Μέτρηση εμβαδού, από νήπια, μέσω της κάλυψης επιφάνειας με χρήση βοηθητικών μέσων


Δημοσιευμένα: Δεκ 1, 2017
Λέξεις-κλειδιά:
μέτρηση επιφάνειας κοινωνική αλληλεπίδραση
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Crisanthi Skoumbourdi)
Δήμητρα Παπαϊωάννου-Στραβολαίμου (Dimitra Papaioannou- Stravolaimou)
Περίληψη

Βασιζόμενοι στο ερμηνευτικό πλαίσιο του Cobb (2007) για τη μάθηση των μαθηματικών και με την υπόθεση ότι αν σχεδιαστούν και υλοποιηθούν δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα παιδιά με τέτοιο τρόπο ώστε να τα εμπλέξουν σε προβληματισμό, θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν προσωπικούς συλλογισμούς οι οποίοι μέσα από την κοινωνική αλληλεπίδραση—μεταξύ τους και με την ερευνήτρια—θα ανασχηματιστούν συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας διαφορετικής πρακτικής της τάξης. Στο άρθρο αυτό περιγράφεται η παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε, σε μια τάξη νηπιαγωγείου, για τη μέτρηση εμβαδού, από τα νήπια, μέσω της κάλυψης επιφάνειας, με χρήση βοηθητικών μέσων οικείων στα παιδιά. Από την καταγραφή του συλλογισμού των νηπίων, φάνηκε ότι είχαν την ικανότητα να καλύψουν μια επιφάνεια με ‘διακριτό’ υλικό και να το καταμετρήσουν, καθώς και ότι μπόρεσαν να αντιληφθούν την αντίστροφη σχέση που χαρακτήριζε το μέγεθος της μονάδας μέτρησης και το πλήθος των μονάδων που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη μέτρηση. Επίσης, καταγράφηκαν οι στρατηγικές των νηπίων για την κάλυψη μιας επιφάνειας με ‘συνεχές’ υλικό.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Χρυσάνθη Σκουμπουρδή (Crisanthi Skoumbourdi), Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Αν. Καθηγήτρια
Δήμητρα Παπαϊωάννου-Στραβολαίμου (Dimitra Papaioannou- Stravolaimou), Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Νηπιαγωγός
Αναφορές
Battista, M. T., Clements, D. H., Arnoff, J., Battista, K. & Borrow, C. V. A. (1998). Students’ spatial structuring of 2D arrays of squares. Journal for Research in Mathematics Education, 29, 503-532.
Clements, D. H. (2004). Major Themes and Recommendations. In D. Η. Clements, J. Sarama & DiBiase, A.-M. (Eds.), Engaging Young Children in Mathematics: Standards for Early Childhood Mathematics Education (pp. 7-72). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, USA.
Clements, D.H. & Stephan, M. (2004). Measurement in Pre-K to Grade 2 Mathematics. In D. Η. Clements, J. Sarama & DiBiase, A.-M. (Eds.), Engaging Young Children in Mathematics: Standards for Early Childhood Mathematics Education (pp. 299- 317). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, USA.
Cobb, P. (2007). Putting philosophy to work. In F. Lester (Ed.) Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning A project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 3-38). Information Age Publishing, USA.
Doig, B., Cheeseman, J., & Lindsay, J. (1995). The medium is the message: Measuring area with different media. In B. Atweh & S. Flavel (Eds.), Galtha: Proceedings of the 18th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia (Vol. 1, pp. 229-240). Darwin, Australia: MERGA.
Franke, M. L., Kazemi, E. & Battey, D. (2007). Mathematics teaching and classroom practice. In F. Lester (Ed.) Second Handbook of Research on Mathematics Teaching and Learning A project of the National Council of Teachers of Mathematics (pp. 225-256). Information Age Publishing, USA.
Kilpatrick, J., Swafford, J. & Findell, B. (2001). Adding It Up Helping Children Learn Mathematics. National Academy Press Washington, DC.
National Council of Teachers of Mathematics, (1989). Curriculum and evaluation standards for school mathematics. Reston, V.A.
Outhred, L. N., & Mitchelmore, M. (2000). Young children’s intuitive understanding of rectangular area measurement. Journal for Research in Mathematics Education, 31(2), 144-167.
Spinillo, A. G. & Batista, R. F. (2009). A sense of measurement: what do children know about the invariant principles of different types of measurement? In M. Tzekaki, M. Kaldrimidou, & H. Sakonidis (Eds). Proceedings of the 33nd Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, Vol. 5, pp. 161-
Thessaloniki, Greece: PME.
van den Heuvel-Panhuizen, M. & Buys, K. (Eds) (2005). Young children learn measurement and geometry A learning-teaching trajectory with intermediate attainment targets for the lower grades in primary school (pp. 94-99). TAL Project, Freudenthal Institute, Utrecht University, National Institute, for Curriculum Development (SLO),
The Netherlands.
Zacharos, K. & Ravanis, K. (2000). The tranfοrmation of natural to geometrical concepts, concerning children 5-7 years old. The case of measuring surfaces. European Early Childhood Education Research, Vol. 8 No 2, 63-72.