| More

Το νευροψυχολογικό προφίλ και η ενίσχυση της αναγνωστικής κατανόησης των μαθητών με δυσλεξία μέσω γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών: Αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις στην ηλικία των 11 έως και 12 ετών

Views: 2046 Downloads: 2270
Γεώργιος Μουτσινάς (http://orcid.org/0000-0001-8325-6121), Αθηνά Ντζιαβίδα, Αναστασία Μαχιά
Γεώργιος Μουτσινάς, Αθηνά Ντζιαβίδα, Αναστασία Μαχιά

Περίληψη


H παρούσα εργασία στοχεύει στην επικαιροποιημένη περιγραφή του γνωστικού και μεταγνωστικού προτύπου της πρόσληψης γραπτού λόγου των μαθητών με δυσλεξία ηλικίας 11-12 χρόνων, καθώς και των αποτελεσματικών σχολικών παρεμβατικών προγραμμάτων για την υποστήριξη της αναγνωστικής τους κατανόησης διαμέσου της εκμάθησης σχετικών γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών. Έπειτα από μια συστηματική βιβλιογραφική αναζήτηση, ανασκοπούνται συνολικά 21 αγγλόγλωσσες έρευνες δημοσιευμένες στο διάστημα 2010-2017, 9 στο πρώτο μέρος της εργασίας (νευροψυχολογικό προφίλ των παιδιών) και 12 στο δεύτερο (αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις). Σύμφωνα με τα ευρήματα των μελετών, το γλωσσικό πρότυπο των μαθητών με δυσλεξία αυτής της ηλικιακής ομάδας διέπεται, μεταξύ άλλων, από ελλείμματα στη μνήμη, τις εκτελεστικές λειτουργίες, την αναγνωστική ευχέρεια και σε ένα εύρος γνωστικών και μεταγνωστικών στρατηγικών επεξεργασίας και πρόσληψης κειμένου, οδηγώντας στην περιορισμένη αναγνωστική κατανόηση των παιδιών και τη χαμηλή συνολική σχολική τους επίδοση. Σε ανταπόκριση στις παραπάνω δυσκολίες των μαθητών, έχουν υλοποιηθεί εκπαιδευτικές παρεμβάσεις διαφοροποιημένης και εξατομικευμένης διδασκαλίας, αλληλοδιδασκαλίας συνομηλίκων και τεχνολογικά υποστηριζόμενα προγράμματα. Στις προσεγγίσεις διεξήχθη ρητή ή άμεση διδασκαλία ή/ και μοντελοποίηση, κατά πλειοψηφία στην ολομέλεια των τάξεων φοίτησης των εκπαιδευομένων. Σε όλες τις παρεμβάσεις, διαπιστώθηκε κυμαινόμενη βελτίωση της πρόσληψης γραπτού λόγου των αποδεκτών τους. Ταυτόχρονα, βρέθηκαν η αύξηση της αναγνωστικής τους ευχέρειας και η προώθηση ενός συνόλου κοινωνικο-συναισθηματικών τους δεξιοτήτων, σε συνάρτηση με συγκεκριμένα ενδοατομικά τους χαρακτηριστικά. Κατόπιν αυτών, οι ανασκοπηθείσες μελέτες προσεγγίζονται κριτικά, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς τους, αλλά και τον πολυπαραγοντικό και πολυεπίπεδο χαρακτήρα των εξεταζόμενων ικανοτήτων των συμμετεχόντων τους. Καταληκτικά, διατυπώνεται ένα σύνολο προτάσεων μελλοντικής έρευνας, αποβλέποντας στην προσαρμοσμένη, σφαιρική, μακροπρόθεσμη και ενταξιακή υποστήριξη των ατόμων.

Λέξεις κλειδιά


δυσλεξία; αναγνωστική κατανόηση; νευροψυχολογικό προφίλ; γνωστικές και μεταγνωστικές αναγνωστικές στρατηγικές; αποτελεσματικές σχολικές παρεμβάσεις

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Agaliotis, I. (2016). Historical and contemporary perspectives of Learning Disabilities in Greece. Learning Disabilities: A Contemporary Journal, 14(1), 63-70.

Ahmadi, M. R., Ismail, H. N., & Abdullah, M. K. K. (2013). The importance of metacognitive reading strategy awareness in reading comprehension. English Language Teaching, 6(10), 235-244. doi:10.5539/elt.v6n10p235

Al-Yagon, M., Cavendish, W., Cornoldi, C., Fawcett, A. J., Grünke, M., Hung, L. Y. … Vio, C. (2013). The proposed changes for DSM-5 for SLD and ADHD: International perspectives – Australia, Germany, Greece, India, Israel, Italy, Spain, Taiwan, United Kingdom, and United States. Journal of Learning Disabilities, 46(1), 58-72. doi:10.1177/0022219412464353

American Psychiatric Association [APA] (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) (5th ed.). Washington, DC: Author.

Bergey, B. W., Deacon, S. H., & Parrila, R. K. (2017). Metacognitive reading and study strategies and academic achievement of students with and without a history of reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, 50(1), 81-94. doi:10.1177/0022219415597020

Berkeley, S., Scruggs, T. E., & Mastropieri, M. A. (2010). Reading comprehension instruction for students with learning disabilities, 1995-2006: A meta-analysis. Remedial and Special Education, 31(6), 423-436. doi:10.1177/0741932509355988

Boardman, A. G., Vaughn, S., Buckley, P., Reutebuch, C., Roberts, G., & Klingner, J. (2016). Collaborative Strategic Reading for students with learning disabilities in upper elementary classrooms. Exceptional Children, 82(4), 409-427. doi:10.1177/0014402915625067

Bråten, I., Ferguson, L. E., Anmarkrud, Ø., & Strømsø, H. I. (2013). Prediction of learning and comprehension when children read multiple texts: The roles of word-level processing, strategic approach, and reading motivation. Reading and Writing, 26(3), 321-348. doi:10.1007/s11145-012-9371-x

Büttner, G., & Hasselhorn, M. (2011). Learning Disabilities: Debates on definitions, causes, subtypes, and responses. International Journal of Disability, Development and Education, 58(1), 75-87. doi:10.1080/1034912X.2011.548476

Cantrell, S. C., Almasi, J. F., Carter, J. C., Rintamaa, M., & Madden, A. (2010). The impact of a strategy-based intervention on the comprehension and strategy use of struggling readers. Journal of Educational Psychology, 102(2), 257-280. doi:10.1037/a0018212

Chevalier, T. M., Parrila, R., Ritchie, K. C., & Deacon, S. H. (2017). The role of metacognitive reading strategies, metacognitive study and learning strategies, and behavioral study and learning strategies in predicting academic success in students with and without a history of reading difficulties. Journal of Learning Disabilities, 50(1), 34-48. doi:10.1177/0022219415588850

Christopher, M. E., Miyake, A., Keenan, J. M., Pennington, B., DeFries, J. C., Wadsworth, S. J. … Olson, R. K. (2012). Evaluating word reading and comprehension with executive function and speed measures across development: A latent variable analysis. Journal of Experimental Psychology: General, 141(3), 470-488. doi:10.1037/a0027375

Clarke, P. J., Snowling, M. J., Truelove, E., & Hulme, C. (2010). Ameliorating children’s reading-comprehension difficulties: A randomized controlled trial. Psychological Science, 21(8), 1106-1116. doi:10.1177/0956797610375449

Connor, C. M., Morrison, F. J., Fishman, B., Giuliani, S., Luck, M., Underwood, P. S. … Schatschneider, C. (2011). Testing the impact of child characteristics × instruction interactions on sixth graders’ reading comprehension by differentiating literacy instruction. Reading Research Quarterly, 46(3), 189-221. doi:10.1598/RRQ.46.3.1

Coiro, J. (2011). Predicting reading comprehension on the internet: Contributions of offline reading skills, online reading skills, and prior knowledge. Journal of Literacy Research, 43(4), 352-392. doi:10.1177/1086296X11421979

Duff, F. J., & Clarke, P. J. (2011). Practitioner Review – Reading disorders: What are the effective interventions and how should they be implemented and evaluated? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(1), 3-12. doi:10.1111/j.1469-7610.2010.02310.x

Dufrene, B. A., Reisener, C. D., Olmi, D. J., Zoder-Martell, K., McNutt, M. R., & Horn, D. R. (2010). Peer tutoring for reading fluency as a feasible and effective alternative in Response to Intervention systems. Journal of Behavioral Education, 19(3), 239-256. doi:10.1007/s10864-010-9111-8

Fogarty, M., Clemens, N., Simmons, D., Anderson, L., Davis, J., Smith, A. … Oslund, E. (2017). Impact of a technology-mediated reading intervention on children’s reading comprehension. Journal of Research on Educational Effectiveness, 10(2), 326-353. doi:10.1080/19345747.2016.1227412

Furnes, B., & Norman, E. (2015). Metacognition and reading: Comparing three forms of metacognition in normally developing readers and readers with dyslexia [Special issue]. Dyslexia, 21(3), 273-284. doi:10.1002/dys.1501

Hakkarainen, A. M., Holopainen, L. K., & Savolainen, H. K. (2016). The impact of learning difficulties and socioemotional and behavioural problems on transition to secondary education in Finland: A five-year follow-up study. European Journal of Special Needs Education, 31(2), 171-186. doi:10.1080/08856257.2015.1125688

Hopwood, B., Hay, I., & Dyment, J. (2017). Dyslexic students’ reading achievement during the transition from primary to secondary school. The Australian Journal of Language and Literacy, 40(1), 46-58. Retrieved from https://www.alea.edu.au/documents/item/1470

Hassan, F. (2017). Metacognitive strategy awareness and reading comprehension. The English Teacher, 32, 16-33. Retrieved from http://journals.melta.org.my/index.php/tet/article/view/344/234

Hulme, C., & Snowling, M. J. (2011). Children’s reading comprehension difficulties: Nature, causes, and treatments. Current Directions in Psychological Science, 20(3), 139-142. doi:10.1177/0963721411408673

Johnson, E. S., Humphrey, M., Mellard, D. F., Woods, K., & Swanson, H. L. (2010). Cognitive processing deficits and students with specific learning disabilities: A selective meta-analysis of the literature. Learning Disability Quarterly, 33(1), 3-18. doi:10.1177/073194871003300101

Josephs, N. L., & Jolivette, K. (2016). Effects of peer mediated instruction on the oral reading fluency skills of elementary school aged struggling readers. Insights on Learning Disabilities, 13(1), 39-59. Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1103672.pdf

Joshi, G. S., & Bouck, E. C. (2017). Examining secondary education predictors and participation for students with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 50(1), 3-13. doi:10.1177/0022219415572894

Kendeou, P., Broek, P., Helder, A., & Karlsson, J. (2014). A cognitive view of reading comprehension: Implications for reading difficulties. Learning Disabilities Research & Practice, 29(1), 10-16. doi:10.1111/ldrp.12025

Landa, K. G., & Barbetta, P. M. (2017). The effects of repeated readings on the reading performances of Hispanic English language learners with Specific Learning Disabilities. Journal of International Special Needs Education, 20(1), 1-13. doi:10.9782/2159-4341-20.1.1

Locascio, G., Mahone, E. M., Eason, S. H., & Cutting, L. E. (2010). Executive dysfunction among children with reading comprehension deficits. Journal of Learning Disabilities, 43(5), 441-454. doi:10.1177/0022219409355476

MacCullagh, L., Bosanquet, A., & Badcock, N. A. (2017). Elementary students with dyslexia: A qualitative exploratory study of learning practices, challenges and strategies. Dyslexia, 23(1), 3-23. doi:10.1002/dys.1544

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff. J., Altman, D. G., & The PRISMA Group (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLOS Medicine, 6(7). doi:10.1371/journal.pmed1000097

Mouzaki, A., & Sideridis, G. D. (2007). Poor readers’ profiles among Greek students of elementary school. Hellenic Journal of Psychology, 4(2), 205-232. Retrieved from http://www.pseve.org/journal/UPLOAD/Mouzaki4b.pdf

Muijselaar, M. M. L., Swart, N. M., Steenbeek-Planting, E. G., Droop, M., Verhoeven, L., & de Jong, P. F. (2017). Developmental relations between reading comprehension and reading strategies. Scientific Studies of Reading, 21(3), 194-209. doi:10.1080/10888438.2017.1278763

Perfetti, C., & Stafura, J. (2014). Word knowledge in a theory of reading comprehension. Scientific Studies of Reading, 18(1), 22-37. doi:10.1080/10888438.2013.827687

Phakiti, A. (2016). Test takers’ performance appraisals, appraisal calibration, and cognitive and metacognitive strategy use. Language Assessment Quarterly, 13(2), 75-108. doi:10.1080/15434303.2016.1154555

Ponce, H. R., López, M. J., & Mayer, R. E. (2012). Instructional effectiveness of a computer-supported program for teaching reading comprehension strategies. Computers & Education, 59(4), 1170-1183. doi:10.1016/j.compedu.2012.05.013

Potocki, A., Magnan, A., & Ecalle, J. (2015). Computerized trainings in struggling readers: Specific effects on word reading and comprehension. Research in Developmental Disabilities, 45-46, 83-92. doi:10.1016/j.ridd.2015.07.016

Reis, S. M., McCoach, D. B., Little, C. A., Muller, L. M., & Kaniskan, R. B. (2011). The effects of differentiated instruction and enrichment pedagogy on reading achievement. American Educational Research Journal, 48(2), 462-501. doi:10.3102/0002831210382891

Scammacca, N. K., Roberts, G., Vaughn, S., & Stuebing, K. K. (2015). A meta-analysis of interventions for struggling readers in grades 4–12: 1980–2011. Journal of Learning Disabilities, 48(4), 369-390. doi:10.1177/0022219413504995

Shang, H. F. (2010). Reading strategy use, self-efficacy and EFL reading comprehension. Asian EFL Journal, 12(2), 18-42. Retrieved from https://www.asian-efl-journal.com/wp-content/plugins/google-document-embedder/load.php?d=http%3A%2F%2Fasian-efl-journal.com%2FPDF%2FJune-2010.pdf

Solis, M., Ciullo, S., Vaughn, S., Pyle, N., Hassaram, B., & Leroux, A. (2012). Reading comprehension interventions for middle school students with learning disabilities: A synthesis of 30 years of research. Journal of Learning Disabilities, 45(4), 327-340. doi:10.1177/0022219411402691

Stevens, E. A., Walker, M. A., & Vaughn, S. (2017). The effects of reading fluency interventions on the reading fluency and reading comprehension performance of elementary students with learning disabilities: A synthesis of the research from 2001 to 2014. Journal of Learning Disabilities, 50(5), 576-590. doi:10.1177/0022219416638028

Suggate, S. P. (2016). A meta-analysis of the long-term effects of phonemic awareness, phonics, fluency, and reading comprehension interventions. Journal of Learning Disabilities, 49(1), 77-96. doi:10.1177/0022219414528540

Tunmer, W., & Greaney, K. (2010). Defining dyslexia. Journal of Learning Disabilities, 43(3), 229-243. doi:10.1177/0022219409345009

Wanzek, J., Wexler, J., Vaughn, S., & Ciullo, S. (2010). Reading interventions for struggling readers in the upper elementary grades: A synthesis of 20 years of research. Reading and Writing, 23(8), 889-912. doi:10.1007/s11145-009-9179-5

Warner, G. J., Fay, D., & Spörer, N. (2017). Relations among personal initiative and the development of reading strategy knowledge and reading comprehension. Frontline Learning Research, 5(2), 24-32. doi:10.14786/flr.v5i2.272

West, P., Sweeting, H., & Young, R. (2010). Transition matters: Struggling readers’ experiences of the primary–secondary school transition in the West of Scotland and consequences for well‐being and attainment. Research Papers in Education, 25(1), 21-50. doi:10.1080/02671520802308677

Wright, A., Mitchell, S., O’Donoghue, A., Cowhey, S., & Kearney, M. (2015). Making sense of it: A brief programme to improve reading comprehension in children with language impairments in main stream school. International Journal of Language & Communication Disorders, 50(6), 776-787. doi:10.1111/1460-6984.12170

Zhang, L., Goh, C. C. M., & Kunnan, A. J. (2014). Analysis of struggling readers’ metacognitive and cognitive strategy use and EFL reading test performance: A multi-sample SEM approach. Language Assessment Quarterly, 11(1), 76-102. doi:10.1080/15434303.2013.853770


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2019 Γεώργιος (Georgios) Μουτσινάς (Moutsinas), Αθηνά (Athina) Ντζιαβίδα (Ntziavida), Αναστασία (Anastasia) Μαχιά (Mahia)

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.