ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ


Δημοσιευμένα: Oct 25, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
βαθιά προσέγγιση στη μάθηση μαθηματικά δευτεροβάθμια εκπαίδευση δείκτες
Μαρία Μπεμπένη (Maria Bempeni)
Μαρία Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou)
Ξένια Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi)
Περίληψη

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η βαθιά προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών συνοδεύεται ποιοτικά από υψηλού επιπέδου μαθησιακά αποτελέσματα. Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει τις συνιστώσες της βαθιάς προσέγγισης στη μάθηση των μαθηματικών. Πραγματοποιήθηκε μελέτη περίπτωσης δύο μαθητών με εξαιρετική επίδοση και βαθιά εννοιολογική γνώση στα μαθηματικά. Παρουσιάζονται δείκτες της βαθιάς προσέγγισης στους άξονες Στόχοι, Στρατηγικές Μάθησης, Στοιχεία, Αυτορρύθμισης και Κίνητρα, όπως αυτοί προέκυψαν από την προσαρμογή και τον εμπλουτισμό προηγούμενου εργαλείου μας.  Οι δείκτες αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό εργαλείου μέτρησης για τις προσεγγίσεις στη μάθηση των μαθηματικών.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Μαρία Μπεμπένη (Maria Bempeni), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Υποψήφια Διδάκτορας
Μαρία Καλδρυμίδου (Maria Kaldrymidou), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Καθηγήτρια
Ξένια Βαμβακούση (Xenia Vamvakousi), Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναφορές
Bempeni, M. & Vamvakoussi, X. (2015). Individual differences in students’ knowing and learning about fractions: Evidence from an in-depth qualitative study. Frontline Learning Research, 3, 17-34.
Baeten M., Kyndt E., Struyven K., & Dochy F. (2010). Using student-centred learning environments to stimulate deep approaches to learning: Factors encouraging or discouraging their effectiveness. Educational Research Review, 5, 243-260.
Berger, J. L., & Karabenick, S. A. (2011). Motivation and students’ use of learning strategies: Evidence of unidirectional effects in mathematics classrooms. Learning and Instruction, 21, 416 – 428. doi:10.1016/ j.learninstruc.2010.06.002
Biggs, J. B. (1987). Study process questionnaire manual. Melbourne: Australian Council for Educational Research.
Biggs, J. (1994). Asian learners through Western eyes: An astigmatic paradox. Australian and New Zealand Journal of Vocational Educational Research, 2(2), 40–63.
Biggs, J. B. (1999). Teaching for Quality Learning at University. Buckingham: Open University Press.
Byrne, M., Flood, B., & Willis, P. (2002). Approaches to learning of European business students. Journal of Further and Higher Education, 26, 19-28.
Cano F. & Berbén A. B. G. (2009). University students’ achievement goals and approaches to learning in mathematics , British Journal of Educational Psychology, 79, 131–153
Chin, C. & Brown, D. (2000). Learning in Science: A comparison of deep and surface approaches. Journal of Research in Science Teaching, 37, 109-138.
Chiu, M. S. (2012). Identification and assessment of Taiwanese children’s conceptions of learning mathematics. International Journal of Science and Mathematics Education, 10, 163-191.
Crawford K., Gordon S., Nicholas J., & Prosser M. (1994). Conceptions of mathematics and how it is learned: the perspectives of students entering university. Learning and Instruction. 4, 331-345.
Crawford K., Gordon S., Nicholas J., & Prosser M. (1998) Qualitatively different experiences of learning mathematics at university. Learning and Instruction. 5, 455–468.
Entwistle, N. (1997). Introduction: Phenomenography in higher education. Higher Education Research & Development, 16, 125–126
Entwistle, N. (2000). Promoting deep learning through teaching and assessment: Conceptual frameworks and educational contexts. Paper presented at the first annual conference of the Teaching and Learning Research Programme. Leicester. Ανακτήθηκε από http://www.etl.tla.ed.ac.uk/publications.html.
Entwistle, N. (2007). Conceptions of learning and the experience of understanding: Thresholds, contextual influences, and knowledge objects. In S. Vosniadou, A. Baltas, & X. Vamvakoussi (Eds.), Reframing the conceptual change approach in learning and instruction (pp. 123-143). Oxford, UK: Elsevier.
Entwistle, N. & McCune V. (2004). The conceptual bases of study strategy inventories. Educational Psychology Review, 16, 325-345.
Entwistle, N., McCune, V., & Tait, H. (2013). Approaches to learning and studying inventory (ASSIST) (3rd edition). Ανακτήθηκε από https://www.researchgate.net/publication/50390092
Entwistle, N. & Peterson, E. (2004). Conceptions of learning and knowledge in higher education: Relationships with study behavior and influences of learning environments. International Journal of Educational Research, 41(6), 407–428.
Entwistle, N., & Ramsden, P. (1983). Understanding student learning. London: Croom Helm.
Flegg, J., Mallet, D., & Lupton, M. (2012). Students' perceptions of the relevance of mathematics in engineering. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 43(6), 717-732.
García, T., Rodríguez C., Betts L., , Areces D., , & González-Castro P., 2016. How affective-motivational variables and approaches to learning predict mathematics achievement in upper elementary levels. Learning and Individual Differences, 49, 25-31.
Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (Eds.). (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. Washington, DC: National Academy Press.
Marton, F., and Säljö, R. (1976). On qualitative differences in learning. I - Outcome and process, British Journal of Educational Psychology 46, 4--11.
Pask, G. (1976). Styles and strategies of learning', British Journal of Educational Psychology, 46, 128-148.
Postareff L., Paspala, A., & Lindblom-Ylänne S. (2015). Factors contributing to changes in a deep approach to learning in different environments. Learning Environ Res, 18, 315-333.
Rittle-Johnson B. & Schneider, M. (2014). Developing conceptual and procedural knowledge of mathematics. In R. Kadosh & A. Dowker (Eds.), Oxford Handbook of Numerical Cognition. Oxford Press.
Scouller, K. (1998). The influence of assessment method on students’ learning approaches: Multiple choice question examination versus assignment essay. Higher Education, 35, 453–472.
Smith G. & Wood L. (2000). Assessment of learning in university mathematics, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 31(1), 125-132.
Stathopoulou, C., & Vosniadou, S. (2007). Conceptual change in physics and physics-related epistemological beliefs: A relationship under scrutiny. In S. Vosniadou, A. Baltas, & X. Vamvakoussi (Eds.), Reframing the conceptual change approach in learning and instruction (pp. 145-164). Oxford, UK: Elsevier.
Svensson, L. (1977). On qualitative differences in learning: 3. Study skill and learning. British Journal of Educational Psvchology, 47, 233-243.
Tait, H., Entwistle, N. J. & McCune, V. (1998). ASSIST: a reconceptualisation of the Approaches to Studying Inventory, In Improving Student Learning(Ed, Rust, C.) Oxford Centre for Staff and Learning Development, Oxford, 262-271.
Zeegers, P. (2004). Student learning in higher education: A path analysis of academic achievement in science. Higher Education Research and Development, 23(1), 35–56.