Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Legal framework on the protection, health and welfare of animals used for experimental and educational purposes


Published: Nov 24, 2017
Keywords:
Legislation animal experimentation laboratory animals' health laboratory animals' welfare
N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
A. ARVANITI (Α. ΑΡΒΑΝΙΤΗ)
X. DILE (Χ. ΔΗΛΕ)
H. PAPADOPOULOS (Η. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ)
V. G. PAPATSIROS (Β.Γ. ΠΑΠΑΤΣΙΡΟΣ)
S. KYRIAKIS (ΚΥΡΙΑΚΗΣ Σ.Κ.)
Abstract

The use of animals for experimental and educational purposes is regulated by a national legal framework in accordance to the European Directive 86/609 and the European Convention ETS 123 of the Council of Europe. Main issues regulated by the above legislation are the license procedure for the use of laboratory animals, the registration of breeding, supplying and experimental establishments, the implementation of guidelines for the appropriate care and use of the animals, the collection of statistical information and the promotion of alternative to animal experimentation methods. The veterinarian plays an important role for the protection, the health and the welfare of laboratory animals. This role is well defined within the existing legislation. The supervision of the veterinarian guarantees also the quality of the obtained results from animal experimentations. After twenty years, the scientific community and the animal welfare associations recognized the need for the revision of the existing European legal framework under the new obtained scientific knowledge. The Council of Europe has recently revised the Appendix A of the European Convention ETS 123 and the Commission of the European Union initiated the process for the revision of the European Directive 86/609. Ethical evaluation, authorization procedures and registration of establishments are, also, expected to be revised.

Article Details
  • Section
  • Special Article
Downloads
Download data is not yet available.
References
Ανώνυμος (2007α) Εγκύκλιος 283091/31-05-2007 περί νομοθεσίας για την προστασία, την υγεία και την ευζωία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε., Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθήνα
Anonymous (2007b) Revision of the Appendix A of the European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes.
Anonymous (2007c) Work and reports of the Technical Expert Working Groups on the Revision of the Council Directive 86/609
Ανώνυμος (2006) Προεδρικό Διάταγμα 211 περί συμπληρωματικών μέτρων εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 21 ΙΑ: 2307-2324
Ανώνυμος (2002) Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 1774/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 273:1-95
Ανώνυμος (1992α) Νόμος 2015 περί Κυρώσεως Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 30Α:417-487
Ανώνυμος (1992β) Εγκύκλιος 354356/18-05-92 περί καταχώρησης εγκαταστάσεων εκτροφής πειραματόζωων, εγκαταστάσεων προμήθειας, καθώς και των εγκαταστάσεων πειραματισμού - Υποχρεώσεις καταχωρημένων εγκαταστάσεων. Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε., Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα
Ανώνυμος (1992γ) Εγκύκλιος 378158/22-07-1992 περί χορήγησης έγκρισης για την πραγματοποίηση πειραμάτων σε ζώα. Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε., Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα
Ανώνυμος (1992Ô) Εγκύκλιος 378191/18-09-1992 περί του ρόλου του κτηνιάτρου ως υπεύθυνου για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Διεύθυνση Κ.Α.Φ.Ε., Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής, Υπουργείο Γεωργίας, Αθήνα
Ανώνυμος (1991) Προεδρικό Διάταγμα 160 περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς σε συμμόρφωση με την Οδηγία 86/609. Φύλλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως 64Α:1061-1076
Ανώνυμος (1986α) Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των σπονδυλωτών ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο
Ανώνυμος (1986β) Οδηγία του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 1986 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς. Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 358:1-27
Most read articles by the same author(s)