Σχετικά με το περιοδικό


Θεματική και Περιεχόμενο

Το περιοδικό «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών» είναι μια επιστημονική έκδοση του Συνδέσμου Κοινωνικών  Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) και είναι το μόνο περιοδικό Κοινωνικής Εργασίας στην Ελλάδα με σκοπό την προαγωγή, τη διάδοση και την κριτική ανάλυση σύγχρονων τάσεων και ζητημάτων στο χώρο της κοινωνικής εργασίας και άλλων κοινωνικών επιστημών.

Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο περιοδικό αφορούν στις παρακάτω θεματικές:

 • Ιστορία και Συγκριτική Κοινωνική Εργασία
 • Θεωρητικά Μοντέλα Κοινωνικής Εργασίας
 • Κοινοτική Κοινωνική Εργασία
 • Κοινωνική Εργασία με Οικογένεια
 • Κοινωνική Εργασία με Ομάδες
 • Σχολική Κοινωνική Εργασία
 • Κλινική Κοινωνική Εργασία
 • Διαπολιτισμική Κοινωνική Εργασία
 • Ριζοσπαστική Κοινωνική Εργασία
 • Κοινωνική Εργασία με ευάλωτα και κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα
 • Κοινωνική Εργασία στο Δικαστικό και Σωφρονιστικό Σύστημα
 • Ζητήματα Υγείας/Κοινωνική Εργασία στην Υγεία
 • Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική
 • Ηθική και Δεοντολογία
 • Ανθρώπινα Δικαιώματα
 • Θέματα Φύλου και Πολιτικές Ισότητας
 • Έμφυλη Βία
 • Παιδική Προστασία
 • Παραβατικότητα/Απόκλιση
 • Υιοθεσία και Αναδοχή
 • Ψυχική Υγεία Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων
 • Εξαρτήσεις
 • Τρίτη Ηλικία
 • Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Κρίσεις
 • Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία
 • Ατομική και Ομαδική Εποπτεία
 • Άλλες θεματικές Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών

 

Ιστορικό

Το περιοδικό «Κοινωνική Εργασία, Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών» εκδίδεται ανά τρίμηνο από το Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, από το 1986 έως το 2013, σε έντυπη μορφή (ISSN 1105-4018), ενώ από το 2014 εκδίδεται ηλεκτρονικά.

Από το 2023, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΚΛΕ, το περιοδικό φιλοξενείται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικών περιοδικών εκδόσεων του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), μια ολοκληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία για την ηλεκτρονική έκδοση και διάθεση επιστημονικών και θεματικών περιοδικών ανοικτής πρόσβασης.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης

Ο ρόλος του κριτή είναι ζωτικής σημασίας και φέρει μεγάλη ευθύνη για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας των θεμάτων που διαπραγματεύεται το εκάστοτε επιστημονικό άρθρο. Κάθε κριτής αναμένεται να διενεργεί την αξιολόγηση των άρθρων που υποβάλλονται στο περιοδικό της Κοινωνικής Εργασίας με έγκαιρο και διαφανή τρόπο, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Δεοντολογίας των Δημοσιεύσεων (Publication Ethics, COPE, Available at: https://publicationethics.org/files/cope-ethical-guidelines-peer-reviewers-v2_0.pdf)

Οι κριτές αξιολογούν τα άρθρα που υποβάλλονται στο περιοδικό «Κοινωνική Εργασία» με βάση τις απαιτήσεις του περιοδικού, τα προκαθορισμένα κριτήρια για την ποιότητα, την πληρότητα και την επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία της έρευνας. Παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το άρθρο, προτείνουν βελτιώσεις και διατυπώνουν συστάσεις προς τη Συντακτική Επιτροπή σχετικά με το αν θα γίνει δεκτό, θα απορριφθεί ή θα ζητηθούν αλλαγές. Η τελική απόφαση ανήκει πάντα στον Συντάκτη, παρόλο που οι κριτές παίζουν σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του τελικού αποτελέσματος.

Η συντακτική επιτροπή του περιοδικού της Κοινωνικής Εργασίας διασφαλίζει την ενδελεχή αξιολόγηση κάθε υποβαλλόμενου άρθρου με το τυφλό σύστημα αξιολόγησης από δύο ανεξάρτητους κριτές.

Οι κριτές που δέχονται να αξιολογήσουν ένα άρθρο οφείλουν να:

 • διασφαλίζουν τα αυστηρά πρότυπα της επιστημονικής διαδικασίας αξιολόγησης,
 • υποστηρίζουν την επιστημονική εγκυρότητα και αξιοπιστία του περιοδικού, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ποιότητάς του,
 • επικοινωνούν με τους/τις συγγραφείς με εύσχημο, ευγενικό και επιστημονικό λόγο, ενώ οι κριτικές οφείλουν να είναι αντικειμενικές, χωρίς να κριτικάρουν τον/την συγγραφέα σε προσωπικό επίπεδο,
 • λειτουργούν με εμπιστευτικότητα προς οποιαδήποτε κείμενο αναλαμβάνουν προς κρίση. Δεν εμφανίζουν και δεν κοινοποιούν μέρος ή το σύνολο αυτού σε τρίτους, εκτός εάν έχουν εξουσιοδοτηθεί από τη Συντακτική Επιτροπή
 • τέλος, οι πληροφορίες ή ιδέες που αποκομίζουν οι κριτές στη διαδικασία της αξιολόγησης κειμένων που υποβάλλονται στο Περιοδικό οφείλουν να διατηρούνται εμπιστευτικές αλλά και να μην χρησιμοποιούνται για προσωπικό τους όφελος. Οι κριτές ανακοινώνουν στη Συντακτική Επιτροπή ότι δεν αναλαμβάνουν την αξιολόγηση κειμένων, αν διαπιστώσουν ότι στα κείμενα που τους ανατίθονται υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων

Κριτές στο Περιοδικό μπορούν να γίνουν κοινωνικοί/ές λειτουργοί, αλλά και άλλοι/ες επιστήμονες/ισσες από συναφή επιστημονικά πεδία με επίσημη και αναγνωρισμένη ακαδημαϊκή ή/και επαγγελματική εμπειρία, ιστορικό δημοσιεύσεων στον τομέα της υποβαλλόμενης εργασίας (Scopus, ORCID, Google Scholar), ερευνητικό ή άλλο επιστημονικό έργο ή/και με αναγνωρισμένη προσφορά στο επιστημονικό πεδίο από το οποίο προέρχονται.

 

Ηλεκτρονικός Εκδότης

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (www.ekt.gr), εγκατάσταση εθνικής χρήσης, δραστηριοποιείται θεσμικά από το 1980 στη συλλογή, οργάνωση και διάθεση επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στον ελληνικό και διεθνή χώρο. Στρατηγική προτεραιότητα του ΕΚΤ είναι η συσσώρευση, η διαδικτυακή διάθεση με οργανωμένο τρόπο και η διαφύλαξη έγκριτου επιστημονικού και πολιτιστικού περιεχομένου σε μια ενιαία ερευνητική υποδομή.

Με όραμα την «πρόσβαση στη γνώση», το ΕΚΤ υλοποιεί την πολιτική της Ανοικτής Πρόσβασης στην έρευνα, υποστηρίζει τη μεταφορά και διάδοση της επιστημονικής γνώσης, συνεργάζεται με φορείς έρευνας, παιδείας και πολιτισμού για τη συγκέντρωση, οργάνωση και ευρεία διάθεση ψηφιακού περιεχομένου και παρέχει καινοτομικές υπηρεσίες επιστημονικής πληροφόρησης με προστιθέμενη αξία.

Το ΕΚΤ παρέχει αξιόπιστα υπηρεσίες ηλεκτρονικών επιστημονικών εκδόσεων ως μέρος της δραστηριότητάς του στη συλλογή και διάχυση περιεχομένου. Το ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό εκδοτικό περιβάλλον του ΕΚΤ αναπτύσσεται με ανοικτό λογισμικό, ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής, εφαρμόζει διεθνή πρότυπα σε όλα τα επίπεδα (οργάνωση δεδομένων, διαφύλαξη περιεχομένου, παροχή υπηρεσιών), εντάσσεται και διαλειτουργεί με το συνεχώς εξελισσόμενο διεθνές δίκτυο ανάλογων υποδομών.

Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών εκδόσεων (http://epublishing.ekt.gr) απευθύνονται σε φορείς δημοσίου συμφέροντος, που εκδίδουν επιστημονικά περιοδικά. Περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τεκμηρίωση και προτυποποιημένη διάθεση επιστημονικών άρθρων και των μεταδεδομένων τους, την εκπαίδευση και υποστηρικτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, προτυποποίησης των εκδοτικών διαδικασιών, την ένταξη του περιεχομένου και των μεταδεδομένων μέσω διαλειτουργικών συστημάτων σε διεθνείς συλλογείς περιεχομένου, αλλά και δίκτυα και ευρετήρια περιοδικών.