ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

2021-03-18

Ειδικό θεματικό αφιέρωμα της επιστημονικής επιθεώρησης ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Τίτλος αφιερώματος:

“Ελλάδα και ευρωπαϊκή ολοκλήρωση:  αναπτυξιακές και χωρικές διαστάσεις”

Επιμέλεια αφιερώματος: Γιώργος Ανδρέου, Γιάννης Δούκας

Εκτιμώμενος χρόνος δημοσίευσης:  Νοέμβριος  2021

Το 2021 είναι ένα έτος – ορόσημο σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, εφόσον συμπληρώνονται 60 έτη από την υπογραφή της Συνθήκης Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, 40 έτη από την ένταξή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και 20 χρόνια από την ένταξη στην Ευρωζώνη. Αυτά τα τρία γεγονότα – ή σύνδεση, η ένταξη και η υιοθέτηση του Ευρώ -  κωδικοποιούν και συνοψίζουν μια ιδιαίτερα σύνθετη και πολυκύμαντη διαδικασία, κατά τη διάρκεια της οποίας η Ελλάδα εντάχθηκε σταδιακά στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή οικονομία.

Η Επιστημονική Επιτροπή της επιθεώρησης Περιφέρεια πρόκειται να εκδώσει ειδικό αφιέρωμα το οποίο θα εστιαστεί στη μελέτη της  χωρικής διάστασης της συμμετοχής της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ενδεικτικά μας απασχολούν ζητήματα όπως:

  • Η Ελλάδα ως περιφέρεια (periphery) της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ευρωπαϊκή oλοκλήρωση και περιφερειακή ανάπτυξη στην Ελλάδα
  • Η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην άμβλυνση των χωρικών ανισοτήτων στην Ελλάδα
  • Ο ρόλος των περιφερειών ή / και των πόλεων και η εξέλιξη της περιφερειακής ή / και της αστικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα: η επίδραση της ΕΕ
  • Η εναρμόνιση της Ελλάδας με την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της επιθεώρησης περίληψη (abstract) 200 λέξεων – η οποία θα περιλαμβάνει  το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και το ερευνητικό ίδρυμα του ενδιαφερόμενου, καθώς και τον τίτλο του προτεινόμενου άρθρου - ως τις 20 Απριλίου 2021. Η Επιστημονική Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υποβληθείσες προτάσεις και θα γνωστοποιήσει τις αρχικές επιλογές της στις 30 Απριλίου 2021. Τα κείμενα των άρθρων θα πρέπει να αποσταλούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της επιθεώρησης ως τις 31 Ιουλίου 2021. Ακολούθως, η Επιστημονική Επιτροπή θα τα αξιολογήσει μέσω διαδικασίας τυφλής κρίσης και θα γνωστοποιήσει τις τελικές επιλογές της στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.