Ολιστική Σχολική Προσέγγιση: Μια ολοκληρωμένη παιδαγωγική θεώρηση για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη
Δημοσιευμένα: Νοε 18, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
EΕκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη, ολιστική σχολική προσέγγιση, μετασχηματιστική μάθηση
Αραβέλλα Ζαχαρίου
https://orcid.org/0000-0002-0721-7603
Χρυσάνθη Κάτζη
https://orcid.org/0000-0002-7838-8901
Περίληψη

Η Ολιστική Σχολική Προσέγγιση (ΟΣΠ) αποτελεί μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πρόταση σε σχέση με τον αναπροσανατολισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων σε μοντέλα αειφορίας. Προϋποθέτει συνολικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία του σχολείου και συνεπάγεται ριζική αναθεώρηση της μαθησιακής/παιδαγωγικής διαδικασίας και των περιεχομένων μάθησης, στοιχείων που συνιστούν καθοριστικούς παράγοντες για την προώθηση θεσμικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αλλαγών. Ταυτόχρονα συμβάλλει στην καθιέρωση της μετασχηματιστικής μάθησης ως θεμελιώδους έννοιας για το πώς ως άτομα και ως οργανωμένα σύνολα, επανεξετάζουμε τη συμπεριφορά μας, επανατοποθετούμαστε στην κοινωνία και αντιλαμβανόμαστε τις δυνατότητες μας για αλλαγή στη βάση των αρχών της αειφορίας. Bασικό ερώτημα παραμένει το πώς μπορεί να επαναπροσδιορισθεί συνολικά το όραμα για την εκπαίδευση, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η ΟΣΠ που θα καταστήσει το σχολείο, ως οργανικό τμήμα της κοινωνίας, μέτοχο στον αειφόρο μετασχηματισμό της. Η παρούσα εργασία εξετάζει θεωρητικά την έννοια και το περιεχόμενο της ΟΣΠ σε συνάρτηση με την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) και τη μετασχηματιστική μάθηση ως ζητούμενο για την ΕΑΑ, αλλά και δομικό στοιχείο της ΟΣΠ. Αναλύονται οι ιδιότητες που καθιστούν την ΟΣΠ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, και εντοπίζονται οι προκλήσεις, ως σημαντικοί ανασχετικοί παράγοντες στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να καταστούν τα σχολεία κοινότητες μάθησης για την αειφορία.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Abrahamsson, B., Berg, G., & Wallin, E. (1999). Organisations - och läroplansperspektiv. [Organisation and curriculum perspective]. Pedagogisk Forskning i Sverige, 4(2), 145-161. https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/1065/916
Affolter, C. & Mathar, R. (2016). Environment and school initiatives – ENSI: a precious network for thirty years! In Lambrechts W. and Hindson J. (Eds). Research and Innovation in Education for Sustainable Development. Exploring collaborative networks, critical characteristics and evaluation practices. CoDeS. 12-20.
Boström, M., Andersson, E., Berg, M., Gustafsson, K., Gustavsson, E., Hysing, E., … Öhman, J. (2018). Conditions for transformative learning for sustainable development: A theoretical review and approach. Sustainability, 10. Basel, Switzerland: MDPI. https://doi.org/10.3390/su10124479
Buechner, B., Dirkx, J., Konvisser, Z. D., Myers, D., & Peleg-Baker, T. (2020). From liminality to communitas: The collective dimensions of transformative learning. Journal of Transformative Education, 18(2), 87–113. https://doi.org/10.1177/1541344619900881
Crowell, S. (2017). Earth charter pedagogy: Integrating peace education and ESD. ReEnchantment Press.
EC (2022). Proposal for a Council Recommendation on learning for environmental sustainability. 2022/0004(NLE). https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9242-2022-INIT/en/pdf
ECE (2022). Framework for the implementation of the United Nations Economic Commission for Europe Strategy for Education for Sustainable Development from 2021 to 2030*. https://unece.org/sites/default/files/2022-05/ece_cep_ac.13_2022_3_e.pdf
GENE (2022). The European Declaration on Global Education to 2050: A Strategy Framework for Improving and Increasing Global Education in Europe to 2050. GENE. https://static1.squarespace.com/static/5f6decace4ff425352eddb4a/t/636d0eb7a86f6419e3421770/1668091577585/GE2050-declaration.pdf
Gericke, N. & Torbjörnsson, T. (2022). Identifying capital for school improvement: recommendations for a whole school approach to ESD implementation. Environmental Education Research. 28(6), 803-825, DOI: 10.1080/13504622.2022.2045256
Gericke, N. (2022). Implementation of Education for Sustainable Development through a Whole School Approach. In Education for Sustainable Development in Primary and Secondary Schools: Pedagogical and Practical Approaches for Teachers (pp. 153-166). Cham: Springer International Publishing.
Gleason, R., Kirillov, P., Koryakina, N., Ermakov, S., & Ermakov, D. (2020). Whole-institution Approach in Education for Sustainable Development: Theory and Practice. Scholarly Notes of Transbaikal State University. 15. 36-43. 10.21209/2658-7114-2020-15-4-36-43.
Gough, A., Lee, J. C., & Tsang, E. P. K. (Eds.). (2020). Green schools globally: Stories of impact on education for sustainable development. Springer.
Hadjiachilleos, S., & Zachariou, A. (2022). Implementation of the UNECE Strategy for ESD across the ECE Region (2015-2018). ECE/CEP/196. Geneva: UNECE. https://unece.org/sites/default/files/2022-09/Implementation%20of%20the%20UNECE%20Strategy_web_final_05.09.2022.pdf
Henderson, K., & Tilbury, D. (2004). Whole-School Approaches to Sustainability: An International Review of Sustainable School Programs. Report Prepared by the Australian Research Institute in Education for Sustainability (ARIES) for The Department of the Environment and Heritage, Australian Government.
Holst, J. (2022). Towards coherence on sustainability in education: a systematic review of Whole Institution Approaches. Sustainability Science, 1-16.
Illeris, K. (2014). Transformative learning and identity. Journal of Transformative Education, 12(2), 148-163. https://doi.org/10.1177/1541344614548423
Kemper, J. (2021). Stimulating Collective Transformative Learning Experiences with an ESD Whole-School Assessment Tool. Glocality, 4(1): 5, pp. 1–20. DOI: https://doi.org/10.5334/glo.48
Kensler, L. A., & Uline, C. L. (2019). Educational restoration: a foundational model inspired by ecological restoration. International Journal of Educational Management, 33(6), 1198-1218. https://doi.org/10.1108/IJEM-03-2018-0095
Kitchenham, A. (2008). The evolution of John Mezirow’s transformative learning theory. Journal of Transformative Education, 6, 104–123. https://doi.org/10.1177/1541344608322678
Mathar, R. (2013). The concept of the Whole School Approach – a platform for school development with focus on sustainable development. In ESD Expert Nework (Eds.), Schools for Sustainability – A resource toolkit for Teacher Training. https://esd-expert.net/files/ESD-Expert/pdf/Concept-Paper-Mathar.pdf
Mathie, R. G., & Wals, A. E. J. (2022). Whole school approaches to sustainability: Exemplary practices from around the world. Wageningen University, Education & Learning Sciences.
McMillin, J., & Dyball, R. (2009). Developing a whole-of-university approach to educating for sustainability: Linking curriculum, research and sustainable campus operations. Journal of education for sustainable development, 3(1), 55-64.
Mezirow J. 2003. Transformative learning as discourse. Journal of Transformative Education, 1(1), 58-63. Sage. https://doi.org/10.1177/1541344603252172
Mogren A. & Gericke N. (2017a). ESD implementation at the school organisation level, part 1 – investigating the quality criteria guiding school leaders’ work at recognized ESD schools, Environmental Education Research, 23(7), 972-992. https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1226265
Mogren, A., Gericke, N., & Scherp, H. Å. (2019). Whole school approaches to education for sustainable development: A model that links to school improvement. Environmental Education Research, 25(4), 508–531. https://doi.org/10.1080/13504622.2018.1455074
National Governance Association (NGA) (2022). Environmental sustainability: a whole school approach. A guide for governing boards. NGA. https://www.nga.org.uk/getmedia/42a15743-7a17-4dfb-b15a-804e5f26b5a2/nga-environmental-sustainability-20211104.pdf
Priestley, M. (2011). Schools, teachers, and curriculum change: A balancing act? Journal of educational change, 12(1), 1-23.
Rieckmann M., Mindt L., & Gardiner S. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247444
Rowe, F., Stewart, D., & Patterson, C. (2007). Promoting school connectedness through whole school approaches. Health Education. 107 (6), 524-542. https://doi.org/10.1108/09654280710827920
Schröder, L. M. U., Wals, A. E., & Van Koppen, C. S. A. (2020). Analysing the state of student participation in two Eco-Schools using Engeström’s Second Generation Activity Systems Model. Environmental Education Research, 26(8), 1088-1111.
Scott, W. (2015). Education for Sustainable Development (ESD): A Critical Review of Concept, Potential and Risk. Sustainability Education, 3(2), 15. https://doi.org/10.1007/978-3-319-09549-3_4
Tilbury, D., & Galvin, C. (2022). Input Paper: A Whole School Approach to Learning for Environmental Sustainability. Expert briefing paper in support of the first meeting of the EU Working Group Schools: Learning for Sustainability. European Commission. https://education.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-02/input-paper-whole-school-approach-sustainability.pdf
UNECE (2005). UNECE Strategy for Education for Sustainable Development. Adopted at the High-level meeting of Environment and Education Ministries (Vilnius, 17-18 March 2005). CEP/AC.13/2005/3/Rev.1. http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/documents/2005/cep/ac.13/cep.ac.13.2005.3.rev.1.e.pdf
UNECE (2014). Information Paper 4 Working Group on 'ESD School Planning': Outcomes. https://unece.org/fileadmin/DAM/env/Information_document_4_school_planning_02.pdf.
UNECE (2015). Draft future implementation framework. ECE/CEP/AC.13/2015/4. https://unece.org/fileadmin/DAM/env/esd/10thMeetSC/Documents/ece.cep.ac.13.2015.4e.pdf
UNESCO (2005) Global Monitoring Report 2005: Education for All – The Quality Imperative. UNESCO https://en.unesco.org/gem-report/report/2005/education-all-quality-imperative
UNESCO (2012) Education for Sustainable Development Sourcebook. UNESCO https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000216383
UNESCO (2016). Global Action Programme on Education for Sustainable Development. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000246270
UNESCO (2020). Multi-stakeholder approaches to education for sustainable development in local communities: Towards achieving the sustainable development goals in Asia. https://www.rcenetwork.org/portal/sites/default/files/Multi-stakeholder%20approaches%20to%20ESD.pdf
Verhelst, D., Vanhoof, J., Van Petegem, P. (2022). Development and validation of the education for sustainable development school organisation questionnaire. Environmental Education Research 28(2), 241-259
Wals, A. E. (2012). Shaping the education of tomorrow: 2012 full-length report on the UN decade of education for sustainable development. Unesco.
Wals, A.E.J., & Mathie, R.G. (2022). Whole School Responses to Climate Urgency and Related Sustainability Challenges. In M.A. Peters, & R. Heraud (Eds.), Encyclopedia of Educational Innovation. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2262-4_263-1
Warner, B. P., & Elser, M. (2015). How do sustainable schools integrate sustainability education? An assessment of certified sustainable K-12 schools in the United States. Journal of Environmental Education, 46(1), 1-22. https://doi.org/10.1080/00958964.2014.953020
Whitby, A. (2019). Advancing Education for Sustainable Development: Key Success Factors for Policy and Practice. Hamburg, Germany: World Future Council Foundation.
WHO (2019). Integrating environment and health considerations into healthy schools’ settings. Draft background document. WHO.
Willink, K. G., & Jacobs, J. M. (2011). Teaching for change: Articulating, profiling, and assessing transformative learning through communicative capabilities. Journal of Transformative Education, 9(3), 143–164. https://doi.org/10.1177/1541344611436012
Ζαχαρίου A., Καΐλα M., & Κατσίκης A., (2008). Αειφόρο Σχολείο: Διαπιστώσεις, Επιδιώξεις και Προοπτικές. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 1(3) 269-288.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)