ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ


Δημοσιευμένα: Jun 14, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Πρώιμη άλγεβρα θεωρία διδακτικής τεκμηρίωσης ψηφιακοί πόροι λειτουργικές σταθερές επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών eXpresser
Σωτήριος Κατσομήτρος (Sotirios Katsomitros)
Γεώργιος Ψυχάρης (Giorgios Psycharis)
Περίληψη

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται έρευνα που στοχεύει στη μελέτη του διδακτικού σχεδιασμού και της πρακτικής μιας εκπαιδευτικού της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (της Ελένης) μέσα από το θεωρητικό πλαίσιο της Θεωρίας Διδακτικής Τεκμηρίωσης. Η έρευνα έλαβε χώρα εντός του ερευνητικού προγράμματοςPREMaTT, το οποίο εστίαζε στον συνεργατικό σχεδιασμό πόρων μιας ομάδας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την εισαγωγή της άλγεβρας στη διδασκαλία μέσα από τον κύκλο συναντήσεις επαγγελματικής ανάπτυξης-σχεδιασμός-εφαρμογή-αναστοχασμός. Παράλληλα, μελετήθηκαν οι συζητήσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των συναντήσεων της ομάδας ώστε να εντοπιστούν τα κύρια ζητήματα που αναδύθηκαν και να εξεταστεί η πιθανή επιρροή τους στον διδακτικό σχεδιασμό και την πρακτική της Ελένης αλλά και ενδείξεις επαγγελματικής μάθησης. Η ανάλυση ανέδειξε ότι τα κύρια ζητήματα των συναντήσεων αυτών, όπως για παράδειγμα η έννοια της μεταβλητής και ο τρόπος εισαγωγής της στη διδασκαλία, επηρέασαν τη διαδικασία διδακτικής τεκμηρίωσης της Ελένης εντός και εκτός τάξης φέρνοντας στην επιφάνεια την πολυπλοκότητα της διδακτικής αξιοποίησης της ψηφιακής τεχνολογίας στη διδασκαλία της άλγεβρας. Στα αποτελέσματα καταγράφονται επίσης ενδείξεις επαγγελματικής μάθησης της εκπαιδευτικού αναφορικά με την εισαγωγή της άλγεβρας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Νέοι Ερευνητές
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Σωτήριος Κατσομήτρος (Sotirios Katsomitros), ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μεπτυχιακός Φοιτητής Διδκακτικής των Μαθηματικών
Γεώργιος Ψυχάρης (Giorgios Psycharis), ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ
Αναπληρωτής Καθηγητής, ΕΚΠΑ
Αναφορές
Adler, J. (2000). Conceptualising resources as a theme for teacher education. Journal of Mathematics Teacher Education, 3(3), 205-224.
Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2004). Elementary Grades Students' Capacity for Functional Thinking. International Group For The Psychology Of Mathematics Education.
Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2005). Characterizing a classroom practice that promotes algebraic reasoning. Journal for research in mathematics education, 412-446.
Blanton, M. L., & Kaput, J. J. (2011). Functional thinking as a route into algebra in the elementary grades. In Early algebraization (pp. 5-23). Springer, Berlin, Heidelberg.
Carraher, D. W., Martinez, M. V., & Schliemann, A. D. (2008). Early algebra and mathematical generalization. ZDM, 40(1), 3-22.
Ζούπα, Α. & Ψυχάρης, Γ. (2015). Νοηματοδότηση της μαθηματικής γενίκευσης ως αλγεβρικής δραστηριότητας. Στο Δ. Δεσλή, Ι. Παπαδόπουλος & Μ.Τζεκάκη (επιμ.). Πρακτικά του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Θεσσαλονίκη: ΕΝΕΔΙΜ
Ferrara, F., & Sinclair, N. (2016). An early algebra approach to pattern generalisation: Actualising the virtual through words, gestures and toilet paper. Educational Studies in Mathematics, 92(1), 1-19.
Geraniou, E., & Mavrikis, M. (2015). Building Bridges to Algebra through a Constructionist Learning Environment. Constructivist Foundations, 10(3), 321-330.
Gueudet, G., Pepin, B., & Trouche, L. (2013). Collective work with resources: an essential dimension for teacher documentation. ZDM, 45(7), 1003-1016.
Gueudet, G., & Trouche, L. (2009). Towards new documentation systems for mathematics teachers?. Educational Studies in Mathematics, 71(3), 199-218.
Gueudet, G., & Trouche, L. (2011). Mathematics teacher education advanced methods: an example in dynamic geometry. ZDM, 43(3), 399-411.
Irwin, K. C., & Britt, M. S. (2005). The algebraic nature of students’ numerical manipulation in the New Zealand Numeracy Project. Educational Studies in Mathematics, 58(2), 169-188.
Kieran, C., Pang, J., Schifter, D., & Ng, S. F. (2016). Early algebra: Research into its nature, its learning, its teaching. Springer.
Kynigos, C., Bardini, C., Barzel, B., & Maschietto, M. (2007). Tools and technologies in mathematical didactics. In Proceedings of the Fifth Congress of the European Society for Research in Mathematics Education (pp. 1332-1338).
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2011). Μαθηματικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Οδηγός για τον εκπαιδευτικό «Εργαλεία Διδακτικών Προσεγγίσεων». Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
Psycharis, G., & Kalogeria, E. (2018). Studying the process of becoming a teacher educator in technology-enhanced mathematics. Journal of Mathematics Teacher Education, 21(6), 631-660.
Radford, L. (2010). Algebraic thinking from a cultural semiotic perspective. Research in Mathematics Education, 12(1), 1-19.
Radford, L. (2011). Grade 2 students’ non-symbolic algebraic thinking. In Early algebraization (pp. 303-322). Springer, Berlin, Heidelberg.
Rivera, F. D. (2013). Teaching and learning patterns in school mathematics. New York, NY.
Σκουρμπουδή, Χ. (2014). Μοτίβα στην καθημερινότητα και στο νηπιαγωγείο. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Φλώρινα: ΕΝΕΔΙΜ
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1997). Grounded theory in practice. Sage.
Warren, E., & Cooper, T. J. (2008). Patterns that support early algebraic thinking in the elementary school. In Algebra and algebraic thinking in school mathematics (pp. 113-126). National Council of Teachers of Mathematics.
Wenger, E. (1999). Communities of practice: Learning, meaning, and identity. Cambridge university press.
Yin, R. K. (1994). Discovering the future of the case study. Method in evaluation research. Evaluation practice, 15(3), 283-290.
Ψυχάρης, Γ. & Φακούδης, Β. (2014). Ανάπτυξη μονάδων διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία για τα μαθηματικά σε διαδοχικούς κύκλους σχεδιασμού-εφαρμογής-συζήτησης. Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝ.Ε.ΔΙ.Μ. Φλώρινα: ΕΝΕΔΙΜ