Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ethics and laboratory animals


Published: Nov 17, 2017
Keywords:
laboratory animals ethics biomedical research
N. KOSTOMITSOPOULOS (Ν. ΚΩΣΤΟΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ)
Abstract

Despite all the benefits, the use of animals in biomedical research was, and still is, a subject of debate with respect to its true usefulness. The sensitivity of the community and the interest of scientists working in the field of laboratory animal science and welfare have clearly demonstrated that the use of animals in biomedical research must be conducted under specific scientific, legal and ethical rules. The ethical justification of a research project starts from the initial designing phase of the project until the completion of the study and the review of the obtained results. Main considerations of an ethical documentation are: the precise definition of the goals of the project and the existing probabilities for its success, the selection of the appropriate animal model, the implementation of the 3Rs' concept for replacement, reduction and refinement, a cost/benefit analysis on the expected benefits for science and society with direct consideration to the harm created to animals, a pilot study and a systematic review of previously published animal research on the topic, the availability of the appropriate facilities, equipment and expertise to guarantee high standards of animal accommodation, husbandry, care and use. The ethical documentation of a project by scientists themselves

involves team work and a sustainable rather than a one-off procedure. The ethical justification of the laboratory animal research protocols reflects the interest and the responsibility of scientists for reduction and refinement of animal experimentation. This

process built a trust relationship between scientists and the society.

Article Details
  • Section
  • Special Article
Downloads
Download data is not yet available.
References
Animal Procedures Committee (2003). Review of cost-benefit assessment in the use of animals in research. http://www.apc.gov.uk/reference/costbenefit.pdf [accessed 31 January 2009].
Bateson Ρ (1991). Assessment of pain in animals. Animal Behaviour, 42:827-839.
Baumans V, Clausing P, Hubrecht R, Reber A, Vitale A, Wyffels E, Gyger M (2006). Report of the FELAS A's working group on standardization of enrichment. In Web guides. http://www.lal.org.uk/felasa.html [accessed 31 January 2009].
Chiarotti F and Puopolo M (2000). Refinement in behavioural research: a statistical approach. In: Progress in Reduction, Refinement and Replacement of Animal Experimentation. Eds. M. Balls, A.-M. van Zeller and M. Haider. Elsevier, The Netherlands, pp. 1222-1238.
Council of Europe (1993). Resolution on education and training of persons working with laboratory animals. http://www.coe.int/t/e/legal_affairs/legal_co-operation/biological_safety%2C_use_of_animals/laboratory_animals/Res%20training.
asp#TopOfPage [accessed 31 January 2009].
Council of Europe (1986). The protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes. http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulez
Vous.asp?NT=123&CM=8&DF=6/6/2008&CL=ENG
[accessed 31 January 2009].
Deeks JJ, Altman DG, Bradburn MJ (2001). Statistical methods for examining heterogeneity and combining results from several studies in meta-analysis. ImSystemic Reviews in Health care (Eds: Egger M, Davey Smith G, Altman DG). 2nd edition BMJ Books, London, UK.
European Commission (2008). Seventh Framework Programme (FP7). Getting through ethics review. http://cordis.europa.eu/fp7/ethics_en.html [accessed 12 November 2008].
European Commission (2007). Commission Recommendation 2007/526 on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes. Ο J L197 1-89.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2008). Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri =COM:2008:0543: FIN:EL:PDF [accessed 31 January 2009].
European Union (1986). Council Directive 86/609/EEC of 24 November 1986 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions of the Member States regarding the protection of animals used for experimental and other scientific purposes. OJL358:1-28.
Festing S, Wilkinson R (2007). The ethics of animal research. EMBO Reports, 8 (6): 526-530.
Festing M (2006). Design and Statistical methods in studies using animal models of development. ILAR Journal, 47(1):5-14.
Festing M, Altman D (2002). Guidelines for the design and statistical analysis of experiments using laboratory animals. ILAR Journal, 43(4):244-258.
Guhad F (2005). Introduction to the 3Rs (Refinement, Reduction, Replacement). Cont Topics, 44 (2):58-59.
Huque MF (1988). Experiences with meta-analysis in NDA submissions. Proc Biopharmac Sec Am Stat Assoc 2:28-33.
Kostomitsopoulos N, van Loo P, Paronis E, Alexakos P, Balafas E, Baumans V (2007). The influence of the location of a nest box in an individual ventilated cage on the preference of mice to use it. JAAWS, 10:112-121.
Κωστομητσόπουλος Ν, Αρβανίτη Α, Δηλέ Χ, Παπαδόπουλος Η, Παπατσίρος ΒΓ, Κυριακής ΣΚ (2007). Νομοθεσία για την προστασία και την υγεία των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς. ΠΕΚΕ, 58(3):270-274.
Κωστομητσόπουλος ΝΓ, Καραγιαννάκος ΠΕ (1999). Εναλλακτικές μέθοδοι στη χρησιμοποίηση ζωικών προτύπων στη χειρουργική έρευνα. Στο: Τιμητικός Τόμος Καθηγητού Β.Χ.Γολεμάτη. Εκδ. Ελληνική Εταιρεία Ενδοσκοπικής Χειρουργικής & άλλων Επεμβατικών Μεθόδων. Αθήνα, σελ. 187-193.
Lloyd ΜΗ, Foren BW, Wolfensohn (2008). Refinement: promoting the three Rs in practice. Laboratory Animals, 42:284-293.
McConway Κ (1992). The number of subjects in animal behavior experiments: is Still still right? Ethics in Research on Animal Behaviour, (eds M. Stamp Dawkins and L.M. Gosling) Academic Press, London, UK. pp. 35-38.
Morton D (2008). The importance of non-statistical design in refining animal experiments. RED VET 2008;IX(10B): http://www.veterinaria.org/revistas/redvet/nl01008B.html [accessed 24 November 2008].
Morton DM, Griffiths PHM (1985). Guidelines on the recognition of pain, distress and discomfort in experimental animals and a hypothesis for assessment. Veterinary Record, 116: 431-436.
National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) (2006a). Why do a pilot study? http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=275 [accessed 27 March 2008].
National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction of Animals in Research (NC3Rs) (2006b). Systematic reviews of animal research, http://www.nc3rs.org.uk/page.asp?id=864 [accessed 27 March 2008].
National Research Council (1996). Guide for the Care and Use of laboratory animals. National Academy Press, Washington DC.
Nevalainen Τ (2004). Training for reduction in laboratory animal use. Alter Lab Anim, 32 (suppl2): 65-67.
Nevalainen T, Blom HJM, Guaitani A, Hardy P, Howard BR, Vergara Ρ (2002). FELAS A recommendations for the accreditation of laboratory animal science education and training. Laboratory Animals, 36:373-377.
Nuffield Council on Bioethics (2005). The Ethics of research involving animals. London, UK:Nuffiled Council on Bioethics, 2005.
Olsson I A, Hansen AK, Sandoe Ρ (2007). Ethics and refinement in animal research. Science, 317:1680.
Porter DG (1992). Ethical scores for animal experiments. Nature, 356: 101-102.
Rollin BE (2007). Animal research: a moral science. EMBO Reports, 8(6):521-525.
Russell WMS, Burch RL (1959). The principles of Humane Experimental Technique. London, UK:Methuen.
Smith JA, van den Broek FAR, Canto Martorell JC, Hackbarth Η, Ruksenas Ο and Zeller W (2007). Principles and practice in ethical review of animal experiments across Europe: summary of the report of a FELASA working group on ethical evaluation of animal experiments. Laboratory Animals, 41:143-160.
van der Meer M, Rolls A, Baumans V, Olivier B, van Zutphen LF (2001). Use of score sheets for welfare assesment of transgenic mice. Laboratory Animals 35(4):379-389.
Wakefield ID, Polland C, Redfern WS, Hammond TG, Vlentin JP (2002). The application of in vitro methods to safety pharmacology. Fundam Clin Pharmacol 16:209-218.
Most read articles by the same author(s)