| More

Η βινιέτα ως εργαλείο ανίχνευσης των γνώσεων των μαθητών Δημοτικού Σχολείου για την αναπηρία

Views: 682 Downloads: 222
Μαρίνα Λουάρη
Μαρίνα Λουάρη

Περίληψη


Η βινιέτα είναι εικόνα ή περιγραφή μιας κατάστασης ή ένα σενάριο που προκαλεί προβληματισμό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτός των άλλων  και ως ερευνητικό εργαλείο. Παρουσιάζει υποθετικές καταστάσεις και απευθύνει στους συμμετέχοντες ευθείες ερωτήσεις με σκοπό τη συλλογή δεδομένων που αφορούν ιδέες και αντιλήψεις. Το συγκεκριμένο εργαλείο, που χρησιμοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, αποτελούνταν από 12 εικόνες και κείμενα που στόχευαν στην εκτίμηση των γνώσεων των μαθητών, ως προς την έννοια «αναπηρία», πριν και μετά από την εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης που αφορούσε την ενημέρωση των μαθητών σε θέματα αναπηρίας. Στην έρευνα συμμετείχαν 364 μαθητές γενικών σχολείων (10 έως 12 ετών), στα οποία δεν υπήρχε μαθητής με αναπηρία. Η γενική επιλογή των μαθητών έγινε με επιλογή σχολικών μονάδων οι οποίες ήταν αντιπροσωπευτικές του μέσου αστικού πληθυσμού της περιοχής και όμορων περιοχών,  ώστε το κοινωνικο-οικονομικό και πολιτιστικό προφίλ των μαθητών/ριών να είναι περίπου όμοιο. Από την ανάλυση των δεδομένων  διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές κατά κύριο λόγο συνδέουν την έννοια «αναπηρία» μόνο με την κινητική αναπηρία και φαίνεται να βρίσκονται σε σύγχυση όσον αφορά τα άλλα είδη αυτής, όπως στην περίπτωση των αισθητηριακών αναπηριών. Πιο ξεκάθαρη άποψη είχαν για τους μαθητές με σύνδρομο Down, καθώς τα χαρακτηριστικά του προσώπου ήταν εκείνα που κατεύθυναν τη σκέψη τους. Το χαμηλότερο ποσοστό σωστών απαντήσεων αφορούσε το παιδί με αυτισμό, καθώς λίγοι από  τους μαθητές τον αναγνώρισαν ως μαθητή με αναπηρία, εύρημα αναμενόμενο. Από τα αποτελέσματα μετά την παρέμβαση διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην Πειραματική Ομάδα είχαν διαμορφώσει διαφορετική αντίληψη όσον αφορά την αναγνώριση των ατόμων με αναπηρία, δίνοντας σχεδόν σε όλες τις ερωτήσεις σωστή απάντηση.


Λέξεις κλειδιά


Αναγνώριση αναπηρίας; Βινιέτα; Τυπικοί μαθητές

Πλήρες Κείμενο:

PDF

Αναφορές


Λουάρη Μ. (2014). Η Βιβλιοθεραπεία στην Εκπαίδευση: Προετοιμασία μαθητών Δημοτικού σχολείου για την ένταξη μαθητή με αναπηρία. Βόλος:, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Αδημοσίευτη Διατριβή)

Μαυροκεφαλίδου, Ε. (2008). Οι απόψεις των μαθητών της ΣΤ΄τάξης του Γενικού Δημοτικού Σχολείου για τους μαθητές του συστεγαζόμενου σχολείου Ειδικής Αγωγής. Μεταπτυχιακή Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Π.Τ.Δ.Ε., Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής. Θεσσαλονίκη

Abrams, D., Jackson D., Claire, L. (1990). Social identity and the handicapping functions of stereotypes: children’s understanding of mental and psisical handicap. Human Relations, 43, 1085-1098

Barter, Ch., Renold, E. (2000). “I wanna tell you a story”: Exploring the application of vignettes in qualitative research with children and young people. International Journal of Social Research Methology, 3(4), 307-323

Diamond, K. E., Hestenes, L. L., Carpenter, E., & Innes, F. K. (1997). Relationships between enrollment in an inclusive class and pre-school children’s ideas about people with disabilities. Topics in Early Childhood Special Education, 17, 520-536

Diamond, K.E., & Hesteness, L.L. (1996). Preschool children’s conception of disabilities: The salience of disability in children’s ideas about others. Topics in Early Childhood Special Education, 16, 458-475

Dyson, L. (2005). Kindergarten children’s understanding of and attitudes toward people with disabilities. Topics in Early Childhood Special Education, 25 (2), 95-105

Haddock, G. & Maio, G. (2008). Attitudes: Content, Structure and Functions στο Hewstone, M., Stroebe, W., & Jonas, K. (2008) (Eds), Introduction to social psychology: a European perspective. Madlen, M.A.: Blackwell

Henerson, M.E., Morris, L.L., Fitz-Gibbon, C.T. (1987). How to Measure Attitudes. London: Sage Publications

Hodkinson, A. (2007). Inclusive education and the cultural representation of disability and disabled people: recipe for disaster or catalyst of change?: An examination of non-disabled primary school attitudes to children with disabilities. Research in Education, 77, 56-76

Laws G., & Kelly E. (2005). The attitudes and friendship intentions of children in United Kingdom mainstream schools towards peers with physical or intellectual disabilities. International Journal of Disability, Development and Education, 52 (2), 79-99

Lewis, A. (1995). Children’s understanding of disabilities. London: Routlrdge

Magiati, I., Dockrell, J.E., Logotheti, A.E. (2002). Young children’s understanding of disabilities: the influence of development, context, and cognition. Journal of Applied Developmental Psychology, 23(4), 409-430

Nowicki, E.A. (2007). Children’s beliefs about learning and physical difficulties. International Journal of Disability, Development and Education, 54(4), 417-428

Poulou, M. (2001). The role of vignettes in the research of emotional and behavioral difficulties. Emotional and behavioral Difficulties, 6(1), 50-62

Renold, E. (2002) Using Vignettes in Qualitative Research. Building Research Capacity, 3, 3-5

Routel, C. (2009). The impact of children’s literature and discussion on attitudes toward disability. Thesis. Eastern Michigan University, Department of Special Education. http://commons.emich.edu/thesis/245

Seguin, C.A. & Ambrosio, A.L. (2002). Multicultural vignettes for teacher preparation. Multicultural Perspectives, 4, 10-16

Skar, L. (2010). Children’s conceptions of the word “disabled”: a phenomenographic study. Disability & Society, 25(2), 177-189

Smith, L.A. & Williams, J.M. (2001). Children’s understanding of the physical, cognitive and social consequences of impairments. Child, Care, Health and Development, 27(6), 603-617

Veal, W.R.(2002). Content Specific Vignettes as Tools for Research and Teaching. Electronic Journal of Science Education, 6 (4), 1-37

Wason, K.D., Polonsky, M.J., Hyman, M.R. (2002). Designing vignette studies in marketing. Australasian Marketing Journal, 10, 41-58


Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


Copyright (c) 2018 ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΟΥΑΡΗ

Creative Commons License
Η χρήση του περιεχομένου καθορίζεται από την άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.