Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Οι εκπαιδευτικοί μιλούν για τις ασυνείδητες επιθυμίες των γονέων για το παιδί τους


Δημοσιευμένα: Nov 1, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
ασυνείδητο επιθυμία γονείς παιδιά εκπαιδευτικοί
Γεώργιος Κουντουράς
https://orcid.org/0000-0003-4310-5825
Δέσποινα Γεννησαριώτου
https://orcid.org/0000-0003-3180-7109
Περίληψη

Η οικογένεια είναι αυτή που στις ασυνείδητες επιθυμίες της μητέρας και του πατέρα προσδιορίζει την εικόνα που θα σχηματίσει ένα παιδί για τον εαυτό του και τις επιλογές του. Σκοπός της παρούσης μελέτης ήταν να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών αναφορικά με τη θέση που έχει ένα παιδί στα σημαίνοντα του ασυνειδήτου των γονιών του. Οι εκπαιδευτικοί μέσα από την προσωπική εμπειρία και την καθημερινότητα έρχονται σε επαφή με παιδιά και τους γονείς καθώς καλούνται πέρα από το εκπαιδευτικό τους έργο να δώσουν απαντήσεις σε δυσκολίες και προβλήματα που αφορούν την οικογένεια γενικότερα και τα μέλη της. Γι’ αυτό στόχος της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί να αποτυπώσουν και να σκιαγραφήσουν μέσα από τις δικές τους ερμηνείες πώς το παιδί απαντάται στα νοήματα και στις αντιλήψεις του πατέρα και της μητέρας. Η παρούσα μελέτη αντλεί μέσα από την ποιοτική μεθοδολογία και πιο συγκεκριμένα η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε με ομάδες εστίασης (focus groups) παράλληλα με τη χρήση ημιδομημένης συνέντευξης, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην κάθε ομάδα. Στην έρευνα συμμετείχαν 15 εκπαιδευτικοί γυναίκες και άνδρες που εργάζονταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση του Ν. Καβάλας καθώς και σε βρεφονηπιακούς σταθμούς στον ίδιο Νομό. Μέσα από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων, η οποία έγινε στο επίπεδο της θεμελιωμένης θεωρίας αναδείχθηκε ότι ένα παιδί παίρνει υπόσταση στις ασυνείδητες επιθυμίες της οικογένειας εκεί από όπου μπορεί να «υπηρετεί» τις ναρκισσιστικές ανάγκες του κάθε γονέα και να επιτυγχάνει εκεί όπου οι γονείς μετράνε τις προσωπικές τους «αποτυχίες». 

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Γεώργιος Κουντουράς, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διδάσκκών 407/80 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Αναφορές
Addi-Raccah, A. & Ainhoren, R. (2008). School governance and teachers’ attitudes to parents’ involvement in schools. Teaching and Teacher Education, 25, 805–813.
Antonopoulou, A., Zenakou, E., Koutrouba, K., & Tsitsas, G. (2009). An Investigation of Greek Teachers' Views on Parental Involvement in Education. School Psychology International, 30(3),311–328.
Attanuccci, J., (2004). Questioning honor: a parent-teacher conflict over excellence and diversity in a USA urban high school. Journal of Moral Education, 33(1), 57-69.
Γεωργίου, Σ. (2000). Σχέση σχολείου-οικογένειας και ανάπτυξη του παιδιού. Αθήνα: Ελληνικά γράμματα.
Christenson, S., & Sheridan, S. (2001). Schools and families: Creating Essential Connections for Learning. New York: The Guilford Press.
Charmaz, K. (1995). Grounded Theory. In J. A. Smith, R., Harr & L. van Langenhove (Eds.), Rethinking Methods in Psychology (pp. 27-49). London: Sage.
Darling, S. M., Kleiman, I., & Larocque, M. (2011). Parental Involvement: The Missing Link in School Achievement. Preventing School Failure, 55(3),115–122.
Dearing, E., Kreider, H., Simpkins, S., & Welss, H. B. (2006). Family involvement in school and low-income children’s literacy performance: Longitudinal associations between and within families. Journal of Educational Psychology, 98, 653-664.
Δράκος, Γ. (2002). Σύγχρονα Θέματα της Ειδικής Παιδαγωγικής: Προβληματισμοί, Αναζητήσεις και προοπτικές. Αθήνα: Ατραπός
Driessen, G., Sleegers, P., & Smit, F. (2007). Parental Involvement and Educational Achievement. British Educational Research Journal, 31(4), 509-532.
Eberly, J. L., Joshi, A., & Konzal, J. (2007). Communicating with Families Across Cutlures: An Investigation of Teacher Perceptions and Practices. The School Community Journal, 17 (2), 7-26.
Eilbracht, L. & Thijs, J. (2012). Teachers’ perceptions of parent– teacher alliance and student–teacher relational conflict: examining the role of ethnic differences and“disruptive” behavior. Psychology in the Schools, 00(0),1 –15.
Filloux, J. C. (2011). Παιδαγωγική και Ψυχανάλυση. Αθήνα: Gutenberg
Fontana, A., & Frey, J. H. (1993). The group interview in social research. Στο D.L. Morgan (Ed.), Successful focus groups: Advancing the state of the art (20-34). Newburg Park: Stage.
Hill, N. E., & Taylor, L. C. (2004). Parental school involvement and children’s academic achievement: Pragmatics and issye Current Directins in Psychological Science, 13, 161-164.
Khajehpour, Μ. (2011). Relationship between emotional intelligence, parental involvement and academic performance of high school students. 15, 1081–1086.
Κολιάδης, Ε. (2010). Συμπεριφορά στο σχολείο. Αθήνα: Γρηγόρης.
Κοσσυβάκη, Φ., Μπόνια, Α., & Μπρούζος, Α. (2008). Αντιλήψεις και στάση των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους παράγοντες που δυσχεραίνουν τη γονεϊκή εμπλοκή στο σχολείο. Ψυχολογική Εταιρεία Βορείου Ελλάδας, 6, 69 –96.
Kreuger, R. (1988). Focus groups: A practical guide for applied reshearc. Thousand Oaks: Sage.
Λακάν, Ζ. (2014). Το αντίστροφο της ψυχανάλυσης – Σεμινάριο 17. Αθήνα: Ψυχογιός.
Lewis, L., Kim, Y.A., & Bey, J.A. (2011). Teaching practices and strategies to involve inner-city parents at home and in the school. Teaching and Teacher Education, 27, 221-234.
Liaudet, J.-C. (2014). Η Ντολτό με απλά λόγια. Αθήνα: Πατάκης .
Μοκό, Ζ. (1997). Ψυχανάλυση και εκπαίδευση. Αθήνα: Καστανιώτη.
Meyer, J.A., & Mann, M.B. (2006). Teachers’ Perceptions of the Benefits of Home Visits For Early Elementary Children. Early Childhood Education Journal, 34(1), 93-97.
Μπρούζος, Α. (2002). Αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη συνεργασία σχολείου –οικογένειας. Στο Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος, Ελληνική Παιδαγωγική και εκπαιδευτική Έρευνα. http://www.pee.gr/enallagiparathirou_athena/sin_ath.htm
Ντολτό, Φ. (2013). Η ασυνείδητη εικόνα του σώματος. Αθήνα: Εστία.
Redding, S. (2008). How Parents and Teachers View Their School Communities, Marriage & Family Review, 43, 269-288.
Souto-Manning, M., & Swick, K. (2006). Teachers’ be liefs about parent and family involvement: Rethinking our family involvement paradigm. Early Childhood Education Journal, 34(2),187–193.
Uludag, A. (2006). "Elementary Preservice Teachers' Opinions about Parental Involvement in Children's Education". ElectronicTheses, Treatises and Dissertations. Paper 1462.
Φρόιντ, Σ. (1991). Τρεις μελέτες για τη θεωρία της σεξουαλικότητας. Αθήνα: Επίκουρος.
Φρόιντ, Σ. (2016). Το Ασυνείδητο. Αθήνα: Ελληνική Παιδεία.
Χατζηδάκη, Α. (2006). Στο Nτίνας, Κ. & Χατζηπαναγιωτίδη, Α. (επιμ.) Πρακτικά Διεθνούς συνεδρίου «Η Ελληνική γλώσσα ως δεύτερη/ ξένη. Έρευνα, διδασκαλία και εκμάθησή της» (Φλώρινα, 12-14 Μαίου 2006, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας). Θεσσαλονίκη. University Studio Press. 732-745.
Χουντουμάδη, Α. (1998). Παιδιά και γονείς στο ξεκίνημα μιας σχέσης. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.
Wilkinson, S. (1998). Focus groups in feminist research: power, interaction and co-construction of meaning. Women’s Studies International Forum, 21, 111-125.