Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Προσωπικότητα και Ψυχική Ανθεκτικότητα Προϊσταμένων Νηπιαγωγών: Εμπειρική μελέτη


Δημοσιευμένα: Jul 1, 2015
Λέξεις-κλειδιά:
Προσωπικότητα Ψυχική ανθεκτικότητα Προϊστάμενες Νηπιαγωγοί
Αποστολία Μπέκα (Apostolia Mpeka)
Ευστάθιος Ξαφάκος (Eystathios Xafakos)
Περίληψη
Η παρούσα εμπειρική μελέτη διερευνά το προφίλ της προσωπικότητας και της ψυχικής ανθεκτικότητας των Προϊστάμενων Νηπιαγωγών του Νομού Μαγνησίας. Επιμέρους στόχος της συγκεκριμένης ποσοτικής έρευνας είναι να διερευνηθεί η πιθανή διαφοροποίησή των ανωτέρω εξαρτημένων μεταβλητών σε σχέση με την ηλικία και εκπαιδευτική προϋπηρεσία τους. Η συλλογή των πρωτογενών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου αυτο‐αναφοράς. Το μέγεθος του δείγματος, που επιλέχθηκε, ήταν 124 Προϊστάμενες Νηπιαγωγοί, ενώ το ποσοστό ανταπόκρισης έφτασε το 80% (100 συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι Προϊστάμενες Νηπιαγωγοί δηλώνουν σε μεγάλο βαθμό την προσήνεια ως βασική διάσταση της προσωπικότητάς τους, καθώς επίσης δηλώνουν υψηλό σκορ υπευθυνότητας ως διάσταση της ψυχικής ανθεκτικότητας, ενώ φαίνεται ότι δύο διαστάσεις της προσωπικότητάς τους, η προσήνεια και η δεκτικότητα, αποτελούν πιθανούς προβλεπτικούς παράγοντες της ψυχικής ανθεκτικότητάς τους.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Benard, B. (1991). Fostering resiliency in kids: Protective factors in the family, school and community. San Francisco: West Ed Regional Educational Laboratory.
Chemers, M. M. (1997). An integrative theory of leadership. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Christman, D., & McClellan, R. (2007). Living on barbed wire: Resilient women administrators in educational leadership programs. Educational Administration Quarterly, 44(1), 3‐29.
Cooper, N., Estes, C. A., & Allen, L. (2004). Bouncing back: How to develop resiliency through outcome‐based recreation programs. Ανακτήθηκε από Web: http://findarticles.com/p/articles/mi_m1145/is_4_39/ai_n6094191/pg_3/
Costa, T. P., Terracciano, A., & McCrae, R. R. (2001). Gender differences in personality traits across cultures: Robust and surprising findings. Journal of Personality and Social Psychology, 81(2), 322‐331.
John, O. P., & Srivastava, S. (1999). The Big‐Five trait taxonomy: History, measurement and theoretical perspectives (2nd ed.). In L. A. Pervin & O. P. John (Eds.), Handbook of personality: Theory and research (pp. 102‐138). New York: Guilford.
John, O. P., Naumann, L. P., & Soto, C. J. (2008). Paradigm shift to the integrative Big‐Five trait taxonomy: History, measurement, and conceptual issues (2nd ed.). In O. P. John, R. W. Robins, & L. A.
Pervin (Eds.), Handbook of personality: Theory and Research (pp. 114‐158). New York, NY: Guilford Press.
Johnson, B., Down, B., Le Cornu, R., Peters, J., Sullivan, A., Pearce, J., & Hunter, J. (2010). Conditions that support early career teacher resilience. Refereed paper presented at the Australian Teacher Education Association Conference. Townsville, Qld. Ανακτήθηκε από Web: http://www.ectr.edu.au/publications/8‐full‐publication‐list/42‐atea‐conference‐2010.html
Judge, A. T., Bono, E. J., Ilies, R., & Gerhardt, W. M. (2002). Personality and leadership: A qualitative and quantitative review. Journal of Applied Psychology, 87 (4), 765‐780.
Katz, D., & Kahn, R. L. (1978). The social psychology of organizations (2nd ed.). New York: Wiley.
Lazaridou, A., & Beka, A. (2015). Personality and resilience characteristics of Greek primary school principals. Educational Management Administration & Leadership, 43(5), 772‐791.
Loehr, J., & Schwartz, T. (2003). The power of full engagement: Managing energy, not time, is the key to high performance and personal renewal. New York: Free Press.
Luthar, S. S., & Cicchetti, D. (2000). The construct of resilience: Implications for interventions and social policies. Development and Psychopathology, 12(4), 857‐885.
Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. Child Development, 71(3), 543‐562.
Lynch, M., & Cicchetti, D. (1998). An ecological‐transactional analysis of children and contexts: The longitudinal interplay among child maltreatment, community violence and children’s symptomatology. Development and Psychopathology, 10, 235‐257.
Maclean, K. (2004). Resilience: What it is and how children and young people can be helped to develop it. CYC‐Online, 62. Ανακτήθηκε από Web: http://www.cyc‐net.org/cyc‐online/cycol‐0304‐resilience.html
Masten, A. S. (1994). Resilience in individual development: Successful adaptation despite risk and adversity. In M. Wang & E. Gordon (Eds.), Risk and Resilience in Inner City America: Challenges and Prospects (pp. 3‐25). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbraum.
Masten, A. S. (1999). Commentary: The promise and perils of resilience research as a guide to preventive interventions. In M. D. Glantz & J. L. Johnson (Eds.), Resilience and Development: Positive Life Adaptations (pp. 251‐257). New York: Plenum Press.
McCrae, R. R. (2002). Cross‐cultural research on the Five‐Factor model of personality. Online Readings in Psychology and Culture, 4(4), 1‐12.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (1987). Validation of the Five‐Factor model of personality across instruments and observers. Journal of Personality and Social Psychology, 52(1), 81‐90.
McCrae, R. R., & Costa, P. T. (2003). Personality in adulthood: A five factor theory perspective. New York: Guilford Press.
McCrae, R. R., & John, O. (1992). An introduction to the Five‐Factor model and its applications. Journal of Personality, 60(2), 175‐215.
Netuveli, G., Blane, D., Wiggins, D. R., Montgomery, M. S., & Hildon, Z. (2008). Mental health and resilience at older ages: Bouncing back after adversity in the British Household Panel Survey. Journal of Epidemiology and Community Health, 62(11), 987‐991.
O’Dougherty‐Wright, M., Masten, A. S., Northwood, A., & Hubbard, J. J. (1997). Long term effects of massive trauma: Developmental and psychobiological perspectives. In D. Cicchetti & S. L. Toth (Eds.), Developmental Perspectives on Trauma (pp. 181‐225). Rochester, NY: University of Rochester Press.
Osofsky, J.D. (1995). The effects of exposure to violence on young children. American Psychologist, 50, 782‐788.
Patterson, L. J., & Kelleher, P. (2005). Resilient school leaders: Strategies for turning adversity into achievement. Ανακτήθηκε Ιανουάριο 10, 2012 από Web: http://www.google.gr/books?hl=el&lr=&id=HxZvNgjUrVEC&oi=fnd&pg=PR5&dq=Patterson,+J.,+%26+Kelleher,+P.+(2005).+Resilient+school+leaders:+Strategies+for+turning+adversity+into+achievement.&ots=Dg15tbmzbt&sig=oRn_8pV6‐PX47g1NB0MfyzviTsc&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
Patterson, L. J., Goens, A. G., & Reed, E. D. (2009). Resilient leadership for turbulent times. A guide to thriving in the face of adversity. USA: Rowman & Littlefield Publishers, Inc & AASA.
Pulley, M. L. (1997). Losing your job‐reclaiming your soul: Stories of resilience, renewal and Hope. Ανακτήθηκε Νοέμβριο 6, 2011 από Web: http://www.amazon.com/Losing‐Your‐Job‐Reclaiming‐Soul‐Jossey‐Bass/dp/0787909378/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1331508308&sr=1‐3
Wolin, S. J, & Wolin, S. (1993). The resilient self: How survivors of troubled families rise above adversity. New York, NY: Villard Books.