Το περιοδικό «Έρευνα στην Εκπαίδευση» επιδιώκει να συμβάλλει στον διεθνή επιστημονικό διάλογο σε ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση των παιδιών και όλων, χωρίς καμία διάκριση, των επί γης ανθρώπων.

Τρέχον τεύχος


Τόμ. 13 Αρ. 1 (2024)

Δημοσιευμένα: 2024-01-05

Ενίσχυση των συμμετοχικών πρακτικών στην προσχολική εκπαίδευση: Μετασχηματίζοντας την ερευνητική γνώση σε εκπαιδευτικό υλικό

Σοφία Αυγητίδου, Σόνια Λυκομήτρου, Βασιλική Αλεξίου, Μαρία Μπιρμπίλη, Μαρία Αμπαρτζάκη, Μαρία Καμπεζά, Κυριακή Βέλκου, Σεβαστή Θεοδοσίου


Προβολή όλων των τευχών