Ο κοινωνικός μας εαυτός, η οικογένεια και οι κοινωνικές στάσεις την περίοδο των περιορισμών της πανδημίας Covid - 19 το 2020


Δημοσιευμένα: May 21, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
πανδημία Covid-19 κοινωνικός εαυτός κοινωνική ενδόρρηξη οικογένεια κοινωνική ατροφία
Sotiris Chtouris
https://orcid.org/0000-0003-3938-9140
Anastasia Zissi
Περίληψη

Η σημερινή υγειονομική κρίση από την πανδημία του Covid-19 είναι η αρχή αλλά και το αποτέλεσμα μιας παράλληλης κοινωνικής και οικονομικής κρίσης. Σε αυτό το δυναμικό πεδίο, η αντιμετώπιση της κρίσης προϋποθέτει κοινωνικούς θεσμούς και κοινωνικά υποκείμενα ανθεκτικά αλλά και ικανά να αντιμετωπίσουν με δημιουργική αλληλεγγύη τις αρνητικές επιδράσεις της πανδημίας και, ειδικότερα, την εκτεταμένη κοινωνική ατροφία (social atrophy) και την κοινωνική ενδόρρηξη (social implosion). H μελέτη του κοινωνικού εαυτού και οι μέθοδοι ανάταξής του από το κοινωνικό τραύμα, που προκύπτει στις συνθήκες της σημερινής πανδημίας του Covid-19, προϋποθέτει την κατανόηση της λειτουργίας του, όχι μόνο στις σημερινές συνθήκες της κρίσης αλλά και σε αυτές της προτέρας κατάστασης στην οποία ο σύγχρονος κοινωνικός εαυτός χαρακτηρίζεται από μία έκρηξη της πυκνότητας και ισχυρής έντασης δικτύων της επικοινωνίας, της οικονομικής ανταλλαγής και της κοινωνικής καθημερινότητας. Το παρόν κείμενο έχει ως στόχο να προσφέρει ένα σχέδιο επαναλαμβανόμενης ταχείας έρευνας για τις καταστάσεις αναστοχασμού, ανάταξης και ανθεκτικότητας του κοινωνικού μας εαυτού σε συνθήκες ισχυρής κοινωνικής απόστασης, αυτοπεριορισμού και αποσύνδεσης από την οικονομία. To κείμενο ολοκληρώνεται με σκέψεις για την ανάγκη σχεδιασμού ενός πρωτόκολλου εφαρμογής και έρευνας δράσης της κλινικής κοινωνιολογίας με θέμα τη διασφάλιση της αντοχής των ατόμων και των κοινωνιών που έχουν υποστεί τις αρνητικές συνέπειες της κοινωνικής ενδόρρηξης λόγω της πανδημίας και κάποιες προτάσεις για μια ατομική και συλλογική στρατηγική.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Sotiris Chtouris, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγητής στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Anastasia Zissi, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Αναφορές
Illouz, E. (2017). Ψυχρή τρυφερότητα: Η άνοδος του συναισθηματικού καπιταλισμού. Αθήνα: Oposito.
Χτούρης, Σ. (2004). Συμβολικά Ορθολογικά Δίκτυα. Αθήνα: Νήσος.
Χτούρης, Σ. (2017). Οι νέοι στην Ελλάδα σήμερα. Αθήνα: Επίκεντρο.
Χτούρης, Σ. (2019). H δυναμική αμφίδρομη σχέση εμπειρικών δεδομένων και θεωρητικών εννοιών. Ένα πλαίσιο για την καταγραφή και κατανόηση των κοινωνικών φαινομένων. Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 151, σελ 137-170. http://dx.doi.org/10.12681/grsr.19859
Baudrillard, J. (1985). The masses: The implosion of social in the media. (Trans.: Marie Maclean). New Literary History, 16 (3), pp. 577-89. JSTOR, The Johns Hopkins University Press.
Baumeister, R.F. (ed.) (1999). The self in social psychology: Key readings. Philadelphia: Psychology Press.
Bertocci, P.A., (1945). The psychological self: Τhe ego, and personality. Psychlogical Review, 52 (2), pp. 91-99 http://dx.doi.org/10.1037/h0058140
Bhaskar, R. (1975). Realist theory of science. Leeds: Leeds Books.
Brown, J.D. (1998). The self. New York: McGraw-Hill.
Bourdieu, P. (1986) The forms of capital. In J. Richardson (ed.) Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education pp. 241-258). New York: Greenwood.
Bourdieu, P. (1991). Language & symbolic power (Trans.: G. Raymond and M. Adamson). Cambridge: Polity (Original work published 1980).
Bourdieu, P. and Wacquant, L. (1992). An invitation to reflexive sociology. Chicago: University of Chicago Press.
Chtouris, S. (2019). Family as a multifunctional system in times of economic crisis: The Greek case after 2010: Keynote address. Proceedings. Families amidst global and local processes: Economic, political and cultural change. Rhodes, 6-7-2019: International Sociological Association.
Chtouris S. and Miller, S.D. (2014). Social accumulation of value for economic recovery–research model (saver). In Nicholas P. Petropoulos and George O. Tsobanoglou (eds), The debt crisis in the Eurozone: Social impacts (pp. 541). Newcastle upon Tyne, U.K.: Cambridge Scholars Publishing.
Chtouris, S. and Miller, S.D. (2017). Refugee flows and volunteers in the current humanitarian crisis in Greece. Journal of Applied Security Research, 12 (1), pp. 61-77, doi:10.1080/19361610.2017.1228025
Chtouris, S. and Zissi, A. (2019). Refugees, trauma and volunteers involvement in their positive and negative dialectics of identity. In Andreas Hamburger et al. (ed.), Forced migration and social trauma. Interdisciplinary from Psychoanalysis, Psychology, Sociology, Politics. NY: Routledge.
Fromm, E., (1932). Die psychoanalytische Charakterologie und ihre Bedeutung für die Sozialpsychologie (pp. 253–277). Zeitschrift für Sozialforschung, Bd. 1.
Lawson, T. (1997). Economics and reality. London: Routledge.
Mead, G.Η. (1913). The social self. Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, 10, pp. 374- 380.
Sztompka, P. (2000). The ambivalence of social change: Triumph or trauma?. Papers/ Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 00-001. URN: retrieved from: http://nbnresolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-116347
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)