Η Έννοια της Ανθεκτικότητας στην Περιφερειακή Επιστήμη: Επισκόπηση και Αποδόμηση


Δημοσιευμένα: Οκτ 1, 2012
Λέξεις-κλειδιά:
Ανθεκτικότητα περιφερειακή επιστήμη ανταγωνιστικότητα ευπάθεια οικονομική κρίση
Δημήτρης Καλλιώρας
Περίληψη
Η έννοια της ανθεκτικότητας τείνει, εσχάτως, να καταστεί εξαιρετικά δημοφιλής στο πεδίο της περιφερειακής επιστήμης, αντανακλώντας, εν πολλοίς, το αίσθημα της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας το οποίο κυριαρχεί στις περιφερειακές οικονομίες αρκετές εκ των οποίων έχουν καταστεί (εξαιρετικά) ευάλωτες στις επιπτώσεις της διεθνοποίησης και της ολοκλήρωσης. Το αίσθημα αυτό εδραιώνεται προϊούσης της οικονομικής – αλλά και της περιβαλλοντικής – κρίσης. Η ανθεκτικότητα είναι μια έννοια ελατή: εκλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο από διαφορετικούς ανθρώπους. Το παρόν άρθρο επιχειρεί την επισκόπηση και την αποδόμηση της έννοιας της ανθεκτικότητας όπως αυτή εκλαμβάνεται στο πεδίο της περιφερειακής επιστήμης.
Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Ερευνητικά Άρθρα
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αθανασόπουλος Δ. (2012), Η Περιφερειακή Ανθεκτικότητα και οι Επιπτώσεις της Οικονομικής Κρίσης στις Περιφέρειες της Ελλάδας, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου.
Καλλιώρας Δ. (2011), “Η Έννοια της Ανθεκτικότητας στην Περιφερειακή Επιστήμη”, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 17(4): 69-86.
Κότιος Α. και Τσέλιος Β. (2002), “Παγκοσμιοποίηση, Νέα Οικονομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη”, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 8(4): 67-86.
Μεταξάς Θ. και Πετράκος Γ. (2005), “Περιφερειακή Ανταγωνιστική και Ανταγωνισμός”, στο: Κοκκώσης Χ. και Ψυχάρης Γ. (επιμ.), Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα: Τάσεις και Προοπτικές, 207-230, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
Μιχαηλίδης Γ. (2009), “Κρίση, Χώρος και Ανάπτυξη: Ερωτήματα και Απαντήσεις;”, στο: ΤΜΧΠΠΑ (συλλογικός τόμος): 25 Κείμενα για το Σχεδιασμό και την Ανάπτυξη του Χώρου, 395-421, Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας.
Πετράκος Γ. (2012), “Γεωγραφίες Αποκλίσεων: Προκλήσεις για τις Θεωρίες και τις Πολιτικές Συνοχής και Ανάπτυξης”, Περιφέρεια 1(1): 9-11.
Ψυχάρης Γ. (2012), “Χωρικές Διαστάσεις της Οικονομικής Κρίσης: Το Γεωγραφικό Αποτύπωμα της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα”, Περιφέρεια 1(1): 117-128.
Ψυχάρης Γ., Καλλιώρας Δ., Αρτελάρης Π., Τσιάπα Μ. και Πανταζής Π. (2011), Μελέτη των Επιπτώσεων της Οικονομικής Κρίσης στην Οικονομία των Περιφερειών της Ελλάδας, Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Adger W. N. (2000), “Social and Ecological Resilience: Are they related?”, Progress in Human Geography 24: 347-364.
Ahmad Q. K., Warrick R. A., Downing T. E., Nisioka S., Parikh K. S., Parmesan C., Schneider S. H., Toth F. and Yohe E. (2001), “Methods and Tools” στο McCarthy J. J., Canziani O. F., Leary N. A., Dokken D. J. and White K. S. (eds), Climate Change 2001: Impacts, Adaptation and Vulnerability, 105-144, Cambridge: Cambridge University Press.
Amariei R. & Hritcu M. (2009), The Map of Vulnerability to Crisis indicates ‘Red’ in 27 Counties, www.capital.ro/articol/capital-117887.html.
Amin A. & Tomaney J. (1995), Behind the Myth of European Union: Prospects for Cohesion, London: Routledge.
Audretsch D. B. (2002), “The Innovative Strategies of US Cities”, European Planning Studies 10: 165-176.
Bailey D., Bellandi M., Caloffi A. and de Propise L. (2010), “Place-renewing Leadership: Trajectories of Change for Mature Manufacturing Regions in Europe”, Policy Studies 31(4): 457-474.
Begg I. (2002), “Reshaping the EU budget: Yet another Missed Opportunity?”, European Urban and Regional Studies 3(3): 251-266.
Begg I. (2003), “Complementing EMU: Rethinking Cohesion Policy”, Oxford Review of Economic Policy 19(1): 161-179.
Blanchard O. & Katz L. F. (1992), “Regional Evolutions”, Brookings Papers on Economic Activity 1: 1-75.
Bräuninger M. & Niebuhr A. (2005), Agglomeration, Spatial Interaction and Convergence in the EU, HWWA Discussion Paper 322.
Briguglio L., Cordina G., Bugejia S. and Farrugia N. (2006), “Conceptualizing and measuring Economic Resilience”, University of Malta Working Paper 13.
Briguglio L., Cordina G., Farrugia N. and Vella S. (2008), “Economic Vulnerability and Resilience: Concepts and Measurements”, WIDER Research Paper 55.
Bristow G. (2010), “Resilient Regions: Re-‘place’ing Regional Competitiveness”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 153-157.
Bruneau M., Chang S. E., Eguchi R. T., Lee G. C., O’ Rourke T. D., Reinhorn A. R., Shinozuka M., Tierney K., Wallace W. A. and von Winterfeldt D. (2003), “A Framework to quantitatively assess and enhance the Seismic Resilience of Communities”, Earthquake Spectra 19(4): 737-738.
Buček J. (2010) “The Financial and Economic Crisis in Slovakia – Its Spatial Aspects and Policy Responses”, στο Gorzelak G. and Goh C. (eds), Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, 190 – 209, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Budd L. (1998), “Territorial Competition and Globalization: Scylla and Charybdis of European Cities”, Urban Studies 35(4): 663-685.
Camagni R. (2002), “On the Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading?”, Urban Studies 39(13): 2395-2411.
Castells M. and Hall P. (1994), Technopoles of the World: The Making of the 21st Century, New York: Routledge.
Chapple K. and Lester T. W. (2010), “The Resilient Regional Labor Market? The US Case”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 85- 104.
Cheshire P. C. (1999), “Cities in Competition: Articulating the Gains from Integration”, Urban Studies 36(5-6):843-864.
Cheshire P. C. and Gordon R. I. (1998), “Territorial Competition: Some Lessons for Policy”, The Annals of Regional Science 32: 321-346.
Christiaans T. (2002), “Regional Competition for the Location of New Facilities”, The Annals of Regional Science 45: 645-661.
Christopherson S., Michie J. & Tyler P. (2010), “Regional Resilience: Theoretical and Empirical Perspectives”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 3-10.
Clark C. (2009), Recession, Recovery and Reinvestment: The Role of Local Economic Leadership in a Global Crisis, Paris: OECD Publications.
Clark J., Huang H.-I and Walsh J. (2010), “A Typology of ‘Innovation Districts’: What it means for Regional Resilience”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 121-137.
Cutter S. L., Burton C. G. and Emrich C. T. (2010), Disaster Resilience Indicators for Benchmarking Baseline Conditions, Journal of Homeland
Security and Emergency Management 7(1-51).
Dawley S., Pike A. and Tomaney J. (2010), “Towards the Resilient Region?”, Local Economy 25(8): 650-667.
European Commission, (1996), First Report on Economic and Social Cohesion, Luxemburg: European Communities.
Florida R. (1995), “Toward the Learning Regions”, Futures 27(5): 527-536.
Florida R. (2009), “How the Crash will reshape America”, The Atlantic Magazine March 2009.
Flynn S. and Burke S. (2011), “Brittle Infrastructure, Community Resilience, and National Security”, TR News 275: 4-11.
Foster K. A. (2007α), “A Case Study Approach to understanding Regional Resilience”, IURD Working Paper 8.
Foster K. A. (2007β), “Snapping Back: What Makes Regions Resilient?”, National Civic Review 96 (3): 27-29.
Foster K. A. (2011), Resilience Capacity Index: Data, Maps and Findings from Original Quantitative Research on the Resilience Capacity of 361 US Metropolitan Regions, brr.berkeley.edu/rci.
Foster K. A. (2012α), “Ready to be Resilient”, Crisis Response Journal 7(4): 30-31.
Foster K. A. (2012β), “In Search of Regional Resilience” στο Pindus N., Weir M., Wial H. and Wolman H. (eds), Building Regional Resilience: Urban and Regional Policy and its Effects, 24-59, Washington D.C.: Brookings Institution Press.
Gorzelak G (2010), “The Financial Crisis in Central and Eastern Europe”, στο Gorzelak G. and Goh C. (eds), Financial Crisis in Central and Eastern Europe: From Similarity to Diversity, 236 – 253, Warsaw: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
Goschin Z., Constantin D. and Danciu A. (2010), “A Regional Perspective on the Impact of the Current Economic Crisis in Romania”, Romanian Economic Business Review, 5(3): 204-225.
Hassink R. (2010), “Regional Resilience: A promising Concept to explain Differences in Regional Economic Adaptability?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 45-58.
Hill E., St. Clair. T., Wial H., Wolman H., Atkins P., Blumenthal P., Ficenec S. and Friedhoff A. (2012), “Economic Shocks and Regional Economic Resilience” στο Pindus N., Wial H. and Wolman H. (eds), Urban and Regional Policy and its Effects: Building Resilient Regions (vol. 4), 193-274, Washington D.C.: Brookings Institution Press.
Hill E., Wial H. and Wolman H. (2008), “Exploring Regional Economic Resilience”, IURD Working Paper 4.
Holling C. S. (1973), “Resilience and Stability of Ecological Systems”, Annual Review of Ecological Systems 4: 1-23.
Holling C. S. and Gunderson L. H. (2002), “Resilience and Adaptive Cycles”, στο Gunderson L. H. and Holling C. S. (eds), Panarchy: Understanding Transformations in Human and Natural Systems, 27-33, Washington D. C.: Island Press.
Holm J. R. and Ostergaard C. R. (2008), Sources of Regional Resilience in the Danish ICT Sector, DRUID Working Paper 10.
Hudson R. (2010), “Resilient Regions in an Uncertain World: Wishful Thinking or a Practical Reality?”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 11-25.
Iliakopoulou A. (2012), Evaluation of Regional Inequalities in Terms of Composite Indicator: The Case of Greece, Master Thesis, Department of Planning and Regional Development, University of Thessaly.
Jackson M. and Petrakos G. (2001), “Industrial Performance under Transition: The Impact of Structure and Geography”, στο Petrakos G. and Totev S. (eds), The Development of the Balkan Region, 141-174, Aldershot: Ashgate.
Janssen M. A. (2007), “An Update on the Scholarly Network on Resilience, Vulnerability and Adaptation with the Human Dimension of the Global Environmental Change”, Ecology and Society 12(2): 9.
Jutila S. T. (2001), “Interregional Competition for Sources of Economic Growth”, στο: Roy J. and Schulz W. (eds), Theories of Regional Competition, 58-79, Baden-Baden: Nomos.
Kallioras D. and Petrakos G. (2010), “Industrial Growth, Economic Integration and Structural Change: Evidence from the EU new Member-States Regions”, The Annals of Regional Science 45: 667-680.
Kitson M., Martin R. L. and Tyler P. (2004), “Regional Competitiveness: An Elusive yet Key Concept?”, Regional Studies 38: 991-1000.
Krugman P. R. (1996), “Making Sense of the Competitiveness Debate”, Oxford Review of Economic Policy 12(3): 17-25.
Kumar K. S. and Viswananathan B. (2006), “Vulnerability to Globalization in India: Relative Rankings of States using Fuzzy Models”, UN-WIDER Research Paper 40.
Kunzmann K. (2010), “After the Global Economic Crisis: Policy Implications for the Future of the European Territory”, Europäische Politik des
Territorialen Zusammenhalts 601-612.
LeGallo J. and Ertur C. (2003), Exploratory Spatial Data Analysis of the Distribution of Regional per Capita GDP in Europe, 1980-1995, Papers in Regional Science 82: 175-201.
Longstaff P. H., Armstrong N. J., Perrin K. A., Parker W. M. and Hidek M. (2010), “Community Resilience: A Function of Resources and Adaptability”, INSCT White Paper.
Lopez-Bazo E., Vaya E., Mora A. J. and Surinach J. (1999), “Regional Economic Dynamics and Convergence in the European Union”, Annals of Regional Science 33: 343-370.
Lovering J. (2001), “The Coming Regional Crisis (and How to avoid it)”, Regional Studies 35(4): 349-354.
Lucas R. E. (1988), “On the Mechanics of Economic Development”, Journal of Monetary Economics 22: 3-42.
Malmberg A. Solvell O. and Zander I. (1996), “Spatial Clustering, Local Accumulation of Knowledge and Firm Competitiveness”, Geografi ska
Annaler 78B(2): 85–97.
Marelli Ε., Patuelli R. and Signorelli M. (2012), “Regional Unemployment in the EU before and after the Global Crisis”, RCEA Working Paper 11-39.
Markusen A. (1999), “Fuzzy Concepts, Scanty Evidence, Policy Distance: The Case for Rigour and Policy Relevance in Critical Regional Studies”, Regional Studies 37: 701-717.
Martin R. (2004), “Competitiveness, Productivity and Economic Growth across the European Regions”, Regional Studies 38: 1045-1067.
Martin R. (2010), “Roepke Lecture in Economic Geography: Rethinking Regional Path Dependence: Beyond Lock-In to Evolution”, Economic Geography 86: 1-27.
Martin R. (2011), “Regional Economic Resilience, Hysteresis and Recessionary Shocks”, Regional Studies Association Annual International Conference, Newcastle, 17-20/04/11.
Martin R. and Sunley P. (2007), “Complexity Thinking and Evolutionary Economic Geography”, Journal of Economic Geography 7: 573-601.
Maru Y. T. (2010), “Resilient Regions: Clarity of Concepts and Challenges to Systemic Measurement”, CSIRO Working Paper Series 4.
McCann P. (2010), “The Global Financial Crisis and Some Regional Science Observations”, RSAI Newsletter, June 2010: 7-11.
Metaxas T. and Kallioras D. (2007), “Cities’ Economic Development and Regional Competitiveness: The Case of Larissa-Volos Dipole in Thessaly Region”, Review of Economic Studies 12: 115-136.
Nardo M., Saisana M., Saltelli A., Tarantola S., Hoffman A. and Giovannini E. (2005), “Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide”, OECD Statistics Working Paper 3.
Oates W. E. (1997), “On the Welfare Gains from Fiscal Decentralization”, nJournal of Public Finance and Public Choice 2-3: 83-92.
OECD, (1992), The Technology–Economy Program: The Key Relationships, nParis: OECD Publications.
Ohmae K. (1995), The End of the Nation-State: The Rise of Regional Economies, New York: The Free Press.
Pastor M., Lester T. W. and Scoggins J. (2009), “Why Regions? Why Now? Who Cares?”, Journal of Urban Affairs 31(3): 269-296.
Pendall R., Foster K. A. and Cowell M. (2010), “Resilience and Regions: Building Understanding of the Metaphor”, Cambridge Journal of Regions, nEconomy and Society 3: 71-84.
Pendall R., Theodos B. and Franks K. (2011), “Vulnerable People, Precarious Housing, and Regional Resilience: An Exploratory Analysis”, BRR Working Paper 2.
Pike A., Dawley S. and Tomaney J. (2010), “Resilience, Adaptation and Adaptability”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 59-70.
Polese M. and Shearmur R. (2006), “Why some Regions will decline: A Canadian Case-Study with Thoughts on Local Development Strategies”, Papers in Regional Studies 85(1): 23-46.
Rebelo S. (1991), “Long-Run Policy Analysis and Long-Run Growth”, The Journal of Political Economy 99(3): 500-521.
Reggiani A., De Graff T. and Nijkamp P. (2002), “Resilience: An Evolutionary Approach to Spatial Economic Systems”, Networks and Spatial Economics 2: 211-229.
Rogerson J. R. (1999), “Quality of Life and City Competitiveness”, Urban Studies 36(5-6): 969-985.
Rose A. (2004), “Defi ning and measuring Economic Resilience to Disasters”, Disaster Prevention and Management 13(4): 307-314.
Rose A. and Liao S.-Y. (2005), “Modeling Regional Economic Resilience to Disasters: A Computable General Equilibrium Analysis on Water Service Disruptions”, Journal of Regional Science 45: 75-112.
Saisana M., Saltelli A. and Tarantola S. (2005), “Uncertainty and Sensitivity Analysis Techniques as Tools for the Analysis and Validation of Composite Indicators”, Journal of the Royal Statistical Society A 168(2): 307-323.
Saisana M. and Tarantola S. (2002), “State-of-the-Art Report on Current Methodologies and Practices for Composite Indicator Development”, European Commission Joint Research Centre 20408.
Scott A. J. (2001), Global City Regions: Trends, Theory, Policy, Oxford: Oxford University Press.
Scott A. J. and Storper M. (2003), “Regions, Globalization, Development”, Regional Studies 37(6-7): 607-620.
Simmie J. and Martin R. (2010), “The Economic Resilience of Regions: Towards an Evolutionary Approach”, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 27-43.
Spratt S. and Bernini M. (2010), “Measuring Economic Resilience and Vulnerability: Towards an International Index”, NEF Working Paper.
Swanstrom T. (2008), “Regional Resilience: A Critical Examination of the Ecological Framework”, IURD Working Paper Series 7.
Swyngedouw E. (2000), “Authoritarian Governance, Power and the Politics of Rescaling”, Environment and Planning D: Society and Space 18: 63-76.
Tierney K. and Bruneau M. (2007), “Conceptualizing and measuring Resilience: A Key to Disaster Loss Reduction”, TR News 250: 14-15.
Trippl M. and Otto A. (2009), How to turn the Fate of Old Industrial Areas: A Comparison of Cluster-Based Renewal Processes in Styria and the Saarland, Environment and Planning A 41(5): 1217 – 1233.
van Breda A. D., (2001), Resilience Theory: A Literature Review, Pretoria: South African Military Health Service
Vickerman R., Spiekermann K. and Wegener M. (1999), “Accessibility and Economic Development in Europe”, Regional Studies 33(1): 1-15.
Viesti G. (2000), Economic Policies and Local Development: Some Refl ections, European Planning Studies 32: 707-720.
Walker B., Holling C. S., Carpenter S. R. and Kinzig A. (2004), “Resilience, Adaptability and Transformability in Social-Ecological Systems”, Ecology and Society 9(2): 5.
Wilkerson C. R. (2009), “Recession and Recovery across the Nation: Lessons from History”, Economic Review of Federal Reserve Bank of Kansas City Q2: 5-24.
Wolfe D. (2010), The Strategic Management of Core Cities: Path Dependency and Economic Adjustment in Resilient Regions, Cambridge Journal of Regions, Economy and Society 3: 139-152.
Wong C. (1998), “Determining Factors for Local Economic Development: The Perception of Practitioners in the North, West and Eastern Regions of the UK”, Regional Studies 32(8): 707-720.
Wong C. (2001), “The Relationship between Quality of Life and Local Economic Development: An Empirical Study of Local Authority Areas in England”, Cities 18: 25-32.