Σχετικά με το περιοδικό


Φορέας Έκδοσης

Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα)
Πρόγραμμα «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας»
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Βασίλειος Ε. Πανταζής

Ιδρυτής και Διευθυντής
Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος
Καθηγητής Φιλοσοφίας των Επιστημών της Εκπαίδευσης

Συντακτική Επιτροπή
Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος
Δρ. Κωνσταντίνος Ζέρβας
Δρ. Βασίλειος Ε. Πανταζής
Δρ. Χαράλαμπος Ρέτσος

Θεματική περιοχή και περιεχόμενο

Ο «Παιδαγωγικός Λόγος», ως «Τετράμηνη Έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού», ιδρύθηκε το 1995 από τον Καθηγητή Ιωάννη Ε. Θεοδωρόπουλο, εξέχουσα μορφή της Φιλοσοφικής Παιδαγωγικής στον γερμανόφωνο χώρο.

Φορέας έκδοσης του επιστημονικού περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος-Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση», από το 2021, είναι το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα), στο πλαίσιο της πιστοποιημένης «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας» του Τμήματος, το οποίο έχει συνάψει σχετική συμφωνία με την Υπηρεσία e-Publishing του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης για την έκδοση και ένταξη του περιοδικού στην Πλατφόμα e-Publishing ΕΚΤ και στις εθνικές υποδομές ευρετηρίων, καταλόγων και συσσώρευσης.

Ο «Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση» αποτελεί μια διεπιστημονική ερευνητική παρουσία στον ευρύτερο χώρο των Επιστημών του Ανθρώπου (humanities/Geisteswissenschaften), με αναφορά στον διάλογό τους με τις Επιστήμες της Ζωής (life sciences/Lebenswissenschaften), με άξονα και απόληξη την αγωγή και την εκπαίδευση του ανθρώπου. H παιδαγωγική θεματολογία του επεκτείνεται σε προσεγγίσεις φιλοσοφικού, θεολογικού, ψυχολογικού και κοινωνιολογικού προσανατολισμού, κυρίως όταν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την αγωγή του ανθρώπου.

Στον  «Παιδαγωγικό Λόγο - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση»  δημοσιεύονται εργασίες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων, στην ελληνική, αγγλική ή γερμανική γλώσσα. Ο μέχρι τώρα ικανός αριθμός δημοσιεύσεων ξένων ερευνητών, αλλά και δημοσιεύσεων Ελλήνων σε άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες, δίνουν ένα αρκετά ισχυρό στίγμα διεθνούς παρουσίας του περιοδικού.

Η διασύνδεση του περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος-Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση» με το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα), το οποίο είναι ο Φορέας Έκδοσης του περιοδικού, οδήγησε στη διεύρυνση των προβληματισμών και της εστίασης του περιοδικού προς τον διάλογο των Επιστημών του Ανθρώπου (humanities/Geisteswissenschaften) με τις Βιοεπιστήμες/Επιστήμες της Ζωής (life sciences/Lebenswissenschaften).

Επίσης, η επιστημονική παράδοση του περιοδικού «Παιδαγωγικός Λόγος-Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση» και η ιδιαίτερη επαφή των μελών της Τριμελούς Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού με τον γερμανόφωνο επιστημονικό κόσμο δίνει στο περιοδικό και το επιστημονικό στίγμα της ξεχωριστής σχέσης του με τις επιστημονικές εξελίξεις στον γερμανόφωνο χώρο.

Ο «Παιδαγωγικός Λόγος», ως «Τετράμηνη Έκδοση Παιδαγωγικού Προβληματισμού», από το 1995, είχε ως τόπο έκδοσης το Ρέθυμνο, όπου στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης δίδασκε τότε ο ιδρυτής και εκδότης του περιοδικού Καθηγητής Ιωάννης Ε. Θεοδωρόπουλος, και το Ludwigsburg, εις μνείαν της συνάντησης Ελλήνων εκπαιδευτικών και Γερμανών πανεπιστημιακών δασκάλων του Σεμιναρίου της Pädagogische Hochschule Esslingen της Γερμανίας, όπου από το 1978 επιμορφωνόταν σημαντικός αριθμός Ελλήνων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και στην οποία οφείλει πολλά το ξεκίνημα του περιοδικού.

Το στίγμα του Παιδαγωγικού Λόγου, το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα, δίνεται στο πρώτο του τεύχος 1/1995:
«Ο Παιδαγωγικός Λόγος είναι μια απόπειρα ερμηνείας αυτονόητων ή ακατανόητων δρώμενων της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Είναι ένα ανοιχτό στις διαφορές και αδέσμευτο περιοδικό, το οποίο φιλοξενεί κάθε συνήγορο λόγο της παιδικότητας, ανιχνεύει τα νοήματά και τη διακονεί έμπρακτα. Είναι ένα βήμα που ιχνηλατεί το φαινόμενο της αγωγής και πρωτίστως του Είναι του αγώγιμου ανθρώπου. Όμως δεν εξαντλείται στην επιστημονική φιλαρέσκεια της παιδαγωγικής ειδημοσύνης και πασχίζει για τον επαναπροσδιορισμό του όλου της ανθρώπινης οντότητας μέσα από την παιδαγωγική προοπτική.
Δεν αποστρέφεται την πράξη ο Παιδαγωγικός Λόγος, αντίθετα μάλιστα απ’ αυτήν αρχίζει και σ’ αυτήν εκβάλλει. Η πράξη εν προκειμένω είναι η ωραία και συνάμα αδυσώπητη εκπαιδευτική πραγματικότητα, αφετηρία και πέρας κάθε παιδαγωγικής διαστόχασης. Είναι το πρώτο θεμέλιο ενός ερμηνευτικού κύκλου, ο οποίος εκκινεί από την πράξη, αναβαπτίζεται στο στοχασμό, παρακάμπτει κάθε θεωρησιακό υπερβατισμό, επανακάμπτει στην πράξη και την αποτιμά εκάστοτε μέσα από μια νέα προοπτική»

Διαδικασία Ομότιμης Αξιολόγησης

Ο «Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση»  ακολουθεί το διεθνώς αποδεκτό, ως προϋπόθεση αξιόπιστης επιστημονικής δημοσίευσης, σύστημα «διπλής-τυφλής ανώνυμης κρίσης» (double blind peer review)  από κριτές κύρους, μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής του περιοδικού ή άλλους επιστήμονες, όταν το επιστημονικό πεδίο της εργασίας το επιβάλλει.

Πολιτική ανοικτής πρόσβασης

Ο «Παιδαγωγικός Λόγος - Περιοδική Έκδοση για τις Επιστήμες του Ανθρώπου και την Εκπαίδευση»  παρέχει άμεση ανοικτή πρόσβαση στο περιεχόμενό του υποστηρίζοντας την αρχή της υποστήριξης της παγκόσμιας ανταλλαγής γνώσεων καθιστώντας διαθέσιμη ελεύθερα στο κοινό τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας.

Η χρήση άδειας που υιοθετεί ο Παιδαγωγικός Λόγος είναι: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND). Αυτή η άδεια επιτρέπει στους άλλους να έχουν πρόσβαση στο έργο και να το μοιράζονται με άλλους εφόσον κάνουν αναφορά σε αυτό, ωστόσο δεν μπορούν να το αλλάξουν με κανένα τρόπο ούτε να το χρησιμοποιούν για εμπορική χρήση.

Επιστημονική Επιτροπή

Αντωνίου Αλέξανδρος-Σταμάτιος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αθηνών

Γκόβαρης Χρήστος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος)

Δεληκωνσταντής Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Ζέρβας Κωνσταντίνος, Σύμβουλος Εκπαίδευσης Πληροφορικής (Κυκλάδων-Πειραιά)

Ηλιόπουλος Γεώργιος Η., Μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Διδάσκων Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Θεοδωρίδης Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης (Αλεξανδρούπολη)

Θεοδωρόπουλος Ιωάννης Ε., τ. Καθηγητής Φιλοσοφίας των Επιστημών της Εκπαίδευσης (Πανεπιστήμιο Κρήτης – Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.)

Κασσωτάκης Μιχαήλ, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Κουτρούμπα Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Μανωλάς Ευάγγελος Ι., Καθηγητής Πανεπιστημίου Θράκης (Ορεστιάδα)

Μάρκος Αντώνιος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Πανταζής Βασίλειος, Α., Καθηγητής ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Βόλος)

Πανταζής Βασίλειος Ε., Μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Διδάσκων Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (Λάρισα)

Παπακωνσταντίνου Θεόδωρος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών

Πρωτοπαπαδάκης Ευάγγελος Δ., Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ρέτσος Χαράλαμπος, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. - Διδάσκων Τμήματος Εικαστικών Τεχνών Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Σοφός Αλιβίζος, Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος)

Στείρης Γεώργιος, Καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Τζαβάρας Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.