Διερευνώντας την προοπτική της αειφορίας στο σύγχρονο πανεπιστήμιο


Δημοσιευμένα: Jun 2, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
αειφορία αειφόρος εκπαιδευτικός οργανισμός αειφόρο πανεπιστήμιο τριτοβάθμια εκπαίδευση
Χριστίνα Κάτσενου
Ευγενία Φλογαΐτη
Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική εργασία επιδίωξε να διερευνήσει τις δυνατότητες ανάπτυξης ενός πανεπιστημιακού τμήματος ως εκπαιδευτικού οργανισμού που κινείται στην κατεύθυνση της  Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Η έρευνα εφαρμόστηκε στο Τμήμα ... του Πανεπιστημίου ... Η διεξαγωγή της έρευνας συντονίστηκε από πέντε φοιτητικές ομάδες που μελετούσαν συγκεκριμένες προβληματικές καταστάσεις εντός του πανεπιστημιακού κτιρίου και προωθούσαν λύσεις στην κατεύθυνση της EAA. Η Έρευνα Δράσης ήταν η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε για την οργάνωση της ερευνητικής διαδικασίας. Η ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων έδειξε ότι οι παγιωμένες αντιλήψεις, η γραφειοκρατική κουλτούρα και οι πολύπλοκες οργανωτικές και διοικητικές δομές λειτουργούσαν ανασταλτικά στην προσπάθεια αναμόρφωσης του πανεπιστημίου.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Χριστίνα Κάτσενου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δρ Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, (Εργ. ΠΕ/ΕΑΑ) -  ee-esdlab@ecd.uoa.gr, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ευγενία Φλογαΐτη, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, (Εργ. ΠΕ/ΕΑΑ) -  ee-esdlab@ecd.uoa.gr, Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ), Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αναφορές
Aronowitz, S. & Giroux, H. (1993). Education still under siege, 2nd ed. South Hadley, MA, Bergin & Garvey.
Ali Khan, S. (1996). A vision of a 21st-century community learning centre. In: J. Huckle & S. Sterling (Eds.), Education for Sustainability (pp.222-227). London, UK: Earthscan.
Alshuwaikhat, H. M. & Abubakar, I. (2008). An integrated approach to achieving campus sustainability: Assessment of the current campus environmental management practices. Journal of Cleaner Production, 16, 1777-1785.
Beringer, Α. & Adomßent, Μ. (2008). Sustainable university research and development: inspecting sustainability in higher education research. Environmental Education Research, 14(6), 607-623.
Bekessy, S., Burgman, M., Wright, T, Leal Filho, W. & Smith, M. (2003). Universities and Sustainability. Carlton: Tela Series, Australian Conservation Foundation.
Carr, W. & Kemmis, S. (1997). Για μια κριτική εκπαιδευτική θεωρία. Εκπαίδευση, γνώση και έρευνα δράσης. Αθήνα: Κώδικας.
Chambers, D. (2009). Assessing & planning for environmental sustainability - A framework for institutions of higher education. In W. Leal Filho (Ed.), Sustainability at Universities. Opportunities, Challenges and Trends (pp. 287-298). Frankfurt: Peter Lang.
Christie, B., Miller, K., Cooke, R. & White, J.G. (2015). Environmental sustainability in higher education: What do academics think? Environmental Education Research, 21(5), 655-686.
Clugston, R. & Calder, W. (1999). Critical dimension of sustainability in higher education. In W. Leal Filho (Ed.), Sustainability and university life (pp. 31-46). Frankfurt: Peter Lang.
Cortese, A. D. (2003). The critical role of higher education in creating a sustainable future. Planning for Higher Education, 31(3), 15-22.
Cortese, A. & Hattan, A.S. (2010). Research and solutions: Education for sustainability as the mission of higher education. Sustainability: The Journal of Record, 3(1), 48–52.
Disterheft, A., Caeiro, S., Azeiteiro, U.M. & Leal Filho, W. (2013). Sustainability science and education for sustainable education in universities: A way for transition. Journal of Cleaner Production, 31, 80-90.
Fullan, M. & Ballew, A. (2001). Leading in a Culture of Change: Personal Action Guide and Work Book. San Francisco: Jossey-Bass.
Giroux, H. (1988). Teachers as intellectuals: Towards a critical pedagogy of learning. New York: Bergin & Carvey.
Gough, A. (2005). Sustainable schools: Renovating educational processes. Applied Environmental Education and Communication, 4(4), 339-351.
Huckle, J. (1996). Realizing Sustainability in Changing Times. In J. Huckle and S. Sterling (Eds), Education for Sustainability (pp.18-39). London: Earthscan.
Huckle, J. (1999). Education for Sustainability: An invitation to join a debate. Available online at: http://www.john.huckle.org.uk
Κατσαρού, Ε. & Τσάφος, Β. (2003). Από την Έρευνα στη Διδασκαλία. Η εκπαιδευτική Έρευνα Δράσης. Αθήνα: Σαββάλας.
Katsenou, C., Flogaitis, E. & Liarakou, G. (2015). Action research to encourage pupils’ active participation in the sustainable school. Applied Environmental Education and Communication. 14(1), 14 - 22.
Kemmis, S. (1980). Action research in retrospect and prospect. Oral presentationfrom: Annual Meeting of the Australian Association for Research in Education. Sydney: Australian Association for Research in Education.
Leal Filho, W. (2015). Education for sustainable education in higher education: reviewing needs. In: W. Leal Filho (Ed.), Transformative approaches to sustainable education at universities: working across disciplines (pp. 3-12). Cham: Springer International Publishing.
Leal Filho, W., Pallant, E., Enete, A., Richter, B. & Brandli, L.L. (2018). Planning and implementing sustainability in higher education institutions: an overview of the difficulties and potentials. International Journal of Sustainable Development & World Ecology, 25(8), 713-721.
Moore, J. (2005). Seven recommendations for creating sustainability education at the university level: A guide for change agents. International Journal of Sustainability in Higher Education, 6(4), 326–339.
Palmer – Cooper, J. Α. (2012). Η Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη στην ανώτατη εκπαίδευση. Ο ρόλος και η σημασία της έρευνας. Στο Ε. Φλογαΐτη, & Γ. Λιαράκου (Eκδ.) Η έρευνα στην Εκπαίδευση για τη Αειφόρο Ανάπτυξη (σελ. 97-109). Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο.
Posch, P. (1999). The ecologisation of schools and its implications for educational policy. Cambridge Journal of Education, 29(3), 341-348.
Posch, P. (2003). Action research in Austria: a review. Educational Action Research, 11(2), 233-246.
Rauch, F. (2002). The Potential of Education for Sustainable Development for Reform in Schools. Environmental Education Research. 8 (1), 43-51.
Richards, D. J. & Gladwin, T. N. (1999). Sustainability metrics for the business enterprise. Environmental Quality Management, 8(3), 11-21.
Sauvé, L. (1999). Environmental education between modernity and post modernity: Searching for an integrating educational framework. Canadian Journal of Environmental Education, 4(1), 9-35.
Schnack, K. (2008). Participation, Education and Democracy: Implication for Environmental Education, Health Education and Education for Sustainable Development. In Α. Reid, Β.Β. Jensen, J. Nikel and V. Simovska (eds) Participation and Learning. Perspectives on Education and the Environment, Health and Sustainability. Springer, 181- 196.
Scribner, J.P., Cockrell, K.S., Cockrell, D.H. & Valentine, J. (1999). Creating professional communities in schools through organisational learning: An evaluation of a school improvement process. Educational Administration Quarterly, 35(1), 130-160.
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. New York: Doubleday.
Spira, F., Tappeser, V. & Meyer, A. (2013). Perspectives on sustainability governance from universities in the USA, UK, and Germany: How do change agents employ different tools to alter organizational cultures and structures? In S. Caeiro, W. L. Filho, C. Jabbour & U. M. Azeiteiro (Eds.), Sustainability Assessment Tools in Higher Education Institutions: Mapping Trends and Good Practices Around the World (pp. 175-187). Cham: Springer International Publishing.
Stables, A. (2013). The unsustainability imperative? Problems with ‘Sustainability’ and ‘Sustainable Development’ as regulative ideals. Environmental Education Research, 19(2), 177–186.
Uzzell, D. (1999). Education for environmental action in the community: new roles and relationships. Cambridge Journal of Education, 29(3), 397-413.
Velazquez, L., Munguia, N. & Sanchez, M. (2005). Deterring sustainability in higher education institutions: An appraisal of the factors which Influence sustainability in higher education institutions. International Journal of Sustainability in Higher Education, 6(4), 383–391.
Wals, Α.E.J. & Jickling, Β. (2002). “Sustainability” in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education, 3 (3), 221 – 232.
Wals, A.E.J. & Blewitt, J. (2010). Third-wave sustainability in higher education: Some (Inter) national trends and developments. In P. Jones, D. Selby, & S. Sterling (Eds) Sustainability Education – perspectives and practice across higher education (pp. 55–74). London: Earthscan.
Wright, T.S.A. (2002). Definitions and frameworks for environmental sustainability in higher education. International Journal for Sustainability in Higher Education, 3(3), 203–220.
Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Χαριζάνος, Π. (2017). Το αειφόρο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα: Διαδικτυακή έρευνα και μια μελέτη περίπτωσης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)