Ανάπτυξη ψηφιακών παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας σε φορητές συσκευές για την ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας των νηπίων με τη χρήση χάρτη


Δημοσιευμένα: Dec 18, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
χωρική σκέψη χάρτης επαυξημένη πραγματικότητα φορητές συσκευές νηπιαγωγείο
Δημήτριος Μαρκούζης
Γεώργιος Φεσάκης
Περίληψη

Ο προσανατολισμός και η μετακίνηση στο χώρο έχουν καθοριστική σημασία για τον άνθρωπο. O άνθρωπος, μετακινείται καθημερινά σε γνωστές και άγνωστες διαδρομές στις οποίες  χρησιμοποιεί χωρικές πληροφορίες. Η ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας των νηπίων έχει σημαντικές θετικές συνέπειες για την γνωστική τους ανάπτυξη γενικότερα και τις μελλοντικές επιδόσεις τους στα πεδία STEAM. Επίσης, μια από τις τεχνολογίες αιχμής που χρησιμοποιούν οι ηλεκτρονικές φορητές συσκευές (ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα) είναι η επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality - AR), η οποία αξιοποιεί την αυτόματη εύρεση της τοποθεσίας του χρήστη προβάλλοντας του εξατομικευμένες πληροφορίες στην οθόνη της συσκευής του ανάλογα με το συγκείμενο και τις πληροφορίες κατάστασης του χρήστη. Στην παρούσα μελέτη παρουσιάζονται δυο ερευνητικές διδακτικές παρεμβάσεις με βάση το χάρτη και την AR για φορητές συσκευές στις οποίες μελετήθηκε επίδραση της χρήσης τους στην ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας προσανατολισμού των νήπιων. Τα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν πως τέτοιες εφαρμογές όταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένες μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της χωρικής σκέψης καθώς επίσης και την ανάγνωση και χρήση του χάρτη από τα νήπια.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Bower M., Howe C., McCredie N., Robinson A., & Grover D. (2014) Augmented Reality in education – cases, places and potentials. EMI. Educ. Media Int., 51(1), pp. 1–15.
Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math — The learning trajectories approach. Routledge: New York.
Cross, C. T., Woods, T. A., Schweingruber, H. A., & NRC (U.S.) (Eds.). (2009). Mathematics learning in early childhood: paths toward excellence and equity. Washington, DC: National Academies Press.
Davis Μ. (2017) Ingress in Geography: Portals to Academic Success?, Journal of Geography, 116:2, 89-97, DOI: 10.1080/00221341.2016.1227356.
Dillenbourg, P. (1996). Distributed cognition over humans and machines. In S. Vosniadou et al. (Eds.) International Perspectives on the Design of Technology Supported Learning Environments. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Dunleavy, M., Dede, C., & Mitchell, R. (2009). Affordances and limitations of immersive participatory augmented reality simulations for teaching and learning. Journal of Science Education and Technology, 18, 7–22.
Dunwell, I. & de Freitas, S., (2011) Four-dimensional consideration of feedback in serious games. In Digital Games and Learning, de Freitas, S. and Maharg, P., Eds., Continuum Publishing.Egan, K. (1985). Teaching as Story‐telling: A Non‐mechanistic Approach to Planning Teaching. 17:4, 397-406, DOI:10.1080/0022027850170405.
Fessakis G., Bekri A., & Konstantopoulou A., (2016). “Designing a mobile game for spatial and map abilities of kindergarten children”, 10th European Conference on Games Based Learning: ECGBL 2016, pp 183-191.
Hergan, I. & Umek, M (2017). Comparison of children's wayfinding, using paper map and mobile navigation, International Research in Geographical and Environmental Education, 26:2, 91-106, DOI: 10.1080/10382046.2016.1183935.
Hermer-Vazquez, L., Moffet, A. & Munkholm, P. (2001) Language, space, and the development of cognitive flexibility in humans: The case of two spatial memory tasks. Cognition 79(3):263–99.
Hughes, M., & Donaldson, M (1979) The use of hiding games for studying the coordination of viewpoints Educational Review, 31, 133-140.
Ioannidou I. & Dimitracopoulou A. (2003). Young Children Collaborating to use Maps during Technology based Distributed Learning Activities In (Eds) T. Triantafillidis & K. Xatzikyriakou Proceedings of the 6th International Conference on Technologies in Mathematics Teaching, 10-13 October, 2003, Volos, Greece, editions pp. 133-141.
Ishikawa, T., Fujiwara, H., Imai, O., & Okabe, A. (2008). Wayfinding with a GPS-based mobile navigation system: A comparison with maps and direct experience. Journal of Environmental Psychology, 28(1).
Johnson, L., Levine, A., Smith, R., & Stone, S. (2010). The 2010 Horizon Report. Austin, Texas: The New Media Consortium.
Kastens, K. A., and Liben, L.S. (2010). Children’s strategies and difficulties while using a map to record locations in an outdoor environment. International Research in Geographical and Environmental Education 19 (4): 315-340.
Liben, L.S. & Downs, M., (1989). Understanding maps as symbols: the development of map concepts in children. In Reese, H. (Ed.) (1989), Advances in Child Development, (pp. 145-201.) New York: Academic Press.
Liben, L.S. & Downs, R.M. (1991). The role of graphic representations in understanding the world. In R.M. Downs, L.S. Liben & D.S. Palermo (Eds), Visions of aesthetics, the environment and development: The legacy of Joachim F. Wohlwill (pp. 139-180). Hillsdale, NJ: Erlbaum.
Markouzis, D. & Fessakis, G. (2015). Interactive Storytelling and Mobile Augmented Reality Applications for Learning and Entertainment – A rapid prototyping perspective, In:International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning (IMCL), 2015, IEEE, pp 4-8.
Markouzis, D., & Fessakis, G. (2016). Rapid prototyping of interactive storytelling and mobile augmented reality applications for learning and entertainment--The Case of k-Knights, International Journal of Engineering Pedagogy, vol. 6, no. 2, 2016, pp. 30-38.
Medzini, A., H. Meishar-Tal, and Y. Sneh. (2015). Use of mobile technologies as support tools for geography field trips. International Research in Geographical and Environmental Education 24 (1): 13–23.
Mitchell, R., & DeBay, D. (2012). Get real: Augmented reality for the classroom. Learning & Leading with Technology, 40(2), 16-21
Mohamad, A.N., Bakri, N.N., Shahibi, M.S., et al. (2017): Conceptualising mobile augmented reality (MAR) and e-learning to enhance library wayfnding. Adv. Sci. Lett. 23(5), 4136–4140.
Mohan, A. and L. Mohan (2013). Spatial Thinking About Maps: Development of Concepts and Skills across the Early Years. Washington, D.C.: National Geographic Society.
National Academy of Sciences (2006). Learning to Think Spatially: GIS as a Support System in the K-12 Curriculum. Washington DC: The National Academies Press.
Newcombe, N. S., & Frick, A. (2010). Early education for spatial intelligence: Why, what, and how. Mind, Brain, and Education, 4(3), 102–111.
Newcombe, N.S., & Ratliff, K.R. (2007). Explaining the development of spatial reorientation: modularity - plus language versus the emergence of adaptive combination. In J. Plumert & J. Spencer (Eds.), Emerging landscapes of mind: Mapping the nature of change in spatial cognitive development (pp. 53–76). Oxford: Oxford University Press.
Piaget, J., & Inhelder, B. (1956). The child’s conception of space. New York: Norton.
Roussou, M., & Katifori, A. (2018). Flow, staging, wayfinding, personalization: evaluating user experience with mobile museum narratives. Multimodal Technol. Interact. 2(2), 32. http://www.mdpi.com/2414-4088/2/2/32/pdf.
Sandberg E.H & Huttenlocher J. (2001). Advanced spatial skills and advance planning: Components of 6-year-olds' navigational map use. Journal of Cognition and Development, 2, pp. 51-70.
Stief, M., & Uttal, D. (2015). How much can spatial training improve STEM achievement? Educational Psychology Review, 27(4), 607–615.
Uttal, D. H. (2000). Seeing the big picture: Map use and the development of spatial cognition. Developmental Science, 3(3), 247–286.
Uttal, D. H., & Cohen, C. A. (2012). Spatial abilities and STEM education: When, why, and how. Psychology of Learning and Motivation, 57, 147–182.
Zhao, Y., Kupferstein, E., Rojnirun, H., Findlater, L., and Azenkot, S. (2020). The Effectiveness of Visual and Audio Wayfinding Guidance on Smartglasses for People with Low Vision. In Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI ’20). ACM, New York, NY, USA, 1–14.
Κωνσταντοπούλου, Αν., & Φεσάκης, Γ. (2015). Σχεδιασμός μαθησιακών δραστηριοτήτων για έννοιες χάρτη με ΤΠΕ για παιδιά προσχολικής και πρώτη σχολικής ηλικίας, Έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση στα πρακτικά του 4ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου με θέμα «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», ΕΤΠΕ, 30/10-1/11/2015, Θεσσαλονίκη.
Μαρκούζης, Δ., Φεσάκης, Γ. & Κωνσταντοπούλου, Α., (2018). Καλλιέργεια Χωρικής και Υπολογιστικής Σκέψης μέσω του Προγραμματισμού Η/Υ στο Νηπιαγωγείο, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Διδακτική της Πληροφορικής».
Μαρκούζης, Δ., (2021). Σχεδιασμός και ανάπτυξη φορητών σοβαρών παιχνιδιών επαυξημένης πραγματικότητας με βάση τον χάρτη και μελέτη της επίδρασης της χρήσης τους στην ανάπτυξη της χωρικής ικανότητας. Διδακτορική διατριβή. Ρόδος.
Μαρκούζης, Δ., Βολίκα, Σ., Κουτσομανόλη-Φιλιππάκη, Δ., Κωνσταντοπούλου, Α. & Φεσάκης, Γ. (2021). Σχεδιασμός παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης χάρτη στο Νηπιαγωγείο, 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση».
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2014). «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό ΟΠΣ:295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 1 :«Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» Επιστημονικό Πεδίο: Πρώτη Σχολική Ηλικία. Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου. Αναθεωρημένη Έκδοση, 2014. Αθήνα. Χ. Πίτσου, Μ. Σούνογλου,
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2014). ΕΣΠΑ 2007- 13Ε.Π. Ε&ΔΒΜΑ.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» MIS: 295450. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα Σπουδών στο Νηπιαγωγείο.
ΦΕΚ 304 Β'/13-3-2003. Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο.
Φεσάκης Γ. (2019). Εισαγωγή στις εφαρμογές των ψηφιακών τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Εκδόσεις Gutenberg.