| More

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Views: 485 Downloads: 686
Βαρβάρα Γεωργιάδου - Καμπουρίδου (Barbara Georgiadou - Kabouridis), Μαριάννα Μπατζακλή (Marianna Mpartzakli)

Περίληψη


Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας που αφορά την ποιό­ τητα στην εκπαίδευση και εστιάζει στη συνεργασία εκπαιδευτικού και γο­ νέων, η οποία θεωρείται ως ένας από τους παράγοντες που συντελούν στην επίτευξη ποιοτικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στην παρούσα εργασία εξετάζουμε τους τρόπους με τους οποίους οι γονείς των παιδιών μιας πρώτης τάξης δημοτικού ήρθαν σε επαφή με τις διδακτικές πρακτικές της εκπαιδευ­ τικού της τάξης και διερευνούμε πώς αυτή η εμπειρία επηρέασε τις πρακτι­ κές που οι ίδιοι χρησιμοποιούσαν για την υποστήριξη των παιδιών τους στα μαθηματικά στο σπίτι. Οι τρόποι ήταν: α) άτυπες συζητήσεις με την εκπαι­ δευτικό στο σχολείο και β) απογευματινές συναντήσεις-εργαστήρια που ορ­ γάνωνε η εκπαιδευτικός για τους γονείς και τα παιδιά στο σχολείο. Ανάλογα με τις υποστηρικτικές μεθόδους που εφάρμοζαν οι γονείς εντάχθηκαν στις εξής ομάδες: α) γονείς των οποίων οι πρακτικές υποστήριξης ήταν στην ίδια κατεύθυνση με τον τρόπο που η εκπαιδευτικός δίδασκε τα Μαθηματικά στο σχολείο, β) γονείς οι οποίοι, παράλληλα με πρακτικές παρόμοιες με αυτές της εκπαιδευτικού, χρησιμοποιούσαν και δικές τους πρακτικές για να βοη­ θήσουν τα παιδιά τους. Από την ανάλυση προέκυψε ότι οι γονείς αναγνώ­ ρισαν τη σημασία εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων προκειμένου να κατανοήσουν τα παιδιά μαθηματικές έννοιες και να επιλύσουν προβλήματα, και τελικά πρόσφεραν βοήθεια στα παιδιά τους στο σπίτι επιδιώκοντας τη μάθηση μέσα από τη δραστηριότητα.


Λέξεις κλειδιά


ποιότητα; εναλλακτικές διδακτικές πρακτικές; υποστήριξη γονέων; υποστήριξη στα Μαθηματικά

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Baker, D., Street, B. &Tomlin, A. (2001). Understanding home school relations in Numeracy. • In J. Winter (Ed.), Proceedings of the 5th British Congress of Mathematics Education, 21 (2), 41-48.

Bhering, E. (2002). Teachers' and parents' perceptions of parent involvement in Brazilian early years and primary education. International Journal of Early Years Education, 10 (3), 227-241.

Cohen, L. & Manion, L. (1997). Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας. Αθήνα: Έκφραση.

Coleman, Ρ. (1998). Parent, Student and Teacher Collaboration: The Power of Three. London: Sage.

Corbin, J. & Strauss A. (1996). Basics of Qualitative Research, Techniques and

Procedures for Developing Grounded Theory. London: Sage.

Γεωργιάδου-Καμπουρίδη, Β. & Μπαρτζάκλη, M. (2006). Τα μαθηματικά ως στοιχείο

επικοινωνίας μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών. Πρακτικά του 23ου Πανελλη­

νίου συνεδρίου της ΕΜΕ, (σ. 385-394). Πάτρα.

Davies, D. & Johnson, V. (1996). Crossing boundaries with action research: A multinational study of school-family community collaboration. International Journal of Educational Research, 25(1), 75-105.

Δεσλή, Δ. (2006). Ο ρόλος των γονέων στην προετοιμασία των παιδιών στα μαθημα­

τικά του σχολείου: οι απόψεις γονέων και εκπαιδευτικών. Πρακτικά Ιου Εκπαι­ δευτικού Συνεδρίου με θέμα 'Το ελληνικό σχολείο και οι προκλήσεις της σύγχρο­ νης κοινωνίας' (σ. 2-11). Ιωάννινα.

DfEE (1999). NNS at home with numbers. Watford: BEAM

Eccles, J.S. & Harold, R.D. (1996). Parents' involvement in children's and adolescents'

schooling. In A. Booth & JE. Dunn (Eds.), Family-school links: How do they affect

educational outcomes? (pp. 3-34). NJ: Mahwah, Erlbaum.

Epstein, J.L. (1990). School and family connections: Theory, research and implications for integrating sociologies of education and family. In D.G. Under & M.B. Sussman (Eds.), Families in community settings: Interdisciplinary perspectives (pp. 99-126). New York: Haworth.

Epstein, J.L. (1995). School-Family-Community Partnerships. Phi Delta Kappan, May, pp. 701-712.

Epstein, J.L., & Dauber, S.L. (1995). Effects on students of an interdisciplinary program linking social studies, art, and family volunteers in the middle grades. The Journal of Early Adolescence, 15, 114-144.

Freeston, K. (1993). Quality is not a Quick Fix. Clearing House, 66, 344-348.

Hammersley, M. (1998). Reading Ethnographic Research. London: Longman (2nd ed.)

Hargreaves, D. & Hopkins, D. (1993). School Effectiveness, School Improvement and

Development Planning. In M. Preedy (Ed.), Managing the Effective School (pp. 229- 240). London: Oxford University Press/ Paul Chapman Publishing.

Hoover-Dempsey, K.V., Bassler, Ο. & Brissie, J. (1987). Parent Involvement: Contributions of Teacher Efficacy, School Socioeconomic Status, and Other School Characteristics. American Educational Research Journal, 24 (3) (Autumn, 1987), 417-435

Hopkins, D. & Ainscow, M. & West, M. (1994). School Improvement In an Era of Change. London: Cassell.

Hughes, M. (2001). Linking home and school mathematics. In M.van den Heuvel-Panhuizen (Ed.), Proceedings of the 25th Conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education, (vol.1, p. 5-8). Utrecht.

Griffiths, A & Hamilton, D. (1984). Parent, teacher, child. London, U.K.: Methuen

Κολέζα, E. (1997). Ο ρόλος των δραστηριοτήτων στη διδασκαλία των μαθηματικών. Πρακτικά του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου Μαθηματικής Παιδείας της Ε.Μ.Ε.,

(σ. 71-81). Μυτιλήνη

Κολέζα, Ε. (2000). Γνωσιολογική και Διδακτική προσέγγιση των Στοιχειωδών Μαθη­

ματικών Εννοιών. Αθήνα: Leader Books.

Lave, J. (1988). Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press.

Δεμονίδης, X. & Χατζηλιαμή, M. (2002). Έρευνα στη γνώση των νηπίων σχετικά με

τις αριθμητικές έννοιες. Στο Ε.Κούρτη (Επιμ.) Η έρευνα στην προσχολική εκπαίδευση, (Τόμος Β, σ. 153-167). Αθήνα: Τυπωθήτω

Δεμονίδης, Χ. & Χατζηλιαμή, Μ. (2005). Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της οικο­

γένειας και οι αριθμητικές γνώσεις των νηπίων. Στα Μ.Κούρκουλος κ.ά. (Επιμ.), Πρακτικά της 4ης Διημερίδας Διδακτικής Μαθηματικών, (Τόμος 1, σ. 83-92). Πα­ νεπιστήμιο Κρήτης: Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.

Machin, S. (1999). Childhood Disadvantage and Intergenerational Transmission of Economical Status. In CASE Report 5 Persistent Poverty and Lifetime inequality: The Evidence. London: London School of Economics

Minke, K.M. & Anderson, K.J. (2003). Restructuring Routine Parent-Teacher conferences: The family school conference model. The Elementary School Journal, v. 104, Nl, 49-69

Reezigt, G.J., (Ed.). (2001). A Framework for Effective School Improvement. Final report for the ESI project.

Rockliffe, F. (2003). Adopted teaching styles of parents as co-educators in mathematics: a study in a Canadian Elementary School. In the Proceedings of the British Society for Research into Learning Mathematics, 23 (2), 79-84.

Samuels, S.J. & Farstrup, A.E. (1992). What research has to say about reading instruction (2nd edition). Newark, DE: International Reading Association.

Winter, J., Salway, L., Ching Yee, W. & Hughes, M. (2004). Linking home and school

mathematics: The home school knowledge exchange project. In 0. Barwell (Eds.) Research in Mathematics Education, 6, 59-75 ΥΠΕΠΘ & Π.Ι. (2002). Τα νέα ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Αθήνα: ΟΕΔΒ.


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Barbara Georgiadou - Kabouridis, Marianna Mpartzakli

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδειαCreative Commons Attribution 4.0 International License.