Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία: Δύναμη ανάπτυξης για την Περιφέρεια


Δημοσιευμένα: Oct 1, 2012
Νάνσυ Κωνσταντίνου
Περίληψη
Δε διατίθεται περίληψη
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Περιλήψεις Ερευνών
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Βιογραφικό Συγγραφέα
Νάνσυ Κωνσταντίνου

Απόφοιτος Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Αναφορές
Νομοθεσία
Β.Δ. 14/1939 (ΦΕΚ 24/Α/19-1-1939) «Περί κωδικοποιήσεως των περί λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων».
Ν.2738/1999 (ΦΕΚ 180/Α/9-9-1999) «Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στην Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις.»
Ν.2839/2000 (ΦΕΚ 196/Α/12-9-2000) «Ρυθμίσεις για θέματα του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις.» Ν.2932/2001(ΦΕΚ 145/Α/27-6-2001) «Θαλάσσιες ενδομεταφορές -Γεν. Γρ/τεία Λιμένων κ.λ.π.»
Ν.2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α/ 19-12-2001) «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» N.4071/2012 (ΦΕΚ 85 / Α/ 11-4-12) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.»
Υπ’αριθμ. 51/28-12-2010 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Διοικητικά συμβούλια ιδρυμάτων, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και επιχειρήσεων δήμων και περιφερειών Υπ’ αριθμ. 1/ 26-1-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών
Υπ’αριθμ. 21/17-2-11 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Διοικ. συμβούλια συνδέσμων, λιμενικών ταμείων ΟΤΑ & Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων.
Υπ’ αρίθμ. 8210/01/12/ 24-2-2012 Εγκύκλιος του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Συγγράμματα
Οδηγός Διαδικασιών Ωρίμανσης Λιμενικών και Θαλάσσιων Έργων, Έκδ. 03 – ΜΟΔ Α.Ε.
“European Port Governance - The ESPO Fact-Finding Report” - Revised And Enlarged in 2010
Ιστότοποι
http://www.ypoian.gr/ (Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας)
www.yen.gr (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας) [108] ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
http://www.mou.gr (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)
www.espo.be/ (European Sea Ports Organisation)
www.eot.gr (Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού) http://www.palmosev.gr