Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Η υποβολή είναι πρωτότυπο έργο, δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν και δεν έχει αποσταλεί για αξιολόγηση και δημοσίευση αλλού, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή
 • Το άρθρο αυτό δεν παραβιάζει με οποιονδήποτε τρόπο πνευματικά δικαιώματα τρίτων
 • Έχω διαβάσει και αποδέχομαι την πολιτική για τα πνευματικά δικαιώματα του περιοδικού
 • Έχω διαβάσει τις οδηγίες για τους συγγραφείς και αποδέχομαι τους κανονισμούς του περιοδικού
 • Όταν υπάρχει η δυνατότητα, στις υποσημειώσεις παρατίθενται οι συνδέσεις (URL links) σε αναφορές που είναι προσβάσιμες ηλεκρονικά στο Διαδίκτυο. Οι συνδέσεις παρατίθενται έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα (λ.χ. http://pkp.sfu.ca)
 • Κατά την υποβολή σε ενότητα του περιοδικού που χρησιμοποιεί ομότιμη αξιολόγηση, έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που ορίζονται στη Διασφάλιση «διπλής-τυφλής ανώνυμης κρίσης»

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


Εργασίες προς δημοσίευση γίνονται δεκτές προς δημοσίευση υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Έχουν ακολουθηθεί οι οδηγίες που ορίζονται στη διασφάλιση «διπλής-τυφλής ανώνυμης κρίσης». Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να φαίνεται στο σώμα του κειμένου η ταυτότητα του συγγραφέα ούτε πρέπει να μπορεί να συναχθεί εμμέσως (σε υποσημείωση ή με λόγο σε πρώτο πρόσωπο με παραπομπή ή με άλλους τρόπους εντός του κειμένου). Η Συντακτική Επιτροπή στέλνει το υπό κρίση κείμενο στους κριτές αφαιρώντας τα προσωπικά στοιχεία και το βιογραφικό σημείωμα του συγγραφέα.
 • Βεβαιώνεται ότι έχουν τηρηθεί στα σημεία της Λίστας Ελέγχου προετοιμασίας υποβολής (βλ. παρακάτω)  
 • Η έκτασή των εργασιών δεν υπερβαίνει μαζί με πίνακες και βιβλιογραφική αναφορά τις 30 σελίδες, σε γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12 και διάστιχο 1,5 γραμμή.
 • Συνοδεύονται από περίληψη, μέχρι 300 λέξεις, στην ελληνική και μια ξένη γλώσσα (γερμανική, αγγλική ή γαλλική) και σύντομο βιογραφικό του συγγραφέα στην ελληνική και μια ξένη γλώσσα (γερμανική, αγγλική ή γαλλική) μέχρι 150 λέξεις (σε χωριστό αρχείο για τη διασφάλιση της ανώνυμης κρίσης).
 • Οι εργασίες είναι διορθωμένες και έτοιμες για το τυπογραφείο. Διορθώσεις, συμπληρώματα ή αλλαγές δεν μπορούν να γίνουν δεκτές. 
 • Τα κείμενα πρέπει να τηρούν τις ακόλουθες οδηγίες σύνταξης.
 1. Το αρχείο με το κείμενο της εργασίας υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice ή Microsoft Word.
 2. Σχήματα διαγράμματα και πίνακες να εμφανίζονται σε αποχρώσεις του γκρι (όχι έγχρωμα), με γραμματοσειρές όχι μικρότερες των 9 στιγμών και να φέρουν ξεχωριστή, αυξανόμενη αρίθμηση και τίτλο.
 3. Οι υποσημειώσεις γράφονται με αύξοντα αριθμό στο κάτω μέρος της σελίδας.
  1. Για τις παραπομπές και την παράθεση βιβλιογραφικών αναφορών οι συγγραφείς είναι υποχρεωμένοι να εναρμονίζονται με τις προδιαγραφές που θέτει η 6η Έκδοση του συστήματος αναφοράς APA (American Psychological Association 6th edition, https://apastyle.apa.org/).

 

Εργασίες που αποστέλλονται στο περιοδικό για κρίση δεν δεσμεύουν τη Συντακτική Επιτροπή να τις δημοσιεύσει. Σε διάστημα ενός μήνα από την υποβολή οι συγγραφείς ενημερώνονται αν το κείμενό τους θα τεθεί σε κρίση, με κριτήριο τη συνάφεια με τη θεματολογία του περιοδικού. Η θετική ή αρνητική απάντηση για τη δημοσίευση των εργασιών που θα τεθούν σε κρίση εξαρτάται από τον φόρτο εργασίας των κριτών και καταβάλλεται προσπάθεια να μην καθυστερούν πάνω από ένα τρίμηνο. Η αποδοχή κειμένου προς δημοσίευση δεν δεσμεύει το περιοδικό για δημοσίευσή του σε ένα από τα αμέσως επόμενα τεύχη. Σε περίπτωση που ο συγγραφέας επιθυμεί την απόσυρση του κειμένου του λόγω καθυστέρησης της δημοσίευσης οφείλει να το κάνει ενημερώνοντας γραπτώς το περιοδικό. Σε κάθε περίπτωση δίνεται βεβαίωση αποδοχής δημοσίευσης ισόκυρη με τη δημοσίευση.  Οι συγγραφείς φέρουν πλήρως την ευθύνη για το περιεχόμενο των εργασιών τους, το οποίο δεν εκφράζει απαραιτήτως την άποψη της Συντακτικής Επιτροπής και του Φορέα Έκδοσης, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν ευθύνες για αυτό.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.