Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη διαταραχή ελλειματικής προσοχής- υπερκινητικότητας


Δημοσιευμένα: Nov 1, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
Στάσεις εκπαιδευτικών διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ) παρεμβάσεις σχολική διαχείριση
Ηλίας Βασιλειάδης
https://orcid.org/0000-0002-7625-1709
Γεώργιος Βλειώρας
https://orcid.org/0000-0001-6076-5572
Στέλλα Τσερμεντσελή
https://orcid.org/0000-0003-3622-0171
Αικατερίνη Τσακνάκη
https://orcid.org/0000-0001-5147-9427
Περίληψη

Οι εκτιμήσεις των εκπαιδευτικών για τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ καθορίζουν τη μαθησιακή τους πορεία, επηρεάζουν την εικόνα εαυτού που διαμορφώνουν καθώς και τα επίπεδα κοινωνικής αποδοχής από τους συνομήλικους τους. Ωστόσο, ο τρόπος διαχείρισης των συμπτωμάτων της ΔΕΠ-Υ από τους εκπαιδευτικούς στη χώρα μας δεν έχει προσδιοριστεί επαρκώς. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι πεποιθήσεις των Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικής αγωγής για τους μαθητές και τις μαθήτριες με ΔΕΠΥ. Οι παράμετροι που συνδέονται με την αντιμετώπιση των δυσκολιών που εμφανίζονται στη τάξη όπου φοιτούν μαθητές με ΔΕΠ-Υ αποτυπώθηκαν με την ηλεκτρονική χορήγηση ερωτηματολόγιου αυτο-αναφοράς, ανοιχτών ερωτήσεων σε 19 εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της γενικής αγωγής. Η επεξεργασία των δεδομένων βασίστηκε στις αρχές της διασταυρωμένη ανάλυσης των δεδομένων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η διαχείριση των δυσκολίων των συγκεκριμένων μαθητών δεν μπορεί να είναι αποδοτική με τους παραδοσιακούς παιδαγωγικούς τρόπους. Οι εκπαιδευτικοί, ακολουθώντας το ατομικό-ιατρικό μοντέλο διαχείρισης των συμπεριφορικών δυσκολιών, κρίνουν σημαντική την εξατομικευμένη ψυχο-εκπαιδευτική υποστήριξη των παιδιών με ΔΕΠ-Υ, όχι από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς αλλά από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό. Συμπερασματικά, προκρίνεται ο επαναπροσδιορισμός του διακριτού ρόλου των εκπαιδευτικών γενικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφορικά με τη διαχείριση των μαθητών με ΔΕΠ-Υ εντός της σχολικής τάξης.


 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Ηλίας Βασιλειάδης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,University of Western Macedonia

Τμήμα Ψυχολογίας , Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Department of Psychology, University of Western Macedonia

Γεώργιος Βλειώρας , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας University of Thessaly

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίκουρος Καθηγητής Αναπτυξιακής Ψυχολογίας

Στέλλα Τσερμεντσελή , Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας University of Thessaly

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Αναφορές
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Washington. American Psychiatric Association.
Anderson, D. L., Watt, S. E., Noble, W., & Shanley, D. C. (2012). Knowledge of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and attitudes toward teaching children with ADHD: The role of teaching experience. Psychology in the Schools, 49(6), 511-525. https://doi.org/10.1002/pits.21617
Αντωνοπούλου, Α., Σταμπολτζή, Α., & Κουβαβά, Σ. (2010). Γνώσεις δασκάλων σχετικά με τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμάτων, 16, 162-180.
Avramidis, E., & Norwich, B. (2002). Teachers' attitudes towards integration/inclusion: a review of the literature. European Journal of Special Needs Education, 7(2), 129-147. https://doi.org/10.1080/08856250210129056
Babbie, E. (2018). Εισαγωγή στη κοινωνική έρευνα. Κριτική
Barkley, R. A., Murphy, K. R., & Fischer, M. (2010). ADHD in adults: What the science says. Guilford press.
Blotnicky-Gallant, P., Martin, C., McGonnell, M., & Corkum, P. (2015). Nova Scotia teachers’ ADHD knowledge, beliefs, and classroom management practices. Canadian Journal of School Psychology, 30(1), 3-21. https://doi.org/10.1177/0829573514542225
Brook, U., Watemberg, N., & Geva, D. (2000). Attitude and knowledge of attention deficit hyperactivity disorder and learning disability among high school teachers. Patient Education and Counseling, 40(3), 247-252. https://doi.org/10.1016/S0738-3991(99)00080-4
Bussing, R., & Mehta, A. S. (2013). Stigmatization and self-perception of youth with attention deficit/hyperactivity disorder. Patient Intelligence, 5, 15-27. https://doi.org/ 10.2147/PI.S18811
Δουβαρά, Ε., & Τσάτσου, Β. (2012). Η συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα για τη ΔΕΠ-Υ στην Ελλάδα. Στο Ε. Κάκουρος & Κ. Μανιαδάκη (Επιμ.), Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής-υπερκινητικότητα: θεωρητικές προσεγγίσεις & θεραπευτική αντιμετώπιση (σ. 355-372). Gutenberg.
DuPaul, G. J., & Stoner, G. (2014). ADHD in the schools: Assessment and intervention strategies. Guilford Publications.
DuPaul, G. J., Weyandt, L. L., & Janusis, G. M. (2011). ADHD in the classroom: Effective intervention strategies. Theory into Practice, 50(1), 35-42. https://doi.org/10.1080/00405841.2011.534935
Ελληνική Στατιστική Αρχή. (2014). Δημοτικά σχολεία: πληθυσμός, μονάδες, προσωπικό: Έναρξη-λήξη, 2014. http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SED12/2014
Erchul, W., & Martens, B., (2002). School consultation: Conceptual and Empirical Bases of Practice. Springer.
Ewe, L. P. (2019). ADHD symptoms and the teacher–student relationship: a systematic literature review. Emotional and Behavioural Difficulties, 24(2), 136-155. https://doi.org/10.1080/13632752.2019.1597562
Ewe, L. P., & Aspelin, J. (2022). Relational competence regarding students with ADHD–An intervention study with in-service teachers. European Journal of Special Needs Education, 37(2) 293–308. https://doi.org/10.1080/08856257.2021.1872999
Freedman, J. E. (2016). An analysis of the discourses on attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) in US special education textbooks, with implications for inclusive education. International Journal of Inclusive Education, 20(1), 32-51. https://doi.org/10.1080/13603116.2015.1073375
Zoniou‐Sideri, A., Deropoulou‐Derou, E., Karagianni, P., & Spandagou, I. (2006). Inclusive discourse in Greece: Strong voices, weak policies. International Journal of Inclusive Education, 10(02-03), 279-291. https://doi.org/10.1080/13603110500256046
Giannopoulou, I., Korkoliakou, P., Pasalari, E., & Douzenis, A. (2017). Greek teachers' knowledge about attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatriki, 28(3), 226-233. https://doi.org/10.22365/jpsych.2017.283.226
Gwernan-Jones, R., Moore, D. A., Cooper, P., Russell, A. E., Richardson, M., Rogers, M., ... & Garside, R. (2016). A systematic review and synthesis of qualitative research: the influence of school context on symptoms of attention deficit hyperactivity disorder. Emotional and Behavioural Difficulties, 21(1), 83-100. https://doi.org/10.1080/13632752.2015.1120055
Hong, Y. (2008). Teachers' perceptions of young children with ADHD in Korea. Early Child Development and Care, 178(4), 399-414. https://doi.org/10.1080/03004430701321829
Κάκουρος, Ε., Παπαηλιού, Χ., & Μπαδικιάν, Μ. (2006). Οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη φύση και την αντιμετώπιση της Διαταραχής Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 41, 117- 130.
Kawabata, Y., Tseng, W. L., & Gau, S. S. F. (2012). Symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and social and school adjustment: The moderating roles of age and parenting. Journal of Abnormal Child Psychology, 40(2), 177-188. https://doi.org/10.1007/s10802-011-9556-9
Kos, J. M., Richdale, A. L., & Hay, D. A. (2006). Children with attention deficit hyperactivity disorder and their teachers: A review of the literature. International Journal of Disability, Development and Education, 53(2), 147-160. https://doi.org/10.1080/10349120600716125
Kos, J. M., Richdale, A. L., & Jackson, M. S. (2004). Knowledge about Attention‐Deficit/Hyperactivity Disorder: A comparison of in‐service and preservice teachers. Psychology in the Schools, 41(5), 517-526. https://doi.org/10.1002/pits.10178
Martinussen, R., Tannock, R., & Chaban, P. (2011). Teachers’ reported use of instructional and behavior management practices for students with behavior problems: Relationship to role and level of training in ADHD. Child & Youth Care Forum, 40, 193-210. https://doi.org/10.1007/s10566-010-9130-6
Mautone, J. A., Marcelle, E., Tresco, K. E., & Power, T. J. (2015). Assessing the quality of parent–teacher relationships for students with ADHD. Psychology in the Schools, 52(2), 196-207. https://doi.org/10.1002/pits.21817
Mavropalias, T., & Anastasiou, D. (2016). What does the greek model of parallel support have to say about co-teaching? Teaching and Teacher Education, 60, 224-233. https://doi.org/10.1016/j.tate.2016.08.014
Miles, M., & Huberman, Μ. (2003). Qualitative data analysis. Sage.
Moore, D. A., Gwernan-Jones, R., Richardson, M., Racey, D., Rogers, M., Stein, K., ... & Garside, R. (2016). The experiences of and attitudes toward non-pharmacological interventions for attention-deficit/hyperactivity disorder used in school settings: a systematic review and synthesis of qualitative research. Emotional and Behavioural Difficulties, 21(1), 61-82. https://doi.org/10.1080/13632752.2016.1139296
Moore, D. A., Russell, A. E., Arnell, S., & Ford, T. J. (2017). Educators' experiences of managing students with ADHD: a qualitative study. Child: Care, Health and Development, 43(4), 489-498. https://doi.org/10.1111/cch.12448
Μπιμούδη, Μ. (2016).Παιδιά με διάγνωση διάσπασης προσοχής και υπερκινητικότητας στο σχολικό πλαίσιο Μελέτες Περίπτωσης. Στο Ι. Παπαδάτος, Σ. Πολυχρονοπούλου & Α. Μπαστέα (Επιμ.), 6ΟΠανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης Αθήνα 24-26 Ιουνίου 2016 (799-811). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μπίμπου- Νάκου, Ι. (2010). Ψυχολογία και σχολείο. Στο Ε. Μουρελή (Επιμ.), Αναστοχαστική πράξη (σς. 307-384). Νήσος.
Ohan, J. L., Visser, T. A., Strain, M. C., & Allen, L. (2011). Teachers' and education students' perceptions of and reactions to children with and without the diagnostic label “ADHD”. Journal of School Psychology, 49(1), 81-105. https://doi.org/10.1016/j.jsp.2010.10.001
Oliver, M. (2009). Αναπηρία και Πολιτική. Επίκεντρο.
Rokeach, A., & Wiener, J. (2020). Friendship quality in adolescents with ADHD. Journal of attention disorders, 24(8), 1156-1168. https://doi.org/10.1177/1087054717735380
Russell, A., Tay, E., M., Ford, T., Russell, G., & Moore, D. (2019). “Educational Practitioners’ perceptions of ADHD: A qualitative study of views of the home lives of children with ADHD in the UK.” British Journal of Special Education, 46 (1), 8–28. https://doi.org/10.1111/1467-8578.12247
Sherman, J., Rasmussen, C., & Baydala, L. (2008). The impact of teacher factors on achievement and behavioural outcomes of children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A review of the literature. Educational Research, 50(4), 347-360. https://doi.org/10.1080/00131880802499803
Sjowall, D., Roth, L., Lindqvist, S., & Thorell, L. B. (2013). Multiple deficits in ADHD: executive dysfunction, delay aversion, reaction time variability, and emotional deficits. Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Disciplines, 54(6), 619-627. https://doi.org/10.1111/jcpp.12006
Skounti, M., Giannoukas, S., Dimitriou, E., Nikolopoulou, S., Linardakis, E., & Philalithis, A. (2010). Prevalence of attention deficit hyperactivity disorder in schoolchildren in Athens, Greece. Association of ADHD subtypes with social and academic impairment. ADHD Attention Deficit and Hyperactivity Disorders, 2(3), 127-132. . https://doi.org/10.1007/s12402-010-0029-8
Sluiter, M. N., Wienen, A. W., Thoutenhoofd, E. D., Doornenbal, J. M., & Batstra, L. (2019). Teachers’ role and attitudes concerning ADHD medication: A qualitative analysis. Psychology in the Schools, 56(8), 1259-1270. https://doi.org/10.1002/pits.22270
Snider, V. E., Busch, T., & Arrowood, L. (2003). Teacher knowledge of stimulant medication and ADHD. Remedial and Special Education, 24(1), 46-56.https://doi.org/10.1177/074193250302400105
Te Meerman, S., Batstra, L., Grietens, H., & Frances, A. (2017). ADHD: a critical update for educational professionals. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being, 12,1-6. https://doi.org/10.1080/17482631.2017.1298267
Tegtmejer, T. (2019). ADHD as a classroom diagnosis. An exploratory study of teachers’ strategies for addressing ‘ADHD classroom behaviour’. Emotional and Behavioural Difficulties,24(3), 239-253. https://doi.org/10.1080/13632752.2019.1609271
Thomas, R., Sanders, S., Doust, J., Beller, E., & Glasziou, P. (2015). Prevalence of attention-deficit/hyperactivity disorder: a systematic review and meta-analysis. Pediatrics, 135(4), 994-1001. https://doi.org/10.1542/peds.2014-3482
Vereb, R. L., & DiPerna, J. C. (2004). Teachers' knowledge of ADHD, treatments for ADHD, and treatment acceptability: An initial investigation. School Psychology Review, 33(3), 421-428. https://doi.org/10.1080/02796015.2004.12086259
Ward, R. J., Kovshoff, H., & Kreppner, J. (2021). School staff perspectives on ADHD and training: understanding the needs and views of UK primary staff. Emotional and Behavioural Difficulties, 26(3) https://doi.org/10.1080/13632752.2021.1965342
Wells, E. L., Kofler, M. J., Soto, E. F., Schaefer, H. S., & Sarver, D. E. (2018). Assessing working memory in children with ADHD: Minor administration and scoring changes may improve digit span backward’s construct validity. Research in Developmental Disabilities, 72, 166-178. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.10.024
Wienen, A. W., Sluiter, M. N., Thoutenhoofd, E., de Jonge, P., & Batstra, L. (2019). The advantages of an ADHD classification from the perspective of teachers. European Journal of Special Needs Education, 34(5), 649-662. https://doi.org/10.1080/08856257.2019.1580838
Youssef, M. K., Hutchinson, G., & Youssef, F. F. (2015). Knowledge of and attitudes toward ADHD among teachers: Insights from a Caribbean nation. Sage Open, 5(1), 2158244014566761. https://doi.org/10.1177/2158244014566761
Φιτσιώλος, Δ., & Οικονόμου, Μ. (2020). ΔΕΠ-Υ: Πως προκύπτει η τιμή της ετικέτας. Στο Ι. Παπαδάτος, Α. Μπαστέα & Ι. Κουμέντος (Επιμ.), 8Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης Αθήνα 14-18 Ιουνίου 2018 (1215-1225). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Χατζηγεωργίου, Α. (2014). Απόψεις των εκπαιδευτικών της Α΄/θμιας γενικής εκπαίδευσης σχετικά με τη διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών τους από τους διαγνωστικούς φορείς. Στο Γ. Παπαδάτος, Σ. Πολυχρονοπούλου, Α. Μπαστέα (Επιμ.), 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 20-22 Ιουνίου 2014 (σσ. 94-102). Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Χονδρομπίλας, Γ., & Γιαβρίμης, Π. (2019). ΔΕΠ-Υ και συνεκπαίδευση. Απόψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Πανελλήνιο Συνέδριο Επιστημών Εκπαίδευσης, 9, 902-910.