Η Μεθοδολογία CARE για την Ανάπτυξη Μαθησιο-κεντρικών Δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο/Βιώσιμη Ανάπτυξη


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη
Δημοσιευμένα: Νοε 18, 2023
Νέλλη Κωστούλα-Μακράκη
https://orcid.org/0000-0003-0977-0338
Βασίλης Μακράκης
https://orcid.org/0000-0002-8492-0239
Περίληψη

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζουμε μια μετασχηματιστική μαθησιακή προσέγγιση που ονομάζεται CARE (Conceptualization, Activation, Reflection, Engagement) και η οποία συνδέεται με την εκπαίδευση για την αειφόρο / βιώσιμη ανάπτυξη. Η μαθησιακή προσέγγιση CARE περιλαμβάνει τέσσερις διαδραστικές διαδικασίες οι οποίες ξεκινούν από την εννοιολόγηση της μαθησιακής παρέμβασης, στη συνέχεια ακολουθεί η ενεργοποίηση η οποία υποστηρίζεται από τον κριτικό αναστοχασμό, και τέλος έχουμε την εμπλοκή των μαθητών για δράση. Επιχειρώντας να συνδέσουμε τη θεωρία με την πράξη, θα εστιάσουμε στην ανάπτυξη μιας μαθησιο-κεντρικής δραστηριότητας (Πρόσφυγες που διασχίζουν το Αιγαίο: Μαθαίνοντας από την Ιστορία) με την εφαρμογή της μεθοδολογίας CARE η οποία υποστηρίζεται από ψηφιακές τεχνολογίες. Το διδακτικό και μαθησιακό αφήγημα ενσωματώνει διάφορες γνωστικές περιοχές, όπως η Ιστορία, η Γεωγραφία, η Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Γλώσσα.  Mέσα από τη μαθησιακή προσέγγιση CARE, οι μαθητές συνδέουν τα 3Hs δηλαδή, τη γνωστική ανάπτυξη (Head), τη συναισθηματική ανάπτυξη (Heart) και τη δράση (Hand) έτσι ώστε να γίνουν φορείς αλλαγής.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Biasutti, M., Concina, E., and Frate, S. (2019). Working in the classroom with migrant and refugee students: the practices and needs of Italian primary and middle school teachers, Pedagogy, Culture & Society https://doi.org/10.1080/14681366.2019.1611626
Brantefors, L., Quennerstedt, A. & Tarman, B. (Reviewing Editor) (2016). Teaching and Learning Children’s Human Rights: A Research Synthesis. Cogent Education 3(1). https://doi.org/10.1080/2331186X.2016.1247610
Darder, A. (2017). Reinventing Paulo Freire. The Pedagogy of Love. New York: Routledge.
Delors, J., et al. (1996). Learning the Treasure within. Paris: UNESCO.
Freire, P. (1973). Education for Critical Consciousness. New York: Seabury.
Freire, P. (1985). The Politics of Education: Culture Power and Liberation. New York: Macmillan.
Freire, P. (1994). Pedagogy of Hope. New York: Continuum.
Freire, P. (1997). Pedagogy of the Heart. New York: Continuum.
Giroux, H. (2004α). Public Pedagogy and the Politics of Neo-liberalism: Μaking the political more pedagogical. Critical Pedagogy and the Postmodern/Modern Divide: Towards a Pedagogy of Democratization. Policy Futures in Education. 2(3 & 4), 494–503. https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.2304/pfie.2004.2.3.5
Giroux, H. (2004β). Critical Pedagogy: Revitalizing and Democratizing Teacher Education. Teacher Education Quarterly. 31(1), 31-47.
Gkotzos, D., Larios, N. and Makrakis, V. (2012). ICT-enabled climate change education and children’s rights. Journal of Teacher Education for Sustainability, 14(2), 5–40.
Kostoulas-Makrakis, N. (2010). Developing and applying a critical and transformative model to address ESD in Teacher Education. Journal of Teacher Education for Sustainability, 12(2), 17-26.
Kostoulas-Makrakis, N. (2014). The use of the Earth Charter at the primary teachers’ education department University of Crete, Greece. In: A. Jimenez Elizondo & D.F. Williamson (eds.) The Heart of the Matter: Infusing Sustainability Values in Education: Experiences of ESD with the Earth Charter (pp. 91-95). San Jose, C.R.: Universidad para la Paz. Retrieved September 2019 from https://earthcharter.org/virtual-library2/images/uploads/ESD%20EC%202014.pdf
Kostoulas-Makrakis, N. (2017). The Earth Charter through the lenses of sustainability justice. 9th International Conference in Open & Distance Learning, Athens, Greece – Proceeding. https://earthcharter.org/wp-content/uploads/2018/05/Kostoula-EC-and-Sustainability-Justice.pdf (Accessed October 2019).
Kostoulas-Makrakis, N., & Makrakis, V. (2020). Developing student-driven learning activities to promote refugee quality education through the CARE methodology. International Journal of Early Years Education, 28(2), 176–188.
Makrakis, V. (2014). ICTs as transformative enabling tools in education. In R. Huang, Kinshuk & J. Price (Eds.), ICT in Education in Global Context (pp.101-119). Berlin: Springer Verlag.
Makrakis, V. (2016). A methodology for developing a sustainability justice curriculum: Turning teachers able to act as agents of change. In K. Karras, et al. (eds.), Pedagogy of Happiness: Towards an Unconventional School (pp. 148-171). University of Crete.
Makrakis, V. (2017α). Developing and Validating a Sustainability Justice Instrument to Transform Curriculum, Learning and Teaching. 9th International Conference in Open & Distance Learning – November 2017, Athens, Greece–Proceedings https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/viewFile/1368/1303
Μakrakis, V. (2017β). Unlocking the potentiality and actuality of ICTs in developing sustainable–justice curricula and society. Knowledge Cultures, 5(2), 103-122. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/09669760.2020.1765091
Makrakis, V. and Kostoulas-Makrakis, N. (2017). An instructional-learning model applying problem-based learning enabled by ICTs. In P. Anastasiades & N. Zaranis (eds.), Research on eLearning and ICT in Education (3-16), Springer.
McCormick Smith and Chao, (2018). Critical science and mathematics early childhood education: Theorizing Reggio, play, and critical pedagogy into an actionable cycle. Educ. Sci. 2018, 8, 162. https://doi.org/10.3390/educsci8040162
Quennerstedt, A. (2016). Young Children’s Enactments of Human Rights in Early Childhood Education. International Journal of Early Years Education, 24(1), 5–18. DOI: https://doi.org/10.1080/09669760.2015.1096238.
Rolfe, G., Freshwater, D., Jasper, M. (2001) Critical reflection in nursing and the helping professions: A User’s Guide. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
Φλογαίτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Φλογαϊτη, Ε., Γ. Λιαράκου, Κ. Γαβριλάκης (2021). Συμμετοχικές Mέθοδοι Διδασκαλίας και Μάθησης. Εφαρμογές στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία. Αθήνα: Πεδίο-Επιστημονικές Εκδόσεις.
UNESCO (2018). A lifeline to learning: Leveraging technology to support education for refugees. Paris: UNESCO http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002612/261278e.pdf
UNHCR (2018). Turning the Tide: Refugee Education in Crisis. http://www.unhcr.org/turnthetide/
Wall, S. (2015). Pedagogy in Early Childhood Education and Care (ECEC): An International Comparative Study of Approaches and Policies. Taguma: OECD www.gov.uk/government/publications
Watkins, M., Noble, G. & Wong, A. (2018). It’s Complex! Working with Students of Refugee Backgrounds and their Families in New South Wales Public Schools. New South Wales Teachers Federation. https://www.nswtf.org.au/files/18530_its_complex_centenary_report_digital.pdf