Οδηγίες για τους Συγγραφείς

Προκειμένου ένα κείμενο να προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης είναι απαραίτητο οι συγγραφείς να έχουν ακολουθήσει τις Οδηγίες για τους Συγγραφείς τόσο κατά τη διάρκεια συγγραφής όσο και στη διαδικασία υποβολής του κειμένου.

 

Εγγραφή

Για να υποβάλετε ένα νέο άρθρο, θα πρέπει να εγγραφείτε στο περιοδικό ως συγγραφέας. Οδηγίες για την εγγραφή σας θα βρείτε εδώ. Η υποβολή του άρθρου γίνεται από την προσωπική σας σελίδα ως συγγραφέα. Δείτε εδώ τον τρόπο υποβολής.

 

Προετοιμασία Κειμένου

Τα κείμενα υποβάλλονται στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Οι συγγραφείς δεσμεύονται ότι δεν έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς κρίση τα άρθρα τους σε άλλο έντυπο. Σε περίπτωση δημοσίευσης παρόμοιου άρθρου, αυτό δηλώνεται από τον συγγραφέα.

Είδη Δημοσιεύσεων

Τα κείμενα που υποβάλλονται στο περιοδικό Regional Integration: Politics, Economics and Governance προς κρίση και δημοσίευση πρέπει να εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

Ερευνητικά Άρθρα: Πρωτότυπα έργα η έκταση των οποίων πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 6000 και 8000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των υποσημειώσεων, γραφημάτων, πινάκων, και βιβλιογραφικών αναφορών. Τυχόν παραρτήματα δεν  συνυπολογίζονται στο τελικό σύνολο λέξεων. Τα Ερευνητικά Άρθρα υποβάλλονται στη διαδικασία της τυφλής διπλής αξιολόγησης.

Ερευνητικά Σημειώματα: Σύντομα κείμενα μεταξύ 3000 και 4000 λέξεων, συμπεριλαμβανομένων των περιλήψεων, γραφημάτων, πινάκων, και βιβλιογραφικών αναφορών. Παρά τη μικρότερη έκταση τους τα κείμενα αυτά πρέπει να παρουσιάζουν ένα βαθμό πρωτοτυπίας και συνεισφοράς στο γενικότερο ερευνητικό πεδίο στο οποίο τοποθετούνται. Τα Ερευνητικά Σημειώματα υποβάλλονται στη διαδικασία της τυφλής διπλής αξιολόγησης.

Βιβλιοκριτικές: Σύντομα κείμενα με έκταση 500 έως 1500 λέξεις κριτικής παρουσίασης βιβλίων της ελληνικής ή ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας. Οι Βιβλιοκριτικές αξιολογούνται από τους Επιμελητές του Περιοδικού.

Σημείωμα Επιμελητή: Πρόκειται για κείμενα γραμμένα από τη Συντακτική Ομάδα ή τους Επιμελητές σε περίπτωση ειδικού τεύχους του Περιοδικού. Το Σημείωμα Επιμελητή δεν υπόκειται σε αξιολόγηση ενώ υποβάλλεται σε ένα αρχείο, χωρίς περίληψη, με τον τίτλο και τα στοιχεία του συγγραφέα σε ελληνικά και αγγλικά.

Κείμενα Πολιτικής: Κείμενα που αναλύουν με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο ζητήματα πολιτικής που άπτονται της περιφερειακής ολοκλήρωσης σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Η έκτασή τους θα πρέπει να είναι μεταξύ 2000 και 3000 λέξεων και η αξιολόγησή τους γίνεται από τους Επιμελητές.

 

Παραπομπές και Αναφορές

Ως προς τις βιβλιογραφικές αναφορές, το Περιοδικό ακολουθεί την εξής προσέγγιση:

 • Ενδοκειμενικές παραπομπές: Αναφέρονται με συντομία βασικές πληροφορίες των χρησιμοποιούμενων πηγών βάσει του συστήματος αναφορών Harvard.

Ενδεικτικά:    - για ένα ή δυο συγγραφείς: (π.χ. Hall and Soskice 2001)

                      - για περισσότερους από δύο συγγραφείς: (π.χ. Meghir et al. 2017)

                      - για απευθείας απόδοση κειμένου πρέπει να αναφέρεται το κείμενο σε εισαγωγικά (quotes) καθώς και η αντίστοιχη σελίδα στην παραπομπή: (π.χ. Hall and Soskice 2001:65)

 • Βιβλιογραφική Λίστα: Για τη βιβλιογραφία το Περιοδικό υιοθετεί πολιτική ελεύθερης επιλογής του συστήματος κατάρτισης της βιβλιογραφικής λίστας. Οι συγγραφείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε από τα διεθνώς καθιερωμένα συστήματα αναφορών όπως APA, Harvard, Chicago κ.ά. Οι αναφορές στη βιβλιογραφία θα πρέπει να εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά.

 

Οδηγίες για τη Συγγραφή

Ανάλογα με το είδος της δημοσίευσης που υποβάλλεται, το κείμενο θα πρέπει να περιέχει και τις σχετικές ενότητες. Ο τίτλος των κειμένων πρέπει να είναι ακριβής και συναφής με το περιεχόμενο και υποβάλλεται στα ελληνικά και τα αγγλικά. Οι περιλήψεις (abstracts) περιλαμβάνουν σύντομη αναφορά στο σκοπό της έρευνας, τη μεθοδολογία και τα βασικά συμπεράσματα, υποβάλλονται στα ελληνικά και τα αγγλικά και δεν πρέπει να ξεπερνάνε τις 100 λέξεις. Τα κείμενα θα πρέπει να περιλαμβάνουν πέντε λέξεις κλειδιά σε ελληνικά και αγγλικά. 

Η γραμματοσειρά των κειμένων πρέπει να είναι Times New Roman, μέγεθος 12 και με διάστιχο 1.5.

Οι πίνακες, τα γραφήματα και οι εικόνες που περιλαμβάνονται στο κείμενο στοιχίζονται κεντρικά, έχουν τίτλο και λεζάντα με την πηγή, όπου χρειάζεται, και ακολουθούν ενιαία αραβική αρίθμηση (π.χ. πίνακας 1, πίνακας 2, γράφημα 1 κ.ο.κ.). Πρέπει να είναι ευδιάκριτα και ασπρόμαυρα. Στην περίπτωση που το κείμενο εγκριθεί για δημοσίευση, οι πίνακες, τα γραφήματα και οι εικόνες θα πρέπει να υποβληθούν εκ νέου ως ξεχωριστά αρχεία PDF. Τη μορφοποίηση αναλαμβάνουν οι συγγραφείς.

Στα κείμενα που είναι γραμμένα στα ελληνικά η υποδιαστολή των δεκαδικών αριθμών θα πρέπει να εμφανίζεται με κόμμα (π.χ. 0,03) ενώ στα κείμενα που είναι γραμμένα στα αγγλικά με τελεία (π.χ. 0.03). Γράμματα του λατινικού αλφαβήτου που εμφανίζονται ως στατιστικοί δείκτες ή μεταβλητές, εμφανίζονται με πλάγια γραφή (italics). Οι δείκτες και οι μεταβλητές που εμφανίζονται με ελληνικά γράμματα δεν μορφοποιούνται με πλάγια γραφή.

Συνιστάται οι επεξηγηματικές υποσημειώσεις να είναι όσο το δυνατόν λιγότερες. Εάν κρίνονται απαραίτητες, τότε πρέπει να αριθμούνται στο κείμενο και να παρατίθενται στο τέλος τους άρθρου. Οι ενδοκειμενικές παραπομπές και η βιβλιογραφία ακολουθούν την πολιτική που αναφέρεται παραπάνω.

Για τα κείμενα που υποβάλλονται σε "τυφλή" αξιολόγηση, οι συγγραφείς θα πρέπει να συντάξουν και να υποβάλλουν 2 αρχεία προκειμένου να διατηρηθεί η ανωνυμία κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης:

Αρχείο Σελίδας Τίτλου: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τον τίτλο του κειμένου, την περίληψη, τα ονόματα και τα βασικά στοιχεία των συγγραφέων (όνομα, ίδρυμα/οργανισμός, στοιχεία επικοινωνίας) και τις πέντε λέξεις-κλειδιά, όλα σε ελληνικά και αγγλικά. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται επίσης η Δήλωση Σύγκρουσης Συμφερόντων και Χρηματοδότησης της Έρευνας καθώς και η Γνωστοποίηση Χρήσης Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με τις Πολιτικές Έκδοσης του Περιοδικού. Σε αυτό το αρχείο περιλαμβάνονται επίσης και οι τυχόν Ευχαριστίες. 

Αρχείο Κυρίως Κειμένου: Το αρχείο αυτό περιλαμβάνει τον τίτλο του κειμένου, την περίληψη και τις πέντε λέξεις-κλειδιά, σε ελληνικά και αγγλικά, καθώς και το κυρίως σώμα του κειμένου με τη βιβλιογραφία και τα τυχόν παραρτήματα.

Η ορθή υποβολή και των 2 αρχείων είναι απαραίτητη προκειμένου να γίνει δεκτό το κείμενο για αξιολόγηση. Τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή Word. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε γύρου αξιολόγησης τα αναθεωρημένα αρχεία υποβάλλονται στο πλαίσιο «Αναθεωρήσεις» στο κάτω μέρος της σελίδας υποβολής. Χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο Μεταφόρτωση αρχείου για να ανεβάσετε το αρχείο σας. Τα αναθεωρημένα κείμενα δεν υποβάλλονται στο πλαίσιο «Συζητήσεις Κρίσης» ούτε σε νέα υποβολή αλλά ως συνέχεια της αρχικής υποβολής. 

 

Ειδικά Τεύχη

Το περιοδικό Regional Integration: Politics, Economics & Governance (Περιφέρεια) φιλοξενεί επίσης ειδικά τεύχη αφιερωμένα σε θεματικές που άπτονται της ερευνητικής του στόχευσης. Τα άρθρα του κάθε ειδικού τεύχους προκύπτουν είτε έπειτα από ανοιχτή πρόσκληση για υποβολή εργασιών της Συντακτικής Ομάδας που εστιάζεται σε συγκεκριμένες θεματικές κάθε φορά, είτε έπειτα από προτάσεις ερευνητών για θεματικές ειδικών τευχών και την επιμέλεια τους.

Σχετικές προτάσεις μπορούν να αποστέλλονται στο Διευθυντή Σύνταξης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι προτάσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

 • Τον τιτλο και περίληψη της θεματική του ειδικού τεύχους
 • Τα ονόματα του προτεινόμενου επιμελητή ή των προτεινόμενων επιμελητών.
 • Τα ονόματα των προτεινόμενων συγγραφέων.
 • Τους τίτλους και περιλήψεις των προτεινόμενων άρθρων.

Σημειώνεται πως κάθε τεύχος πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τέσσερις εργασίες καθώς και ένα Εισαγωγικό Σημείωμα από τον Επιμελητή ή τους Επιμελητές. Η Συντακτική Ομάδα είναι υπεύθυνη για την έγκριση της πρότασης ειδικού τεύχους. Τα άρθρα που υποβάλλονται δημοσίευση σε ειδικό τεύχος θα υποβάλλονται στην κανονική διαδικασία κρίσης. Εργασίες που απορρίπτονται στο πλαίσιο αιτήματος για ειδικό τεύχος είναι δυνατόν να επαυποβληθούν, μεμονωμένα ως ερευνητικά άρθρα για δημοσίευση  σε επόμενο τεύχος του Περιοδικού.

 

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής

Πριν την υποβολή κειμένων στο Περιοδικό οι συγγραφείς καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι τα κείμενά τους είναι σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

 • Έχουν αφαιρεθεί όλες οι πληροφορίες που θα μπορούσαν να παραπέμψουν στην ταυτότητα των συγγραφέων τόσο από το περιεχόμενο των υποβαλλόμενων αρχείων όσο και από τους τίτλους τους (file name).
 • Έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί όλες οι αναφορές εντός του κειμένου που θα μπορούσαν να παραπέμψουν στην ταυτότητα των συγγραφέων (π.χ. η φράση «όπως έχουμε δείξει στο παρελθόν…» αντικαθίσταται με «όπως έχει διαπιστωθεί στο παρελθόν… (Ανώνυμος 2007)»).
 • Έχουν προετοιμαστεί όλα τα απαραίτητα αρχεία και περιλαμβάνουν τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τις Οδηγίες για τους Συγγραφείς.
 • Το κείμενο έχει υποβληθεί σε γλωσσικό έλεγχο για γραμματικά, ορθογραφικά και συντακτικά λάθη.
 • Όλες οι παραπομπές που περιλαμβάνονται στο κείμενο, περιλαμβάνονται στη Βιβλιογραφία και αντιστρόφως.
 • Το κείμενο που παρέχεται στο περιοδικό Regional Integration: Politics, Economics and Governance είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
 • Το κείμενο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
 • Το κείμενο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του κειμένου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από τον(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).
 • Έχουν διαβάσει και αποδέχονται τις Πολιτικές Έκδοσης του Περιοδικού και το υποβαλλόμενο άρθρο έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες προς του Συγγραφείς που παρέχει το περιοδικό.

 

Άρθρα που δεν συμβιβάζονται με τις παραπάνω οδηγίες επιστρέφονται στον συγγραφέα για την ανάλογη προσαρμογή. Η γλωσσική επιμέλεια των κειμένων (στα ελληνικά ή στα αγγλικά) είναι αποκλειστική ευθύνη του συγγραφέα.