης της τάξης, και οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που επιλέγει να χρησιμοποιήσει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός είναι οι τρεις κατηγορίες, στις οποίες συνοψίζονται οι παράγοντες που επιδρούν στα επίπεδα της αυτοαποτελεσματικότητας του. Αναδεικνύεται, συνεπώς, η αναγκαιότητα μιας αγαστής συνεργασίας ανάμεσα σε όλους τους εμπλεκόμενους στην εφαρμογή των αρχών της συνεκπαίδευσης στα γενικά σχολεία, ούτως ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη μείωση των παραγόντων που επιδρούν αρνητικά στα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας των δασκάλων της γενικής εκπαίδευσης. Η συμβολή της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο γεγονός ότι η διερεύνηση των στοιχείων αυτών αφορά σε δασκάλους που καλούνται να διδάξουν σε μαθητές με ΔΑΦ μέσα σε τάξεις συνεκπαίδευσης, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα μαθητών εντάσσεται τα τελευταία χρόνια στα γενικά σχολεία.

Abstract

The current article examines the relationship between perceived self-efficacy and collective efficacy among primary school teachers in Cyprus, who teach in classes that include students with autism spectrum disorder (ASD). In particular, we examine the factors that affect teachers’ self-efficacy and collective efficacy through their own perspective, both in general as well as in the case of teaching students with ASD. In addition, we study the way that these two types of effectiveness are related, with the aim of investigating the factors that affect teachers’ attitudes towards inclusion. We conducted semi-structured interviews with 13 teachers and the data were analysed via qualitative content analysis. The analysis of the results confirmed the theoretical scheme of Tschannen - Moran and Hoy (2001), based on Bandura's (1977) theory of self-efficacy. They concluded that student engagement during the lesson, classroom management and the instructional strategies that each teacher applies, are the three categories that summarize the factors that affect teachers’ perceptions of self-efficacy. Therefore, we underline the need for a genuine cooperation among all those involved in the application of the principles of inclusion in mainstream schools, so that the factors that negatively affect the levels of self-efficacy of general education teachers are reduced. The study draws timely implications concerning the practices of teachers who teach students with ASD in inclusive school settings, given that the presence of students with ASD in mainstream Cypriot schools has increased in recent years.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Κυριακή Κουλλαπή, Open University of Cyprus

Μόλις ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στις Επιστήμες της Αγωγής και συγκεκριμένα στο τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης

Όλγα Λύρα, Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου
Συνεργαζόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό στο πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου
Αναφορές
Αμπαρτζάκη, Μ. & Κυπριωτάκη, Μ.Α. (2010) Η διαφοροποίηση των μαθησιακών εμπειριών στο κοινό νηπιαγωγείο για την ενσωμάτωση παιδιών με εμπόδια στη ζωή και στη μάθηση. Στο Α. Κορνιλάκη, Μ. Κυπριωτάκη & Γ. Μανωλίτσης (Επιμ.), Πρώιμη παρέμβαση: Διεπιστημονική θεώρηση (σσ. 205-232). Αθήνα: Πεδίο.
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM-5®). American Psychiatric Pub.
Ασωνίτου, Α., Γρηγορίου, Φ., Κακλαμανάκη, Ε., Κούρτη, Β., Μαγαλιού, Ε., Μητροπούλου, Ε., ... & Καρζή, Θ. (2011). Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με αυτισμό. Αθήνα: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.
Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change Stanford University ,84(2), 191-215.
Bandura, A. (1994). Self-efficacy. In V. S. Ramachaudran (Ed.), Encyclopedia of Human Behavior (4, 71-81). New York: Academic Press. (Reprinted in H. Friedman [Ed.], Encyclopedia of mental health. San Diego: Academic Press, 1998). Psychological Review.
Bandura, A. (1998). Personal and collective efficacy in human adaptation and change. Advances in Psychological Science, 1, 51-71.
Βεγουδάκης, Κ. (2016). Χρήση των Νέων Τεχνολογιών για τη διερεύνηση των στάσεων και των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη συμπεριληπτική εκπαίδευση παιδιών με ή χωρίς ειδικές ανάγκες και αναπηρίες.
Benight, C. C., & Bandura, A. (2004). Social cognitive theory of posttraumatic recovery: The role of perceived self-efficacy. Behaviour Research and Therapy, 42(10), 1129-1148.
Boujut, E., Popa-Roch, M., Palomares, E. A., Dean, A., & Cappe, E. (2017). Self-efficacy and burnout in teachers of students with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 36, 8-20.
Γαλάνης ,Π. (2009). Εκπαίδευση παιδιών με αυτισμό στην αυτοδιαχείριση: μια συμπεριφοριοαναλυτική παρέμβαση για την ένταξή τους στο σχολείο. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, Αθήνα.
Charalambous, C. Y., & Philippou, G. N. (2010). Teachers’ concerns and efficacy beliefs about implementing a mathematics curriculum reform: integrating two lines of inquiry. Educational Studies in Mathematics, 75(1), 1-21.
Corona, L. L., Christodulu, K. V., & Rinaldi, M. L. (2017). Investigation of school professionals’ self-efficacy for working with students with ASD: Impact of prior experience, knowledge, and training. Journal of Positive Behavior Interventions, 19(2), 90-101.
Creswell, J. W. (2016). Η έρευνα στην εκπαίδευση: Σχεδιασμός, διεξαγωγή και αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας. Χ. Τζορμπατζούδης (επιμ.) (Ν. Κουβαράκου, Μεταφρ.) Αθήνα: Ίων. (το πρωτότυπο έργο εκδόθηκε 2011).
Daneshvar, S. D., Charlop, M. H., & Berry Malmberg, D. (2018). A treatment comparison study of a photo activity schedule and Social Stories for teaching social skills to children with Autism Spectrum Disorder: brief report. Developmental Neurorehabilitation, 1-6.
DiBenedetto, M. K., & Schunk, D. H. (2018). Self-efficacy in education revisited through a sociocultural lens. Big Theories Revisited 2, 117.
Dimopoulou, E. (2014). Self- Efficacy and Collective Efficacy Beliefs in Relation to Position, Quality of Teaching and Years of Experience. Literacy Information and Computer Education Journal, 5(1).
Dimopoulou, E. (2016). Self-efficacy and collective efficacy beliefs of teachers of pupils with autism in the UK (Doctoral dissertation, Brunel University London).
Dohoo, J. (2018). Collective teacher efficacy research: Productive patterns of behaviour and other positive consequences. Journal of Educational Change, 1-23.
Fackler, S., & Malmberg, L. E. (2016). Teachers' self-efficacy in 14 OECD countries: Teacher, student group, school and leadership effects. Teaching and Teacher Education, 56, 185-195.
Zoniou‐Sideri, A., & Vlachou, A. (2006). Greek teachers’ belief systems about disability and inclusive education. International journal of inclusive education, 10(4-5), 379-394.
Garrad, T-A., Reiner, Ch., Pedersen, S. (2018). Attitudes of Australian primary school teachers towards the inclusion of students with autism spectrum disorders. Jorsen, 19(1), 58-67. doi: 10.1111/1471-3802.12424.
Harris, J. C. (2016). The origin and natural history of autism spectrum disorders. Nature Neuroscience, 19(11), 1390.
Heward, W. (2011). Παιδιά με ειδικές ανάγκες, μια εισαγωγή στην ειδική εκπαίδευση. Στο Α.Δαβάζογλου & Κ. Μ. Κόκκινος (Επιμ.), (Χ. Λυμπεροπούλου, μεταφρ.). Αθήνα: Τόπος (Πρωτότυπη έκδοση, 2009).
Kασίδης, Δ. (2015). Η δυνατότητα εκπαίδευσης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού στο γενικό πρωτοβάθμιο σχολείο. Μειονεκτήματα-Πλεονεκτήματα-Προκλήσεις-Προοπτικές. Στο Γ. Παπαδάτου, Σ Πολυχρονοπούλου & Α Μπαστέα (Επιμ.). Λειτουργίες νόησης και λόγου στη συμπεριφορά, στην εκπαίδευση και στην ειδική αγωγή. Πρακτικά 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης (σσ.616-621). Αθήνα: Κέντρο Μελέτης Ψυχοφυσιολογίας και Εκπαίδευσης/ΕΚΠΑ.
Κατάκη, Χ. (2017). Συμπερίληψη, αυτοαποτελεσματικότητα και εφαρμόσιμες προσαρμογές συμπερίληψης για τη διδασκαλία της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες: πεποιθήσεις εκπαιδευτικών της Αγγλικής ως ξένης γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ελληνικό σχολείο (Αδημοσίευτη Διπλωματική Εργασία). Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
Kanner, L. (1943). Autistic disturbances of affective contact. Nervous child, 2(3), 217-250.
Klassen, R. M., & Chiu, M. M. (2010). Effects on teachers' self-efficacy and job satisfaction: teacher gender, years of experience, and job stress. Journal of Educational Psychology, 102(3), 741e756.
Lim, S., & Eo, S. (2014). The mediating roles of collective teacher efficacy in the relations of teachers' perceptions of school organizational climate to their burnout. Teaching and Teacher Education, 44, 138-147.
Lindsay, S., Proulx, M., Scott, H., & Thomson, N. (2014). Exploring teachers' strategies for including children with autism spectrum disorder in mainstream classrooms. International Journal of Inclusive Education, 18(2), 101-122.
Mohammadzaheri, F., Koegel, L. K., Rezaee, M., & Rafiee, S. M. (2014). A randomized clinical trial comparison between pivotal response treatment (PRT) and structured applied behavior analysis (ABA) intervention for children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 44(11), 2769-2777.
Monsen, J. J., Ewing, D. L., & Kwoka, M. (2014). Teachers’ attitudes towards inclusion, perceived adequacy of support and classroom learning environment. Learning Environments Research, 17(1), 113-126.
Πασχαλίδου, Δ. (2016). Απόψεις εκπαιδευτικών ως προς την αποτελεσματικότητα του θεσμού της παράλληλης στήριξης στην κοινωνικοποίηση μαθητών με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος: η περίπτωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αδημοσίευτη Διατριβή Επιπέδου Μάστερ). Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη.
Palardy, G. J., & Rumberger, R. W. (2008). Teacher effectiveness in first grade: The importance of background qualifications, attitudes, and instructional practices for student learning. Educational Evaluation and Policy Analysis, 30(2), 111-140.
Park, M., & Chitiyo, M. (2011). An examination of teacher attitudes towards children with autism. Journal of Research in Special Educational Needs, 11(1), 70-78.
Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2010). Teacher self-efficacy and teacher burnout: A study of relations. Teaching and Teacher Education, 26(4), 1059-1069.
Skaalvik, E. M., & Skaalvik, S. (2014). Teacher self-efficacy and perceived autonomy: Relations with teacher engagement, job satisfaction, and emotional exhaustion. Psychological Reports, 114(1), 68-77.
Σταμπολτζή, Α., Καλούρη, Ρ., & Τσίτσου, Ε. (2018). Φοιτητές στο φάσμα του αυτισμού: Εμπόδια, δυνατότητες και τρόποι στήριξης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έρευνα στην Εκπαίδευση, 7(1), 28-43.
Sparapani, N., Morgan, L., Reinhardt, V. P., Schatschneider, C., & Wetherby, A. M. (2016). Evaluation of classroom active engagement in elementary students with autism spectrum disorder. Journal of Autism and Developmental Disorders, 46(3), 782-796.
Sysoeva, O. V., Constantino, J. N., & Anokhin, A. P. (2018). Event-related potential (ERP) correlates of face processing in verbal children with autism spectrum disorders (ASD) and their first-degree relatives: a family study. Molecular Autism, 9(1), 41.
Theodoulou, A. (2018). Teacher Self-Efficacy with Regard to Providing Appropriate Intervention Services for Children with Autism Spectrum Disorder in Cyprus (Διδακτορική Διατριβή). Northcentral University, San Diego.
Tsakiridou, H., & Polyzopoulou, K. (2014). Greek teachers’ attitudes toward the inclusion of students with special educational needs. American Journal of Educational Research, 2(4), 208-218.
Tschannen-Moran, M., & Hoy, A. W. (2001). Teacher efficacy: Capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17(7), 783-805.
UNESCO (1994). The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education. Salamanca: Unesco.
UNITED NATIONS. (2006). Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και Προαιρετικό Πρωτόκολλο. Ανακτήθηκε από https://www.unric.org/el/index.php?option=com_content&view=article&id=46
Urton, K., Wilbert, J., & Hennemann, T. (2014). Attitudes towards inclusion and self-efficacy of principals and teachers. Learning Disabilities--A Contemporary Journal, 12(2).
Viel-Ruma, K., Houchins, D., Jolivette, K., & Benson, G. (2010). Efficacy beliefs of special educators: The relationships among collective efficacy, teacher self-efficacy, and job satisfaction. Teacher Education and Special
Education, 33(3), 225-233.