open, digital, online, education

Ανοικτή Εκπαίδευση και Πολιτικές για την Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη Σχολική Εκπαίδευση: Μια Συγκριτική Μελέτη


Δημοσιευμένα: Jan 17, 2020
Λέξεις-κλειδιά:
Ανοικτή μάθηση Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας Εκπαιδευτική Πολιτική
Χαράλαμπος Μουζάκης
https://orcid.org/0000-0001-8744-6627
Λευκοθέα Μπινιάρη
https://orcid.org/0000-0002-0982-145X
Σοφία Παπαδημητρίου
https://orcid.org/0000-0002-7708-106X
Περίληψη

Το ζήτημα της ενσωμάτωσης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο του δημοσίου διαλόγου στις περισσότερες χώρες του κόσμου, ακολουθώντας τις ραγδαίες αλλαγές που επιβάλουν τα σύγχρονα ψηφιακά μέσα στο ευρύτερο οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον. Στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ανοικτή εκπαίδευση συνιστά μια ομπρέλα δράσεων και πολιτικών οι οποίες αποσκοπούν στην αντιμετώπιση των υφιστάμενων αδυναμιών που εμποδίζουν τα σχολεία και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να παράσχουν όχι μόνο ψηφιακές δεξιότητες αλλά και υψηλής ποιότητας εκπαίδευση. Η παρούσα μελέτη, εκκινώντας από τις θεωρητικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το άνοιγμα της εκπαίδευσης, επιχειρεί να προσεγγίσει τις κεντρικές πολιτικές για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε χώρες όπως είναι η Ιρλανδία, η Αγγλία, η Ολλανδία, η Γαλλία και η Ελλάδα υπό το πρίσμα των εγκάρσιων και των βασικών διαστάσεων, όπως αυτές αναφέρονται στο θεωρητικό πλαίσιο για την ανοικτή εκπαίδευση. Στα συμπεράσματα της εργασίας εντοπίζονται οι ομοιότητες και οι κοινές τάσεις στον τρόπο που διαμορφώνονται και εξειδικεύονται οι στρατηγικές για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη σχολική διδασκαλία και τη μάθηση στις προαναφερόμενες χώρες. Επίσης επισημαίνεται η ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη θεώρηση των εκπαιδευτικών πραγμάτων από τον πολιτικό λόγο υπό το πρίσμα της δυναμική της κοινωνίας -και όχι μόνο της- οικονομίας κατά τη χάραξη των εκπαιδευτικών πολιτικών για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Aghaei, M., & Rezagholizadeh, M. (2017). The Impact of Information and Communication Technology (ICT) on Eco-nomic Growth in the OIC Countries. Economic and Environmental Studies, 17(2), 255-276. doi: 10.25167/ees.2017.42.7.
Anderson, R. Law, N. & Quale A. (2004), Cross-national information and communication technology policies and prac-tices in education. Greenwich, CT: Information Age Publishing.
Bahrini, R., & Qaffas, A. (2019). Impact of Information and Communication Technology on Economic Growth: Evi-dence from Developing Countries. Economies, 7(1), 21-34. doi: 10.3390/economies7010021
Bruns, B., Macdonald, I. & Schneider, B. (2019). The politics of quality reforms and the challenges for SDGs in educa-tion. World Development, 118, 27-38.
Davis, N., Eickelmann, B., & Zaka, P. (2013). Restructuring of educational systems in the digital age from a co-evolutionary perspective. Journal of Computer Assisted learning, 29, 438–450.
Davis, N. (2017). Digital technologies and change in education. London: Routledge.
Department of Education (1997). ICT in Schools: Inspectorate Evaluation Studies. Ireland.
Department for Education, (2019). Realizing the potential of technology in education: A strategy for education pro-viders and the technology industry. London.
Department of Education and Science (2008). Investing Effectively in Information and Communications Technology in Schools 2008-2013. Ireland.
Department of Education and Science (2009). Smart Schools= Smart Economy.Ireland. Retrieved from https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Smart-Schools=Smart-Economy.pdf
Department of Education and Skills (2015). Digital Strategy for Schools 2015-2020 Enhancing Teaching Learning and Assessment. Ireland.
Department of Education and Skills (2019). Digital Strategy for Schools 2015-2020 Action Plan 2019. Ireland.
Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (2016). Εθνική Ψηφιακή Στρατηγικής 2016-2021. Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτι-κής, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
Ensminger, D. C. (2016). Technology Planning in Schools. In N. Rushby & D. W. Surry (Eds.), The Wiley Handbook of Learning Technology (455–483). Oxford, UK: John Wiley and Sons.
Ertl, H. (2006). European Union policies in education and training. Comparative Education, 42(1), 5-27.
European Commission, (2000). Designing tomorrow’s education promoting innovation with New Technologies. COM (2000) 23 final. Brussels, 27-1-2000.
European Commission, (2001). The eLearning Action Plan. Designing tomorrow’s education. COM (2001) 172 final, Brussels, 28-3-2001.
European Commission, (2008). The use of ICT to support innovation and lifelong learning for all - A report on pro-gress, Brussels, 09/10/2008 SEC (2008) 2629 final.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, (2010).Ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη. Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφε-ρειών. Βρυξέλλες, 26.8.2010 COM(2010) 245 τελικό/2.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, (2017). Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2017, EUCO, 14/17.
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, (2018). Σύσταση του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2018 σχετικά με τις βασικές ικανότητες της δια βίου μάθησης, 2018/C 189/01.
Gale, T. (2000). Critical policy sociology: historiography, archaeology and genealogy as methods of policy analysis. Journal of Education Policy, 16, 379-393.
Gibson, D., Broadley, T., Downie, J., & Wallet, P. (2018). Evolving learning paradigms: Re-setting baselines and collec-tion methods of information and communication technology in education statistics. Educational Technology & So-ciety, 21(2), 62–73.
Schlichter, B. & Danylchenko, L. (2014). Measuring ICT usage quality for information society building. Government Information Quarterly, 31 (1), 170-184.
Hanafizadeh, P., Khosravi, B., & Badie, K. (2018). Global discourse on ICT and the shaping of ICT policy in developing countries. Telecommunications Policy, 43(4), 324-338. doi: 10.1016/j.telpol.2018.09.004
HM Government, (2018). Industrial Strategy: building a Britain fit for the future, Department for Business, Energy & Industrial Strategy. London.
Inamorato dos Santos, Ι. Punie, Α. & Castaño-Muñoz, J. (2016). Opening up Education: A Support Framework for Higher Education Institutions. JRC Science for Policy Report, EUR 27938 EN. Luxembourg: Publications Office of the European Union. doi:10.2791/293408
Jorgenson, D. W., & Vu, K. M. (2016). The ICT revolution, world economic growth, and policy issues. Telecommunica-tions Policy, 40(5), 383–397. doi:10.1016/j.telpol.2016.01.002
Καλογήρου, Γ., Παναγιωτόπουλος, Π., Τσακανίκας, Ά., Σιώκας, Ε., Καρούνος, Θ., Μάγκλαρης, Β., Τρούλος, Κ., Καλογε-ράς, Δ., Τσιαβός, Π., Κανέλλος, Ν., Μερεκούλιας, Β. (2016). Κοινωνία της πληροφορίας και οικονομία της γνώσης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6206
Κουστουράκης Γ. & Παναγιωτακόπουλος Χ. (2010). Οδεύοντας προς το νέο σχολείο των Τ.Π.Ε. - Μια διεπιστημονική προσέγγιση. Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση»(σελ. 581-592). Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010
Labert, S. (2020). Do MOOCs contribute to student equity and social inclusion? Asystematic review 2014–18. Com-puter & Education, 145, 1036932.
Ματθαίου, Δ. (2001). Νέες ορίζουσες και ορισμοί του εκπαιδευτικού έργου στην εποχή της ύστερης νεωτερικότη-τας. Η προβληματική της εκπαιδευτικής πολιτικής σε αναψηλάφηση. Στο Χατζηδήμος, Δ. (επιμ.), Παιδαγωγική και Εκπαίδευση (435-444). Εκδόσεις Αφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2001.
Microsoft (2015). Microsoft Partners with Kenya’s ICTA to Strengthen ICT and Innovation. PC Tech Magazine, April 27.
Ministere Del’ Education (2015). The French digital plan for education. Paris.
Ministry of Economic Affairs, (2016). Digital Agenda for the Netherlands Innovation, Trust, Acceleration, Regulatory Reform and ICT Policy Department. The Netherlands.
Moyson, S., Scholten, P., & Weible, C. M. (2017). Policy learning and policy change: theorizing their relations from different perspectives. Policy and Society, 36(2), 161–177.
OECD (2001). Learning to Change: ICT in Schools, Paris: OECD.
Ott, M. & Possi, F. (2011). Towards a new era for Cultural Heritage Education: Discussing the role of ICT. Computers in Human Behavior, 27(4), 1365-1371.
Ofsted (2009). The importance of ICT: Information and communication technology in primary and secondary schools, 2005/2008. London: Ofsted. Reference no: 070035. London: Office for standards in Education. Retrieved from www.ofsted.gov.uk/resources/070035.
Παπαδάκης, Ν., Murphy, M. & Ροζάκη, Θ. (2004). Πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης και εκπαίδευση ενηλίκων: Η πε-ρίπτωση του Βελγίου και της Ιρλανδίας, Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 2, 24-61.
Park, J., & Tan, M. M. (2016). Diverse Approaches to developing and implementing competency-based ICT training for teachers: A case study (Vol. 1). Bangkok: UNESCO Office Bangkok and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific.
Planty, M., Hussar, W., Snyder, T., Kena, G., KewalRamani, A., Kemp, J., Bianco, K., Dinkes, R. (2009). The Condition of Education 2009 (NCES 2009-081). National Center for Education Statistics, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. Washington, DC. Retrieved from https://nces.ed.gov/pubs2009/2009081.pdf
Pradhan, R.P., Arvin, M.B., & Norman, N.R. (2015). The dynamics of information and communications technologies infrastructure, economic growth, and financial development: Evidence from Asian countries. Technology in Soci-ety, 42,135–49. doi: 10.1016/j.techsoc.2015.04.002
Ramirez, G. M., Collazos, C. A., & Moreira, F. (2018). All-Learning: The state of the art of the models and the method-ologies educational with ICT. Telematics and Informatics, 35(4), 944–953. doi:10.1016/j.tele.2017.10.004
Rodríguez, P., Nussbaum, M., & Dombrovskaia, L. (2012). ICT for education: a conceptual framework for the sustain-able adoption of technology-enhanced learning environments in schools. Technology, Pedagogy and Education, 21(3), 291–315. doi:10.1080/1475939x.2012.720415
Scherer, R., & Siddiq, F. (2019). The relation between students’ socioeconomic status and ICT literacy: Findings from a meta-analysis. Computers & Education, 138, 13–32. https://doi.org/10.1016/J.COMPEDU.2 019.04.011
Siddiq, F., Gochyyev, P. & Wilson, M. (2017). Learning in Digital Networks – ICT literacy: A novel assessment of stu-dents' 21st century skills, Computers & Education, 109, 11-37.
Spillane, P., Reiser, J. & Reimer, T. (2002). Policy Implementation and cognition: Reframing and refocusing imple-mentation research. Review of Educational Research, 72(3), 387–431.
Sorrentino, M., de Marko, M. & Deapaoli, P. (2017). ICT policies, the Mediterranean tradition and the Italian diet of discontinuity, Telematics and Informatics, 34, 707–716.
Stoilescu, D. (2017). An analysis of ICT policies in Canada and Australia secondary education. Proceedings of Eden 2017 Annual Conference: Diversity Matters! (242-246). Jönköping, Sweden, 13-16 June 2017.
Stone, D. (1997). Policy paradox: The art of political decision making. New York: W W Norton & Company.
Thomson, Sue. (2015). Australian Students in a Digital World. Policy Insights, Issue 3. Melbourne: ACER. Retrieved from https://research.acer.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=policyinsights
Trucano, M. (2016). SABER-ICT Framework Paper for Policy Analysis: Documenting national educational technology policies around the world and their evolution over time. World Bank Education, Technology & Innovation: SABER-ICT Technical Paper Series (#01). Washington, DC: The World Bank.
UNCTAD (2014). A Framework for Information and Communications Technology Policy Reviews - Helping Countries Leverage ICT for Development. UNCTAD/DTL/STICT/2013/6. Geneva: United Nations
Underwood, J. (2010). Understanding the Impact of Technology: Learner and School level factors. Coventry: Becta.
UNESCO (2003), Towards Knowledge Societies. Paris: UNESCO.
Voogt, J., Knezek, G., Cox, M., Knezek, D., & ten Brummelhuis, A. (2011). Under which conditions does ICT have a positive effect on teaching and learning? A Call to Action. Journal of Computer Assisted Learning, 29(1), 4–14. doi:10.1111/j.1365-2729.2011.00453.
World Bank. 2012. ICT for greater development impact : World Bank Group Strategy for 2012-2015 (English). Wash-ington, DC: The World Bank.
World Bank (2015). World Bank development indicators. Washington, DC: The World Bank. doi: 10.1596/978–1-4648–0440–3
Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). Methods for critical discourse analysis. Sage.
Zagami, J., Bocconi, S., Starkey, L., Wilson, J. D., Gibson, D., Downie, Malyn Smith J., Elliott, S. (2018). Creating Future Ready Information Technology Policy for National Education Systems. Technology, Knowledge and Learning, 23(3), 495–506. doi:10.1007/s10758-018-9387-7.
Zheng, Y., Hatakka, M., Sahay, S., & Andersson, A. (2018). Conceptualizing development in information and commu-nication technology for development (ICT4D). Information Technology for Development, 24(1), 1–14.
Zhao, Y., & Frank, K. A. (2003). Factors affecting technology uses in schools: An ecological perspective. American Educational Research Journal, 40(4), 807–840.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)