Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Ερευνητική Μελέτη Βιωματική Παιδαγωγική Εμπειρία στο Μάθημα-Εργαστήριο της Ανθρωπινής Οικολογίας


Δημοσιευμένα: Jul 1, 1998
Λέξεις-κλειδιά:
ολόδραμα ολοκλήρωση της μάθησης ολισμός συγκίνηση βιωματική εμπειρία εμψύχωση δυναμική των ομάδων περιβαλλοντική εκπαίδευση
Α. Γεωργόπουλος (A. Georgopoulos)
Κ. Μπακιρτζής (K. Mpakirtzis)
Περίληψη

Δεν διατίθεται περίληψη.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Επιστημονική αρθρογραφία & εκπαιδευτικές δράσεις
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Abercrombie, M.L.J. (1986). The anatomy of Judgement, ελλ. μετ. Δημιουργική, διδασκαλία και μάθηση, Gutenberg, Αθήνα.
Βαρνάβα-Σκούρα, Τζ. (1990). Θέματα γνωστικής ανάπτυξης, αξιολόγησης και μάθησης, Παπαζήσης, Αθήνα.
Bateson, G. (1972). Steps to an ecology of mind, Ballantine, New York.
Bettelheim, B. (1971). Les blessures symboliques, NRF, Paris.
Birdwhistell, L. (1970). Kinesis and Context,. Essays on Body Motion Communication, Univ. of Pensylvania Press, Philadelphia.
Bloom, B.S., and coll. (1962). Taxonomy of Educational objectives, Handbook I, Cognity domain, David McKay, New York.
Bloom, B.S., Krathwoll, D. (1964). Taxonomy of Educational objectives, Handbook II, Affective domain, David McKay, New York.
Böhm, D. (1986). The implicate and the super-implicate order, in Weber R., Dialogues with scientists and sages The search for unity, Routledge and Kegan Paul, London.
Βοσνιάδου, Στ. (επιμ.) (1992). Κείμενα εξελικτικής ψνχολογίας, Β' Τόμος, Η σκέψη, Gutenberg, Αθήνα.
Bower, Τ. G. R. (1977). A primer of infant development, by Freeman and Co, San Francisco.
Bradford, L., Gibb, J., Benne, Κ. (1964). T-Group and Laboratory Method, Wiley, New York.
Bruner, J. (1960). The Process of Education, Vintage, New York.
Capra, F., Η κρίσιμη καμπή, Εκδ. Ωρόρα, Αθήνα.
Cornell, J. (1995). Sharing Nature with Children, Exley Publication, 1979. Ελλ. μετ. Ας μοιραστούμε τη φύση με τα παιδιά, Αθήνα, Παρατηρητής.
Cosnier, J. (1994). Psychologie des émotions et des sentiments, Paris, Retz-Nathan.
Ekman, P. (1984). Expression and the nature of emotions, in Κ. P. Scherer and P. Ekman (Eds), Approaches to emotion, Hillsdale, N. J., Lawrence Erlbaum, 319-344.
Eliade, M. (1980). Γιόγκα, εκδ. Χατζηνικολή, Αθήνα.
Freud, Α. (1949). Le moi et les mécanismes de defence, Paris, PUF.
Γεωργόπουλος, Α., Τσαλίκη, E. (1993). Περιβαλλοντική Εκπαίδενση, Gutenberg, Αθήνα.
Goffman, E. (1974). Frame Analysis. An Essay of the Organization of Experience, Harper and Row, New York.
Greig, S., Pike, G., Selby, D, (1989). Greenprints fon changing schools, Kogan Page and World Wide Fund for Nature, 1989.
Khun, Th. (1995). Η δομή των επιστημονικών επαναστάσεων, Σύγχρονα θέματα, Αθήνα.
Κοσμόπουλος, Α. (1983). Σχεσιοδνναμική - Παιδαγωγική τον προσώπου, Αθήνα, 1983.
Lewin, Κ. (1959). Field Theory in Social science, Harper and Row, New York, 1951. Psychologie dynamique, Paris, PUF.
Lipsitt, L. (1969). Learning capacities of the human infant, in R.J.Robinson (ed), Brain and Early Behaviour, Academic Press, London.
Lobrot, M. (1993). Les forces profondes du moz, Paris,Economica, 1983. Le choc des émotions, Tours, La Louvière.
Lorenz, Κ. (1984). Les fondements de Γ éthologie, Paris, Flammarion.
Lovelock, J. (1986). La terre est un être vivant? L'hypothèse Gaia, Le Rocher, Paris.
Matre Van, S. (1974). Acclimatizing, American Camping Association.
Moreno, J. (1954). Psychothérapie des groupes et psychodrame, Paris, PUF.
Μπακιρτζής, Κ. Le sentiment de liberté, Thèse de Doctorat, Paris, Univ. de Paris VIII, 1987. Le sentiment de liberté, in M.Lobrot et coll. Le chocdes émotions, Tours, La Louvière, 1993. Ο κόσμος των συγκινήσεων μέσα από τη θεωρία τον Μ. Lobrot, Ψυχολογικά θέματα, τόμ. 4, τεύχος 3, 1991. α. Από το Δημοκρατικό ύφος ηγεσίας στη μη κατευθυντικότητα του T-group η η μη-κατευθυντικότητα του Kurt Lewin. β. Από τη δυαδική στην ομαδική συνάντηση η η μη-κατευθυντικη μέθοδος του Carl Rogers. γ. Η επικέντρωση στην επιθυμία η η μη-κατευθυντικη παρεμβατικότητα του Michel Lobrot. Τετράδια Ψυχιατρικής, No 42,1993, σο. 68-91.
Pages, Μ. (1986). Trace ou sens. Le système émotionnel. Paris, Hommes et Groupes.
Reich, W. (1971). V analyse caractérielle, Paris, Payot. Ta παιδιά του μέλλοντος, Εκδ. Αποσπερίτης, Αθήνα, 1984.
Rogers, C. On Becoming a person, Houghton Mifflin, Boston, 1961. On Encounter Groups, Harprer and Row, New York, 1970.
Tinbergen, N. (1953). The Social Behaυior in Animals, Methuen, London.
Trevarthen, C. (1992). Πώς και γιατί επικοινωνούν τα βρέφη, και Κίνητρα γνώσης και συνεργασίας στη βρεφική ηλικία, στο Γ. Κουγιουμτζάκης (επιμ.), Πρόοδος στην αναπτυξιακή ψυχολογία των πρώτων χρόνων, Παν. εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο, σσ.1348.
Φράγκος, Χ. Βασικές παιδαγωγικές θέσεις, Gutenberg, Αθήνα, 1983. Ψυχοπαιδαγωγική, Gutenberg, Αθήνα, 1984. A child development center. (The Holistic,, Ecological and Anthropological approach to education), European Early Childhood Education, Research Journal, Vol. 1, No 1,1993, p. 41.
Wallon, H. (1941). V έυοΜίοη psychologique de Γ enfant, Paris, Armand Colin.