Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Το ηλεκτρονικό περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» εκδίδεται από τα μέλη του Εργαστηρίου Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ.

Το περιεχόμενο του περιοδικού περιλαμβάνει ερευνητικές, κατά κύριο λόγο, εργασίες με αντικείμενο τον χώρο της εκπαίδευσης. Το περιοδικό δεν δέχεται εργασίες που αφορούν την ειδική αγωγή και εκπαίδευση για το τρέχον τεύχος.

Την ευθύνη και το συντονισμό του περιοδικού έχει η Συντακτική Επιτροπή.

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Τα άρθρα αξιολογούνται με το σύστημα «τυφλής – διπλής» αξιολόγησης από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού και από αναγνωρισμένους επιστήμονες.

Πριν από την προώθηση της εργασίας σε κριτές προηγείται προκαταρκτική αξιολόγηση από μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής. 

Ο συντάκτης του άρθρου ενημερώνεται εντός διαστήματος έξι μηνών για την αποδοχή ή μη της εργασίας του.

Συχνότητα δημοσίευσης

Τα άρθρα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και ο τελικός έλεγχος από την Συντακτική Ομάδα.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Το περιοδικό παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη στο κοινό έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων.

Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα και ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τις εργασίες τους στο Διαδίκτυο (κατά προτίμηση σε ιδρυματικά αποθετήρια ή στην προσωπική ιστοσελίδα τους) μετά τη δημοσίευση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε παραγωγικές ανταλλαγές, καθώς και σε ταχύτερες και περισσότερες αναφορές στις δημοσιευμένες εργασίες (δείτε τα σχετικά Οφέλη της Ανοικτής Πρόσβασης).

Το περιοδικό Έρευνα στην Εκπαίδευση επιτρέπει και ενθαρρύνει τους συγγραφείς να καταθέτουν τα δημοσιευμένα άρθρα σε θεσμικά (π.χ. το αποθετήριο του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης) ή θεματικά αποθετήρια (π.χ. αποθετήριο SSOAR για τις Κοινωνικές Επιστήμες), μετά τη δημοσίευσή τους και με όρους Ανοικτής Πρόσβασης, όπως κατά περίπτωση προσδιορίζονται από τους χρηματοδότες της έρευνάς τους ή/και τα ιδρύματα με τα οποία συνεργάζονται.

Κατά την κατάθεση της εργασίας τους, οι συγγραφείς πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό και τις πηγές χρηματοδότησης της έρευνάς τους.

Κατάλογοι των ιδρυματικών και θεματικών αποθετηρίων ανά χώρα υπάρχουν στη βάση http://opendoar.org/countrylist.php . Οι συγγραφείς έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν χωρίς κόστος την εργασία τους στο αποθετήριο www.zenodo.org, το οποίο υποστηρίζεται από το OpenAIRE (www.openaire.eu ), στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενίσχυση της Ανοικτής ακαδημαϊκής έρευνας. 

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

Ιστορικό περιοδικού

Το περιοδικό "Έρευνα στην Εκπαίδευση" εκδίδεται από το Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π.) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία του Δ.Π.Θ.

Το εργαστήριο αρχικά ιδρύθηκε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών – που μετονομάσθηκε σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία – με τον τίτλο "Εργαστήριο Προσχολικής Θρησκευτικής Αγωγής" και ολοκλήρωσε τη λειτουργία του το 2004. 

Το 2011 μετανομάστηκε σε Εργαστήριο Παιδαγωγικής Έρευνας και Εκπαιδευτικών Πρακτικών (Ε.Π.Ε.Ε.Π) με Διευθύντρια την Γ. Ρεκαλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ.

Το 2016 τη διεύθυνση του εργαστηρίου ανέλαβε η Μ. Μουμουλίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ.

Το 2022 τη διεύθυνση του εργαστηρίου ανέλαβε ο Κ. Καραδημητρίου, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΤΕΕΠΗ του ΔΠΘ.