| More

H δυναμική αμφίδρομη σχέση εμπειρικών δεδομένων και θεωρητικών εννοιών. Ένα πλαίσιο για την καταγραφή και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων

Views: 1211 Downloads: 1082
Sotiris Chtouris

Περίληψη


Στη  μελέτη θα παρουσιαστεί μια μεθοδολογία έρευνας που καθοδηγείται από την ανάγκη μελέτης της κοινωνικής πραγματικότητας ως μια συνεκτική παρουσία των κοινωνικών φαινομένων και των κοινωνικών οντοτήτων που συμμετέχουν σε αυτά. Υπό αυτό το πρίσμα, προσδιορίζονται οι μορφές δεδομένων και τα επίπεδα συλλογής και επεξεργασίας τους καθώς και ο συνδυασμός τους για την παραγωγή εννοιών και θεωρητικών προτάσεων για πραγματικά κοινωνικά φαινόμενα. Σε αυτήν την προσπάθεια χρησιμοποιούνται θεωρητικά υποδείγματα από διαφορετικές κοινωνιολογικές και φιλοσοφικές σχολές που φαίνεται να παρουσιάζουν κάποιες εκλεκτικές συγγένειες στην ερευνητική μέθοδο του πραγματικού κόσμου. Στο πλαίσιο αυτό έχει ενδιαφέρον μια συνδυαστική προσέγγιση στοιχείων του εμπειρικού θετικισμού με στοιχεία του διαλεκτικού ρεαλισμού, με κύριο στόχο την κατανόηση της θεωρητικής εργασίας ως συστατικό τμήμα της εμπειρικής έρευνας, αλλά κυρίως το αντίθετο, τα εμπειρικά δεδομένα ως συστατικό στοιχείο της σύγχρονης κοινωνιολογικής θεωρίας.


Λέξεις κλειδιά


μέθοδος; διαλεκτική; εμπειρικός και θεωρητικός ρεαλισμός; κοινωνική οντολογία

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Hogg, M. A. και Vaughan, G. M. (2010). Κοινωνική ψυχολογία. Αθήνα: Gutenberg.

Μουζέλης, Ν. (2010). «Γέφυρες μεταξύ της νεωτερικής και μετανεωτερικής κοινωνικής θεωρίας», Αθήνα: Θεμέλιο.

Μπέργκερ, Π., και Λούκμαν, Τ. (2003/1966). «Η κοινωνική κατασκευή της πραγματικότητας». Αθήνα: Νήσος.

Χτούρης, Σ. (1991). Θετικισμός και Διαλεκτική. Δύο δεκαετίες μετά τη διαμάχη για τον Θετικισμό μεταξύ Καρλ Πόπερ και Τ. Αντόρνο. Λόγου Χάριν, Άνοιξη, σελ 191-207.

Χτούρης, Σ. (2004). Ορθολογικά συμβολικά δίκτυα. Αθήνα: Νήσος

Χτούρης, Σ. (2005). Εικόνες – Μηνύματα και Ερμηνείες : Διαδρομές και ασκήσεις στην κοινωνιολογική θεωρία, την ερευνητική μέθοδο και την παρατήρηση. Αθήνα: Πολύτροπο.

Χτούρης, Σ., Ζήση, Α. και Ρενταρή, Μ. (2015). Μία πρόταση για τη διαλεκτική μεθοδολογία εμπειρικής έρευνας: Το παράδειγμα των Εστιασμένων Ομάδων για την κοινωνική και εργασιακή ένταξη των νέων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 117, σελ. 117-145.

Χτούρης, Σ. (2017). Οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα: Κοινωνική κατάσταση, εργασία και κοινωνικά δίκτυα. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Bhaskar, R. (1975). Realist theory of Science. Leeds, Leeds: Leeds Books.

Biernacki, R. (2012). Reinventing evidence, New York: Palgrave MacMillan.

Biernacki, R. (2014). Humanist interpretation versus coding text samples. Qualitative Sociology, 37 (2), pp. 173-188.

BlalocK, H.M. (1982). Conceptualization and measurement in the social sciences. Sage: London.

Blumer, H.G. (1956). Sociological analysis and the “variable”. American Sociological Review, 21(6) pp. 683-90, reprinted in Lazarsfeld, P., Pasanella, A.K. and Rosenberg, M. (eds), 1972, Continuities in the Language of Social Research, New York: Free Press.

Boyatzis, R. E. (1998). Transforming qualitative information: Thematic analysis and code development. Thousand Oaks, CA: Sage.

Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practice guide through qualitative analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Chtouris, S. and Miller, S.D. (2014). Social accumulation of value for economic recovery -research model (saver). In Nicholas P. Petropoulos and George O. Tsobanoglou (eds), The debt crisis in the Eurozone: Social impacts. Newcastle Upon Tyne, U.K.: Cambridge Scholars Publishing, 541 p.

Chtouris, S. and Miller, D.S. (2017). Refugee flows and volunteers in the current humanitarian crisis in Greece. Journal of Applied Security Research, 12 (1), pp. 61-77, DOI: 10.1080/19361610.2017.1228025.

Durkheim, E. (1914). Le dualisme de la Nature Humaine et ses conditions sociale. Scientia, XV, pp. 206-221

Durkheim, E. (1960). Montesquieu and Rousseau. Ann Arbor, Michigan: University of Michigan Press, 11.

Denzin, N. K. (1989). Interpretive interactionism. Newbury Park, CA: Sage.

Geertz, Cl. (1973). The interpretation of cultures: selected essays. New York: Basic Books.

Glaser, B.G. (2001). The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with description. Mill Valley, CA: Sociology Press.

Glaser, B.G. (2016). The grounded theory perspective: its origins and growth. The Grounded Theory Review, 15 (1).

Guest, G., MacQueen, K. M. and Namey, E. E. (2012). Applied thematic analysis. Thousand Oaks, CA: Sage.

Cicourel, A V. (1974). Methode und Messung in der Soziologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Freire, P. (2005). Pedagogy of the oppressed. (M. Bergman Ramos, Trans.). New York, NY: Continuum.

Hall, J. (2014). Methodologies, the Lifeworld, and Institutions in Cultural Sociology. Qualitative Sociology, 37 (2), pp. 243-253.

Hegel, G.W.F. (1989). Bd. 3. Phänomenologie des Geistes. -2. Aufl. - 1989 Werke: [in 20 Bänden] / Georg Wilhelm Friedrich Hegel. -Auf d. Grundlage d. Werke von 1832-1845 neu ed. Ausg., Ausg. in Schriftenreihe Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft-Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hegel G.W.F. (1989b). Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1830. Dritter Teil Die Philosophie des Geistes Mit den mündlichen Zusätzen. Ausg. in Schriftenreihe Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft -Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Hegel G.W.F. (1989b). Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse, 1830. ZweiterTeil. Ausg. in Schriftenreihe Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft -Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Husserl, E.K (1982). Cartesian meditations. Αn introduction to Phenomenology. Martinus Nijhoff, Hague, Netherlands.

Johnson, P. (1998) Analytic induction. In Symon G, Cassell C (eds), Qualitative methods and analysis in organizational research. London: Sage.

Kitchin, R. (2014). The Data Revolution: Big data, open data, data infrastructures and their consequences. London: Sage.

Lawson, T. (1997). Economics and reality. London: Routledge.

Lukacs, G. (1972). Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins. Die ontologischen Grundprinzipien von Marx. Hermann Luchterhand Verlag, Darmstadt und Neuwied.

Mannheim, K. (1927/1952). The problem of generations. In Paul Kecskemeti (ed.). Essays on the Sociology of Knowledge. London: Routledge and Kegan Paul.

Marcuse, H. (2004). Aufsätze und Vorlesungen 1948-1969 . Shriften, 8, Frankfurt am Main: Springer Verlag.

Marx, K. (2000). Theses on Feuerbach. In D. McLellan (ed.), Selected writings (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Merleau-Ponty, M. (1962). Phenomenology of perception. London: Routledge

Neuman, L.W. (2000). Social research methods. Qualitative and quantitative approaches.

Boston: Allyn and Bacon.

Ritchie, J., and Spencer, L. (1994). Qualitative data analysis for applied policy research . In A. Bryman and R.G. Burgess (eds), Analyzing qualitative data (pp. 173-94). London: Routledge.

Scheutz, A. and Luckman, Th. (1984). Strukturen der Lebenswelt. Band 2. Frankfurt a.M.: Surhkamp.

Smith, J.A and Eatough, V. (2006). Interpretative phenomenological analysis. In Breakwell G.M., Hammond S., Fife-Schaw C. and Smith J.A. (eds), Research Methods in Psychology (3rd ed.) (pp. 322-341). London: Sage.

Stinchcombe, A.L. (1968). Constructing social theories. Chicago: The University of Chicago Press.

Strauss, A. and Corbin, J., (1998). Basics of qualitative research, techniques and procedures for developing grounded theory. Thousend Oaks: Sage.

Therborn, G. (1970). The Frankfurt school. New Left Review, 63 (September-October), pp. 65-96.

Therborn, G. (1971). Jürgen Habermas: a new eclecticism. New Left Review, 67 (May-June), pp 69-83.

Walsh, I., Holton, J. A., Bailyn, L., Fernandez, W., Levina, N. and Glaser, B. (2015). What grounded theory is a critically reflective conversation among scholars. Organizational Research Methods, 18 (4), pp. 581-599. doi:10.1177/10944281145650

Weber, M. (1956/1964). Wirtschaft und Gesellschaft, Erster Halbband. Köln, Berlin: Kiepenauer &Witsch.

Weiss, S.R. (1994). Learning from Strangers, The Art and Method of qualitative interview Studies, London: The Free Press.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.