Πολιτικές Έκδοσης

 

Η διασφάλιση της ακεραιότητας, της διαφάνειας και των δεοντολογικών προτύπων στις επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι θεμελιώδους σημασίας για τη διατήρηση της αξιοπιστίας και της εμπιστοσύνης εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι παρούσες Πολιτικές Έκδοσης περιγράφουν τις κατευθυντήριες αρχές και κανονισμούς που διέπουν τη διαδικασία δημοσίευσης, συμπεριλαμβανομένης των υπεύθυνων διεξαγωγής της έρευνας, των κανόνων συγγραφής και γνωστοποιήσεων, της σύγκρουσης συμφερόντων, των προτύπων ομότιμης αξιολόγησης, της παράτυπης δημοσίευσης, της πρωτοτυπίας και της λογοκλοπής, της κοινοποίησης των ενεργειών που θα αναληφθούν εάν υπάρχει υποψία παράτυπης δημοσίευσης ή λογοκλοπής και της χρήσης αναδυόμενων τεχνολογιών, όλα με στόχο την προώθηση μιας κουλτούρας ηθικής στον ερευνητικό χώρο και διάδοσης της γνώσης. Για το σκοπό αυτό, οι Πολιτικές Δημοσίευσης του Περιοδικού είναι πλήρως ευθυγραμμισμένες με τις κατευθυντήριες γραμμές που παρέχονται από την Committee on Publication Ethics (COPE).

 

Συγγραφική Ιδιότητα

Η συγγραφική ιδιότητα περιορίζεται σε όσους έχουν συμβάλει ουσιαστικά στη σύλληψη, το σχεδιασμό, την εκτέλεση, την ερμηνεία ή/και τη συλλογή ή ανάλυση δεδομένων του έργου που υποβάλλεται. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των Οδηγιών για τους Συγγραφείς καθώς και για τη συμμόρφωση με τις Πολιτικές Δημοσίευσης του Περιοδικού. Συνεισφορές στο έργο που δεν εμπίπτουν στο πεδίο της συγγραφής, όπως η παροχή υποστήριξης κατά την εκπόνηση της μελέτης, η προσφορά γενικής καθοδήγησης ή ο συντονισμός του έργου μπορούν να συμπεριληφθούν στο πεδίο των Ευχαριστιών.

Διαφορές συγγραφέων

Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές σχετικά με τη συγγραφή ενός κειμένου πριν από τη δημοσίευση (π.χ. συμπερίληψη προσώπου που δεν εμπίπτει στον ορισμό του συγγραφέα που παρέχεται παραπάνω, παράλειψη προσώπου που εμπίπτει στον ορισμό του συγγραφέα που παρέχεται παραπάνω, συμπερίληψη συγγραφέων χωρίς τη συγκατάθεσή τους, σειρά εμφάνισης ονομάτων των συγγραφέων ή υποψία συγγραφέα/ων διαφορετικού/ών από αυτού/ών που δηλώνεται κατά την υποβολή), οι Διευθυντές Σύνταξης θα διακόψουν τη διαδικασία αξιολόγησης ή δημοσίευσης έως ότου επιλυθεί η διαφορά. Οι Διευθυντές Σύνταξης θα διερευνήσουν τη διαφορά επικοινωνώντας με τον αντίστοιχο συγγραφέα ή τους αντίστοιχους συγγραφείς. Για λόγους διαφάνειας, όλοι οι πιθανοί συν-συγγραφείς μπορεί επίσης να ενημερωθούν. Εάν δεν επιτευχθεί ικανοποιητική λύση εντός συγκεκριμένων προθεσμιών, οι Διευθυντές Σύνταξης μπορούν να διερευνήσουν περαιτέρω τη διαφορά επικοινωνώντας με το αντίστοιχο ίδρυμα (ή ιδρύματα) του συγγραφέα (ή των συγγραφέων) που αμφισβητούνται. Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές σχετικά με τη συγγραφή μετά τη δημοσίευση, οι Διευθυντές Σύνταξης υποχρεούνται να εκδώσουν γραπτή διόρθωση δημοσίευσης (corrigendum), αφού διερευνήσουν τη διαφορά.

 

Εμπιστευτικότητα

Όλα τα κείμενα που υποβάλλονται στο Regional Integration: Politics, Economics and Governance καθώς και οι αξιολογήσεις τους είναι εμπιστευτικά. Πρόσβαση στο υλικό έχουν αποκλειστικά οι Διευθυντές Σύνταξης και οι ανώνυμοι κριτές. Περαιτέρω οδηγίες για τη διαφύλαξη της ανωνυμίας και της εμπιστευτικότητας παρέχονται στην ενότητα Οδηγίες για τους Συγγραφείς. Οι αποφάσεις των Διευθυντών Σύνταξης βασίζονται αποκλειστικά στην επιστημονική αξία ενός έργου. Η προέλευση του κειμένου, συμπεριλαμβανομένης της εθνικότητας, των πολιτικών πεποιθήσεων, της φυλής ή της γεωγραφικής περιοχής του συγγραφέα (ή των συγγραφέων) δεν επηρεάζουν τις συντακτικές αποφάσεις.

 

Δήλωση Συγκρουόμενων Συμφερόντων και Χρηματοδότηση Ερευνών

Οι συγγραφείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν τυχόν σύγκρουση συμφερόντων που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι επηρεάζει την αντικειμενικότητα, την ακεραιότητα ή τη διαδικασία δημοσίευσης του υποβληθέντος έργου τους (bias). Η σύγκρουση συμφερόντων μπορεί να περιλαμβάνει οικονομικά συμφέροντα, δεσμούς, σχέσεις ή προσωπικές συνδέσεις με οργανισμούς, ιδρύματα ή άτομα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ή να θεωρηθεί ότι επηρεάζουν την έρευνα, την ανάλυση ή τις ερμηνείες που παρουσιάζονται στο κείμενο. Ελλείψει συγκρούσεων, οι συγγραφείς θα πρέπει να δηλώνουν ρητά «Οι συγγραφείς δηλώνουν ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων», όπως αναφέρεται στις Οδηγίες για τους Συγγραφείς. Ομοίως, στην περίπτωση που ερευνητικό άρθρο έχει χρηματοδοτηθεί από οργανισμό ή ίδρυμα αυτό πρέπει να δηλώνεται ρητά στη σελίδα τίτλου, όπως αναφέρεται στις Οδηγίες για τους Συγγραφείς. Οι συντακτικές αποφάσεις μπορούν να ληφθούν με βάση τις δηλώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή χρηματοδότησης και θα δημοσιευθούν, καθώς μπορεί να είναι σημαντικές για τους αναγνώστες κατά την αξιολόγηση του κειμένου. Επιπλέον, το Περιοδικό διατηρεί το δικαίωμα να απέχει από τη δημοσίευση βάσει της δηλωθείσας σύγκρουσης ή χρηματοδότησης. Η μη αποκάλυψη συγκρουόμενων συμφερόντων ή ληφθείσας χρηματοδότησης μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη ενός κειμένου. Σε περίπτωση που οι Διευθυντές Σύνταξης λάβουν γνώση συγκρουόμενων συμφερόντων ή ληφθείσας χρηματοδότησης μετά τη δημοσίευση, υποχρεούνται να εκδώσουν δήλωση που να ενημερώνει για τη σύγκρουση αυτή ή τη χρηματοδότηση.

 

Λογοκλοπή

Οι συγγραφείς πρέπει να εγγυώνται ότι έχουν παράγει εξ’ ολοκλήρου πρωτότυπα έργα. Εάν έχει χρησιμοποιηθεί έργο άλλων συγγραφέων, αυτό πρέπει να δηλώνεται δεόντως μέσω των ενδοκειμενικών και βιβλιογραφικών παραπομπών. Λογοκλοπή συμβαίνει όταν ένας συγγραφέας χρησιμοποιεί το έργο κάποιου άλλου, συνήθως ενός άλλου συγγραφέα, χωρίς την άδεια, παραπομπή ή την κατάλληλη αναφορά στη βιβλιογραφία. Μπορεί να εντοπιστεί σε διάφορες μορφές που κυμαίνονται από την ακριβή αντιγραφή έως την παράφραση του έργου κάποιου άλλου.

Η λογοκλοπή μπορεί να παρουσιαστεί ως:

  • Ακριβής αναπαραγωγή ενός έργου λέξη προς λέξη, είτε στο σύνολό του ή εν μέρει, χωρίς την κατάλληλη παραπομπή στην αρχική πηγή ή/και τον συγγραφέα.
  • Αντιγραφή στοιχείων όπως πίνακες, σχήματα, εικόνες, διαγράμματα ή εξισώσεις χωρίς την κατάλληλη παραπομπή στην αρχική πηγή ή/και τον συγγραφέα.
  • Διπλή δημοσίευση του έργου του ίδιου του συγγραφέα, είτε στο σύνολό του ή εν μέρει, χωρίς την κατάλληλη παραπομπή στην αρχική πηγή.

Κατόπιν της υποβολής τους, τα κείμενα υποβάλλονται σε έλεγχο λογοκλοπής με τη χρήση του λογισμικού Turnitin. Σε περίπτωση που εντοπιστεί λογοκλοπή που υπερβαίνει το 10% (εξαιρουμένων των ενδοκειμενικών παραπομπών και των βιβλιογραφικών αναφορών) το κείμενο επιστρέφεται στον συγγραφέα (ή στους συγγραφείς) για αναθεώρηση περιεχομένου. Εάν η λογοκλοπή υπερβαίνει το 20%, το κείμενο απορρίπτεται χωρίς να προχωρήσει στη διαδικασία αξιολόγησης.

 

Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ)

 Η ακόλουθη πολιτική αναφέρεται συγκεκριμένα στη διαδικασία συγγραφής και δεν περιλαμβάνει τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης για την ανάλυση δεδομένων και για την άντληση πληροφοριών από δεδομένα κατά τη διάρκεια της ερευνητικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την πολιτική του Περιοδικού, η οποία συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της COPE, οι συγγραφείς επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τεχνολογίες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (π.χ. ChatGPT, Grammarly κ.ά.) κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγγραφής μόνο για σκοπούς βελτίωσης της γλώσσας και της αναγνωσιμότητας της εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η κατάλληλη δήλωση γνωστοποίησης, όπως αναφέρεται στις Οδηγίες για τους Συγγραφείς. Η χρήση των τεχνολογιών και εργαλείων αυτών θα πρέπει να γίνεται με ανθρώπινη επίβλεψη και έλεγχο και οι συγγραφείς θα πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά και να επεξεργάζονται τα παραγόμενα αποτελέσματα πριν τα συμπεριλάβουν στο κείμενο τους. Οι τεχνολογίες και τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης δεν θα πρέπει να αναφέρονται ως συγγραφείς, συν-συγγραφείς ή συνεργάτες στο έργο. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για σκοπούς διόρθωσης και  βελτίωσης της ορθογραφίας, της γραμματικής και της σύνταξης δεν εμπίπτουν σε αυτήν την κατηγορία. Οι συγγραφείς φέρουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο του κειμένου τους, συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων που δημιουργούνται από ΤΝ, για την ακρίβειά του και τις κατάλληλες παραπομπές όπου χρειάζεται και, ως εκ τούτου, είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση των Πολιτικών Έκδοσης.

 

Διπλή "Τυφλή" Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση κάθε έργου που υποβάλλεται στο Regional Integration: Politics, Economics and Governance ακολουθεί τα πρότυπα της διαδικασίας διπλής "τυφλής" ομότιμης αξιολόγησης, κάτι που σημαίνει πως τόσο τα στοιχεία των συγγραφέων όσο και των αξιολογητών δεν αποκαλύπτονται στους αξιολογητές και αντιστρόφως. Η ταυτότητα των συγγραφέων και των δύο αξιολογητών είναι ορατή μόνο στους Διευθυντές Σύνταξης. Για το σκοπό αυτό, στην ενότητα Οδηγίες για τους Συγγραφείς παρέχονται λεπτομερείς οδηγίες για το πώς να διασφαλιστεί η ανωνυμία των κειμένων.

Κάθε κείμενο που υποβάλλεται αξιολογείται από τουλάχιστον δύο ανεξάρτητους κριτές ως προς την πρωτοτυπία του, την επιστημονική του αξία, την ευθυγράμμισή του με τη θεματική περιοχή και το περιεχόμενο του Περιοδικού και τη συνολική ποιότητά του. Οι Διευθυντές Σύνταξης διασφαλίζουν ότι οι κριτές που ορίζονται σε κάθε υποβληθέν κείμενο είναι ειδικοί στον αντίστοιχο τομέα και δεν συνδέονται με τους συγγραφείς ή τα αντίστοιχα ιδρύματα με οποιονδήποτε τρόπο. Η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να περιλαμβάνει έναν ή περισσότερους γύρους αναθεωρήσεων ανάλογα με τα σχόλια και τις προτάσεις των κριτών για τη βελτίωση του κειμένου που υποβάλλεται έως ότου αυτό να φτάσει στην επιθυμητή ποιότητα. Η τελική απόφαση για το αν ένα κείμενο θα δημοσιευθεί ή όχι ανήκει αποκλειστικά στους Διευθυντές Σύνταξης, με βάση τα σχόλια και τις προτάσεις που παρέχονται από τους κριτές.

 

Χρονοδιάγραμμα Δημοσιεύσεων

Υποβολές κειμένων στο Περιοδικό μπορούν να πραγματοποιηθούν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Μόλις υποβληθεί ένα κείμενο, η Συντακτική Ομάδα θα το αναθέσει στους κριτές εντός τεσσάρων εβδομάδων. Οι κριτές έχουν στη διάθεσή τους μια περίοδο τεσσάρων εβδομάδων για να ολοκληρώσουν την αξιολόγησή τους. Ανάλογα με τα σχόλια των κριτών, οι συγγραφείς έχουν στη διάθεσή τους έως τέσσερις εβδομάδες για να υποβάλουν το αναθεωρημένο κείμενό τους. Οι αξιολογήσεις του δεύτερου γύρου πρέπει να υποβληθούν εντός δύο εβδομάδων από την παραλαβή του αναθεωρημένου κειμένου. Μετά τον δεύτερο γύρο αξιολόγησης, οι συγγραφείς πρέπει να υποβάλουν τα εκ νέου αναθεωρημένα κείμενά τους εντός δύο εβδομάδων.

 

Διαθεσιμότητα Δεδομένων

Το Περιοδικό έχοντας ως στόχο την προώθηση και διάδοση της έρευνας καθώς και την κατανόηση των δεδομένων εμπειρικής έρευνας ενθαρρύνει τους συγγραφείς που επιλέγουν να υποβάλουν τα ερευνητικά τους κείμενα στο Regional Integration: Politics, Economics and Governance να δημοσιοποιούν τα δεδομένα που συνδέονται με την έρευνά τους. Αυτό μπορεί να γίνει είτε με παραπομπή σε πηγή δεδομένων ανοικτής πρόσβασης από όπου ο συγγραφέας (ή οι συγγραφείς) άντλησε τα δεδομένα ή συμπεριλαμβάνοντας το σύνολο των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα ως συμπληρωματικό υλικό κατά την υποβολή του κυρίως κειμένου.

 

Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων και Όροι Άδειας Χρήσης

Οι συγγραφείς των οποίων το έργο δημοσιεύεται στο Regional Integration: Politics, Economics and Governance (Περιφέρεια) αναμένεται να συμφωνήσουν με τα ακόλουθα:   

  • Παρέχω στο Περιοδικό Regional Integration: Politics, Economics and Governance (Περιφέρεια) μη αποκλειστική άδεια για όλες τις χώρες του κόσμου, να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη δημοσίευση του παρόντος άρθρου σε τόμο του περιοδικού.
  • Διατηρώ το σύνολο των δικαιωμάτων του δημιουργού ή/και δικαιούχου πνευματικής ιδιοκτησίας επί του κειμένου, και εν γένει κάθε εξουσία πνευματικής ιδιοκτησίας που δεν μεταβιβάζεται ρητά με την παρούσα συμφωνία.
  • Το Περιοδικό επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να διαθέσει περαιτέρω το κείμενο σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος προκειμένου να χρησιμοποιηθεί περαιτέρω, για μη εμπορικούς σκοπούς, ιδίως να δημοσιευθεί και να διαδοθεί στο κοινό μέσω του Διαδικτύου ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.
  • Το κείμενο δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων. Σε οποιοδήποτε τμήμα του κειμένου υπάρχει περιεχόμενο για την αναπαραγωγή του οποίου απαιτείται άδεια, έχω ζητήσει και λάβει την άδεια από τον(-ους) δημιουργό(-ούς) ή/και δικαιούχο(-ους).
  • Στο βαθμό που γνωρίζω, το κείμενο δεν δυσφημεί οποιοδήποτε πρόσωπο, δεν προσβάλει την ιδιωτικότητα οποιουδήποτε προσώπου, και δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου.
  • Το κείμενο που παρέχεται στο Περιοδικό Regional Integration: Politics, Economics and Governance (Περιφέρεια) είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευθεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί ταυτόχρονα για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Όλες οι εργασίες που δημοσιεύονται στο περιοδικό διατίθενται με άδεια Creative Commons 4.0 Non Commercial. Οι συγγραφείς διατηρούν τα πνευματικά δικαιώματα του έργου τους, παραχωρώντας στο περιοδικό το δικαίωμα πρώτης δημοσίευσης. Τρίτα μέρη-αποδέκτες της άδειας μπορούν να χρησιμοποιήσουν ελεύθερα το δημοσιευμένο έργο μετά την αρχική δημοσίευσή του, υπό την προϋπόθεση ότι γίνονται οι κατάλληλες αναφορές, όπως υποδεικνύεται από τις διατυπώσεις περί πνευματικών δικαιωμάτων βάσει της άδειας, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αναφοράς στον συγγραφέα ή στους συγγραφείς και στην αρχική δημοσίευση στο περιοδικό Regional Integration: Politics, Economics and Governance (Περιφέρεια).

 

Παραβίαση των Πολιτικών Έκδοσης

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των Πολιτικών Δημοσίευσης με οποιονδήποτε τρόπο, οι Διευθυντές Σύνταξης είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της παραβίασης και την περαιτέρω διερεύνηση. Κατά τη διαδικασία αυτή θα έρθουν σε επικοινωνία με τον συγγραφέα (ή τους συγγραφείς) προκειμένου να του(ς) παράσχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Κατά τη διερεύνηση πιθανής παραβίασης, η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης διακόπτεται έως ότου επιβεβαιωθεί ή απορριφθεί η παραβίαση. Εάν μια παραβίαση επιβεβαιωθεί μετά την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης και ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παραβίασης, το κείμενο είτε θα επιστραφεί στον συγγραφέα (ή τους συγγραφείς) ή θα απορριφθεί. Εάν η παράβαση επιβεβαιωθεί μετά τη δημοσίευση και ανάλογα με τη φύση και τη σοβαρότητα της παράβασης, οι Διευθυντές Σύνταξης είναι υπεύθυνοι να αποφασίσουν εάν θα εκδώσουν γραπτή διόρθωση δημοσίευσης (corrigendum) αφέροντας τους λόγο ή τις επιφυλάξεις τους, ή αν θα αποσύρουν το άρθρο από το Περιοδικό.

 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα ονόματεπώνυμα καθώς και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις που καταχωρούνται στον Ιστότοπο του περιοδικού χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των στόχων του εν λόγω περιοδικού. To περιοδικό ως Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται όπως ορίζεται από την οικεία νομοθεσία και συγκεκριμένα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία πάνω σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και να υλοποιεί την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων του epublishing.gr.

 

 

Πολιτική Ελεύθερης Πρόσβασης

Το περιοδικό έχει υιοθετήσει την πολιτική Platinum Open-Access και δεσμεύεται να παρέχει απεριόριστη πρόσβαση σε όλο το δημοσιευμένο περιεχόμενο του με βάση την αρχή ότι η ελεύθερα διαθέσιμη έρευνα υποστηρίζει την παγκόσμια ανταλλαγή γνώσεων. Βάσει αυτή της πολιτικής, τα άρθρα και όλο το περιεχόμενό τους είναι μόνιμα ελεύθερα διαθέσιμα στο κοινό, αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους, χωρίς την υποχρέωση συνδρομής επί πληρωμή ή εγγραφής χρήστη, προωθώντας έτσι τη διάδοση της επιστημονικής γνώσης. Οι συγγραφείς δεν επιβαρύνονται με χρεώσεις υποβολής, επεξεργασίας και δημοσίευσης των κειμένων τους.

     

Το Περιοδικό ενθαρρύνει τους συγγραφείς να καταθέτουν το έργο τους σε θεσμικά ή θεματικά αποθετήρια μετά τη δημοσίευσή τους στο Regional Integration: Politics, Economics and Governance ακολουθώντας την Πολιτική Ανοικτής Πρόσβασης. Κατά τη διαδικασία αυτή, οι συγγραφείς θα πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την προηγούμενη δημοσίευση του έργου τους στο Regional Integration: Politics, Economics and Governance. Οι συγγραφείς μπορούν να καταθέσουν το έργο τους δωρεάν στο ανοιχτό αποθετήριο Zenodo το οποίο υποστηρίζεται από το OpenAIRE, ως μέρος των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την υποστήριξη της Ανοικτής Ακαδημαϊκής Έρευνας.

Κατά την κατάθεση της εργασίας τους, οι συγγραφείς πρέπει να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη δημοσίευση του άρθρου στο περιοδικό και τις πηγές χρηματοδότησης της έρευνάς τους.
Κατάλογοι των ιδρυματικών και θεματικών αποθετηρίων ανά χώρα υπάρχουν στη βάση http://opendoar.org/countrylist.php.