Χωρικές διαστάσεις της οικονομικής κρίσης - το «γεωγραφικό αποτύπωμα» της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα


Published: May 1, 2012
Keywords:
Εconomic crisis resilient regions regional business cycles regional policy Greece
Γιάννης Ψυχάρης
Abstract

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι, με βάση εμπειρικά ευρήματα πρόσφατων μελετών, να κάνει μια επισκόπηση των χωρικών επιδράσεων της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα καθώς και των πολιτικών για την αντιμετώπισή της. Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα των μελετών οι περιφερειακές ανισότητες στην Ελλάδα έχουν προ-κυκλικό χαρακτήρα. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με μεγάλο μέρος της επιστημονικής βιβλιογραφίας που εξετάζει τις περιφερειακές ανισότητες σε σχέση με τον οικονομικό κύκλο. Παράλληλα, η δημοσιονομική κρίση έχει οδηγήσει σε υποχώρηση της πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης καθώς μειώνονται οι δαπάνες δημοσίων επενδύσεων σε όλους σχεδόν τους νομούς και τις περιφέρειες της χώρας. Τo άρθρο καταλήγει με προτάσεις πολιτικής στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η ανάπτυξη ‘περιφερειακού κεϋνσιανισμού’ με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Article Details
  • Section
  • Research Note
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Γιάννης Ψυχάρης, Associate Professor, Panteion University of Social and Political Science

Αναπληρωτής Καθηγητής, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών

References
Amin A. and Tomaney J. (1995β), "The Regional Dilemma in a Neo-liberal Europe", European Urban and Regional Studies, 2(2): 171-88.
Azzoni C. (2001), "Economic Growth and Regional Income Inequality in Brazil", The Annals of Regional Science, 35(1): 133-152.
Bachtler J. and Davies S. (2010), "The geography of the crisis in Western Europe: National and regional impacts and policy responses" in Gorzelal G. and Goh Ch. (eds) Financial Crisis in Central and Eastern Europe - from Similarity to Diversity, SCHOLAR, Warsaw.
Berry B. (1988), "Migration Reversals in Perspective: The Long-Wave Evidence", International Regional Science Review, 11(3): 245-251.
Chatterji M. and Dewhurst H. (1996), "Convergence Clubs and Relative Economic Performance in Great Britain: 1977-1991, Regional Studies, 30:31-40.
Davies S., Kah S. and Woods C. (2010), "Regional Dimensions of the Financial and Economic Crisis", EPRC Paper, 70.
Dawley S., Pike A. and Tomaney J. (2010), "Towards the Resilient Region?", Local Economy, 25(8): 650-667.
Dunford M. (1993), "Regional Disparities in the European Community: Evidence from the REGIO Databank", Regional Studies, 27(8):727-743.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (1999), "Η 6η Περιοδική Έκθεση για την Κοινωνικο-Οικονομική Κατάσταση και την Ανάπτυξη των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης", Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
European Commission (2008), "The European Economic Recovery Plan", Brussels: Commission of the European Communities.
Groot S., Möhlmann J., Garretsen H. and De Groot H. (2011), "The Crisis Sensitivity of European Countries and Regions: Stylized Facts and Spatial Heterogeneity", Tinbergen Institute Discussion Paper Series, 071/3.
Hadjimichalis C. (2011), "Uneven geographical development and socio-spatial justice and solidarity: European regions after the 2009 financial crisis", European Urban and Regional Studies, 18: 254-274.
Hassink R. (2010), "Regional Resilience: A promising Concept to explain Differences in Regional Economic Adaptability?", Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3: 45-58.
Henderson V. (1999), "How Urban Concentration affects Economic Growth?", World Bank Policy Research Working Paper, 2326.
Hudson R. (2010), "Resilient Regions in an Uncertain World: Wishful Thinking or a Practical Reality?", Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3: 11-25.
Krugman P. (1991), "Increasing Returns and Economic Geography", Journal of Political Economy, 99:183-199.
Kunzmann K. (2010), "After the Global Economic Crisis: Policy Implications for the Future of the European Territory", Europäische Politik des Territorialen Zusammenhalts, 601-612.
Martin R. (2011), "Regional Economic Resilience, Hysteresis and Recessionary Shocks", Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, 17-20/04/11.
Maru Y.T. (2010), "Resilient Regions: Clarity of Concepts and Challenges to Systemic Measurement", CSIRO Working Paper Series, 4.
Monastiriotis V. (2011), "Making geographical sense of the Greek austerity measures: compositional effects and long-run implications", Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 1-15.
Myrdal G. (1939), "Fiscal Policy in the Business Cycle", The American Economic Review, vol. 29, no. 1, Supplement, Papers and Proceedings of the Fifty-first Annual Meeting of the American Economic Association (Mar., 1939), pp. 183-193.
Myrdal G. (1957), Economic Theory and underdeveloped Regions, London: Duckworth.
Pendall R., Foster K.A. and Cowell M. (2010), "Resilience and Regions: Building Understanding of the Metaphor", Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3: 71-84.
Petrakos G. and Saratsis Y. (2000), "Regional Inequalities in Greece", Papers in Regional Science, 79: 57-74.
Pike A., Dawley S. and Tomaney J. (2010), "Resilience, Adaptation and Adaptability", Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3: 59-70.
Reggiani A., De Graff T. and Nijkamp P. (2002), "Resilience: An Evolutionary Approach to Spatial Economic Systems", Networks and Spatial Economics, 2: 211-229.
Simmie J. and Martin R. (2010), "The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach", Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3: 27-43.
Terrasi M. (1999), "Convergence and Divergence across Italian Regions", The Annals of Regional Science, 33(4): 491-510.
Thisse J.-F. (2000), "Agglomeration and Regional Imbalance: Why and is it bad?", EIB Papers, 5(2): 47-67.
Ψυχάρης Γ., Καλλιώρας Δ., Αρτελάρης Π., Τσιάπα Μ., Πανταζής Π. (2011), Μελέτη των Επιπτώσεων της Οικονομικής Κρίσης στην Οικονομία των Περιφερειών της Ελλάδας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.