open, digital, online, education

Η Ανεστραμμένη Τάξη στη Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Μια Ανασκόπηση της Διεθνούς Εμπειρίας


Δημοσιευμένα: Apr 10, 2021
Λέξεις-κλειδιά:
Ανεστραμμένη τάξη εξ αποστάσεως εκπαίδευση δραστηριότητες εκτός τάξης δραστηριότητες εντός τάξης ΤΠΕ
Χαράλαμπος Μουζάκης
https://orcid.org/0000-0001-8744-6627
Παναγιώτα Δανοχρήστου
https://orcid.org/0000-0002-4207-6869
Γιώργος Κουτρομάνος
https://orcid.org/0000-0002-8542-9329
Περίληψη

Η πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 δημιούργησε μια πρωτοφανή πίεση προς τα εκπαιδευτικά συστήματα να εφαρμόσουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, ως βασικό μεθοδολογικό εργαλείο για τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας (Μάρτιος – Ιούνιος 2020), υπολογίζεται ότι περίπου 1.6 δισεκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο, έμειναν εκτός του φυσικού χώρου του σχολείου. Την περίοδο αυτή ανέκυψαν σημαντικά ερωτήματα ως προς την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών και των μαθητών να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, με το ζήτημα της πρόσβασης στην τεχνολογία να δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς, ιδιαίτερα για μαθητές που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχα κοινωνικά στρώματα. Ακόμη, όμως, και στις περιπτώσεις που η πρόσβαση στην τεχνολογία ήταν δεδομένη, ανοικτό παραμένει το ερώτημα κατά πόσο δημιουργούνται οι παιδαγωγικές προϋποθέσεις για την ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στη μάθηση. Με δεδομένο ότι η μελέτη της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως εφαρμόζεται κατά το τελευταίο εξάμηνο με τα δεδομένα που δημιούργησε η πανδημία COVID-19, αξιοποιεί την παιδαγωγική συζήτηση για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε εξ αποστάσεως περιβάλλοντα, η παρούσα εργασία επιχειρεί να αποτυπώσει τη διεθνή εμπειρία για τον τρόπο εφαρμογής της ανεστραμμένης τάξης ως εκπαιδευτικής προσέγγισης στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Abdelrahman, L., DeWitt, D., Alias, N., & Rahman, M. (2017). Flipped Learning for ESL Writing in a Sudanese School. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 16/3, 60-70.
Abeysekera, L., & Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. Higher Education Research & Development, 34, 1–14.
Al-Harbi, S. S., & Alshumaimeri, Y. A. (2016). The Flipped Classroom Impact in Grammar Class on EFL Saudi Secondary School Students’ Performances and Attitudes. English Language Teaching, 9/10, 60-80.
Almasseri, M., & AlHojailan, M. I. (2019). How flipped learning based on the cognitive theory of multimedia learning affects students' academic achievements. Journal of Computer Assisted Learning, 35/9, 769-781.
Anastasiades P. (2003). Distance learning in elementary schools in Cyprus: the evaluation methodology and results. Computers & Education, 40/1, 17-40.
Anastasiades P. (2012). Design of a Blended Learning Environment for the Training of Greek Teachers: Results of the Survey on Educational Needs. In P.Anastasiades (ed.) Blended Learning Environments for Adults: Evaluations. IGI Global.
Αναστασιάδης, Π. (2014). Η έρευνα για την ΕξΑΕ με τη χρήση των ΤΠΕ (e-learning) στο Ελληνικό Τυπικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Ανασκόπηση και προοπτικές για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ανοικτή Εκπαίδευση, 10/1, 5-32
Αναστασιάδης, Π. (2017). «ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2000-2015»: Σχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση με την χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μια αποτίμηση της ερευνητικής συνεισφοράς. Ανοικτή Εκπαίδευση: 13/1, 88-128.
Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: towards a methological framework. International Journal of Social Research Methodology, 8/1, 19-32.
Asanov, I., Flores, F., McKenzie, D., Mensmann, M., & Schulte, M. (2020). Remote-learning, Time-Use, and Mental Health of Ecuadorian High-School Students during the COVID-19 Quarantine. Policy Research Working Paper. World Bank.
Ayçiçek, B., & Yanpar, T. (2018, April). The Effect of Flipped Classroom Model on Students’ Classroom Engagement in Teaching English. International Journal of Instruction, 11/2, 385-398.
Azevedo, J., Hasan, A., Goldemberg, D., Syedah, I., & Geven, K. (2020). Simulating the Potential Impacts of COVID-19 School Closures on Schooling and Learning Outcomes: A Set of Global Estimates, Policy Research Working Paper. World Bank.
Baker, J. W. (2000). The “classroom flip”: Using web course management tools to become a guide by the side. Paper Presented at the 11th International Conference on College Teaching and Learning. Jacksonville, FL.
Βασάλα, Π. (2005). Εξ Αποστάσεως Σχολική Εκπαίδευση. Στο Α. Λιοναράκης, (Επιμ), Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές εφαρµογές. Πάτρα: ΕΑΠ.
Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip your classroom: Reach every student in every class every day. Washington DC: ISTE Press
Bhat, S., Raju, R., Bhat, S. & D’Souza, R. (2020). Redefining Quality in Engineering Education through the Flipped Classroom Model. Procedia Computer Science, 172, 906-914.
Bishop, J. L., & Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: A survey of the research. ASEE National Conference Proceedings, 30/9, 1–18.
Brown, A. F. (2018). Implementing the flipped classroom: Challenges and strategies. In J. Mehring & A. Leis (Eds.), Innovations in flipping the language classroom (pp. 11–21). Singapore: Springer
Butzler, K. B. (2016). The synergistic effects of self-regulation tools and the flipped classroom. Computers in the Schools, 33/1, 11–23.
Chen, L.-L. (2016). Impacts of Flipped Classroom in High School Health Education . Journal of Educational Technology Systems, 44/4, 411-420.
Chen, Y., Wang, Y., Kinshuk, & Chen, N. S. (2014). Is FLIP enough? Or should we use the FLIPPED model instead? Computers & Education, 79, 16-27.
Crawford, S. R., & Senecal, J. (2017). Tools of the Trade: What Do You Need to Flip? Στο L. Santos Green, J. R. Banas, & R. A. Perkins (eds), The Flipped College Classroom. Educational Communications and Technology: Issues and Innovations (pp. 37-50). Springer, Cham
Crişan, G., & Albulescu, I. (2018). Approaching landscapes in fine arts, with young schoolchildren, through flipped classroom strategy. Applications within the context of eTwinning projects. Romanian review of geographical education, 7/1, 5-19.
Cukurbasi, B., & Kiyici, M. (2018). High School Students’ Views on the PBL Activities Supported via Flipped Classroom and LEGO Practices. Educational Technology & Society, 21/2, 46-61.
Cundell, A., & Sheepy, E. (2018). Student perceptions of the most effective and engaging online learning activities in a blended graduate seminar. Online Learning, 22/3, 87–102.
D'addato, T., & Miller, L. R. (2016). An Inquiry into Flipped Learning in fourth grade Math Instruction. Canadian Journal of Action Research, 17/2, 33-55.
Davies, R. S., Dean, D. L., & Ball, N. (2013). Flipping the classroom and instructional technology integration in a college-level information systems spreadsheet course. Educational Technology Research and Development, 61/4, 563–580
Davis, D., Chen, G., Hauff, C., & Houben, G. J. (2018). Activating learning at scale: A review of innovations in online learning strategies. Computers & Education, 125, 327–344.
de Araujo, Z., Otten, S., & Birisci, S. (2017). Mathematics teachers' motivations for, conceptions of, and experiences with flipped instruction. Teaching and Teacher Education, 62, 60-70.
De Santis, J., Van Curen, R., Putsch, J., & Metzger, J. (2015). Do students learn more
from a flip? An exploration of the efficacy of flipped and traditional lessons.
Journal of Interactive Learning Research, 26/1, 39-63.
Dixon, K. L. (2017). The effect of the Flipped Classroom on urban High School students' motivation and academic achievement in a high school science course, Doctoral dissertation, Liberty University.
Ekmekci, E. (2017). The Flipped Writing Classroom in turkish EFl context: a comparative study on a new model. Turkish Online Journal of Distance Education, 18/2, 151-167.
Elfeky, A., Masadeh, T., & Elbyaly, M. (2019). Advance Organizers in Flipped Classroom via E-learning Management System and the Promotion of Integrated Science Process Skills. Thinking Skills and Creativity. 10.1016
Esfijani, A. (2018). Measuring quality in online education: A meta-synthesis. American Journal of Distance Education, 32/1, 57–73.
Fidalgo-Blanco, Α. Martinez-Nuñez, Μ., Borrás-Gene, Ο., & Sanchez-Medina, J. (2017). Micro flip teaching ‒ An innovative model to promote the active involvement of students. Computers in Human Behavior, 72, 713–723.
Flipped Learning Network (2014). Definition of flipped learning. https://flippedlearning.org/definition-of-flipped-learning/.
Gariou-Papalexiou, A., Papadakis, S., Manousou, E., & Georgiadu, I. (2017). Implementing a Flipped Classroom: A case study of Biology teaching in a greek high school. Turkish Online Journal of Distance Education, 18/3, 47-65.
Girmen, P., & Kaya, M. (2019, January). Using the Flipped Classroom Model in the Development of Basic Language Skills and Enriching Activities: Digital Stories and Games. International Journal of Instruction, 12/1, 555-572.
Gunawardena, C. N. & McIsaac, M. S. (2004). ‘Distance Education’, in D. H. Jonassen (ed) Handbook of Research on Educational Communications and Technology (pp. 355 – 395). London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Hodgson, T. R., Cunningham, A., McGee, D., Kinne, L. J., & Murphy, T. J. (2017). Assessing Behavioral Engagement in Flipped and Non-Flipped Mathematics Classrooms: Teacher Abilities and Other Potential Factors. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 5/4, 248-261.
Holmberg (1995). Theory and practice of distance education. New York, NY: Routhledge.
Huang, Y.-N., & Hong, Z.-R. (2016). The effects of a flipped English classroom intervention on students’ information and communication technology and English reading comprehension. Educational Technology Research and Development, 64/2, 175-193.
Humphry, D. & Hampden-Thompson, G. (2019). Primary school pupils emotional experiences of synchronous audio-led online communication during online one-to-one tuition. Computers & Education. 10.1016/j.compedu.2019.03.003.
Hwang, J.G., Lai, L.C., & Wang, Y.S. (2015). Seamless flipped learning: a mobile technology enhanced flipped classroom with effective learning strategies. Computers in Education, 4/2, 449–473.
Jain, S. (2019). Effect of Flipped Classroom approach on middle school students' math motivation and math anxiety in India Ed.D. Dissertation, The University of Memphis.
Jansen, R. S., van Leeuwen, A., Janssen, J., Conijn, R., & Kester, L. (2020). Supporting learners’ self-regulated learning in Massive Open Online Courses. Computers and Education, 146, 103771
Keegan, D. (2001). Οι Βασικές Αρχές της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα: Μεταίχµιο
Kim, M. K., Kim, S. M., Khera, O., & Getman, J. (2014). The experience of three flipped classrooms in an urban university: An exploration of design principles. Internet & Higher Education, 22, 37–50.
Κελενίδου, Π., Αντωνίου, Π., & Παπαδάκης, Σπ. (2017). Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση. Συστηματική ανασκόπηση της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας. Στο Α. Λιοναράκης, Σ. Ιωακειμίδου, Μ. Νιάρη, Γ. Μανούσου, Τ. Χαρτοφύλακα, Σ. Παπαδημητρίου, & Α. Αποστολίδου (Επιμ.), Πρακτικά 9ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης: Ο Σχεδιασμός της Μάθησης (σσ. 168-184), Αθήνα: Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης - Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης. Αθήνα.
Kong, S. (2015). An experience of a three-year study on the development of critical thinking skills in flipped secondary classrooms with pedagogical and technological support. Computers & Education, 89, 16-31.
Lage, M. J., Platt, G. J., & Treglia, M. (2000). Inverting the classroom: A gateway to creating an inclusive learning environment. The Journal of Economic Education, 31/1, 30–43.
Lai, C.-L., & Hwang, G.-J. (2016). A self-regulated flipped classroom approach to improving students’ learning performance in a mathematics course. Computers & Education, 100/1, 126-140.
Lee, J., & Choi, H. (2019). Rethinking the flipped learning pre-class: Its influence on the success of flipped learning and related factors. British Journal of Educational Technology, 50/2, 934–945.
Λιοναράκης, Α. (2006). Η θεωρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η πολυπλοκότητα της πολυμορφικής της διάστασης. Στο Α. Λιοναράκης (επιμ.) Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Στοιχεία θεωρίας και πράξης (σσ. 7-41). Αθήνα: Προπομπός.
Lo, C., Lie, C., & Hew, K. (2018). Applying “First Principles of Instruction” as a design theory of the flipped classroom: Findings from a collective study of four secondary school subjects. Computers & Education, 118, 150-165.
Lowes, S., Lin, P., & Kinghorn, B. R. (2016). Gender differences in online high school courses. Online Learning, 20/4, 100–117.
Makrodimos, N., Papadakis, S., & Koutsouba, M. (2017). "Flipped classroom" in primary schools: a Greek case. In 9th International Conference in Open & Distance Learning, (σσ. 179-187). Athens, Greece.
Martin, F., Ahlgrim-Delzell, L., & Budhrani, K. (2017). Systematic review of two decades (1995 to 2014) of research on synchronous online learning. American Journal of Distance Education, 31/1, 3–19.
Martin, F., Sun, T., & Westine, C. (2020). A systematic review of research on online teaching and learning from 2009 to 2018. Computers & Education, 159, 104009 - 104009.
Μανούσου, Ε. (2008). Προδιαγραφές παιδαγωγικού πλαισίου για την εφαρμογή πολυμορφικής, συμπληρωματικής εξ αποστάσεως περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, σε μαθητές πρωτοβάθμιας, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας: [Διδακτορική διατριβή]. Αθήνα: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Μανούσου, Ε., Κοντογεωργάκου, Β., Γεωργιάδη, Ε., & Κόκκαλη, Ά. (2017). Παιδαγωγικό υλικό στην σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Μελέτη Περίπτωσης: το εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό Κέντρο της Βικτώρια στην Αυστραλία. Ανοικτή Εκπαίδευση, 13(1), 5-25.
Ματσαγγούρας, Η. (1999). Στρατηγικές διδασκαλίας, Αθήνα: Gutenberg.
McEvoy, C. S., Cantore, K. M., Denlinger, L. N., Schleich, M. A., Stevens, N. M., Swavely, S. C., & Novick, M. B. (2016). Use of medical students in a flipped classroom programme in nutrition education for fourth-grade school students. Health Education Journal, 75/1, 38-46.
Moore, M. G. & Kearsley, G. (1996). Distance Education: A systems view. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company
Moore-Adams, B. L., Jones, W. M., & Cohen, J. (2016). Learning to teach online: A systematic review of the literature on K-12 teacher preparation for teaching online. Distance Education, 37/3, 333–348.
Muir, T. (2016). No more "What are we doing in maths today?" Affordances of the Flipped Classroom Approach. In 39th annual conference of the Mathematics Education Research Group of Australasia, (pp. 487-494). Adelaide.
OECD, (2018). Blended learning, Teachers As Designers of Learning Environments: The Importance of Innovative Pedagogies. OECD Publishing, Paris.
O'Flaherty, J., & Phillips, C. (2015). The use of flipped classrooms in higher education: A scoping review. The Internet and Higher Education, 25, 85–95.
Olakanmi, E. (2017). The Effects of a Flipped Classroom Model of Instruction on Students’ Performance and Attitudes Towards Chemistry. Journal of Science Education and Technology, 26/1, 127-137.
O'Neill, M. (2017). The effects of individual versus cooperative testing in a Flipped Classroom on the academic achievement, motivation toward science, and study time for 9th grade Biology students. Ph.D. Dissertation, University of South Alabama.
Perraton, H., (2000). Rethinking the research agenda. International review of Research in Open and Distance Education, 1/1. https://doi.org/10.19173/irrodl.v1i1.5
Rudd, P., Aguilera, A., Elliott, L., & Chambers, B. (2017). MathsFlip: Flipped Learning. Evaluation Report and Executive Summary. Education Endowment Foundation.
Schwarzenberg, P., Navon, J., Nussbaum, M., P erez-Sanagustín, M., & Caballero, D., (2018).
Learning experience assessment of flipped courses. Computers in Higher Education, 30 (2), 237–258
Sergis, S., Sampson, D. S., & Pelliccione, L. (2018). Investigating the impact of Flipped Classroom on students' learning experiences: A Self-Determination Theory approach. Computers in Human Behavior, 78, 368-378.
Simonson, M., Smaldino, S., Albright, M., & Zvacek, S. (2003). Teaching and learning at a distance. NJ: Merrill,
Σκουλαρίδου. Ε., Μαυροειδής, Η. (2016). Συμπληρωματική σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση με χρήση μαθησιακών αντικειμένων από το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων- Φωτόδεντρο. Ανοικτή Εκπαίδευση: Το περιοδικό για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και την Εκπαιδευτική Τεχνολογία, 12, 56-72.
Sojayapan, C., & Khlaisang, J. (2018). The effect of a flipped classroom with online group investigation on students' team learning ability. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41, 1-6.
Σοφός, Α., Κώστας, Α., Παράσχου, Β. (2015). Online εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
Stratton, E., Chitiyo, G., Mathende, A. M., & Davis, K. M. (2019). Evaluating Flipped Versus Face-to-face Classrooms in Middle School on Science Achievement and Student Perceptions. Contemporary Education Technology, 11/1, 131-142.
Strayer, J. F., Hart, J. B., & Bleiler, S. K. (2015). Fostering instructor knowledge of
student thinking using the flipped classroom. PRIMUS, 25/8, 724-735.
Strelan, P., Osborn, A. & Palmer, E. (2020). The flipped classroom: A meta-analysis of effects on student performance across disciplines and education levels. Educational Research Review, 30, 100314. 10.1016
Supiandi, U., Sari, S., & Subarkah, C.Z., (2019). Enhancing students higher order thinking
skill through instagram based flipped classroom learning model. In: 3rd Asian
Education Symposium (AES 2018). Atlantis Press.
Tsai, C. W., Shen, P. D., & Fan, Y. T. (2013). Research trends in self-regulated learning research in online learning environments: A review of studies published in selected journals from 2003 to 2012. British Journal of Educational Technology, 44/5, 107–110.
Tucker, B. (2012). The flipped classroom. Education Next, 12/1, 82-83
UNESCO, (2020). Responding to COVID-19 and beyond, the Global Education Coalition in action, ED/GEC/2020/02.
Uskoković, V. (2018) Flipping the flipped: the co-creational classroom. RPTEL 13, 11.
Uwezo, K. (2020), Are Our Children Learning? The Status of Remote-learning among School-going Children in Kenya during the Covid-19 Crisis. Nairobi: Usawa Agenda
van Alten, D., Phielix, C., Janssen, J. & Kester, L. (2020). Effects of Self-Regulated Learning Prompts in a Flipped History Classroom. Computers in Human Behavior, 108, 106318. 10.1016.
Wang, Y.-H. (2016). Could a mobile-assisted learning system support flipped classrooms for classical Chinese learning? Journal of Computer Assisted Learning, 32/5, 391-415.
Wenzler, H. (2017). The Flipped Classroom Model and Academic Achievement: A Pre and Posttest Comparison Groups Study. Ph.D. Dissertation, Northcentral University.
Winter, J. W. (2018). Performance and Motivation in a Middle School Flipped Learning Course. TechTrends, 62/2, 176-183.
Yang, C. (2017). An Investigation of the Use of the "Flipped Classroom" Pedagogy in Secondary English Language Classrooms. Journal of Information Technology Education: Innovations in Practice, 16, 1-20.
Yang, C., & Chen, Y. (2020). Implementing the flipped classroom approach in primary English classrooms in China. Education and Information Technologies, 25/2, 1217-1235.
Yousefzadeh, M., & Salimi, A. (2015). The Effect of Flipped Learning (Revised Learning) on Iranian Students' Learning Outcomes. Advances in Language and Literary Studies, 6/5, 209-213.
Zhang, L., (2018). English flipped classroom teaching model based on cooperative learning.
Education Science Theory Practice, 18/6, 3652–3661.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)