Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική Περιοχή και Περιεχόμενο

Η επιστημονική επιθεώρηση Περιφέρεια | Regional Integration: Politics, Economics, Governance, φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως ένας χώρος παρουσίασης επιστημονικής έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με την περιφερειακή ολοκλήρωση σε διεθνές επίπεδο. Με τον όρο περιφερειακή ολοκλήρωση εννοείται τόσο η θεσμοθετημένη συνεργασία μεταξύ κρατών με στόχο την σταδιακή οικονομική ολοκλήρωση ή/και σύγκλιση σε διαφορετικά πεδία πολιτικής (περιφερισμός/ regionalism), όπως συμβαίνει ενδεικτικά, με την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), τον Σύνδεσμο Χωρών Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) ή την Κοινή Αγορά του Νότου (MERCOSUR), όσο και η αυθόρμητη, «από τα κάτω» περιφερειακή ολοκλήρωση (regionalization), σε οικονομικό, κυρίως, επίπεδο, μεταξύ κρατών που ανήκουν στην ίδια περιοχή του πλανήτη.

Στο πλαίσιο αυτό η επιθεώρηση φιλοξενεί επιστημονικά άρθρα που εξερευνούν τις οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις των εν λειτουργία περιφερειακών ολοκληρώσεων διεθνώς, καθώς και των σχέσεων τους με τον υπόλοιπο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και άλλων περιφερειακών ολοκληρώσεων (inter-regionalism). Η επιθεώρηση φιλοξενεί επίσης επιστημονικές μελέτες που εξετάζουν τη δυναμική και τα χαρακτηριστικά της οικονομικής -κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά- ολοκλήρωσης μεταξύ οικονομικών δρώντων σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη, όπως αυτή καταγράφεται από ενισχυμένες οικονομικές σχέσεις και συναλλαγές κάθε είδους (εμπορικές, χρηματοπιστωτικές, νομισματικές, επενδυτικές). Τέλος, η επιθεώρηση φιλοξενεί άρθρα που εξερευνούν την  αλληλεπίδραση των τάσεων και διαδικασιών της παγκοσμιοποίησης με εκείνες της περιφερειακής ολοκλήρωσης. Για τη διερεύνηση όλων των παραπάνω θεματικών, η επιθεώρηση δημοσιεύει άρθρα τόσο θεωρητικού όσο και εμπειρικού προσανατολισμού.

Η επιθεώρηση δημοσιεύει πρωτότυπα ερευνητικά άρθρα, πιο σύντομα ερευνητικά σημειώματα, κείμενα πολιτικής καθώς και βιβλιοκρισίες.  Μοναδικά κριτήρια για την επιλογή των κειμένων που υποβάλλονται είναι η επιστημονική τους ποιότητα και αρτιότητα. Η επιθεώρηση χρησιμοποιεί τη διαδικασία της «διπλά τυφλής αξιολόγησης» (double blind review) για την κρίση των άρθρων, διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και την αμεροληψία των κρίσεων.

Το περιοδικό έχει υιοθετήσει την πολιτική Platinum Open-Access Policy  και παρέχει άμεση ελεύθερη πρόσβαση στα περιεχόμενα του για τους αναγνώστες. 

Οι συγγραφείς δεν επιβαρύνονται με χρεώσεις για τη δημοσίευση των έργων τους.

Σε όλα τα δημοσιευμένα άρθρα αποδίδεται αριθμός DOI (Digital Object Identifier) ενώ η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους συγγραφείς και συντελεστές να καταχωρήσουν τα πιστοποιημένα αναγνωριστικά ORCiD που διαθέτουν στις δημοσιεύσεις τους.

     

 

Η Επιστημονική Επιθεώρηση Περιφέρεια | Regional Integration: Politics, Economics, Governance εκδίδεται με την υποστήριξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Πολιτική» του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (ΠΕΔΔ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Η ευθύνη υλοποίησης της έκδοσης ανήκει στο Ερευνητικό Κέντρο Οικονομικής Πολιτικής, Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης (ΕΚΟΠΔΑ) του ΠΕΔΔ/ΕΚΠΑ. Η Επιθεώρηση εκδίδεται υπό την επιστημονική επιμέλεια της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας (ΕΔΕΠΟ).

Η επιθεώρηση αποτελεί μετεξέλιξη της επιτυχημένης επιστημονικής επιθεώρησης Περιφέρεια | Region & Periphery που εκδιδόταν για πολλά χρόνια από το ΕΚΟΠΔΑ.

    

 

Αρχειοθέτηση

Όλο το περιεχόμενο του περιοδικού διανέμεται και διατηρείται μέσω του συστήματος LOCKSS, διασφαλίζοντας την ασφαλή αρχειοθέτησή του σε βιβλιοθήκες που συμμετέχουν στο δίκτυο LOCKSS. Το περιοδικό είναι επίσης μέρος του Public Knowledge Project Preservation Newtwork (PKP PN) που επιτρέπει την ηλεκτρονική διατήρηση και μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε περιεχόμενο που φιλοξενείται στην πλατφόρμα OJS.

 

Ευρετηριασμός

Η Επιστημονική Επιθεώρηση Περιφέρεια | Regional Integration: Politics, Economics, Governance καταλογογραφείται στη βιβλιογραφική βάση ROAD (Directory of Open Access Scholarly Resources) καθώς και στην OpenAIRE (European Open Science Infrastructure for Research in Europe).

ROAD logo    OpenAIRElogo

 

Συχνότητα Δημοσίευσης

Η Επιστημονική Επιθεώρηση Περιφέρεια | Regional Integration: Politics, Economics, Governance εκδίδεται δυο φορές το χρόνο (Άνοιξη/Φθινόπωρο).

 

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.

 

Εκτύπωση και Διανομή

Εκδόσεις Διόνικος, Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα 106 78, τηλ.: 210 3801777, email: dionicos@otenet.gr