Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο Αξιοποίησης και Δημιουργίας Βίντεο στη Διδασκαλία των Θετικών Επιστημών


Δημοσιευμένα: Nov 26, 2018
Λέξεις-κλειδιά:
Βίντεο Scool-Lab Θετικές Επιστήμες σχολική εξ αποστάσεως εκπαίδευση συνδημιουργικότητα STEM STE(A)M
Σοφία Παπαδημητρίου
Περίληψη

Στο άρθρο παρουσιάζεται το διαδραστικό ψηφιακό διδακτικό σενάριο στην Πλατφόρμα «Αίσωπος» με τίτλο «Δημιουργία βίντεο στο School-Lab», το οποίο προτείνει μεθόδους αξιοποίησης και δημιουργίας βίντεο στο σχολείο στοχεύοντας στην προσέγγιση των Θετικών Επιστημών με ελκυστικό τρόπο. Το σενάριο αποσκοπεί να λειτουργήσει ως «καθοδηγούμενη διδακτική συνδιάλεξη» προς τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να υποστηρίξουν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη μαθητικών βίντεο στην εκπαιδευτική δράση «School-Lab» σε ένα πλαίσιο συμπληρωματικής σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η υλοποίηση του ψηφιακού σεναρίου υποστηρίζει το έργο των εκπαιδευτικών να δημιουργήσουν ένα αυθεντικό περιβάλλον μάθησης, το οποίο παρέχει τα ερεθίσματα στους μαθητές για προσέγγιση και κατανόηση γνωστικών αντικείμενων των Θετικών Επιστημών και επιπλέον προσφέρει συνθήκες συνεργατικής δημιουργικότητας και καλλιέργειας των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Μέρος πρώτο / Section 1
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Βασάλα, Π. (2005). Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές. Στο Α. Λιοναράκης (Επιμ.), Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση Θεσμοί και λειτουργίες, (σελ. 53-78). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
Bentley, T. (1999). Learning Beyond the Classroom: Education for a Changing World. London: Routledge.
Candy, L., & Edmonds, E. (1999). Introducing creativity to cognition. Paper presented at the The 3rd conference on Creativity & cognition, Loughborough, UK,
Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση, (nd). Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2015 από http://www.edutv.gr
European Commission, (2007). Communication on Media Literacy in the Digital Environment. Retrieved on 9 May, 2015, from: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:am0004
Famelab, (nd). Famelab. Retrieved on 9 May, 2015, from: http://www.cheltenhamfestivals.com/about/famelab/
Holmberg, Β. (1983). Guided didactic conversion in distance education. In D. Seward, D. Keegan, B. Holmberg, (Εds), Distance education: International Perspectives, pp. 114 – 122. London: Routledge.
ΙΕΠ, (2015a). Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο «Δημιουργία βίντεο στο School-Lab». Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου, 2018 από τη διεύθυνση http://aesop.iep.edu.gr/node/13278
ΙΕΠ, (2015b). Κριτήρια αξιολόγησης σεναρίων. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου, 2016 από http://aesop.iep.edu.gr/sites/default/files/kritiria-aksiologisis-senarion.pdf
Iglesias, M. Jiménez et al. (2018). Gender and Innovation in STEAM education. Ανακτήθηκε στις 2 Αυγούστου, 2018 από http://www.scientix.eu/documents/10137/752677/Scientix-SPNE12Gender-Innovation-STEAM_Final.pdf/e907b19e-0863-4502-a396-9ad6a5184be0
Kampylis, P., Berki, E., & Saariluoma, P. (2006). Can we "see" the sound? New and creative solutions in music and physics education through hands-on and ICT-based activities. Paper presented at the EDEN 2006 Annual Conference. E-competence for Life, Employment and Innovation. Vienna, Austria.
Καρπός (nd). Διαγωνισμός Κινηματογραφικής Κριτικής. Ανακτήθηκε 21 Μαρτίου, 2018 από http://www.karposontheweb.org/my-opinion/
Lambropoulos, N., Kampylis, P., & Papadimitriou, S. (2008). Collaborative Creativity and Hybrid Synergy for Virtual Knowledge Working: the joy of cooperation, collaborative creativity, and imagination. Ιn the book: Handbook of Research on Electronic Collaboration and Organizational Synergy”, Editors: Janet Salmons and Lynn Wilson. IGI Global
MARCH, (2014). The State of the Art in Science Education: Results of MARCH Empirical Studies. Retrieved on 9 May, 2015, from: https://sciencemarch.eu/images/sm-images/MARCH-Surveyreport.pdf
Ματσαγγούρας, Η. (2005). Στρατηγικές Διδασκαλίας. Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Πέμπτη Έκδοση. Αθήνα: Gutenberg.
Moore, M., & Tait, A. (2002). Open and Distance Learning Trends, Policy and Strategy Considerations. p. 28-29. Unesco.
Παπαδημητρίου, Σ., Ανδρίτσου Αν., Αναγνωστόπουλος, Θ., Τσακαρέστου, Μ., & Χριστοδούλου, Α. (2013). School Lab: Κατανοώντας τις Προκλήσεις των Θετικών Επιστημών. Στο Α.Λιοναράκης (Επιμ.) 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 2013 Μεθοδολογίες Μάθησης, Αθήνα. Ανακτήθηκε στις 21 Μαρτίου 2018 από https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/article/view/628
Παπαδημητρίου, Σ. (2014). Καλές Πρακτικές Αξιοποίησης του Βίντεο στη Μάθηση. Στα Πρακτικά του 1ου Πανελλήνιο Συνέδριο eTwinning «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα» Πάτρα (2014). Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2015 από http://conf2014.etwinning.gr/images/praktika/praktika.pdf
Παπαδημητρίου, Σ. (2016a). Γιατί βίντεο στο σχολείο; Στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΔΕ Νοτίου Αιγαίου «Αναδεικνύοντας γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στη διδακτική και την τέχνη στο σύγχρονο σχολείο». Ανακτήθηκε στις 21 Αυγούστου, 2017 από http://naigaiou.pde.sch.gr/pde2/wpcontent/uploads/2016/05/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CF%89%C E%BD-NEW.pdf
Παπαδημητρίου, Σ. (2016b). Δημιουργία Βίντεο στο School-Lab: Διαδραστικό Ψηφιακό Διδακτικό Σενάριο στην Πλατφόρμα «Αίσωπος». Στο Γούσιας (Επιμ.) Πρακτικά του Συνεδρίου: ΤΠΕ στην εκπαίδευση. (ISBN 978-618-82301-1-8 Αθήνα). σελ.1419-1428
Perform Project, (nd). Preliminary results. Ανακτήθηκε στις 2 Αυγούστου, 2018 από http://www.perform-research.eu/preliminary-results/
Simonton, D. K. (2000). Creativity: Cognitive, Developmental, and Social Aspects. American Psychologist, 55(1), 151-158.
Φραγκάκη, Μ. (2008). Δημιουργία Ηλεκτρονικής Κοινότητας Μάθησης για την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πράξη: Μελέτη ενός Πολυμορφικού Μοντέλου με χειραφετικό γνωσιακό ενδιαφέρον. Διδακτορική διατριβή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Μάιος 2008.
Χατζηδήμου, Δ. (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης-Βασικό επιμορφωτικό υλικό: τόμος A’: γενικό μέρος. Αρχική Έκδοση Μάιος 2011
UNESCO, (2011). Οδηγός Σπουδών των Εκπαιδευτικών - Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία. Ανακτήθηκε 15 Νοεμβρίου, 2014 από: http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001929/192971GRE.pdf
UNESCO, (2017). Cracking the code: Girls’ and women’s education in science, technology, engineering and mathematics (STEM). United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, France. Accessible: http://unesdoc.unesco.org/images/0025/002505/250567e.pdf
Σοφός, Α. (2011). Εκπαιδευτικό σενάριο. Πανεπιστημιακές Ηλεκτρονικές Σημειώσεις. Πανεπιστήμιο Αιγαίου: ΠΤΔΕ.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)