Έρευνα αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Μία μελέτη περίπτωσης


Δημοσιευμένα: Jun 11, 2019
Λέξεις-κλειδιά:
εκπαιδευτικό υλικό έρευνα αξιολόγησης περιβαλλοντική μάθηση ενηλίκων μη-τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση ιστιοπλοϊκός τουρισμός
Παναγιώτα-Μαρία Γρίλλια
Μαρία Δασκολιά
Περίληψη

Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τη μελέτη περίπτωσης μιας έρευνας αξιολόγησης εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων, η οποία σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Αειφόρος Τουριστική Ιστιοπλοϊκή Περιήγηση». Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και αξιολόγηση του υλικού βασίστηκαν σε μια θεώρηση που επιχειρεί να ορίσει με νέο τρόπο τα κριτήρια ποιότητας και αποτελεσματικότητας, δίνοντας έμφαση στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος. Υιοθετήθηκε η προσέγγιση της εξελικτικής διαμορφωτικής αξιολόγησης μέσα από μια σπειροειδή πορεία ανατροφοδότησης του σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού, που στο πλαίσιο μιας εποικοδομιστικής θεώρησης δίνει προτεραιότητα σε συνεργατικές και αναστοχαστικές διαδικασίες ενώ είναι προσανατολισμένη στη χρηστικότητα του όλου εγχειρήματος. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν συζητήσεις σε ομάδες εστίασης και επακόλουθη έρευνα επισκόπησης με τη χρήση ερωτηματολογίου. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές της ερευνητικής ομάδας με άξονες τα κριτήρια σχεδιασμού του εκπαιδευτικού υλικού, ενώ οι αμφιβολίες που εκφράστηκαν σε σχέση με συγκεκριμένα σημεία/ διαστάσεις του υλικού οδήγησαν σε διορθωτικές παρεμβάσεις. 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Παναγιώτα-Μαρία Γρίλλια, Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΦΠΨ
ΕΛΛΑΔΑ
Αναφορές
Ballantyne, R., Fien, J., & Packer, J. (2001). Program effectiveness in facilitating intergenerational influence in environmental education: Lessons from the field. The Journal of Environmental Education, 32(4), 8-15.
Ballantyne, R. & Packer, J. (2005). Promoting environmentally sustainable attitudes and behaviour through free‐choice learning experiences: what is the state of the game? Environmental Education Research, 11(3), 281-295.
Ballantyne, R., & Packer, J. (2011). Using tourism free‐choice learning experiences to promote environmentally sustainable behaviour: the role of post‐visit ‘action resources’. Environmental Education Research, 17(2), 201-215.
Blewitt, J. (2006). The ecology of learning. London: Earthscan.
Braun, M., Buyer, R., & Randler, C. (2010). Cognitive and emotional evaluation of two educational outdoor programs dealing with non-native bird species. International Journal of Environmental and Science Education, 5(2), 151-168.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Cachelin, A., Paisley, K., & Blanchard, A. (2009). Using the significant life experience framework to inform program evaluation: The nature conservancy's Wings & Water wetlands education program. The Journal of Environmental Education, 40(2), 2-14.
Cantrell, D. C. (1993). The practice of social research. USA: Wadsworth.
Carleton-Hug, A., & Hug, J. W. (2010). Challenges and opportunities for evaluating environmental education programs. Evaluation and Program Planning, 33(2), 159-164.
Carrier, S. J. (2009). Environmental education in the schoolyard: Learning styles and gender. The Journal of Environmental Education, 40(3), 2-12.
Chou, J. (2003). Criteria for selecting quality environmental education teaching materials in Taiwan. Applied Environmental Education and Communication: An International Journal, 2(3), 161-168.
Clover, D. E. (2003). Environmental adult education: Critique and creativity in a globalizing world. New Directions for Adult and Continuing Education, 99, 5-15.
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (1994). Research methods in education. London: Routledge.
Crohn, K., & Birnbaum, M. (2010). Environmental education evaluation: Time to reflect, time for change. Evaluation and Program Planning, 33(2), 155-158.
Δασκολιά, Μ. & Γρίλλια, Π.Μ. (2015). Σχεδιασμός και αξιολόγηση εκπαιδευτικού υλικού περιβαλλοντικής μάθησης για την αειφορία για αξιοποίηση σε προγράμματα τουριστικής ιστιοπλοϊκής περιήγησης. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 8(1-2), 1-19.
Digumarti, B.R. (2004). Adult learning in the 21st century. Unesco Institute of Education. New Delhi: Discovery Publishing House.
Dimopoulos, D., Paraskevopoulos, S., & Pantis, J. D. (2008). The cognitive and attitudinal effects of a conservation educational module on elementary school students. The Journal of Environmental Education, 39(3), 47-61.
Falk, J. H. (2005). Free‐choice environmental learning: framing the discussion. Environmental Education Research, 11(3), 265-280.
Falk, J. H., & Dierking, L. D. (2000). Learning from museums: Visitor experiences and the making of meaning. Walnut Creek, CA: AltaMira.
Falk, J. H. & Dierking, L. D. (2002). Lessons without limit: How free-choice learning is transforming education. Walnut Creek, CA, AltaMira Press.
Gibson-Bush, B., & Rinfret, S. R. (2010). Environmental adult learning and transformation in formal and nonformal settings. Journal of Transformative Education, 8(2), 71-88.
Gough, S., & Scott, W. (2003). Sustainable development and learning: Framing the issues. London: Routledge Falmer.
Gough, S., & Scott, W. (2008). Higher education and sustainable development: Paradox and possibility. Abingdon: Routledge.
Granit-Dgani, D., Kaplan, A., & Flum, H. (2017). Theory-based assessment in environmental education: a tool for formative evaluation. Environmental Education Research, 23(2), 269-299.
Greenwood, T., & Moscardo, G. (1999). Australian and North American coastal and marine tourists: What do they want. Recent Advances in Marine Science and Technology, 98, 253-260.
Grodzinska-Jurczak, M., Bartosiewicz, A., Twardowska, A., & Ballantyne, R. (2003). Evaluating the impact of a school waste education programme upon students', parents' and teachers' environmental knowledge, attitudes and behaviour. International Research in Geographical and Environmental Education, 12(2), 106-122.
Ham, S. H. (1992). Environmental interpretation: a practical guide for people with big ideas and small budgets. Golden CO: North American Press.
Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning: Theory and practice. London: Routledge.
Jenks, B., Vaughan, P. W., & Butler, P. J. (2010). The evolution of Rare Pride: Using evaluation to drive adaptive management in a biodiversity conservation organization. Evaluation and Program Planning, 33(2), 186-190.
Ketlhoilwe, M. J. (2006). Course evaluation in adult education programmes. In support of environmental and sustainable educational processes. SADC Regional Environmental Education Programme Course Developers’ Toolkit. Howick. Share-Net.
Knowles, M. S. (1990). The adult learner: a neglected species (4th ed.). Houston: Gulf
Kruse, C. K., & Card, J. A. (2004). Effects of a conservation education camp program on campers' self reported knowledge, attitude, and behavior. The Journal of Environmental Education, 35(4), 33-45.
Kusmawan, U., O'Toole, J. M., Reynolds, R., & Bourke, S. (2009). Beliefs, attitudes, intentions and locality: The impact of different teaching approaches on the ecological affinity of Indonesian secondary school students. International Research in Geographical and Environmental Education, 18(3), 157-169.
Mezirow, J. (2000). Learning as transformation: critical perspectives on a theory in progress. The Jossey-Bass Higher and Adult Education Series. San Francisco: Jossey-Bass.
Monroe, M.C., & Jie Li, C., (2013). Evaluation techniques that improve programs. In Μ. C. Monroe & Μ. E. Krasny (Eds.), Across the Spectrum. Resources for Environmental Educators (pp. 113-125). North American Association for Environmental Education (NAAEE).
NAAEE (1996). Environmental education materials: guidelines for excellence. Retrieved from: http://resources.spaces3.com/3725a5c0-f0ab-4039-9bd2-c5dbd9bcb34f.pdf
Pollard, A. (2003). Learning through life. Higher education and the lifecourse. In D. Watson & M. Slowey (Eds.), Higher Education and the lifecourse. M. Buckingham: SRHE.
Powell, R. B., & Ham, S. H. (2008). Can ecotourism interpretation really lead to pro-conservation knowledge, attitudes and behaviour? Evidence from the Galapagos Islands. Journal of Sustainable Tourism, 16(4), 467-489.
Rovira, M. (2000). Evaluating environmental education programmes: Some issues and problems. Environmental Education Research, 6(2), 143-155.
Ruiz‐Mallen, I., Barraza, L., Bodenhorn, B., & Reyes‐García, V. (2009). Evaluating the impact of an environmental education programme: An empirical study in Mexico. Environmental Education Research, 15(3), 371-387.
Russell, C. L., & Burton, J. (2000). A report on an Ontario secondary school integrated environmental studies program. Canadian Journal of Environmental Education, 5, 287-304.
Russo, V., & Olvitt, L. (2006). Course Materials Development for Adult Learning. In support of environmental education processes. SADC Regional Environmental Education Programme Course Developers’ Toolkit. Howick, ShareNet. Retrieved 11/05/2014, from: http://www.sadc-reep.org.za/uploads/documents/materials/Source_Book_3_Reduced.pdf
Salata, T. L., & Ostergren, D. M. (2010). Evaluating forestry camps with national standards in environmental education: a case study of the Junior Forester Academy, Northern Arizona University. Applied Environmental Education and Communication, 9(1), 50-57.
Sauvé, L. (2002). Environmental education: possibilities and constraints. Connect: UNESCO International Science, Technology and Environmental Education Newsletter, XXVII(1–2): 1–4
Simmons, B. (2000). Towards excellence in environmental education. A view from the United States. Environmental Challenges, 517-524. Dordrecht: Springer.
Simmons, D. (1995). Working paper#2: Developing a framework for national environmental education standards. Papers on the Development of Environmental Education Standards, 53, 58.
Skanavis, C., Sakellari, M., & Petreniti, V. (2005). The potential of free‐choice learning for environmental participation in Greece. Environmental Education Research, 11(3), 321-333.
Stern, M. J., Powell, R. B., & Hill, D. (2014). Environmental education program evaluation in the new millennium: what do we measure and what have we learned? Environmental Education Research, 20(5), 581-611.
Stokking, H., van Aert, L., Meijberg, W., & Kaskens, A. (1999). Evaluating environmental education. IUCN.
Van Winkle, C. M., & Lagay, K. (2012). Learning during tourism: the experience of learning from the tourist's perspective. Studies in Continuing Education, 34(3), 339-355.
Walter, P. (2009). Philosophies of adult environmental education. Adult Education Quarterly, 60(1), 3-25.
Φλογαΐτη, Ε., Λιαράκου, Γ. & Γαβριλάκης, Κ. (2013). Περιβαλλοντική εκπαίδευση ενηλίκων στο πλαίσιο της κοινότητας, Εκπαίδευση ενηλίκων, 28, 14-21.
Zeppel, H., & Muloin, S. (2008). Conservation benefits of interpretation on marine wildlife tours. Human Dimensions of Wildlife, 13(4), 280-294.
Zint, M. T., Dowd, P. F., & Covitt, B. A. (2011). Enhancing environmental educators' evaluation competencies: insights from an examination of the effectiveness of the My Environmental Education Evaluation Resource Assistant (MEERA) website. Environmental Education Research, 17(4), 471-497.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)