Αξιολόγηση της ικανότητας εξαγωγής συμπεράσματος σε παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Πιλοτική μελέτη και προκαταρκτικά συμπεράσματα


Θεοδώρα Κεχαγιά
https://orcid.org/0000-0002-4266-4177
Ιωάννα Τάλλη
https://orcid.org/0000-0003-4923-7802
Περίληψη

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει εάν τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (ΑΓΔ) έχουν δυσκολίες στην εξαγωγή συμπεράσματος. Στη μελέτη συμμετείχαν τριάντα παιδιά ηλικίας 5.1 – 6.5 ετών, εκ των οποίων τα είκοσι ήταν τυπικής ανάπτυξης και τα δέκα με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Όλα τα παιδιά εξετάστηκαν προ-πειραματικά με σταθμισμένα και μη σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης γλωσσικών ικανοτήτων. Το κύριο πειραματικό μέρος περιελάμβανε  αξιολόγηση εξαγωγής συμπεράσματος, η οποία πραγματοποιούνταν με είκοσι σύντομες ιστορίες πολλαπλής επιλογής. Οι ιστορίες παρουσιάζονταν προφορικά στα παιδιά, τα οποία καλούνταν να επιλέξουν μία από τις τρεις διαθέσιμες απαντήσεις στις ερωτήσεις που τους είχαν τεθεί. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως η ομάδα των παιδιών με ΑΓΔ σημείωσε στατιστικά χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας σχεδόν σε όλες τις ιστορίες (εκτός από δύο) σε σχέση με τα τυπικώς αναπτυσσόμενα. Συμπεραίνεται πως τα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή έχουν δυσκολίες στην εξαγωγή συμπεράσματος, όπως επιβεβαιώνεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία. Συζητούνται οι επιπτώσεις για την αξιολόγηση και θεραπευτική παρέμβαση.   

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Adams, C., Clarke, E., Haynes, R. (2009). Inference and sentence comprehension in children with specific or pragmatic language impairment. International Journal Language & Communication Disorders, 44, 301–318.
American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.
Bishop D.V.Μ. (1998). Development of the Children’s Communication Checklist (CCC): a method for assessing qualitative aspects of communicative impairment in children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 39, 879-891.
Bishop, D.V.M & Hayiou-Thomas, M. E. (2008). Heritability of specific language impairment depends on diagnostic criteria. Genes, Brain and Behavior, 7, 365–372.
Bishop, D.V.M. & Adams, C. (1989). Conversational characteristics of children with semantic-pragmatic disorders. International Journal of Language & Communication Disorders, 24, 241-63.
Bishop, D.V.M. & Rosenbloom, L. (1987). Childhood language disorders: Classification and overview. In: Yule, W. and Rutter, M. (eds) Language development and disorders. London: MacKeith Press.
Bishop, D.V.M. (1994). Grammatical errors in specific language impairments: Competence or performance limitations? Applied Psycholinguistics, 15, 507-550.
Bishop, D.V.M. (2000). How does the brain learn language? Insights from the study of children with and without language impairment. Developmental Medicine and Child Neurology, 42, 133-142.
Bishop, D.V.M. (2006). What Causes Specific Language Impairment in Children? Current Directions in Psychological Science, 15, 217–221.
Bishop, D.V.M., & Adams, C. (1992). Comprehension problems in children with specific language impairment: Literal and inferential meaning. Journal of Speech and Hearing Research, 35, 119-129.
Bishop, D.V.Μ., Snowling, M.J., Thompson, P.A., Greenhalgh, T., Catalise‐2 Consortium, Adams, C., …& Boyle, C. (2017). Phase 2 of CATALISE: A multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: Terminology. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1068-1080.
Botting, N. & Adams, C. (2005). Semantic and Inference abilities in children with communication disorders. International Journal of Language and Communication Disorders, 40, 49–66.
Cattell, R.B. (1957). Personality and motivation structure and measurement. Oxford, England: World Book Co.
Conti-Ramsden G., Botting N. (1999). Classification of children with specific language impairment: longitudinal considerations. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 42, 1195-1204.
Crais, Ε. & Chapman, R. (1987). Story Recall and Inferencing Skills in Language/Learning-Disabled and Nondisabled Children. Journal of Speech and Hearing Disorders, 52, 50-55.
Dennis, M., Lazenby, A. L., & Lockyer, L. (2001). Inferential language in high-function children with autism. Journal of Autism and Developmental Disorders, 31, 47–54.
Dodwell Κ. & Bavin Ε. (2008) Children with specific language impairment: an investigation of their narratives and memory, International Journal of Language & Communication Disorders, 43:2, 201-218, DOI: 10.1080/13682820701366147
Gough Kenyon, S. M., Palikara, O., & Lucas, R. M. (2018). Explaining reading comprehension in children with developmental language disorder: The importance of elaborative inferencing. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 61(10), 2517-2531.
Joffe, V., Cain, K. & Maric, N. (2006). Comprehension problems in children with specific language impairment: does mental imagery training help? Journal of Language and Communication Disorders, 42, 648-664.
Karasinski, C., & Weismer, S. E. (2010). Comprehension of inferences in discourse processing by adolescents with and without language impairment. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 53(5), 1268-1279.
Kintsch, W. & Rawson, K. (2005). Comprehension. In M.J. Snowling and C. Hulme, (Eds.), The Science of Reading: A Handbook, (pp 209-226). UK: Blackwell Publishing.
Leinonen, E. & Letts, C. (1997). Referential communication tasks: performance by normal and pragmatically impaired children. Language and Communication Disorders, 32, 53–65.
Leonard, L. (2014). Children with Specific Language Impairment and their Contribution To the Study of Language Development. Speech, Language, and Hearing Sciences, 41, 38–47.
Leyfer O.T., Tager-Flusberg H, Dowd M, Tomblin J.B., Folstein S.E. (2008). Overlap between autism and specific language impairment: comparison of autism diagnostic interview and autism diagnostic observation schedule scores. Autism Research, 1, 284-296.
MacKay G., & Anderson C. (2002). Pragmatic Difficulties of Communication. London: David Fulton Publishers.
McTear, F. & Conti-Ramsden, G. (1992). Pragmatics Disability in Children. London: Whurr Publishers LTD.
Morris, C. W. (1971). Writings on The General Theory of Sings. Mouton: The Hague
Norbury, C. F., & Sonuga‐Barke, E. (2017). New frontiers in the scientific study of developmental language disorders. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1065-1067.
Norbury, F. & Bishop, D. V. M. (2002). Inferential processing and story recall in children with communication problems: a comparison of specific language impairment, pragmatic language impairment and high-functioning autism, International Journal of Language & Communication Disorders, 37, 227-251.
Ozonoff, S, Miller, JN (1996) An exploration of right-hemisphere contributions to the pragmatic impairments of autism. Brain and Language, 52(3), 411–434.
Pijnacker, J., Hagoort, P., Buitelaar, J., Teunisse, J.-P., & Geurts, B. (2009). Pragmatic inferences in High-Functioning adults with autism and Asperger Syndrome. Journal of Autism and Developmental Disorders, 39, 607-618.
Rapin, I. & D. Allen (1983). Developmental language disorders: Nosologic considerations, Neuropsychology of Language, Reading and Spelling. New York: Academic Press
Rapin, I. (1987). Developmental dysphasia and autism in pre-school children: characteristics and subtypes. In: Proceedings of the First International Symposium on Specific Speech and Language Disorders in Children. London: AFASI.
Rees, N. S., & Shulman, M. (1978). I don't understand what you mean by comprehension. Journal of Speech and Hearing Disorders, 43, 208-219.
Ryder N, Leinonen E, Schulz J. (2008). Cognitive approach to assessing pragmatic language comprehension in children with specific language impairment. International Journal of Language and Communication Disorders, 43, 427-447.
Smith, B. & Leinonen, E. (1991). Clinical Pragmatics: Unravelling the complexities of communicative failure. Nelson Thornes.
Tomblin, B., Records, N., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, M. (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 40, 1245–1260.
Trabasso, T. & Magliano, P. (1996). Conscious understanding during comprehension Discourse Processes, 21(3), 255-287.
Van der Lely, H. K. (2005). Domain-specific cognitive systems: insight from Grammatical-SLI. Trends in Cognitive Sciences, 9(2), 53-59.
Van der Lely, H.K., & Harris, M. (1990). Comprehension of reversible sentences by specifically language-impaired children. Journal of Speech and Hearing Disorders, 55, 101-117.
Volden, J. & Lord, C. (1991). Neologisms and idiosyncratic language in autistic speakers. Journal of autism and developmental disorders, 21(2), 109-130.
Weismer, S.E. (1985). Constructive comprehension abilities exhibited by language-disordered children. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 28, 175-184.
Yule, G. (2006). The study of language. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
Βογινδρούκας, Ι., Οκαλίδου, Α. και Σταυρακάκη, Σ. (2010). Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές. Από τη βασική έρευνα στην κλινική πράξη. Αθήνα: Επίκεντρο Α.Ε.
Βογινδρούκας, Ι., Σταυρακάκη, Σ., & Πρωτόπαπας, Α. (2009). Εικόνες Δράσης Δοκιμασία πληροφορικής και γραμματικής επάρκειας. Εκδόσεις Γλαύκη.
Κανάκης, Κ. (2007). Εισαγωγή στην Πραγματολογία, γνωστικές και κοινωνικές όψεις της γλωσσικής χρήσης. Αθήνα: Εικοστού Πρώτου.
Σιδερίδης, Γ., Αντωνίου, Φ., Μουζάκη, Α. & Σίμος, Π. (2015). Raven’s Educational CPM/CVS. Αθήνα: Μοτίβο αξιολόγηση.
Σταμούλη, Σ. (2000). Η κατάκτηση του Χρόνου, της Άποψης και της Συμφωνίας Υποκειμένου - Ρήματος: Η περίπτωση ενός ελληνόφωνου παιδιού με Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Μεταπτυχιακή εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα.
Σταυρακάκη, Σ., Τσιµπλή, Ι.-Μ. (2000). Διαγνωστικό Τεστ Γλωσσικής Νοημοσύνης για παιδιά σχολικής και προσχολικής ηλικίας: στάθμιση, στατιστική ανάλυση, ψυχοµετρικές ιδιότητες. Πρακτικά του 8ου Συνεδρίου Λογοπεδικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα