Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Μάθησης για την αναζήτηση της αειφορίας


Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την Αειφορία: Ειδικό θεματικό τεύχος αφιερωμένο στην Ομ. Καθηγήτρια Ευγενία Φλογαΐτη
Δημοσιευμένα: Nov 18, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Οργανισμοί μάθησης, εκπαιδευτικοί οργανισμοί μάθησης, αειφορία
Χριστίνα Νομικού
https://orcid.org/0009-0000-2716-5233
Περίληψη

Η αειφορία και η αειφόρος ανάπτυξη προτάθηκαν ως η καταλληλότερη λύση για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων τα οποία οφείλονται στις επιλογές, τις αξίες και τους θεσμούς της βιομηχανικής εποχής. Στη μετάβαση προς την αειφορία μπορούν να συνεισφέρουν οι διάφοροι οργανισμοί, όταν λειτουργούν ως Οργανισμοί Μάθησης, δηλαδή όταν υιοθετούν μια δυναμική μαθησιακή διαδικασία αυτοαμφισβήτησης και αναζήτησης νέων γνώσεων και πρακτικών. Ένας από τους στόχους της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία είναι να διαμορφώσει ανθρώπους πολιτικά γραμματισμένους και ικανούς να σκέφτονται με όρους αλλαγής. Προκύπτει συνεπώς η ανάγκη εφαρμογής μιας στρατηγικής μάθησης που στοχεύει στην αλλαγή της ατομικής και της συλλογικής κοσμοθεωρίας. Οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί Μάθησης μπορούν να οικοδομήσουν τη μάθηση που θα διευκολύνει τη στροφή προς την αειφορία, καθώς δεν επιδιώκουν εξ αρχής ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα, δεν εγκλωβίζονται στη στείρα αναμετάδοση γνώσεων και την αναπαραγωγή κοινωνικών μοντέλων. Αντίθετα, νομιμοποιούν την αμφισβήτηση και την ανατροπή απαξιωμένων συντηρητικών δομών και αξιακών πλαισίων, υποστηρίζοντας τους εκπαιδευόμενους να αναζητήσουν την αειφορία, αλληλεπιδρώντας με τις τοπικές κοινωνικο-πολιτιστικές συνθήκες.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Argyris, C. & Schön, D. (1978). Organizational Learning: A theory of action perspective. Reading MA: Addison-Wesley.
Argyris, C. & Schön, D. A. (1996). Organizational Learning II: Theory, Method and Practice. Boston, MA: Addison-Wesley.
Αυγητίδου, Σ., Κομίνια Ε., Λυκομήτρου Σ., Αλεξίου Β. , Ανδρούσου, Α., Κακανά, Δ-Μ., Τσάφος, Β., Κουσαξίδης, Κ. (2016). Αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην εκπαίδευση: Απόψεις και πρακτικές διευθυντών και προϊσταμένων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Έρευνα στην Εκπαίδευση _Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Τόμος 5, Τεύχος 1, σσ. 172-185
Barnett, W. P. & McKendrick, D. G. (2004). Why are some organizations more competitive than others? Evidence from a changing global market. Administrative science quarterly, 49(4), 535-571.
Bhatt, G. B. (2000). Organizing knowledge in the knowledge development cycle. Journal of Knowledge Management, 4(1), 15-26. https://doi.org/10.1108/13673270010315371
Burns Η. (2016). Learning sustainability leadership: An action research study of a graduate leadership course. International Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 10(2). https://doi.org/10.20429/ijsotl.2016.100208
Γεωργόπουλος, Α. (2014). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Ζητήματα Ταυτότητας. Αθήνα: GUTENBERG.
Coopey, J. (1998). Learning to trust and trusting to learn: A role for radical theatre. Management Learning, 29(3), 365-382. https://doi.org/10.1177/1350507698293006
Driver, M. (2002). The learning organization Foucauldian gloom or Utopian sunshine? Human Relations, 55(1), 33-53. https://doi.org/10.1177/0018726702055001605
Field, L. (2019). Schools as learning organizations: hollow rhetoric or attainable reality? International Journal of Educational Management, 33(5), 1106-1115. https://doi.org/10.1108/IJEM-05-2018-0165
Garvin, D., Edmondson, A. & Gino, F. (2008). Is yours a Learning Organization? Harvard Business Review, 86(3), 109-116.
Gil, A., Rodrigo-Moya, B. & Morcillo-Bellido. (2018). The Effect of Leadership in the Development of Innovation Capacity: A Learning Organization Perspective. Leadership Organization Development Journal, 39(6), 694-711. https://doi.org/10.1108/LODJ-12-2017-0399
Giroux, H. (1981). Ideology, Culture and the Process of Schooling. London: The Falmer Press.
Goh, S. (2003). Improving organizational learning capability: lessons from two case studies. The Learning Organization, 10(4), 216-227. https://doi.org/10.1108/09696470310476981
Higgins, M., Ishimaru, A., Holcombe R. & Fowler, A., (2012). Examining Organizational Learning in Schools: The Role of Psychological Safety, Experimentation, and Leadership that Reinforces Learning. Journal of Educational Change, 13(1), 67-94. https://doi.org/10.1007/s10833-011-9167-9
Hoe, S. L. (2020). The topicality of the learning organization: Is the concept still relevant today?, Research Collection School Of Information Systems. Singapore Management University. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198832355.013.2
Hoy, W. K. & Miskel, C. G. (2013). Educational Administration: theory, research and practice. (9th ed.). New York: McGraw – Hill.
Huysman, M. (2000). An organizational learning approach to the learning organization. European Journal of Work and Organizational Psychology, 9(2), 133-145. https://doi.org/10.1080/135943200397905
Iqbal, Q. & Ahmad, N. H. (2020). Sustainable development: The colors of sustainable leadership in learning organization. Sustainable Development, 29(2), 1–12. https://doi.org/10.1002/sd.2135
Islam, T., Kassim, N. A., Ali, G. & Sadiq, M. (2014). Organizational learning culture and customer satisfaction: The mediating role of normative commitment. The Learning Organization, 21(6), 392-404. https://doi.org/10.1108/TLO-07-2014-0040
Καλαϊτζίδης, Δ. & Ουζούνης, Κ. (2000). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Θεωρία και Πράξη. Ξάνθη: Σπανίδης.
Kim, D. H. (1993). The link between individual and organizational learning. Sloan Management Review, Fall, 37-50.
Langenus, M. & Dooms, M. (2018). Creating an Industry Level Business Model for Sustainability. The Case of European Ports Industry. Journal of Cleaner Production, 195(10), 949-962. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.150
Lawler, E. E. & Mohrman, S. A. (2003). Creating a Strategic Human Resources Organization: An Assessment of Trends and New Directions. Palo Alto. CA. Stanford University Press.
Leithwood, K., Doris, J. & Steinbach, R. (1998). Leadership and other conditions which foster organisational learning in schools. In K. Leithwood and K.S. Louis (Eds.) Organisational Learning in Schools. Lisse, Sweets & Zeitlinger.
Λιαράκου, Γ. & Φλογαΐτη Ε. (2007). Από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη: Προβληματισμοί, Τάσεις και Προτάσεις. Αθήνα: Νήσος.
Liu, Q. & Liu, L. (2018). Exploring Organizational Learning in Universities. Responses to a Quality Assurance Reform: Experience form Ontario Canada. Quality in Higher Education, 24(1), 29-42. https://doi.org/10.1080/13538322.2018.1429077
Macke, J. & Genari, D. (2019). Systematic literature review on sustainable human resource management. Journal of Cleaner Production, 208, 806–815. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.10.091
Mayo, A. (2007). What are the Characteristics of a True Learning Organization? Strategic HR Review, 6(2), 4-4.
Nevis, E. C., DiBella, A. J. & Gould, J. M. (1995). Understanding Organisations as Learning Systems. Sloan Management Review, 36(2), 73-85.
Νομικού, Χ., (2017). Τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ως Οργανισμοί Μάθησης. Μια έρευνα δράσης. Διδακτορική Διατριβή. Αθήνα: Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Nonaka, I. (1991). The knowledge-creating company. Harvard Business Review, 69(6), 96–104.
Örtenblad Α. (2004). The learning organization: towards an integrated model. The Learning Organization, 11(2), 129-144. https://doi.org/10.1108/09696470410521592
Örtenblad, A. (2018). What does “learning organization” mean? The Learning Organization, 25(3), 150-158. https://doi.org/10.1108/TLO-02-2018-0016
Örtenblad, Α. (2022). The learning organization: the time is ripe for starting to certify the idea. Development and Learning in Organization, 36(1), 1-3. https://doi.org/10.1108/DLO-04-2021-0060
Papazoglou, A. & Koutouzis, M. (2019). Educational leadership roles for the development of learning organizations: Seeking scope in the Greek context. Journal of Educational Management, 25(4), 634-646.
Pedler, M., Burgoyne, J. & Boydell T. (1991) The Learning Company: A Strategy for Sustainable Development. McGrawn Hill, London.
Pelling, M., High, C., Dearing, J. & Smith, D., (2008). Shadow spaces for social learning: a relational understanding of adaptive capacity to climate change within organisations. Environment and Planning A: Economy and Space, 40(4), 867-884. https://doi.org/10.1068/a39148
Reason, P. & Bradbury, H. (2004). Handbook of Action Research: Concise Paperback Edition, London: Sage Publications.
Redding, J. (1997). Hardwiring the learning organization. Training and Development, 51(8), 61–67.
Ricciardelli, A., Manfredi, F. & Antonicelli, M. (2018). Impacts for Implementing SDG’s: Sustainable Collaborative Communities after disasters. The city of Macerata at the of the earthquake. Corporate Governance: The International Journal of Business, 18(4), 594-623. https://doi.org/10.1108/CG-01-2018-0027
Rifkin, W. & Fulop, L. (1997). A review and case study on learning organizations. The Learning Organization, 4(4), 135-148. https://doi.org/10.1108/09696479710170833
Σαΐτη, Α. & Σαΐτης, Χ. (2011). Εισαγωγή στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Θεωρία και μελέτη περιπτώσεων (Τόμ. Α). Αθήνα: Ιδιωτική.
Schnack, K. (2000). Action Competence as a Curriculum Perspective. In B.Β Jensen, Κ. Schnack and V. Simovska (eds) Critical Environmental and Health Education: Research Issues and Challenges. Copenhagen: Research Centre for Environmental and Health Education. The Danish University of Education, pp. 107-126.
Scott, W. A. H. and Gough, S. (2003). Sustainable Development and Learning: framing the issues. London-NY: Routledge.
Senge, P. (1998). Some thoughts at the boundaries of classical systems dynamics: structuration and wholism, in Proceedings of the Sixteenth International Conference of the System Dynamics Society. Quebec. Canada.
Senge, P., (1990). The fifth discipline, the art and practice of learning organisation. New York. Doubleday Dell.
Senge, P., Cambron-McCabe, N., Lucas, T., Smith, B., Dutton, J. & Kleiner, A. (2012). Schools That Learn: A fifth discipline fieldbook for educators, parents, and everyone who cares about education. New York, NY: Crown Publishing Group.
Silins, H. & Mulford, B. (2003). Schools as learning organizations. The case for system, teacher and student learning. Journal of Educational Administration, 40(5), 425-446. https://doi.org/10.1108/09578230210440285
Stoll, L. & Kools, M. (2017). The school as a learning organisation: a review revisiting and extending a timely concept. Journal of Professional Capital and Community, 2(1), 2-17. https://doi.org/10.1108/JPCC-09-2016-0022
Τσάφος, Β. (2014). Αναλυτικό Πρόγραμμα. Θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικοί προσανατολισμοί. Αναζητώντας νέες σταθερές σε έναν αβέβαιο κόσμο. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Wang, C. L. (2008). Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, and Firm Performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(4), 635-657. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00246.x
Watkins, K. E. & Marsick, V. J. (2003). Making learning count! Diagnosing the learning culture in organization. Thousand Oaks, CA: Sage.
Watkins, Κ. & Marsick, V. (1993). Sculpting the Learning Organization. San Francisco: Jossey-Bass.
Wheeler K. A. (2007). Learning for Deep Change. Journal of Education for Sustainable Development, 1(1), 45-50.
WCED (1987). Our Common Future: World commission on Environment and Development. Oxford: Oxford University Press.
Wooten, M. & Hoffman, A. J. (2008). Organizational Fields: Past, Present and Future. In Greenwood, R., Oliver, C., Sahlin, K. & Suddaby, R. (Eds.) The Sage Handbook of Organisational Institutionalism. London, Sage.
Yeo, R. (2003). Linking organizational learning to organizational performance: Singapore case studies. The Leadership and Organization Development Journal, 24(2), 70-83. https://doi.org/10.1108/01437730310463260
Φλογαΐτη, Ε. (2006). Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα
Φλογαΐτη, Ε. & Δασκολιά, Μ. (2004). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας ένα «αειφόρο» μέλλον. Στο Π. Α. Αγγελίδης και Γ. Γ. Μαυροειδής (επιμ.) Εκπαιδευτικές καινοτομίες για το σχολείο του Μέλλοντος, Τόμος Β΄. Αθήνα: Τυπωθήτω - ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΡΔΑΝΟΣ, 281-302.
Φλογαΐτη, Ε., Νομικού, Χ., & Κάτσενου, Χ. (2020). Συνεργασία σχολείου- Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με στόχο την αναζήτηση της αειφορίας. Πρακτικά 8ου Συνέδριου Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση “Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με στόχο την Αειφορία στην εποχή της Κλιματικής Αλλαγής”. Πάτρα, σσ. 100- 106.