Μαθητική Διαρροή, Κοινωνικός Αποκλεισμός και Κίνητρα Επανεκπαίδευσης: Μελέτη σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


Δημοσιευμένα: May 23, 2024
Λέξεις-κλειδιά:
Μαθητική Διαρροή, Κοινωνικός Αποκλεισμός, Κίνητρα Επανεκπαίδευσης, Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
Νικόλαος Μπιτσάκος
https://orcid.org/0000-0003-4481-2222
Διονύσης Γουβιάς
Περσεφόνη Φώκιαλη
Περίληψη

Στόχος της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθούν οι κύριοι παράγοντες που οδηγούν στη Μαθητική Διαρροή, οι συνέπειες αυτής και τα κίνητρα και οι προσδοκίες που ωθούν τους διαρρέοντες μαθητές στην εκπαίδευση. Τα φαινόμενα που ερευνώνται είναι η Μαθητική Διαρροή (ΜΔ), ο Κοινωνικός Αποκλεισμός (ΚΑ) και τα Κίνητρα Επανεκπαίδευσης (ΚΕ), καθώς και η σχέση μεταξύ των επιμέρους φαινομένων (ΜΔ, ΚΑ και ΚΕ). Αναλυτικότερα, μέσα από μία πανελλήνια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε εκπαιδευόμενους/ες των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), αναζητούνται τα αίτια που ωθούν τους εκπαιδευόμενους στη ΜΔ, οι συνέπειες της ΜΔ και κατά πόσο οι δεύτερες σχετίζονται με τα αίτια του ΚΑ και τα ΚΕ.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νικόλαος Μπιτσάκος, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μεταδιδακτορικός ερευνητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Αναφορές
Βιβλιογραφία
1. Ελληνόγλωσση
Βεργίδης, Δ. (1995). Υποεκπαίδευση: Κοινωνικές, Πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις. Αθήνα: Ύψιλον/Βιβλία.
Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη Χ. και Γουβιάς Δ. (2007). Σχολείο και Δουλειά: Mία εμπειρική διερεύνηση της εφηβικής απασχόλησης. Αθήνα: Gutenberg.
Γουβιάς, Δ. καιΘεριανός, Κ. (2014). Εκπαιδευτική Πολιτική. Αθήνα: Gutenberg.
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (2010). Ενοποιημένη απόδοση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2010/C 83/01 (30.03.2010). Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (η-αρχείο). Ανακτήθηκε στις 27.06.2013, από τη διεύθυνση: https://europa.eu/
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (2019α). «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας». Ανάκτηση στις 07.12.2020, από τη διεύθυνση: https://www.inedivim.gr
Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (2019β). «ΣΔΕ Τηλέφωνα και Διευθύνσεις». Ανάκτηση στις 07.12.2020, από τη διεύθυνση: https://www.inedivim.gr/sites/default/files/programs-seminars-educationalcare/files/20151006-sde-istoselida.pdf.
Κάτσικας Χ., και Καβαδίας, Γ. (2000). Η ανισότητα στην ελληνική εκπαίδευση. Η εξέλιξη των ευκαιριών πρόσβασης στην ελληνική εκπαίδευση (1960-2000). Αθήνα: Gutenberg.
Κωσταρίδου-Ευκλείδη, Α. (2012). Ψυχολογία κινήτρων. Αθήνα: Πεδίο.
Λύτρας Α. και Παντελόγλου Π. (1999). Έκθεση για τους φορείς και τα δίκτυα καταπολέμησης του Κοινωνικού Αποκλεισμού. Έκθεση προς τον Υπουργό Παιδείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΓΔ V) και το ΕΚΣ. Αθήνα: Πάντειο Πανεπιστήμιο.
Μπουραντάς, Δ. (2002). Μάνατζµεντ - Θεωρητικό Υπόβαθρο Σύγχρονες Πρακτικές. Αθήνα: Εκδόσεις Γ. Μπένου.
Παπαδοπούλου, Ε., Καραγιάννη, Ε., Καρναβάς, Β., Κουτίδου, Ε., Καπετανάκης, Ι. (2017). Η Μαθητική Διαρροή στην Ελληνική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Αθήνα: Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής - Παρατηρητήριο για τα θέματα καταγραφής και αντιμετώπισης της Μαθητικής Διαρροής. http://www.iep.edu.gr/index.php/el/paratiritirio-gia-ti-mathitiki-diarroi
Ρουσέας Π. και Βρετάκου Β. (2006). Η Μαθητική Διαρροή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο, Ενιαίο Λύκειο, ΤΕΕ), Έρευνα. Αθήνα: Επτάλοφος Α.Β.Ε.Ε.. Ανακτήθηκε 03.04.2021, από τη διεύθυνση: http://www.epimelitesanilikon.gr/pdf/DIARROH.pdf
Τουρτούρας, Χ. (2010). Σχολική αποτυχία και αποκλεισμός - Η περίπτωση των παιδιών από την πρώην Σοβιετική Ένωση. Αθήνα: Επίκεντρο.
Φώκιαλη, Π. (2010). Διαστάσεις κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση-Θεωρητικές αναζητήσεις. Αθήνα: Πεδίο.
Χαλικιάς, Μ. και Σαμαντά, Ε. (2016). Εισαγωγή στη Μεθοδολογία Έρευνας Εκπόνησης Επιστημονικών Εργασιών. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.
Χοντολίδου, Ε. (2003). Διαβάζοντας τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στο πλαίσιο της θεωρίας του Basil Bernstein. Στο Λ. Βεκρής & Ε. Χοντολίδου (επιμ.), Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (σελ. 69-81). Αθήνα: ΓΓΕΕ/ΙΔΕΚΕ.
2. Ξενόγλωσση
Arendt, J. (2005). Does education cause better health? A panel data analysis using school reforms for identification. Economics of Education Review, 149-160. https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2004.04.008
Boshier, R., & Collins, J. B. (1983). Education Participation Scale Factor Structure and Socio‐Demographic Correlates for 12 000 Learners. International Journal of Lifelong Education, 2(2), pp. 163-177. https://doi.org/10.1080/0260137830020205
Brophy, J. E. (2004). Motivating students to learn. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Ανακτήθηκε 23.01.2021, από τη διεύθυνση: http://www.erasmusgrobina.lv/images/motivation/JereE.Brophy.Motivating-Students.pdf
Campbell, J.P., Dunnette, M.D., Lawler, E.E., and Weick, K.E. (1970). Managerial Behaviour, Performance, and Effectiveness. New York: McGraw-Hill.
Chisholm, L., Larson, A., andMossoux, A. F. (2004). Lifelong learning: citizens' views in close-up: findings from a dedicated Eurobarometer survey. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. Ανακτήθηκε 05.06.2019 από τη διεύθυνση: https://www.cedefop.europa.eu/files/4038_en.pdf
De Witte, K., and Van Klaveren, C. (2012). Comparing students by a matching analysis-on early school leaving in Dutch cities. Applied Economics, 44(28), pp. 3679-3690. https://doi.org/10.1080/00036846.2011.579069
Dekkers, H., and Claassen, A. (2001). Dropouts-disadvantaged by definition? A study of the perspective of very early school leavers. Studies in Educational Evaluation, 27(4), pp. 341-354. https://doi.org/10.1016/S0191-491X(01)00034-7
Doeringer, P.B., and Piore, M. J. (1970). Internal labor markets and manpower analysis. Harvard University.
Dorn, S. (1993). Origins of the “dropout problem”. History of education quarterly, 33(3), 353-373. https://doi.org/10.2307/368197
Dwyer, P. (1996). Opting Out: Early School Leavers and the Degeneration of Youth Policy. Hobart, Tasmania: National Clearinghouse for Youth Studies & Youth Research Centre.
European Commission, EACEA, Eurydice and Cedefop (2014). Tackling Early Leaving from Education and Training in Europe: Strategies, Policies and Measures. Eurydice and Cedefop Report. Ανακτήθηκε 12.03.2021, από τη διεύθυνση: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/1b66bb9e-7d3e-11e5-b8b7-01aa75ed71a1/language-en
Eurostat (2016). Glossary: Early leaver from education and training. Ανακτήθηκε 09.08.2020, από τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Early_leaver_from_education_and_training
Gaustad, J. (1991). Identifying potential dropouts. ERIC Digest. Eugene, OR: ERIC Clearinghouse on Educational Management. Ανακτήθηκε 14.03.2021, από τη διεύθυνση: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED339092.pdf
Giorgi, L., and Verma, V. (2002). European Social Statistics: Income, Poverty and Social Exclusion: 2nd Report. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg. Ανακτήθηκε 12.02.2021, από τη διεύθυνση: http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/KS-BP-02-008-EN.pdf
Gregg, N. (2007). Underserved and unprepared: Postsecondary learning disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 22(4), pp. 219-228. https://doi.org/10.1111/j.1540-5826.2007.00250.x
Gubbels, J., van der Put, C. E., & Assink, M. (2019). Risk factors for school absenteeism and dropout: a meta-analytic review. Journal of youth and adolescence, 48(9), 1637-1667. https://doi.org/10.1007/s10964-019-01072-5
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., and Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis: Pearson new international edition. Essex: Pearson Education Limited.
Hardre, P. L., and Reeve, J. (2003). A motivational model of rural students' intentions to persist in, versus drop out of, high school. Journal of educational psychology, 95(2), pp. 347. https://doi.org/10.1037/0022-0663.95.2.347
Janosz, M., Le Blanc, M., Boulerice, B. and Tremblay, R. E. (2000). Predicting different types of school dropouts: A typological approach with two longitudinal samples. Journal of educational psychology, 92(1), pp. 171-190. https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.1.171
Jordan, W. J., Lara, J., & McPartland, J. M. (1994). Exploring the Complexity of Early Dropout Causal Structures. Baltimore, MD: Center of Research on Effective Schooling for Disadvantaged Studentes, the John Hopkins University. Ανακτήθηκε 3/3/2021από τη διεύθυνση:http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED375227.pdf
Kaiser, H. F. (1974). An index of factorial simplicity. Psychometrika, 39(1), 31-36. https://doi.org/10.1007/BF02291575
Keppens, G. and Spruyt, B. (2018). Truancy in Europe: Does the type of educational system matter?. European Journal of Education, 53(3), pp. 414-426. https://doi.org/10.1111/j.ejed.12282
Knowles, M. S., Holton III, E. F. and Swanson, R. A. (2012). The adult learner. New York: Routledge.
Lavrijsen, J. and Nicaise, I. (2013). Parental background and early school leaving. Leuven: Steunpunt SSL. Ανακτήθηκε 24.02.2018, από τη διεύθυνση: https://steunpuntssl.be/Publicaties/Publicaties_docs/ssl-2013.06-1-1-1-parental-background-and-early-school-leaving
Lee, V. E., and Burkam, D. T. (2003). Dropping out of high school: The role of school organization and structure. American Educational Research Journal, 40(2), pp. 353-393. https://doi.org/10.3102/00028312040002353
Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon, D., Lloyd, E. and Patsios, D. (2007). The multi-dimensional analysis of social exclusion. London: Department for Communities and Local Government. Ανακτήθηκε 02.03.2021, από τη διεύθυνση: http://www.bris.ac.uk/poverty/downloads/socialexclusion/multidimensional.pdf
Lewin, K. (1948). Resolving social conflicts, selected papers on group dynamics [1935-1946] Edited by Gertrud Weiss Lewin. Foreword by Gordon W. Allport. Harper [1948]. Ανακτήθηκε04.03.2021, από τη διεύθυνση: http://krishikosh.egranth.ac.in/bitstream/1/17809/1/IVRI%20B%20529.pdf
Machin S, Marie O and Vujić S. (2011). The crime reducing effect of education, Economic Journal, 121(552), pp. 463-484. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.2011.02430.x
Maslow, A.H. (1954/1970). Motivation and personality. New York: Harper and Row.
McClelland, D. C. (1961). The Achieving society (No. 15). Princeton, New Jersey: Van Nostrand.
Orth, U., Maes, J. and Schmitt, M. (2015). Self-esteem development across the life span: A longitudinal study with a large sample from Germany. Developmental psychology, 51(2), pp. 248-259. http://dx.doi.org/10.1037/a0038481
Patterson, M. (2014). Post-GED-credential college prospects for adults with special needs. Journal of Research and Practice for Adult Literacy, Secondary, and Basic Education, 3(3), pp. 22-35. Ανακτήθηκε 27.01.2021, από τη διεύθυνση: https://coabe.org/wp-content/uploads/2019/09/COABEJournalFall2014.pdf
Potvin, P. and Pinard, R. (2012). Deux grandesapproches au Québec enprévention du décrochagescolaire: l’approchescolaire et l’approchecommunautaire. In Gilles Jean-Luc, Potvin Pierre &Tièche-Christinat Chantal (dir). Les alliances éducatives pour luttercontre le décrochagescolaire, 129-147.
Ramsdal, G., Gjærum, R. G. and Wynn, R. (2013). Dropout and early unemployment. International Journal of Educational Research, 62, pp. 75-86. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2013.06.011
Rawls, J. (1971). A theory of justice. Oxford: Oxford University Press.
Ryan, R.M. and Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary educational psychology, 25(1), pp. 54-67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020
Steiner, M. (2009). Early School Leaving in Österreich 2008: Ausmaß, Unterschiede, Beschäftigungswirkung; Endbericht; StudieimAuftrag der KammerfürArbeiter und Angestellte Wien: Inst. FürHöhereStudien. Ανακτήθηκε 15.03.2021, από τη διεύθυνση: http://media.arbeiterkammer.at/PDF/StudieEarlySchoolLeaving.pdf
Størksen, I., Røysamb, E., Holmen, T. L. and Tambs, K. (2006). Adolescent adjustment and well‐being: effects of parental divorce and distress. Scandinavian journal of psychology, 47(1), pp. 75-84. https://doi.org/10.1111/j.1467-9450.2006.00494.x
Vallejo, C. and Dooly, M. (2013). Early School Leavers and Social Disadvantage in Spain: from books to bricks and vice‐versa. European Journal of Education, 48(3), pp. 390-404. https://doi.org/10.1111/ejed.12037
Walther, A., Pohl, A., Biggart, A., Julkunen, I., Kazepov, Y., Kovacheva, S. and Ule, M. (2005). Thematic study on policy measures concerning disadvantaged youth. European Commission, DG Employment, Social Affairs and Equal Opportunities. Ανακτήθηκε 11.04.2021, από τη διεύθυνση: http://observatorio-lisboa.eapn.pt/ficheiro/Policy-measures-concerning-disadvantaged-youth.pdf
Ward, N. (2009). Social exclusion, social identity and social work: Analysing social exclusion from a material discursive perspective. Social Work Education, 28(3), pp. 237-252. https://doi.org/10.1080/02615470802659332
Winfield, L.F. (1991). Resilience schooling and development in African-American youth: A conceptual framework. Education and Urban Society, 24,pp. 5-14. https://doi.org/10.1177/0013124591024001001
Zhan, M. & Sherraden, M. (2003). Assets, expectations, and children's educational achievement in female-headed households. Social Service Review, 77(191-211) https://doi.org/10.1086/373905
Zimiles, H. and Lee, V. E. (1991). Adolescent family structure and educational progress. Developmental Psychology, 27(2), pp. 314-320. http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.27.2.314