| More

Τι λύσεις προτείνουν τα νήπια για τα περιβαλλοντικά προβλήματα: η περίπτωση της σπατάλης της ηλεκτρικής ενέργειας

Views: 916 Downloads: 385
Ιφιγένεια Ηλιοπούλου
Ιφιγένεια Ηλιοπούλου

Περίληψη


Το θέμα της ενέργειας και της χρήσης της αποτελεί ένα υψίστης σημασίας σύγχρονο ζήτημα με κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η σχολική εκπαίδευση οφείλει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της εξοικονόμησης της ενέργειας με στόχο τη βιωσιμότητα των σύγχρονων κοινωνιών. Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να ανιχνεύσει τις σκέψεις μαθητών νηπιαγωγείου, υπό τη μορφή αντιλήψεων και νοητικών μοντέλων, σχετικά με τους συλλογικούς και τους προσωπικούς τρόπους εξοικονόμησης της ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα, να διερευνήσει την πιθανή σχέση ανάμεσα στους συλλογικούς και προσωπικούς τρόπους εξοικονόμησης που οι συγκεκριμένοι μαθητές προτείνουν. Στην έρευνα συμμετείχαν 27 μαθητές (6 ετών) από δύο δημόσια νηπιαγωγεία του νομού Μαγνησίας. Η ανάλυση των δεδομένων, σχεδίων και ατομικών συνεντεύξεων με τη βοήθεια εποπτικού υλικού, δείχνει ότι στη σκέψη των μαθητών του δείγματος κυριάρχησαν δύο βασικά νοητικά μοντέλα: το ένα μοντέλο αφορά σε συγκεκριμένες και άμεσες ενέργειες, όπως το σβήσιμο της τηλεόρασης όταν δεν βλέπει κάποιος και το άλλο μοντέλο αφορά σε γενικότερες προληπτικές ενέργειες, οι οποίες μακροχρόνια συμβάλουν στην εξοικονόμηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, φαίνεται από τα αποτελέσματα ότι τα δύο αυτά είδη σκέψης αλληλοσυνδέονται. Τέλος, στην παρούσα εργασία συζητιούνται σημαντικές επιπτώσεις και προτάσεις για τη διδακτική πρακτική.


Λέξεις κλειδιά


ενέργεια;νήπια;νοητικά μοντέλα;αντιλήψεις;κοινωνικός εποικοδομισμός

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Chou, C.Y. (2010). The development study of standardized assessment scales of energy conservation and carbon reduction concepts for students in elementary schools. Masters thesis, National Taichung. University of Education, Taichung.

Clark, A. (2007). A Hundred Ways of Listening. Gathering Children’s Perspectives of Their Early Childhood Environment, Young Children 62 (3), 76–81.

Cohen, L., & Manion, L. (1994) (4th Edition). Research Methods in Education. London: Routledge.

Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2001). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 1366/18-10-2001, τχ.Β΄.

Davis, J. (2009). Revealing the Research ‘Hole’ of Early Childhood Education for Sustainability: A Preliminary Survey of the Literature. Environmental Education Research, 15 (2), 227–241.

Davis, J. (2010). Young Children and the Environment. Early Education for Sustainability. Sydney: Cambridge University Press.

Department of Environment Food and Rural Affairs (DEFRA). (2002). Achieving a better quality of life: review of progress towards sustainable development. London: Nobel House.

Eames, C., Roberts, J., Cooper, G., & Hipkins, R. (2010). Education for Sustainability in New Zealand Schools: An Evaluation of Three Professional Development Programmes. Wellington: Ministry of Education.

Edwards-Leis, C. E. (2012). Challenging Learning Journeys in the Classroom: Using Mental Model Theory to Inform How Pupils Think When They are Generating Solutions. In T. Ginner, J. Hallstrom, & M. Hulten (Eds.), Technology Education in the 21st Century (pp.153–162), PATT26 conference, Stockholm, Sweden.

Elliott, S., & Davis, J. (2009). Exploring the resistance: An Australian perspective on educating for sustainability in early childhood. International Journal of Early Childhood, 41(2), 65-76.

European Commission (2010). Energy 2020. A strategy for competitive, sustainable and secure energy. Brussels; E.C.

Farell, A. (2005). Ethical Research with Children. Berkshire: Open University Press.

Fien, J. (2004). Education for Sustainability. In R. Gilbert (Ed.), Studing Society and Environment. A Guide for Teachers, (pp. 84–200), South Melbourne: Thomson.

Greca, M. I., & Moreira, A. (2000). Mental Models, Conceptual Models, and Modeling. International Journal of Science Education, 22(1), 1–11.

Grodzinska-Jurczak, M., Stepska, A., Nieszporek, K., & Bryda, G. (2006). Perception of environmental problems among pre-school children in Poland. International Research in Geographical and Environmental Education, 15(1), 62-76.

Halford, S. G. (2014). Children’s Understanding: The Development of Mental Models. New York: Psychology Press.

Henderson, L., & Tallman, J. (2006). Stimulated Recall and Mental Models: Tools for Teaching and Learning Computer Information Literacy. Lanham, MD: Scarecrow Press.

Huckle, J. (2006). Education for Sustainable Development. A briefing paper for the Training and Development Agency for Schools. Retrieved February 2015, from: http://www.citized.info/pdf/induction/John Huckle.doc

Author (2011). Αντιλήψεις παιδιών Νηπιαγωγείου και Γ΄τάξης Δημοτικού για για διάφορες διαστάσεις περιβαλλοντικών θεμάτων όπως: Το δάσος, Τα απορρίμματα, Η ρύπανση αέρα και θάλασσας και η Κατανάλωση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας. Διδακτορική διατριβή, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Ilich, J. (2008). Review of the Australian Sustainable Schools Initiative – WA. Perth: Australian Sustainable Schools Initiative – WA (AuSSI-WA).

Johnson-Laird, P. N. (1983). Mental Models. Cambridge: Cambridge University.

Kruger, C., & Summers, M. (2000). Developing Primary School Children's Understanding of Energy Waste. Research in Science & Technological Education, 18(1), 5- 21.

Larri, L. (2010). Evaluation of the Australian Sustainable Schools Initiative ACT 2010. Canberra: ACT Department of the Environment, Climate Change, Energy and Water.

Lee, L.S., Lin, K.Y., Guu, Y.H., Chang, L.T., &Lai, C.C. (2013). The effect of hands-on ‘energy-saving house’ learning activities on elementary school students’ knowledge, attitudes, and behavior regarding energy saving and carbon-emissions reduction. Environmental Education Research, 19(5), 620-638.

Mackey, G. (2012). To know, to decide, to act: the young child’s right to participate in action for the environment. Environmental Education Research, 18(4), 473-484.

Maxqda (2007). MAX Qualitative Data Analysis. Berlin: Verbi Software.

McLaren, P., & Kincheloe, J. (2009). Critical Pedagogy: Where Are We Now?. New York: Peter Lang.

Mezirow, J. (2000). Learning as Transformation: Critical Perspectives on a Theory in Progress. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Ntona, E., Arabatzis, G., & Kyriakopoulos, L.G. (2015). Energy saving: Views and attitudes of students in secondary education. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 46, 1–15.

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Πρόγραμμα σπουδών του διδακτικού – μαθησιακού πεδίου «Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη» υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Αθήνα: Π.Ι.

Pramling Samuelsson, I., & Kaga, Y. (2008). The contribution of early childhood education to a sustainable society, 9-17. Paris: UNESCO.

Rickinson, Μ., Hall, M., & Reid, A. (2016) Sustainable schools programmes: what influence on schools and how do we know? Environmental Education Research, 22(3), 360-389.

Robinson, L., & Vaealiki, S. (2010). Ethics and pedagogy at the heart of early childhood education for sustainability. In J. Davis (Ed.), Young children and the environment: Early education for sustainability (pp.154–84). Melbourne: Cambridge University Press.

Senge, M. P. (2006). The Fifth Discipline. The Art and Practice of Learning Organization (Revised edition). London: Random House Business Book.

Shepardson, P. D., Wee, B., Priddy, M., & Harbor, J. (2007). Students’ Men Models of the Environment. Journal of Research in Science Teaching, 44 (2), 327–348.

Stuhmcke, M.S. (2012). Children as change agents for sustainability: An Action Research Case Study in a Kindergarten. Phd diss., Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

Toth, N., Little, L., Read, C. J., Fitton, D. & Horton, M. (2013). Understanding teen attitudes towards energy consumption. Journal of Environmental Psychology, 34, 36-44.

Tsai, J.S. (2010). The study of energy knowledge attitude and behavior of the sixth-grade students in Kaohsiung County. Masters thesis, National University of Tainan, Tainan.

United Nations Commission on Environment Development (UNCED) (1992). The global partnership for environment and development: a guide to Agenda 21. Geneva: UNCED.

Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society. Cambridge, MA: Harbard University Press.

Wandersee, J. H., Mintzes, J. J., & Novak, J. D. (1994). Research on Alternative Concepts in Science. In D. L. Gabel (Ed.), Handbook of Research on Science Teaching and Learning (177–210). New York: Macmillan Publishing Company.

Zhong, H.Y. (2010). The study on energy saving and carbon reduction knowledge, behavior and attitude of the 5th and 6th. Masters thesis, Taipei Municipal University of Education, Taipei.

Environment for young Europeans. What you can do. Retrieved October 2016, from: http://ec.europa.eu/environment/archives/youth/air/air_what_you_can_en.html


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 Ιφιγένεια Ανδρέα Ηλιοπούλου

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.