Η κινητή μάθηση «αειφορεί»; Βιβλιογραφική ανασκόπηση της αξιοποίησης φορητών συσκευών μάθησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία


Δημοσιευμένα: Δεκ 31, 2022
Λέξεις-κλειδιά:
φορητές συσκευές μάθησης περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία μαθητές παρεμβατικά προγράμματα συστηματική βιβλιογραφική επισκόπηση
Γεώργιος Μουτσινάς
https://orcid.org/0000-0001-8325-6121
Αγγελική Καραματσούκη
Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
Περίληψη

Στο πλαίσιο της ραγδαίας εισόδου καινοτόμων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη, η μεταχείριση κινητών συσκευών αναφαίνεται ως μια πολλά υποσχόμενη παιδαγωγική προσέγγιση, που κατευθύνει ουσιωδώς τους μαθητευομένους προς την τροχιά της βιώσιμης ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, η παρούσα εργασία αποπειράται μια συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση στον τομέα της εισαγωγής φορητών συσκευών μάθησης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση για την αειφορία. Επισκοπήθηκαν πέντε εμπειρικές μελέτες δημοσιευμένες στο διάστημα 2017-2020, οι οποίες αναζητήθηκαν, αξιολογήθηκαν και αναλύθηκαν πληρώντας αυστηρά προδιαγεγραμμένα κριτήρια, ύστερα από την περιήγηση σε 43 διεθνείς επιστημονικές βάσεις δεδομένων και την ανάσυρση 86 συναφών πηγών. Σύμφωνα με τα κύρια συμπεράσματα της εργασίας, τα εν λόγω ηλεκτρονικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν στη διδασκαλία συνδυαστικά με εφαρμογές λογισμικού και τεχνολογία κωδικών γρήγορης απόκρισης, ακολουθώντας πολυαισθητηριακές, μαθητοκεντρικές και συνεργατικές προσεγγίσεις. Η πλειοψηφία των ερευνών τεκμηριώνει ότι η παιδαγωγική χρήση των κινητών συσκευών απέφερε τη βελτίωση των οικολογικών γνώσεων και των αειφορικών στάσεων των μαθητών, όπως και της επαφής τους με τη φύση. Ανάλογα, ενισχύθηκαν η επικέντρωση των εκπαιδευομένων στη διδακτική διαδικασία, η αποδιδόμενη αξία από εκείνους σε αυτήν, αλλά και η μαθησιακή αυτεπάρκεια και διασκέδαση των μαθητευομένων. Αξιοσημείωτα, οι γνώσεις, οι στάσεις και η μαθησιακή ευχαρίστηση ήταν περισσότερο προηγμένες στους νεότερους διδασκομένους, ενώ οι μαθήτριες είχαν προβάδισμα στις ευαισθητοποιημένες στάσεις. Τα αποτελέσματα της ανασκόπησης καταδεικνύουν τη σφαιρική υποστήριξη των εκπαιδευομένων βάσει φορητών τεχνολογικών πόρων, παράλληλα με τη διασφάλιση της εμπεριστατωμένης σπουδής τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεώργιος Μουτσινάς, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον»

graduate student; European University Cyprus; School of Arts & Education Sciences

Αναφορές
**Πρόκειται για μελέτες οι οποίες απάρτισαν το βιβλιογραφικό corpus της ανασκόπησης
Aguayo Corvalan, C., & Eames, C. W. (2017). Using mobile learning in free-choice educational settings to enhance ecological literacy. Teachers and Curriculum, 17(2), 7-14. doi:10.15663/tandc.v17i2.159
Aguayo, C., Higgins, B., Field, E., Nicholls, J., Pudin, S., Tiu, S. A. & Mah, J. (2016). Perspectives from emerging researchers: What next in EE/SE research? Australian Journal of Environmental Education, 32(1), 17-29. doi:10.1017/aee.2015.57
Aksakal, N. (2015). Theoretical view to the approach of the edutainment. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 186, 1232-1239. doi:10.1016/j.sbspro.2015.04.081
Altomonte, S., Logan, B., Feisst, M., Rutherford, P., & Wilson, R. (2016). Interactive and situated learning in education for sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 17(3), 417-443. doi:10.1108/IJSHE-01-2015-0003
Anderson, C. L., Miller, B. G., Eitel, K. B., Veletsianos, G., Eitel, J. U., & Hougham, R. J. (2015). Exploring techniques for integrating mobile technology into field-based environmental education. Electronic Journal of Science Education, 19(6), 1-19. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/189820/
Babbie, E. (2017). The basics of social research (7th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
Baker, T. R., Battersby, S., Bednarz, S. W., Bodzin, A. M., Kolvoord, B., Moore, S., ... & Uttal, D. (2015). A research agenda for geospatial technologies and learning. Journal of Geography, 114(3), 118-130. doi:10.1080/00221341.2014.950684
Ball, R. (2017). An introduction to bibliometrics: New developments and trends. Cambridge, MA: Chandos Publishing. doi:10.1016/C2016-0-03695-1
Bannan, B., Cook, J., & Pachler, N. (2016). Reconceptualizing design research in the age of mobile learning. Interactive Learning Environments, 24(5), 938-953. doi:10.1080/10494820.2015.1018911
Bano, M., Zowghi, D., Kearney, M., Schuck, S., & Aubusson, P. (2018). Mobile learning for science and mathematics school education: A systematic review of empirical evidence. Computers & Education, 121, 30-58. doi:10.1016/j.compedu.2018.02.006
Barbalios, N., Ioannidou, I., Tzionas, P., & Paraskeuopoulos, S. (2013). A model supported interactive virtual environment for natural resource sharing in environmental education. Computers & Education, 62, 231-248. doi:10.1016/j.compedu.2012.10.029
Baytiyeh, H. (2019). Mobile learning technologies as a means of maintaining education delivery in crisis situations. International Journal of Information and Communication Technology Education (IJICTE), 15(3), 21-30. doi:10.4018/IJICTE.2019070101
Bennett, J., Lubben, F., Hogarth, S., & Campbell, B. (2005). Systematic reviews of research in science education: Rigour or rigidity? International Journal of Science Education, 27(4), 387-406. doi:10.1080/0950069042000323719
Bernacki, M. L., Greene, J. A., & Crompton, H. (2020). Mobile technology, learning, and achievement: Advances in understanding and measuring the role of mobile technology in education. Contemporary Educational Psychology, 60, 101827. doi:10.1016/j.cedpsych.2019.101827
Bressler, D. M., Bodzin, A. M., & Tutwiler, M. S. (2019). Engaging middle school students in scientific practice with a collaborative mobile game. Journal of Computer Assisted Learning, 35(2), 197-207. doi:10.1111/jcal.12321
Burden, K., & Kearney, M. (2016). Future scenarios for mobile science learning. Research in Science Education, 46(2), 287-308. doi:10.1007/s11165-016-9514-1
Burden, K., & Kearney, M. (2018). Designing an educator toolkit for the mobile learning age. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 10(2), 88-99. doi:10.4018/IJMBL.2018040108
Burden, K., Kearney, M., Schuck, S., & Burke, P. (2019). Principles underpinning innovative mobile learning: Stakeholders’ priorities. TechTrends, 63(6), 659-668. doi:10.1007/s11528-019-00415-0
Burden, K., Kearney, M., Schuck, S., & Hall, T. (2019). Investigating the use of innovative mobile pedagogies for school-aged students: A systematic literature review. Computers & Education, 138, 83-100. doi:10.1016/j.compedu.2019.04.008
Burke, P. F., Schuck, S., Aubusson, P., Kearney, M., & Frischknecht, B. (2018). Exploring teacher pedagogy, stages of concern and accessibility as determinants of technology adoption. Technology, Pedagogy and Education, 27(2), 149-163. doi:10.1080/1475939X.2017.1387602
Butera, F., & Buchs, C. (2019). Social interdependence and the promotion of cooperative learning. In K. Sassenberg & M. L. W. Vliek (Eds.), Social psychology in action: Evidence-based interventions from theory to practice (pp. 111-127). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-13788-5_8
Caldwell, H. (2018). Mobile technologies as a catalyst for pedagogic innovation within teacher education. International Journal of Mobile and Blended Learning (IJMBL), 10(2), 50-65. doi:10.4018/IJMBL.2018040105
Cardoso Ermel, A. P., Pacheco Lacerda, D., Wolf Motta Morandi, M. I., & Gauss, L. (2021). Literature reviews: Modern methods for investigating scientific and technological knowledge. Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-75722-9
Chan, N. N., Walker, C., & Gleaves, A. (2015). An exploration of students’ lived experiences of using smartphones in diverse learning contexts using a hermeneutic phenomenological approach. Computers & Education, 82, 96-106. doi:10.1016/j.compedu.2014.11.001
Chang, C. S., Chen, T. S., & Hsu, W. H. (2011). The study on integrating WebQuest with mobile learning for environmental education. Computers & Education, 57(1), 1228-1239. doi:10.1016/j.compedu.2010.12.005
**Cheng, S. C., Hwang, G. J., & Chen, C. H. (2019). From reflective observation to active learning: A mobile experiential learning approach for environmental science education. British Journal of Educational Technology, 50(5), 2251-2270. doi:10.1111/bjet.12845
Chineka, R., & Yasukawa, K. (2020). Intergenerational learning in climate change adaptations; limitations and affordances. Environmental Education Research, 26(4), 577-593. doi:10.1080/13504622.2020.1733494
Christensen, R., & Knezek, G. (2018). Reprint of Readiness for integrating mobile learning in the classroom: Challenges, preferences and possibilities. Computers in Human Behavior, 78, 379-388. doi:10.1016/j.chb.2017.07.046
Churchill, D., Fox, B., & King, M. (2016). Framework for designing mobile learning environments. In D. Churchill, J. Lu, T. Chiu, & B. Fox (Eds.), Mobile learning design: Theories and application (pp. 3-25). Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-10-0027-0_1
Clarivate (2022). EndNote: Accelerate your research: Save time, stay organized, collaborate with colleagues and get published with EndNote 20 [Computer software]. Philadelphia, PA: Author. Retrieved from https://endnote.com/
Cochrane, T., Antonczak, L., Keegan, H., & Narayan, V. (2014). Riding the wave of BYOD: developing a framework for creative pedagogies. Research in Learning Technology, 22, 24637. doi:10.3402/rlt.v22.24637
Comscore (2007, September 20). Mobile phone web users nearly equal PC-based internet users in Japan [Press release]. Retrieved from https://www.comscore.com/Insights/Press-Releases/2007/09/Japan-Mobile-Phone
Cooper, H. M. (2010). Research synthesis and meta-analysis: A step-by step approach (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Corbett S. (2018, June 22). No, mobile phones should not be banned in UK schools. The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/no-mobile-phones-should-not-be-banned-in-uk-schools-98717
Costello, R. (2022). Future directions of gamification in education. In Information Resources Management Association (Ed.), Research anthology on developments in gamification and game-based learning (Vol. 1, pp. 141-150). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-6684-3710-0.ch007
**Crawford, M. R., Holder, M. D., & O’Connor, B. P. (2017). Using mobile technology to engage children with nature. Environment and Behavior, 49(9), 959-984. doi:10.1177/0013916516673870
Crompton, H., Burke, D., & Gregory, K. H. (2017). The use of mobile learning in PK-12 education: A systematic review. Computers & Education, 110, 51-63. doi:10.1016/j.compedu.2017.03.013
Dhawan, S. (2020). Online learning: A panacea in the time of COVID-19 crisis. Journal of Educational Technology Systems, 49(1), 5-22. doi:10.1177/0047239520934018
Dillon, J., Rickinson, M., & Teamey, K., Morris, M., Young Choi, M, Sanders, D., & Benefield, P. (2017). The value of outdoor learning: Evidence from research in the UK and elsewhere. In J. Dillon (Ed.), Towards a convergence between science and environmental education (pp. 193-200). New York, NY: Routledge. doi:10.4324/9781315730486
Dundar, Y., & Fleeman, N. (2017). Applying inclusion and exclusion criteria. In A. Boland, M. G. Cherry, & R. Dickson (Eds.), Doing a systematic review: A student’s guide (2nd ed., pp. 79-92). London: Sage.
Dwan, K., Gamble, C., Williamson, P. R., Kirkham, J. J., & The Reporting Bias Group. (2013). Systematic review of the empirical evidence of study publication bias and outcome reporting bias – An updated review. PloS One, 8(7), e66844. doi:10.1371/journal.pone.0066844
Efron, S. E., & Ravid, R. (2019). Writing the literature review: A practical guide. New York, NY: The Guildford Press.
Ericsson (2021). Ericsson mobility report (No. EAB-21:010887). Stockholm: Author. Retrieved from https://www.ericsson.com/4ad7e9/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2021/ericsson-mobility-report-november-2021.pdf
Fahmi, F., Setiadi, I., Elmawati, D., & Sunardi, S. (2019). Discovery learning method for training critical thinking skills of students. European Journal of Education Studies, 6(3), 342-351. doi:10.5281/zenodo.3345924
Falcione, S., Campbell, E., McCollum, B., Chamberlain, J., Macias, M., Morsch, L., & Pinder, C. (2019). Emergence of different perspectives of success in collaborative learning. Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). doi:10.5206/cjsotl-rcacea.2019.2.8227
Fenwick, T. (2016). Wanted: The innovative professional. In T. Fenwick (Ed.), Professional responsibility and professionalism: A sociomaterial examination (pp. 77-92). Abingdon: Routledge. doi:10.4324/9781315750354
Fink, A. (2019). Conducting research literature reviews: From the internet to paper (5th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Fitzpatrick, A. (2020). Towards a pedagogy of intergenerational learning. In M. Kernan & G. Cortellesi (Eds.), Intergenerational learning in practice: Together old and young (pp. 40-59). Abingdon: Routledge. doi:10.4324/9780429431616
Freeman, A., Adams Becker, S., Cummins, M., Davis, A., & Hall Giesinger, C. (2017). New Media Consortium (NMC)/ Consortium for School Networking (CoSN) Horizon Report: 2017 K–12 edition. Austin, TΧ: The NMC. Retrieved from https://library.educause.edu/~/media/files/library/2017/11/2017hrk12EN.pdf
Furtak, E. M., Shavelson, R. J., Shemwell, J. T., & Figueroa, M. (2012). To teach or not to teach through inquiry. In J. Shrager & S. M. Carver (Eds.), The journey from child to scientist: Integrating cognitive development and the education sciences (pp. 227-244). Washington, DC: American Psychological Association (APA). doi:10.1037/13617-011
Galvan, J. L., & Galvan, M. C. (2017). Writing literature reviews: A guide for students of the social and behavioral sciences (7th ed.). New York, NY: Routledge. doi:10.4324/9781315229386
Giannoulas, A., Stampoltzis, A., Kounenou, K., & Kalamatianos, A. (2021). How Greek students experienced online education during COVID-19 pandemic in order to adjust to a post-lockdown period. Electronic Journal of e-Learning, 19(4), 222-232. Retrieved from https://academic-publishing.org/index.php/ejel/article/view/2347/1974
Gifford, R. (2014). Environmental psychology: Principles and practice (5th ed). Colville, WA: Optimal Books.
Gilliam, M., Jagoda, P., Fabiyi, C., Lyman, P., Wilson, C., Hill, B., & Bouris, A. (2017). Alternate reality games as an informal learning tool for generating STEM engagement among underrepresented youth: A qualitative evaluation of the source. Journal of Science Education and Technology, 26(3), 295-308. doi:10.1007/s10956-016-9679-4
Gough, D. (2007). Weight of evidence: A framework for the appraisal of the quality and relevance of evidence. Research Papers in Education, 22(2), 213-228. doi:10.1080/02671520701296189
Gough, D., Oliver, S., & Thomas, J. (2017). An introduction to systematic reviews (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
Greenhow, C., & Lewin, C. (2016). Social media and education: Reconceptualizing the boundaries of formal and informal learning. Learning, Media and Technology, 41(1), 6-30. doi:10.1080/17439884.2015.1064954
Guerrero-Bote, V. P., & Moya-Anegón, F. (2012). A further step forward in measuring journals’ scientific prestige: The SJR2 indicator. Journal of Informetrics, 6(4), 674-688. doi:10.1016/j.joi.2012.07.001
Harden, A., & Thomas, J. (2010). Mixed methods and systematic reviews: Examples and emerging issues. In A. Tashakkori & C. Teddlie (Eds.), Sage handbook of mixed methods in social & behavioral research (2nd ed., pp. 749-774). Thousand Oaks, CA: Sage. doi:10.4135/9781506335193
Hartig, T., Mitchell, R., de Vries, S., & Frumkin, H. (2014). Nature and health. Annual Review of Public Health, 35, 207-228. doi:10.1146/annurev-publhealth-032013-182443
Heizer S. (2018, June 27). We asked five experts: Should mobile phones be banned in schools? The Conversation. Retrieved from https://theconversation.com/should-mobile-phones-be-banned-in-schools-we-asked-five-experts-98708
Hempel, S. (2020). Conducting your literature review: Concise guides to conducting behavioral, health, and social science research. Washington, DC: American Psychological Association.
Holloway, P., & Mahan, C. (2012). Enhance nature exploration with technology. Science Scope, 35(9), 23-28. Retrieved from https://www.learntechlib.org/p/113534/
Hood Cattaneo, K. (2017). Telling active learning pedagogies apart: From theory to practice. Journal of New Approaches in Educational Research (NAER Journal), 6(2), 144-152. doi:10.7821/naer.2017.7.237
Hooser, A., & Sabella, L. (2018). Inquiry, discovery, and the complexities of teaching: Learning from the research of practitioners. Journal of Practitioner Research, 3(1), 41-47. doi:10.5038/2379-9951.3.1.1110
Huang, Y. M., Lin, Y. T., & Cheng, S. C. (2010). Effectiveness of a mobile plant learning system in a science curriculum in Taiwanese elementary education. Computers & Education, 54(1), 47-58. doi:10.1016/j.compedu.2009.07.006
Hwang, G. J., & Tsai, C. C. (2011). Research trends in mobile and ubiquitous learning: A review of publications in selected journals from 2001 to 2010. British Journal of Educational Technology, 42(4), 65-70. doi:10.1111/j.1467-8535.2011.01183.x
Hwang, G. J., Wu, P. H., Chen, C. C., & Tu, N. T. (2016). Effects of an augmented reality-based educational game on students’ learning achievements and attitudes in real-world observations. Interactive Learning Environments, 24(8), 1895-1906. doi:10.1080/10494820.2015.1057747
Jagušt, T., Botički, I., & So, H. J. (2018). A review of research on bridging the gap between formal and informal learning with technology in primary school contexts. Journal of Computer Assisted Learning, 34(4), 417-428. doi:10.1111/jcal.12252
Jeong, H., & Hartley, K. (2018). Theoretical and methodological frameworks for computer-supported collaborative learning. In F. Fischer, C. E. Hmelo-Silver, S. R. Goldman, & P. Reimann (Eds.), International Handbook of the Learning Sciences (pp. 330-339). New York, NY: Routledge. doi:10.4324/9781315617572
Jesson, J. K., Matheson, L., & Lacey, F. M. (2011). Doing your literature review: Traditional and systematic techniques. Thousand Oaks, CA: Sage.
**Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (2017). Combining mobile technologies in environmental education: A Greek case study. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 11(2), 108-130. doi:10.1504/IJMLO.2017.084272
Karimi, S. (2016). Do learners’ characteristics matter? An exploration of mobile-learning adoption in self-directed learning. Computers in Human Behavior, 63, 769-776. doi:10.1016/j.chb.2016.06.014
Kearney, M., Burden, K., & Schuck, S. (2019). Disrupting education using smart mobile pedagogies. In L. Daniela (Ed.), Didactics of smart pedagogy: Smart pedagogy for technology enhanced learning (pp. 139-157). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-01551-0_7
Kearney, M., Schuck, S., Burden, K., & Aubusson, P. (2012). Viewing mobile learning from a pedagogical perspective. Research in Learning Technology, 20(1), 1-17. doi:10.3402/rlt.v20i0.14406
Keengwe, J., & Bhargava, M. (2014). Mobile learning and integration of mobile technologies in education. Education and Information Technologies, 19(4), 737-746. doi:10.1007/s10639-013-9250-3
Kellam, H. (2021). A conceptual framework and evaluation tool for mobile learning experiences. International Journal of Virtual and Personal Learning Environments (IJVPLE), 11(1), 1-22. doi:10.4018/IJVPLE.2021010101
Keser, H., & Semerci, A. (2019). Technology trends, Education 4.0 and beyond. Contemporary Educational Researches Journal, 9(3), 39-49. doi:10.18844/cerj.v9i3.4269
Khaddage, F., Müller, W., & Flintoff, K. (2016). Advancing mobile learning in formal and informal settings via mobile app technology: Where to from here, and how? Journal of Educational Technology & Society, 19(3), 16-26. Retrieved from https://www.jstor.org/stable/jeductechsoci.19.3.16
Kitchenham, B. A., Budgen, D., & Brereton, P. (2016). Evidence-based software engineering and systematic reviews. Boca Raton, FL: CRC Press. doi:10.1201/b19467
Knupfer, N. N. & McLellan, H. (2014). Descriptive research methodologies. In J. M. Spector, M. D. Merrill, J. Elen, & M. J. Bishop (Eds.), Handbook of research on educational communications and technology (4th ed., pp. 1196-1212). Cham: Springer. doi:10.1007/978-1-4614-3185-5
Kopnina, H. (2015). Sustainability in environmental education: New strategic thinking. Environment, Development and Sustainability, 17(5), 987-1002. doi:10.1007/s10668-014-9584-z
Kossack, A., & Bogner, F. X. (2012). How does a one-day environmental education programme support individual connectedness with nature? Journal of Biological Education, 46(3), 180-187. doi:10.1080/00219266.2011.634016
Kozak, S., & Elliott, S. (2015). Connecting the dots: Key strategies that transform learning for environmental education, citizenship and sustainability (2nd ed.). North York: Learning for a Sustainable Future (LSF). Retrieved from https://lsf-lst.ca/media/LSF_Connecting_the_Dots_full_EN_web.pdf
Kronlid, D. O., & Öhman, J. (2013). An environmental ethical conceptual framework for research on sustainability and environmental education. Environmental Education Research, 19(1), 21-44. doi:10.1080/13504622.2012.687043
Kumar, B. A., & Mohite, P. (2018). Usability of mobile learning applications: a systematic literature review. Journal of Computers in Education, 5(1), 1-17. doi:10.1007/s40692-017-0093-6
Lai, C. L., & Hwang, G. J. (2014). Effects of mobile learning time on students’ conception of collaboration, communication, complex problem-solving, meta-cognitive awareness and creativity. International Journal of Mobile Learning and Organisation, 8(3-4), 276-291. doi:10.1504/IJMLO.2014.067029
Lai, K. W., Khaddage, F., & Knezek, G. (2013). Blending student technology experiences in formal and informal learning. Journal of Computer Assisted Learning, 29(5), 414-425. doi:10.1111/jcal.12030
Larson, L. R., Green, G. T., & Cordell, H. K. (2011). Children’s time outdoors: Results and implications of the National Kids Survey. Journal of Park and Recreation Administration 29(2), 1-20. Retrieved from https://js.sagamorepub.com/jpra/article/view/1089
Lazonder, A. W., & Harmsen, R. (2016). Meta-analysis of inquiry-based learning: Effects of guidance. Review of Educational Research, 86(3), 681-718. doi:10.3102/0034654315627366
**Lee, S. Y., & Yoon, S. Y. (2020). Exploring augmented reality for mobile learning: A case study with children’s readings on environmental sustainability. International Journal of Smart Technology and Learning, 2(2-3), 151-165. doi:10.1504/IJSMARTTL.2020.112152
Liefländer, A. K., Fröhlich, G., Bogner, F. X., & Schultz, P. W. (2013). Promoting connectedness with nature through environmental education. Environmental Education Research, 19(3), 370-384. doi:10.1080/13504622.2012.697545
Liu, C., Zowghi, D., Kearney, M., & Bano, M. (2021). Inquiry‐based mobile learning in secondary school science education: A systematic review. Journal of Computer Assisted Learning, 37(1), 1-23. doi:10.1111/jcal.12505
Liu, G. Z., & Hwang, G. J. (2010). A key step to understanding paradigm shifts in e‐learning: Towards context‐aware ubiquitous learning. British Journal of Educational Technology, 41(2), 131-139. doi:10.1111/j.1467-8535.2009.00976.x
Liu, M., Scordino, R., Geurtz, R., Navarrete, C., Ko, Y., & Lim, M. (2014). A look at research on mobile learning in K-12 education from 2007 to the present. Journal of Research on Technology in Education, 46(4), 325-372. doi:10.1080/15391523.2014.925681
Loh, X. K., Lee, V. H., Loh, X. M., Tan, G. W. H., Ooi, K. B., & Dwivedi, Y. K. (2021). The dark side of mobile learning via social media: How bad can it get? Information Systems Frontiers. Advance online publication. doi:10.1007/s10796-021-10202-z
Maina-Okori, N. M., Koushik, J. R., & Wilson, A. (2018). Reimagining intersectionality in environmental and sustainability education: A critical literature review. The Journal of Environmental Education, 49(4), 286-296. doi:10.1080/00958964.2017.1364215
Martiniello, L., & Paparella, N. (2016). Educational research between on devices and mobile learning. Research on Education and Media, 8(2), 5-9. doi:10.1515/rem-2016-0012
Martusewicz, R. A., Edmundson, J. & Lupinacci, J. (2020). Teaching for the commons: Educating for diverse, democratic, and sustainable communities (2020). In R. A. Martusewicz, J. Edmundson, & J. Lupinacci (Eds.), EcoJustice education: Toward diverse, democratic, and sustainable communities (3rd ed, pp. 275-304). New York, NY: Routledge. doi:10.4324/9780429020049
Merchant, G. (2012). Mobile practices in everyday life: Popular digital technologies and schooling revisited. British Journal of Educational Technology, 43(5), 770-782. doi:10.1111/j.1467-8535.2012.01352.x
Monroe, M. C., Ballard, H. L., Oxarart, A., Sturtevant, V. E., Jakes, P. J., & Evans, E. R. (2016). Agencies, educators, communities and wildfire: Partnerships to enhance environmental education for youth. Environmental Education Research, 22(8), 1098-1114. doi:10.1080/13504622.2015.1057555
Moya, S., & Camacho, M. (2021a). Developing a framework for mobile learning adoption and sustainable development. Technology, Knowledge and Learning. Advance online publication. doi:10.1007/s10758-021-09537-y
Moya, S., & Camacho, M. (2021b). Identifying the key success factors for the adoption of mobile learning. Education and Information Technologies, 26(4), 3917-3945. doi:10.1007/s10639-021-10447-w
Bukharaev, N., & Altaher, A. W. (2017). Mobile learning education has become more accessible. American Journal of Computer Science and Information Technology, 5(2), 1-5. doi:10.21767/2349-3917.100005
NetNewsLedger (2019, June 25). Why mobile learning is the future of education on the go. Retrieved from http://www.netnewsledger.com/2019/06/25/why-mobile-learning-is-the-future-of-education-on-the-go/
Newman, M., & Gough, D. (2020). Systematic reviews in educational research: Methodology, perspectives and application. In O. Zawacki-Richter, M. Kerres, S. Bedenlier, M. Bond, & K. Buntins (Eds.), Systematic reviews in educational research (pp. 3-22). Berlin: Springer. doi:10.1007/978-3-658-27602-7_1
Nikolopoulou, K., Gialamas, V., Lavidas, K., & Komis, V. (2021). Teachers’ readiness to adopt mobile learning in classrooms: A study in Greece. Technology, Knowledge and Learning, 26(1), 53-77. doi:10.1007/s10758-020-09453-7
Odabasi, M., Uzunboylu, H., Popova, O., Kosarenko, N. & Ishmuradova, I. (2019). Science education and mobile learning: A content analysis review of the Web of Science database. International Journal of Emerging Technologies in Learning (iJET), 14(22), 4-18. doi:10.3991/ijet.v14i22.11744
Onwuegbuzie, A. J., & Frels, R. (2016). Seven steps to a comprehensive literature review: A multimodal and cultural approach. London: Sage.
Otterborn, A., Schönborn, K., & Hultén, M. (2019). Surveying preschool teachers’ use of digital tablets: General and technology education related findings. International Journal of Technology and Design Education, 29(4), 717-737. doi:10.1007/s10798-018-9469-9
Pachler, N., Bachmair, B., & Cook, J. (2010). Mobile learning: Structures, agency, practices. New York, NY: Springer. doi:10.1007/978-1-4419-0585-7
Palmer, T. A., Burke, P. F., & Aubusson, P. (2017). Why school students choose and reject science: A study of the factors that students consider when selecting subjects. International Journal of Science Education, 39(6), 645-662. doi:10.1080/09500693.2017.1299949
Paul, A., & Byron, M. (2014). What are environmental education outcomes? In A. Russ (Ed.), Measuring environmental education outcomes (pp. 6-8). Washington, DC: North American Association for Environmental Education (NAAEE). Retrieved from https://cdn.naaee.org/sites/default/files/eepro/resource/files/meeo-2014v2.pdf
Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L. A., de Jong, T., van Riesen, S. A., Kamp, E. T., ... & Tsourlidaki, E. (2015). Phases of inquiry-based learning: Definitions and the inquiry cycle. Educational Research Review, 14, 47-61. doi:10.1016/j.edurev.2015.02.003
Peffer, T. E., Bodzin, A. M., & Smith, J. D. (2013). The use of technology by nonformal environmental educators. The Journal of Environmental Education, 44(1), 16-37. doi:10.1080/00958964.2012.688775
Petticrew, M., & Roberts, H. (2006). Systematic reviews in the social sciences: A practical guide (2nd ed.). Malden, MA: Blackwell Publishing. doi:10.1002/9780470754887
Prezioso, G., Ceci, F., & Za, S. (2021). Is this what you want? Looking for the appropriate digital skills set. In C. Metallo, M. Ferrara, A. Lazazzara, & S. Za, (Eds.), Digital transformation and human behavior: Innovation for people and organisations (pp. 69-86). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-47539-0_6
Qazi, A., Hardaker, G., Ahmad, I. S., Darwich, M., Maitama, J. Z., & Dayani, A. (2021). The role of information & communication technology in e-learning environments: A systematic review. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Access, 9, 45539-45551. doi:10.1109/ACCESS.2021.3067042
Qureshi, M. A., Khaskheli, A., Qureshi, J. A., Raza, S. A., & Yousufi, S. Q. (2021). Factors affecting students’ learning performance through collaborative learning and engagement. Interactive Learning Environments. Advance online publication. doi:10.1080/10494820.2021.1884886
Qureshi, M. I., Khan, N., Hassan Gillani, S. M. A., & Raza, H. (2020). A systematic review of past decade of mobile learning: What we learned and where to go. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 14(6), 67-81. doi:10.3991/ijim.v14i06.13479
Randolph, J. J. (2009). A guide to writing the dissertation literature review. Practical Assessment, Research, and Evaluation, 14(1), 1-13. doi:10.7275/b0az-8t74
Rao, S., & Moon, K. (2021). Literature search for systematic reviews. In S. Patole (Ed.), Principles and practice of systematic reviews and meta-analysis (pp. 11-31). Cham: Springer. doi:10.1007/978-3-030-71921-0
Reid, A. (2019). Blank, blind, bald and bright spots in environmental education research. Environmental Education Research, 25(2), 157-171. doi:10.1080/13504622.2019.1615735
Reychav, I., Dunaway, M., & Kobayashi, M. (2015). Understanding mobile technology-fit behaviors outside the classroom. Computers & Education, 87, 142-150. doi:10.1016/j.compedu.2015.04.005
Ridley, D. (2012). The literature review: A step-by-step guide for students (2nd ed.). London: Sage.
Prensky, M. (2016). Education to better their world: Unleashing the power of 21st-century kids. New York, NY: Teachers College Press.
Pimmer, C. (2016). Mobile learning as boundary crossing: An alternative route to technology-enhanced learning? Interactive Learning Environments, 24(5), 979-990. doi:10.1080/10494820.2015.1128211
Rogers, Y., Connelly, K., Hazlewood, W., & Tedesco, L. (2010). Enhancing learning: A study of how mobile devices can facilitate sensemaking. Personal and Ubiquitous Computing, 14(2), 111-124. doi:10.1007/s00779-009-0250-7
Ruchter, M., Klar, B., & Geiger, W. (2010). Comparing the effects of mobile computers and traditional approaches in environmental education. Computers & Education, 54(4), 1054-1067. doi:10.1016/j.compedu.2009.10.010
Saikat, S., Dhillon, J. S., Wan Ahmad, W. F., & Jamaluddin, R. (2021). A systematic review of the benefits and challenges of mobile learning during the COVID-19 pandemic. Education Sciences, 11(9), 459-673. doi:10.3390/educsci11090459
Salavera, C., Usán, P., & Teruel, P. (2019). Contextual problems, emotional intelligence and social skills in Secondary Education students. Gender differences. Annales Médico-psychologiques, Revue Psychiatrique, 177(3), 223-230. doi:10.1016/j.amp.2018.07.008
Santos, I. M., & Ali, N. (2012). Exploring the uses of mobile phones to support informal learning. Education and Information Technologies, 17(2), 187-203. doi:10.1007/s10639-011-9151-2
Schaal, S., Grübmeyer, S., & Matt, M. (2012). Outdoors and Online-inquiry with mobile devices in pre-service science teacher education. World Journal on Educational Technology, 4(2), 113-125. Retrieved from http://archives.un-pub.eu/index.php/wjet/article/view/4-2-4/pdf_102
Schaal, S., & Lude, A. (2015). Using mobile devices in environmental education and education for sustainable development – Comparing theory and practice in a nation wide survey. Sustainability, 7(8), 10153-10170. doi:10.3390/su70810153
Schaal, S., Schaal, S., & Lude, A. (2015). Digital Geogames to foster local biodiversity. International Journal for Transformative Research, 2(2), 16-29. doi:10.1515/ijtr-2015-0009
Schneider, J., & Schaal, S. (2018). Location-based smartphone games in the context of environmental education and education for sustainable development: Fostering connectedness to nature with Geogames. Environmental Education Research, 24(11), 1597-1610. doi:10.1080/13504622.2017.1383360
Schuck, S., Aubusson, P., Burden, K., & Brindley, S. (2018). Uncertainty in teacher education futures: Scenarios, politics and STEM. Dordrecht: Springer. doi:10.1007/978-981-10-8246-7
Schuck, S., Kearney, M., & Burden, K. (2017). Exploring mobile learning in the third space. Technology, Pedagogy and Education, 26(2), 121-137. doi:10.1080/1475939X.2016.1230555
SCImago, (n.d.). SJR – SCImago Journal & Country Rank [Portal]. Retrieved from http://www.scimagojr.com
Sebastián-López, M., & de Miguel González, R. (2020). Mobile learning for sustainable development and environmental teacher education. Sustainability, 12(22), 975-988. doi:10.3390/su12229757
Selwyn, N. (2017). Education and technology: Key issues and debates (2nd ed.). London: Bloomsbury.
Sharples, M. (2015). Seamless learning despite context. In L. H. Wong, M. Milrad, & M. Specht (Eds.), Seamless learning in the age of mobile connectivity (pp. 41-55). Singapore: Springer. doi:10.1007/978-981-287-113-8_2
Siddaway, A. P., Wood, A. M., & Hedges, L. V. (2019). How to do a systematic review: A best practice guide for conducting and reporting narrative reviews, meta-analyses, and meta-syntheses. Annual Review of Psychology, 70, 747-770. doi:10.1146/annurev-psych-010418-102803
**Siu-Yung Jong, M. (2020). Promoting elementary pupils’ learning motivation in environmental education with mobile inquiry-oriented ambience-aware fieldwork. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), 2504-2520. doi:10.3390/ijerph17072504
Song, Y. (2014). “Bring Your Own Device (BYOD)” for seamless science inquiry in a primary school. Computers & Education, 74, 50-60. doi:10.1016/j.compedu.2014.01.005
Song, Y., & Wen, Y. (2018). Integrating various apps on BYOD (Bring Your Own Device) into seamless inquiry-based learning to enhance primary students’ science learning. Journal of Science Education and Technology, 27(2), 165-176. doi:10.1007/s10956-017-9715-z
Sönmez, A., Göçmez, L., Uygun, D., & Ataizi, M. (2018). A review of current studies of mobile learning. Journal of Educational Technology and Online Learning, 1(1), 12-27. doi:10.31681/jetol.378241
Soykan, E., & Uzunboylu, H. (2015). New trends on mobile learning area: The review of published articles on mobile learning in science direct database. World Journal on Educational Technology: Current Issues, 7(1), 31-41. doi:10.18844/wjet.v7i1.22
Stern, M. J., Powell, R. B., & Hill, D. (2014). Environmental education program evaluation in the new millennium: What do we measure and what have we learned? Environmental Education Research, 20(5), 581-611. doi:10.1080/13504622.2013.838749
Suárez, Á., Specht, M., Prinsen, F., Kalz, M., & Ternier, S. (2018). A review of the types of mobile activities in mobile inquiry-based learning. Computers & Education, 118, 38-55. doi:10.1016/j.compedu.2017.11.004
Sung, Y. T., Chang, K. E., & Liu, T. C. (2016). The effects of integrating mobile devices with teaching and learning on students’ learning performance: A meta-analysis and research synthesis. Computers & Education, 94, 252-275. doi:10.1016/j.compedu.2015.11.008
The World Bank, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), & United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) (2021). The state of the global education crisis: A path to recovery – A joint UNESCO, UNICEF & World Bank Report. Washington, DC: Authors. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380128
Todeschini, R., & Baccini, A. (2016). Handbook of bibliometric indicators: Quantitative tools for studying and evaluating research. Weinheim: John Wiley & Sons.
Traxler, J., & Kukulska-Hulme, A. (2016). Mobile learning: The next generation. New York, NY: Routledge.
Turner, A. (n.d.). How many smartphones are in the world? May 2022 mobile user statistics: Discover the number of phones in the world & smartphone penetration by country or region. BankMyCell. Retrieved from https://www.bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world#1579705085743-b3697bdb-9a8f
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) (2012). Learning for the future: Competences in education for sustainable development. Geneva: Author. Retrieved from https://unece.org/DAM/env/esd/ESD_Publications/Competences_Publication.pdf
United Nations International Strategy for Disaster Reduction Secretariat (UNISDR). (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015 – 2030. Geneva: United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Retrieved from https://www.preventionweb.net/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf
UNESCO (2013). Policy guidelines for mobile learning. Paris: Author. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000219641
UNICEF (2022). Where are we on education recovery? New York, NY: Author. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381091
Uzunboylu, H., Cavus, N., & Ercag, E. (2009). Using mobile learning to increase environmental awareness. Computers & Education, 52(2), 381-389. doi:10.1016/j.compedu.2008.09.008
van der Haar, S., Segers, M., & Jehn, K. A. (2013). Towards a contextualized model of team learning processes and outcomes. Educational Research Review, 10, 1-12. doi:10.1016/j.edurev.2013.04.001
Veldman, M. A., & Kostons, D. (2019). Cooperative and collaborative learning: Considering four dimensions of learning in groups. Pedagogische Studiën, 96(2), 76-81. Retrieved from https://pedagogischestudien.nl/download?type=document&identifier=691230
Viberg, O., Andersson, A., & Wiklund, M. (2021). Designing for sustainable mobile learning – re-evaluating the concepts “formal” and “informal”. Interactive Learning Environments, 29(1), 130-141. doi:10.1080/10494820.2018.1548488
Wals, A. E. (2011). Learning our way to sustainability. Journal of Education for Sustainable Development, 5(2), 177-186. doi:10.1177/097340821100500208
Wang, C., Fang, T., & Miao, R. (2018). Learning performance and cognitive load in mobile learning: Impact of interaction complexity. Journal of Computer Assisted Learning, 34(6), 917-927. doi:10.1111/jcal.12300
Wen, Y., Gwendoline, C. L. Q., & Lau, S. Y. (2021). ICT-supported home-based learning in K-12: A systematic review of research and implementation. TechTrends, 65(3), 371-378. doi:10.1007/s11528-020-00570-9
Wong, L. H. (2013). Enculturating self-directed learners through a facilitated seamless learning process framework. Technology, Pedagogy and Education, 22(3), 319-338. doi:10.1080/1475939X.2013.778447
Xiao, Y., & Watson, M. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. Journal of Planning Education and Research, 39(1), 93-112. doi:10.1177/0739456X17723971
Yuan, Y. P., Tan, G. W. H., Ooi, K. B., & Lim, W. L. (2021). Can COVID-19 pandemic influence experience response in mobile learning? Telematics and Informatics, 64, 174-185. doi:10.1016/j.tele.2021.101676
Zharova, M. V., Trapitsin, S. Y., Timchenko, V. V., & Skurihina, A. I. (2020). Problems and opportunities of using LMS Moodle before and during COVID-19 quarantine: Opinion of teachers and students. In S. O. Shaposhnikov (Ed.), Proceedings of 2020 Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) International Conference “Quality management, transport and information security, information technologies (IT&QM&IS)”, Yaroslavl, Russia, September 7-11, 2020 (pp. 554-557). Saint Petersburg, Russia: IEEE. doi:10.1109/ITQMIS51053.2020.9322906
Zydney, J. M., & Warner, Z. (2016). Mobile apps for science learning: Review of research. Computers & Education, 94, 1-17. doi:10.1016/j.compedu.2015.11.001