Ο αποτελεσματικός διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής και διευθυντών


Δημοσιευμένα: Μαρ 30, 2021
Τζένη Στέφανος Δεληγιαννίδου
Αθανάσιος Λάιος
Αμαλία Σταφυλά
Περίληψη
H σχολική ηγεσία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως, ως βασικό στοιχείο της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι διευθυντές/τριες των σχολείων κατέχουν κεντρικό ρόλο, ενώ το στυλ, η συμπεριφορά και οι πρακτικές τους επιδρούν στα μαθητικά αποτελέσματα και σε παράγοντες που συνδέονται με το εκπαιδευτικό προσωπικό. Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν: α) η διερεύνηση της σημαντικότητας των παραγόντων που εκφράζουν ορισμένες από τις κύριες ηγετικές λειτουργίες, με την αξιοποίηση ως δεικτών αποτελεσματικότητας των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ) και των ίδιων των διευθυντών/τριών, β) η διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις αντιλήψεις διευθυντών/τριων και ΕΦΑ και γ) η διερεύνηση των στατιστικά σημαντικών διαφορών ανάμεσα στις αντιλήψεις διευθυντών/τριων και ΕΦΑ  σε σχέση με το φύλο τους. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν τετρακόσιοι δέκα πέντε (415) εκπαιδευτικοί (192 διευθυντές/τριες και 223 ΕΦΑ) που υπηρετούσαν κατά το σχολικό έτος 2017-2018 στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των νομών Πιερίας και Ημαθίας. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας των Pashiardis και Orphanou (1999). Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS v.21 για τις κοινωνικές επιστήμες. Για τη διερεύνηση της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου εφαρμόστηκε το μοντέλο της παραγοντικής ανάλυσης με τη μέθοδο τω κυρίων συνιστωσών, ενώ η εσωτερική συνέπεια των παραγόντων ελέγθηκε με τον συντελεστή αξιποπιστίας Cronbach’s alpha. Εφαρμόστηκαν στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιώντας κυρίως την περιγραφική στατιστική όπως μέσοι, διάμεσοι, τυπικές αποκλίσεις. Πραγματοποιήθηκε στατιστικός έλεγχος για τη διαφορά των μέσων τιμών των δυο ανεξάρτητων δειγμάτων (independent Samples t-test) προκειμένου να διερευνηθούν οι στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις αντιλήψεις των ΕΦΑ και των διευθυντών/τριων. Το ίδιο τεστ χρησιμοποιήθηκε για τη διερεύνηση της επίδρασης της μεταβλητής φύλο (άνδρας, γυναίκα), στις αντιλήψεις  ΕΦΑ και διευθυντών/τριων. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι τόσο οι ΕΦΑ όσο και οι διευθυντές/τριες, θεώρησαν σημαντικούς τους παράγοντες καθώς τους αξιολόγησαν με τιμές πάνω από τον μέσο όρο. Βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στον παράγοντα «επίλυση προβλημάτων και λήψη απόφασης» με τους διευθυντές να τον θεωρούν πιο σημαντικό από τους ΕΦΑ και στον παράγοντα «σχολικά προγράμματα» που θεωρήθηκε πιο σημαντικός από τους EΦΑ. Τέλος δε βρέθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ως προς την ανεξάρτητη μεταβλητή φύλο και στους τρεις υπό διερεύνηση παράγοντες τόσο στις αντιλήψεις των ΕΦΑ, όσο και στις αντιλήψεις των διευθυντών/τριων.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικά Συγγραφέων
Τζένη Στέφανος Δεληγιαννίδου, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Υποψήφια διδάκτορας ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Αθανάσιος Λάιος, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αμαλία Σταφυλά, Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας
Επίκουρη Καθηγήτρια
Αναφορές
Brauckmann,S.& Pashiardis, P. (2009). From PISA to LISA: New Educational Governance and school leadership: Exploring the foundations of a new relationship in an international context. Paper presented at the 90th Annual Meeting of the American Research Association, San Diego, USA.
Bush, Τ. (2018). Preparation and induction for school principals: Global perspectives
Management in Education 2018, 32 (2), 66–71.
Coelli, M. & Green, D.A. (2012). Leadership effects: school principals and student outcomes. Economics of Education Review, 31 (1), 92-109.
Day, C., Elliot, B., & Kington, A. (2005). Reform, standards and teacher identity: Challenges of sustaining commitment. Teaching and Teacher Education, 21, 563–577.
Demsey, H., & Walker, J. (2002). Family, school communication (A paper prepared for the research committee of the metropolitan Nashville/ Dacidson county board of Education on March 8).
Fredricks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74 (1), 59-109.
Gurley, D. K., Anast-May, L., O’Neal, M., Lee, H. T., & Shores, M. (2015). Instructional leadership behaviors in principals who attended an assistant principals’ academy: Self reports and teacher perceptions. Planning & Changing, 46 (1), 127-157.
Gorozidis, G., & Papaioannou, A. (2011). Teachers’ self-efficacy, achievement goals, attitudes and intentions to implement the new Greek physical education curriculum. European Physical Education Review, 17 (2), 231-253.
Hariri, H., Monypenny, R. & Prideaux, M. (2016). Teacherperceived principal leadership styles, decision-making styles and job satisfaction: how congruent are data from Indonesia with the Anglophile and Western literature? School Leadership & Management, 36 (1), 41-62.
Hallinger, P., Liu, S. (2016). Leadership and teacher learning in urban and rural schools in China: Meeting the dual challenges of equity and effectiveness. International Journal of Educational Development, 51 (C), 163-173.
Hallinger, P. (2011). “Leadership for learning: lessons from 40 years of empirical research”. Journal of Educational Administration, 49 (2),125-142.
Hauserman, C. P., & Stick, S. L. (2013). The leadership teachers want from principals: Transformational. Canadian Journal of Education, 36 (3), 184-203.
Heck, R.H., & Hallinger, P. (2014). Modeling the effects of school leadership on teaching and learning over time. Journal of Educational Administration, 52 (5), 653-681.
Hoy N. & Miskel, C. (2005). Educational Administration: Theory, Research and Practice. (7th ed.) New York: The McGraw – Hill Companies.
Hulpia, H. & Devos G. (2009). Exploring the link between distributed leadership and job satisfaction of school leaders. Journal Educational Studies, 35 (2), 153-171.
Hulpia, H., Devos, G., & Rosseel, Y. (2009). The relationship between the perception of distributed leadership in secondary schools and teachers’ and teacher leaders’ job satisfaction and organizational commitment. School Effectiveness and School Improvement, 20 (3), 291–317.
Hulpia, H., Devos, G., & Van Keer, H. (2011). The Relation between School Leadership from a Distributed Perspective and Teachers' Organizational Commitment: Examining the Source of the Leadership Function. Educational Administration Quarterly, 47 (5), 728-771.
Θεοφιλίδης, X., & Στυλιανίδης, Μ. (2000). Φιλοσοφία και Πρακτική της Διοίκησης Δημοτικού Σχολείου στην Κύπρο. Λευκωσία. Στο: Σαΐτης, Χ. Α. (2002). Ο Διευθυντής στο σύγχρονο σχολείο. Από τη θεωρία στην πράξη. 2η έκδοση. Αθήνα: Αυτοέκδοση.
Καστανίδου, Σ., Τσικαντέρη, Ρ., (2015). Ο Συμμετοχικός τρόπος λήψης αποφάσεων ως παράγοντας βελτίωσης της ποιότητας και αποτελεσματικότητας της Σχολικής Μονάδας. eκπ@ιδευτικός κύκλος»,3 (3), 19-38.
Καμπουρίδης, Γ. (2002). Οργάνωση και Διοίκηση Σχολικών Μονάδων. Αθήνα: Κλειδάριθμος
Κουτούζης, Μ. (2012). Διοίκηση Ηγεσία – Αποτελεσματικότητα: Αναζητώντας Πεδίο Εφαρμογής στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Στο: Παπαδιαμαντάκη, Γ., Θεριανός, Κ., Φωτόπουλος, Ν., Μπρίνια, Β., Καρακατσάνη, Δ., Προβατά, Α., Παπαδιαμαντάκη, Γ., Φραγκούλης, Γ., Παπαλόη, Ε., Μπουραντάς, Δ., Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Χατζηπαναγιώτου, Π., Κουτούζης, Μ., Παύλος, Χ. Σύγχρονα Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 211-225. Αθήνα: Επίκεντρο.
Κουτούζης, Μ. (2008). Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί και Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Στο: Αθανασούλα-Ρέππα, Α., Δακοπούλου, Α, Κουτούζης, Μ., Μαυρογιώργος, Γ., Χαλκιώτης, Δ. Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (2η εκδ.). Τόμος Α΄, 40-44. Πάτρα: ΕΑΠ.
Kythreotis, A. - Pashiardis, P. and L. Kyriakides (2010). The influence of school leadership styles and culture on students' achievement in Cyprus primary schools. Journal of Educational Administration, 48, (2), 218–240.
Λαΐνας, Α. (2004). Το έργο του διευθυντή σχολικής μονάδας και η συμβολή του στην αποτελεσματικότητα του σχολείου. Επιστημονική Επετηρίδα του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 151-179.
Leithwood, K., & Jantzi, D. (2005). A review of transformational school leadership research: 1996-2005. Leadership and Policy in Schools, 4 (3), 177-199.
Leithwood, K., Day, C., Sammons, P., Harris, A. and Hopkins, D. (2006). Seven Strong Claims about Successful School Leadership. National College of School Leadership, Nottingham.
Louis K., leithwood, K., Wahlstrom, K., Anderson, S., (2010). Investigating the Links to Improved Student Learning. Final report of research Findings. Final Report of Research to the Wallace Foundation.
Martin, J. B. (2012). Achieving results through community school partnerships: How district and community leaders are building effective, sustainable relationships? Medley: Center for American Progress.
Marzano, R. J., Waters, T., & McNulty, B. A. (2005). School leadership that works: From research to results. Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
Noman, Μ., Hashim, Ρ. Α., & Abdullah, S.S. (2018). Contextual leadership practices: The case of a successful school principal in Malaysia. Educational Management Administration & Leadership, 46 (3), 474–490.
Πασιαρδής, Π. (2004). Εκπαιδευτική Ηγεσία: Από την περίοδο της ευμενούς αδιαφορίας στη σύγχρονη εποχή. Αθήνα: Μεταίχμιο.
Pashiardis, P., (2001). Secondary Principals in Cyprus: The Views of the Principals Versus the Views of the Teachers-A Case Study. ISEA, 29 (3), 11-23.
Pashiardis, P. (1995). Cyprus Principals and the Universalities of Effective Leadership. International Studies in Educational Administration, 23 (1), 16-27.
Pashiardis, P. (1993). Selection methods for educational administrators in the U.S.A. International Journal of Educational Management, 7 (1), 27-35.
Pashiardis, P., Orphanou, S. (1999). An insight into elementary principalship in Cyprus: the teachers' perspective. The International Journal of Educational Management, 13, 241-251.
Pashiardis, P., Costa, J. A., Mendes, A.N., Ventura, A. (2005). The Perceptions of the Principal Versus the Perceptions of the Teachers: A case study from Portugal. International Journal of Educational Management, 19 (7), 587-604.
Reitzug, U & Patterson, J, (1998). “I’m not going to lose you!”: Empowerment through caring in an urban principal's practice with pupils. Urban Education, 33 (2), 150-81.
Richards, K., Gaudreault, K., Starck, J & Woods, A. (2018). Physical education teachers’ perceptions of perceived mattering and marginalization. Physical Education and Sport Pedagogy, 23 (4), 445-459.
Robinson, V.M. (2011). Student-Centered Leadership, Jossey-Bass, San Francisco, CA.
Robinson V (2007). School leadership and student outcomes: Identifying what works and why. Australian Council of Leaders, Melbourne. Monograph, 41.
Robinson, V. M., Lloyd, C. A., & Rowe, K. J. (2008). The impact of leadership on student outcomes: An analysis of the differential effects of leadership types. Educational Administration Quarterly, 44 (5), 635-674.
Saleem , F. (2010). Development of School Effectiveness Model. Journal of Research and Reflections in Education.4 (2) 161-183.
Sammons, P., Gu, Q., Day, C., Ko, J. (2011). Exploring the impact of school leadership on pupil outcomes: Results from a study of academically improved and effective schools in England. International Journal of Educational Management, 25 (1), 83 – 101.
Sebastian, J., Allensworth, E. (2012). The Influence of Principal Leadership on Classroom Instruction and Student Learning. A Study of Mediated Pathways to Learning. Educational Administration Quarterly, 48 (4), 626-663.
Snyder, J. & Ebmeier, H.(1992). Empirical linkages among principal behaviours and intermediate outcomes: implications for principal evaluation. Peabody Journal of Education, 68 (1), 75-107.
Scheurich, J. J. (1998). Highly successful and loving, public elementary schools populated mainly by low-SES children of color: Core beliefs and cultural characteristics. Urban Education, 33 (4), 451-491.
Χατζηχρήστου, Χρ. Γ. (2014). Συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα. Αθήνα: Gutenberg, Γ. & Κ. Δαρδανός.
Whipp PR., & Salin K. (2018). Physical education teachers in Australia: Why do they stay? Social Psychology of Education, 21 (4) 897-914.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)