Η πανδημία Covid-19: Επιταχυντής των ανισοτήτων και εγκαταστάτης νέων μορφών ανισοτήτων


Anastasia Zissi
Sotiris Chtouris
https://orcid.org/0000-0003-3938-9140
Abstract
N/A
Article Details
  • Section
  • Articles
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biographies
Anastasia Zissi, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Sotiris Chtouris, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Καθηγητής  στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου
References
Ameisen, J.-C. (2009). Η καταπολέμηση της πανδημίας της γρίπης ως μοχλός κατά του κοινωνικού αποκλεισμού Στο N. Παπαχριστοπούλου και Κ. Σαμαρτζή (επιμ.). Υγεία, ασθένεια και κοινωνικός δεσμός (σελ. 659-685). Πάτρα: Opportuna.
Ζήση, Α. (2005). Υγεία: Μια κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση. Ιατρική, 87 (1), σελ. 22-32.
Ζήση, Α. (2012). Κοινωνικοοικονομικές ανισότητες και ψυχική υγεία: Η ψυχοκοινωνική εξήγηση. ΣτοΧ. Οικονόμου και Μ. Σπυριδάκης (επιμ.) Ανθρωπολογικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις της υγείας (σελ. 107-131). Αθήνα: Σιδέρης.
Ζήση, Α., Σταλίδης, Γ. και Μπένος, Α. (2017). Κοινωνική τάξη και ψυχική υγεία: Εμπειρικά ευρήματα μιας συγκριτικής μελέτης. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 34 (1), σελ. 75-85.
Ζήση, Α., Μαυροπούλου, Σ. και Δαρδάνη, Χ. (2014). Μεγαλώνοντας παιδί/ά στο φάσμα του αυτισμού: Η ταξική διάσταση. Ψυχολογία, 21, σελ. 437-452.
Χτούρης, Σ. και Ζήση, Α. (2012). Οι κοινωνικές διακρίσεις στην Ελλάδα σήμερα, και ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην αντιμετώπισή τους. Στο Δ. Μπαλούρδος και Μ. Χρυσάκης (επιμ.), Καταπολέμηση των διακρίσεων: Τάσεις, προκλήσεις, πολιτικές (σελ. 303-325). Αθήνα: Παπαζήση.
Farmer, P. (1999). Infections and inequalities: The modern plagues. New York: University of California Press, Berkeley.
Van Dorn, A., Cooney, R., Sabin, M. (2020). Covid-19 exacerbating inequalities in the U.S. World report. Lancet, 395, pp. 1243-1244.
Wilkinson, A. and Leach, M. (2014). Briefing: Ebola-Myths, realities and structural violence. African Affairs, 114/454, 136-48.
Zissi, A. and Stalidis, G. (2017). Social class and mental health: A Greek community study during the period of economic crisis. International Journal of Social Psychiatry, pp. 1-9 doi: 10.1177/0020764017712743
Most read articles by the same author(s)