Υπεύθυνη κατανάλωση: μια κεντρική διάσταση της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία


Δημοσιευμένα: Ιουν 10, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
υπεύθυνη κατανάλωση αειφόρος ανάπτυξη αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς
Γεωργία Λιαράκου
Περίληψη

Η υπεύθυνη κατανάλωση αποτελεί μια έννοια κλειδί στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία καθώς βρίσκεται στον πυρήνα όλων των ζητημάτων που πραγματεύεται. Βασική άλλωστε επιδίωξη της εκπαίδευσης αυτής είναι να γίνουν οι εκπαιδευόμενοι παράγοντες της αλλαγής προς περισσότερο αειφόρα καταναλωτικά πρότυπα. Γιατί όμως η κατανάλωση συνδέεται τόσο άμεσα με τα σημερινά ζητήματα του περιβάλλοντος και της αειφορίας; Ποιοι είναι οι παράγοντες που έχουν διαμορφώσει το σύγχρονο καταναλωτικό μοντέλο; Σε αυτές τις ερωτήσεις θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε σε αυτό το κείμενο. Θα εξετάσουμε ακόμα το εννοιολογικό πλαίσιο της υπεύθυνης κατανάλωσης, τους παράγοντες που επιδρούν στην αλλαγή της καταναλωτικής συμπεριφοράς καθώς και τα αμφιλεγόμενα ζητήματα που ενυπάρχουν στην εκπαίδευση για την υπεύθυνη κατανάλωση. Τέλος θα συζητήσουμε τρόπους για την ένταξή της στην εκπαιδευτική πράξη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεωργία Λιαράκου, ΕΚΠΑ

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αναφορές
Adomßent, M., Fischer, D., Godemann, J., Herzig, C., Otte, I., Rieckmann, M. & Timm, J. (2014). Emerging areas in research on higher education for sustainable development – management education, sustainable consumption and perspectives from Central and Eastern Europe. Journal of Cleaner Production 62(1), 1–7 https://doi.org/ 10.1016/j.jclepro.2013.09.045
Agrawal, R. & Gupta, S. (2018). Consuming responsibly: exploring environmentally responsible consumption behaviors. Journal of Global Marketing 31(4), 231–245 https://doi. org/10.1080/08911762.2017.1415402
Assadourian, E. (2010). The rise and fall of consumer cultures. In: E. Assadourian (Ed) 2010 State of the world: transforming cultures. From consumerism to sustainability. Worldwatch Institute, 3–20, ISBN 978-0393-33726-6
Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179‐211
Ajzen, I. & Fishbein, M. (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall
Barrett, B., Grabow, M., Middlecamp, C., Mooney, M., Checovich, M.M., Converse, A.K., Gillespie, B. & Yates, J. (2016). Mindful climate action: health and environmental co-benefits from mindfulness-based behavioral training. Sustainability 8 1040 https://doi.org/ 10.3390/su8101040
Barth, M., Adomßent, M., Fischer, D., Richter, S. & Rieckmann, M. (2014). Learning to change universities from within: a service-learning perspective on promoting sustainable consumption in higher education. Journal of Cleaner Production 62(1), 72–81. https://doi.org/10.1016/j. jclepro.2013.04.006
Barthes, R. (1973). Mythologies. London: Paladin (1η έκδοση 1957, Paris: Seuil)
Baudrillard, J. (1998). The consumer society: myths and structures. Sage (1η έκδοση 1970). ISBN 978-0-76195692-1
Begg, D., Fischer, S. & Dornbusch, R. (2003). Economics 7th edition. Maidenhead: McGraw-Hill
Böhme, T., Stanszus, L.S., Geiger, S.M., Fischer, D. & Schrader, U. (2018). Mindfulness training at school: a way to engage adolescents with sustainable consumption? Sustainability 10, 3557. https://doi.org/10.3390/su10103557
Bradshaw, C., Ehrlich, P. R., Beattie, A., Ceballos, G., Crist, E., Diamond, J., Dirzo, R., Ehrlich, A.H., Harte, J., Harte, M.E., Pyke, G., Raven, P., Ripple, W., Saltré, F., Turnbull, C., Wackernagel, M. & Blumstein, D. (2021). Underestimating the Challenges of Avoiding a Ghastly Future. Frontiers in Conservation Science 1. https://doi:10.3389/fcosc.2020.615419
Carrier, J.G. (2012). Introduction. In: J.G. Carrier, P.G. Luechtford (Eds) Ethical consumption: social value and economic practice., 162–181. Berghahn, Oxford ISBN 978-1-78238-676-6
Carrington, M.J., Neville B.A. & Whitwell, G.J. (2010). Why ethical consumers don’t walk their talk: towards a framework for understanding the gap between the ethical purchase intentions and actual buying behaviour of ethically minded consumers. Journal of Business Ethics 97(1), 139–158 https://doi.org/10.1007/s10551-010-0501-6
Chatzidakis, A., Shaw, D. & Allen, M. (2018). A psycho-social approach to consumer ethics. Journal of Consumer Culture, 1–23. https://doi.org/10.1177/1469540518773815
Connolly, J. & Prothero, A. (2008). Green consumption: life politics, risk and contradictions. Journal of Consumer Culture 8(1), 117–145 https://doi.org/10.1177/1469540507086422
Di Giulio, A., Ruesch Schweizer, C., Defila, R., Hirsch, P. & Burkhardt-Holm, P. (2019). These Grandmas Drove Me Mad. It Was Brilliant!” Promising Starting Points to Support Citizen Competence for Sustainable Consumption in Adults. Sustainability, 11, 681 https://doi.org/10.3390/su11030681
Douglas, M. & Isherwood, B. (1979). The World of Goods- towards an anthropology of consumption. London and New York: Routledge (επανέκδοση 1996)
Dunlap, R. E., Van Liere, K. D., Mertig, A. G., & Emmet Jones, R. (2000). Measuring endorsement of the new ecological paradigm: A revised NEP scale. Journal of Social Issues, 56(3), 425–442. https://doi.org/10.1111/0022-4537.00176
Egbue, O., & Long, S. (2012). Barriers to widespread adoption of electric vehicles: An analysis of consumer attitudes and perceptions. Energy Policy, 48, 717–729. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2012.06.009
Elster, J. (1986). Rational Choice. Oxford: Basil Blackwell.
European Environmental Agency (2013). Environmental Pressures from European Consumption and Production. A Study in Integrated Environmental and Economic Analysis, Technical Report 2/2013. Copenhagen.
European Commission (2021). Sustainable Consumption, Directorate General for Justice and Consumers https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-201789?lg=EL
European Commission (2020). New Consumer Agenda. Strengthening consumer resilience for sustainable recovery. COM(2020) 696 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0696
Fien, J. (2000). Education for sustainable consumption: towards a framework for curriculum and pedagogy. In: B.B. Jensen, K. Schnack, V. Simovka (Eds) Critical environmental and health education: research issues and challenges. Danish University of Education, Copenhagen, pp 45–66. ISBN 87-7701-857-5
Fischer D. & Barth, M. (2014). Key competencies for and beyond sustainable consumption. An educational contribution to the debate. GAIA 23(S1), 193–200 https:// doi.org/10.14512/gaia.23.S1.7
Φλογαΐτη, E. (2011). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία (1η εκδ 2006). Πεδίο, Aθήνα. ISBN 978-9-6095-5226-4
Gbadamosi, A. (2015). Brand personification and symbolic consumption among ethnic minority teenage consumers: An empirical study. Journal of Brand Management 22, 737–754 https://doi.org/10.1057/bm.2015.40
Geiger, S. M., Fischer, D., & Schrader, U. (2018). Measuring what matters in sustainable consumption: An integrative framework for the selection of relevant behaviors. Sustainable Development, 26(1), 18–33. https://doi.org/10.1002/sd.1688
Geng, D., Liu, J., & Zhu, Q. (2017). Motivating sustainable consumption among Chinese adolescents: An empirical examination. Journal of Cleaner Production, 141, 315–322. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.113
Gombert-Courvoisier, S., Sennès V. & Ribeyre, F. (2014). An analysis of viewpoints on education for responsible consumption in higher education. International Journal of Sustainability in Higher Education 15(3), 259–269 https://doi.org/10.1108/IJSHE12-2011-0080
Guckian, M., De Young R. & Harbo, S. (2017). Beyond green consumerism: uncovering the motivations of green citizenship. Michigan Journal of Sustainability 5(1), 73–94. https://doi.org/10.3998/mjs.12333712.0005.105
Haraway, D. (2015). Anthropocene, Capitalocene, Plantationocene, Chthulucene: Making Kin. Environmental Humanities, 6, 159-165 https://doi.org/10.1215/22011919-3615934
Hobson, K. (2002). Competing discourses of sustainable consumption: does the ‘rationalisation of lifestyles’ make sense? Environmental Politics 11(2), 95–120, https://doi. org/10.1080/714000601
Jackson, T. (2005). Motivating Sustainable Consumption: A Review of Evidence on Consumer Behaviour and Behavioural Change. Guildford, UK, University of Surrey
Jackson, T. (2014). Sustainable consumption. In G. Atkinson, S. Dietz, E. Neumayer and M. Agarwala (Eds) Handbook of sustainable development. 279-290, Edward Elgar Publishing
Jansson, J., Nordlund, A., & Westin, K. (2017). Examining drivers of sustainable consumption: The influence of norms and opinion leadership on electric vehicle adoption in Sweden. Journal of Cleaner Production, 154, 176–187. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.186
Kadic-Maglajlic, S., Arslanagic-Kalajdzic, M., Micevski, M., Dlacic, J., & Zabkar, V. (2019). Being engaged is a good thing: Understanding sustainable consumption behavior among young adults. Journal of Business Research, 104, 644–654. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.02.040
Kilbourne, W. & Carlson, L. (2008). The dominant social paradigm, consumption, and environmental attitudes: can macromarketing education help? Journal of Macromarketing 28, 106–121 https://doi.org/10.1177/0276146708314586
Kopnina, H. & Blewitt, J. (2014). Sustainable business: key issues. Routledge Earthscan, New York. ISBN 978-0415-73950-4
Kushwah, S., Dhir A. & Sagar, M. (2019). Understanding consumer resistance to the consumption of organic food. A study of ethical consumption, purchasing, and choice behaviour, Food Quality and Preference 77, 1–14, doi.org/10.1016/j.foodqual.2019.04.003
Lanzini, P., & Thøgersen, J. (2014). Behavioural spillover in the environmental domain: An intervention study. Journal of Environmental Psychology, 40, 381–390. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2014.09.006
Lee, K. (2014). Predictors of sustainable consumption among young educated consumers in Hong Kong. Journal of International Consumer Marketing 26(3), 217–238 https://doi.org/ 10.1080/08961530.2014.900249
Liarakou, G. (2019). Education for Responsible Consumption and Sustainable Development. In: W. Leal Filho (Ed) Encyclopedia of Sustainability in Higher Education. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63951-2
Lim, W. M. (2017). Inside the sustainable consumption theoretical toolbox: Critical concepts for sustainability, consumption, and marketing. Journal of Business Research, 78, 69–80. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.05.001
Lin, D., Hanscom, L., Murthy, A., Galli, A., Evans, M., Neill, E., et al. (2018). Ecological footprint accounting for countries: updates and results of the National Footprint Accounts, 2012–2018. Resources 7:58. https://doi: 10.3390/resources7030058
Lopes de Morais, L.H., Costa Pinto, D. & Cruz-Jesus, F. (2021). Circular economy engagement: Altruism, status, and cultural orientation as drivers for sustainable consumption. Sustainable Production and Consumption, 27, 523-533, https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.01.019.
Maniates, M. (2010). Editing out unsustainable behavior. In: E. Assadourian (ed) 2010 State of the world: transforming cultures. From Consumerism to Sustainability. Worldwatch Institute, pp.119–126. ISBN 978-0-39333726-6
Mazar, N. & Zhong C.B. (2010). Do green products make us better people? Psychological Science 21(4), 494–498. https://doi.org/10.1177/0956797610363538
Marzouk, O. A., & Mahrous, A. A. (2020). Sustainable consumption behavior of energy and water-efficient products in a resource-constrained environment. Journal of Global Marketing, 33, 1–19. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08911762.2019.1709005
Middlemiss, L. (2018). Sustainable consumption: key issues. Routledge. ISBN 978-1-1386-4566-0
Miles, S. (2018). The Emergence of contemporary consumer culture. In: O. Kravets, P. Maclaran, S. Miles, A. Venkatesh (eds) The SAGE handbook of consumer culture 11–26 Sage ISBN 978-1-4739-2951-7
Moore, J. (2017). The Capitalocene, Part I: on the nature and origins of our ecological crisis, The Journal of Peasant Studies, 44(3), 594-630, https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1235036
Peattie, K & Collins A. (2009). Guest editorial: Perspectives on sustainable consumption. International Journal of Consumer Studies, 33, 107-112 https://doi.org//10.1111/j.1470-6431.2009.00758.x
Pereira-Heath, T. & Chatzidakis, A. (2012). Blame it on marketing’: consumers’ views on unsustainable consumption. International Journal of Consumer Studies 36, 656–667. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2011.01043.x
Prakash, G., Choudhary S., Kumar A., Garza-Reyes J.A., Rehman Khan S.A. & Kumar Panda, T. (2019). Do altruistic and egoistic values influence consumers’ attitudes and purchase intentions towards eco-friendly packaged products? An empirical investigation, Journal of Retailing and Consumer Services, 50, 163-169, https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2019.05.011
Prendergast, G. P., & Tsang, A. S. L. (2019). Explaining socially responsible consumption. Journal of Consumer Marketing, 36(1), 146–154. https://doi.org/10.1108/JCM-02-2018-2568
Quoquab, F. & Mohammad, J. (2017). Managing sustainable consumption: is it a problem or panacea? In: Leal Filho W, Pociovalisteanu W, Al-Amin DM, Quasem (Eds) Sustainable economic development. World sustainability, series. Springer International Publishing Switzerland, pp 115–125. ISBN 978-3-319-45081-0
Quoquab, F. & Mohammad J. (2020). A Review of Sustainable Consumption (2000 to 2020): What We Know and What We Need to Know, Journal of Global Marketing, https://doi.org/10.1080/08911762.2020.1811441
Rees, W. (2008). Human nature, eco-footprints and environmental injustice. Local Environment 13(8), 685–70 https://doi.org/10.1080/13549830802475609
Rezvani, Z., Jansson, J., & Bengtsson, M. (2018). Consumer motivations for sustainable consumption: The interaction of gain, normative and hedonic motivations on electric vehicle adoption. Business Strategy and the Environment, 27(8), 1272–1283. https://doi.org/10.1002/bse.2074
Ritchie, H. & Roser, M. (2017). Meat and Dairy Production. Published online at OurWorldInData.org. https://ourworldindata.org/meat-production [Online Resource]
Roy, N. & Gretzel U. (2021). Feeling opulent: adding an affective dimension to symbolic consumption of themes, Tourism Geographies, https://doi.org/10.1080/14616688.2020.1867885
Sachdeva, S., Jordan J. & Mazar, N. (2015). Green consumerism: moral motivations to a sustainable future. Current Opinion in Psychology 6, 60–65. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.03.029
Schmelzer M. (2015). The growth paradigm: History, hegemony, and the contested making of economic growthmanship, Ecological Economics 118, 262–271, http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.07.029
Schmelzer, M. (2016). The Hegemony of Growth. The OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm. Cambridge University Press https://doi.org/10.1017/CBO9781316452035
Schwartz, S. H. (1977). Normative influences on altruism. In L. Berkowitz (Ed.), Advances in experimental social psychology, 221–279, New York, NY: Academic Press.
Stern, P.C., (2000). New environmental theories: Toward a coherent theory of environmentally significant behavior. Journal of Social Issues, 56 (3) 407-424, 10.1111/0022-4537.00175
Stern, P.C., Dietz T., Abel T., Guagnano G.A. & Kalof, L. (1999). A value-belief-norm theory of support for social movements: The case of environmentalism. Human Ecology Review 81-97
Thoresen, V.W. (2010). HERE and NOW! Education for sustainable consumption–recommendations and guidelines. UNEP, Paris. http://www.unep.org/pdf/Here_ and_Now_English.pdf.
Thoresen, V.W. (2012). Developing value-based, holistic education for sustainable living. In: Proceedings: Global research forum on sustainable consumption and production workshop, June 13–15, 2012, Rio de Janiero, Brazil. https://grf-spc.weebly.com/uploads/2/ 1/3/3/21333498/grf-2012-rio-thoresen.pdf. Accessed 29 Jan 2019
Toth, G. & Szigeti, C. (2016). The historical ecological footprint: From over-population to over-consumption. Ecological Indicators, 60, 283-291, https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.06.040
UN (2021). Sustainable development goals https://www. un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
UNECE (2021). Final consumption expenditure https://w3.unece.org/PXWeb/en/Table?IndicatorCode=5
UNESCO (2005). International implementation scheme. United Nations Decade of Education for Sustainable Development (2005–2014), Paris. https://unesdoc. unesco.org/ark:/48223/pf0000140372. Accessed 22 Dec 2018
Washington, H. (2016). Introduction. Why the growth economy is broken. In: H. Washington, P. Twomey (Eds) The future beyond growth. Towards a steady state economy. 1–14. Routledge, London ISBN 978-1-138-95302-4
Webster, F.E. Jr. (1975). Determining the characteristics of the socially conscious consumer. Journal of Consumer Research, 2 (3), 188-196
Word Bank (2021). Data, Final consumption expenditure (constant 2010 US$) https://data.worldbank.org/indicator/NE.CON.TOTL.KD?end=2019&start=1960&view=chart
Word Bank (2020). Poverty and Shared Prosperity 2020, PovcalNet, https://www.worldbank.org/en/understanding-poverty
Yarimoglu, E., & Binboga, G. (2019). Understanding sustainable consumption in an emerging country: The antecedents and consequences of the ecologically conscious consumer behaviour model. Business Strategy and the Environment, 28(4), 642–651. https://doi.org/10.1002/bse.2270
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)