Υποβολές

Λίστα Ελέγχου Προετοιμασίας Υποβολής


Κατά την υποβολή εργασιών στο περιοδικό ή/και συνέδριο, ζητείται από τους Συγγραφείς να επιβεβαιώσουν ότι η υποβολή ανταποκρίνεται στα ακόλουθα κριτήρια. Μη συμβατές υποβολές ενδέχεται να επιστραφούν στους Συγγραφείς.
 • Το άρθρο που υποβάλλεται στο περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ δεν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν, ούτε έχει υποβληθεί για αξιολόγηση και δημοσίευση σε άλλο περιοδικό για εξέταση (ή έχει δοθεί μια εξήγηση στα «Σχόλια» προς τον/τον Επιμελητή/τρια).

 • Το αρχείο υποβολής είναι σε μορφή αρχείου εγγράφου OpenOffice, Microsoft Word
 • Έχουν παρασχεθεί διευθύνσεις URL για τις αναφορές, όπου είναι διαθέσιμες.
 • Το κείμενο έχει διάκενο 1.15, χρησιμοποιεί γραμματοσειρά Αrial μεγέθους 11, χρησιμοποιεί όπου απαιτείται κείμενο σε πλάγια γραφή και όχι με υπογράμμιση (εκτός από τις διευθύνσεις URL) και όλες οι εικόνες, τα σχήματα και οι πίνακες τοποθετούνται εντός του κειμένου σε κατάλληλα σημεία, και όχι στο τέλος αυτού.
 • Το κείμενο τηρεί τις στυλιστικές και βιβλιογραφικές απαιτήσεις που ορίζονται στις Οδηγίες προς τους Συγγραφείς.

Οδηγίες για τους Συγγραφείς


ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – Επιθεώρηση Κοινωνικών Επιστημών, ως επιστημονική έκδοση, αποσκοπεί στο να συμβάλλει στη διεύρυνση, την ανάδειξη και την κριτική ανάλυση σύγχρονων τάσεων και θεμάτων στον χώρο της Κοινωνικής Εργασίας, αλλά και άλλων επιστημών, στη βάση της ενθάρρυνσης της διεπιστημονικότητας.

ΕΙΔΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ

Η Συντακτική Επιτροπή του περιοδικού δέχεται προς υποβολή και αξιολόγηση τα εξής παρακάτω είδη δημοσιευμάτων:

 • Ερευνητικά άρθρα (έως 4.500 λέξεις) και άρθρα ανασκόπησης (έως 6.000 λέξεις). Στο όριο των λέξεων δεν προσμετρώνται η Βιβλιογραφία και η Περίληψη των άρθρων.
 • Σχόλια, όπως τοποθετήσεις σε δημοσιευμένα άρθρα (έως 1.500 λέξεις).
 • Παρουσιάσεις βιβλίων και άλλου δημοσιευμένου επιστημονικού υλικού (έως 1.500 λέξεις).
 • Παρουσιάσεις επιστημονικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, συνέδρια, ημερίδες, συμπόσια και άλλα (έως 500 λέξεις).

ΓΛΩΣΣΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ: ελληνικά και αγγλικά

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΘΡΟΥ
Η υποβολή του άρθρου γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, βάσει των σχετικών οδηγιών που αναφέρονται στην ιστοσελίδα του περιοδικού. Οι συγγραφείς θα πρέπει να υποβάλλουν τα κείμενα σε ειδική μορφή με βάση το template που υπάρχει στην ιστοσελίδα του περιοδικού. Παρακαλούνται οι συγγραφείς να ΜΗΝ τροποποιούν την προτεινόμενη μορφοποίηση (π.χ. μέγεθος της γραμματοσειράς, διάστιχο κλπ), καθώς τα άρθρα δεν θα γίνονται δεκτά.
Άρθρο που δεν υποβάλλονται στη σωστή μορφή / πρότυπο ή που παραβιάζουν τους κανονισμούς εκδοτικής ή επιστημονικής δεοντολογίας δεν θα προχωρούν στο επόμενο στάδιο της αξιολόγησης (αξιολόγηση από κριτές).
Σε κάθε άρθρο θα ορίζεται ένας συγγραφέας ως υπεύθυνος αλληλογραφίας (corresponding author). Η επικοινωνία της συγγραφικής ομάδας με το περιοδικό θα γίνεται αποκλειστικά μέσω του υπεύθυνου αλληλογραφίας. Όλοι οι συγγραφείς του άρθρου πρέπει να έχουν συνεισφέρει σημαντικά στο άρθρο. Κατά την εγγραφή τους στο περιοδικό με το ρόλο του συγγραφέα θα δηλώνουν και το ORCID ΙD τους. Εάν δεν έχουν ORCID ΙD, θα αποκτούν κάνοντας εγγραφή στο site https://orcid.org/. Επίσης, θα δηλώνουν έως δύο τομείς, στους οποίους εντάσσεται το άρθρο τους (πχ Ιστορία της Κοινωνικής Εργασίας), όπως αυτοί αναφέρονται στην ενότητα «Σχετικά με το περιοδικό».

Σημεία ελέγχου για τη διασφάλιση της «τυφλής» αξιολόγησης
Το περιοδικό ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ έχει υιοθετήσει το μοντέλο της «διπλά τυφλής αξιολόγησης» ώστε να προστατεύεται η ταυτότητα των συγγραφέων της εργασίας αλλά και των αξιολογητών της.
Οι συγγραφείς θα πρέπει να μεριμνούν κατά την υποβολή της εργασίας να παραλείπονται τα προσωπικά στοιχεία τους από την εργασία (από την πρώτη και τελευταία σελίδα καθώς και από την κεφαλίδα), καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή τους (π.χ. αναφορές σχετικά με το ίδρυμα στο οποίο ανήκουν κ.λ.π).

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ τους ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ

Γενικές παρατηρήσεις:

 • Η γλώσσα μπορεί να είναι Ελληνική ή Αγγλική.
 • Το κείμενο να είναι γραμμένο σε πρόγραμμα επεξεργασίας του κειμένου MS Office.
 • Το βιβλιογραφικό σύστημα που χρησιμοποιείται είναι το ΑPA Style 7.
 • Οι υποσημειώσεις είναι δεκτές στο υποσέλιδο, με ξεκάθαρη ένδειξη αριθμητικών δεικτών.

Ειδικότερες επισημάνσεις:

 

Τίτλος άρθρου

Ο τίτλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 λέξεις. Ο τίτλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20 λέξεις. Θα πρέπει να δηλώνει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια το περιεχόμενο της εργασίας. Ο τίτλος υποβάλλεται και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη μορφοποίηση του τίτλου προκύπτει από το ειδικό template που παρέχεται από το περιοδικό.

Περίληψη

Παρουσιάζεται σε ενιαία μορφή (και όχι σε υποενότητες) η σύνοψη των περιεχομένων του άρθρου. Δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 λέξεις. Στην περίληψη δεν πρέπει να υπάρχουν  βιβλιογραφικές αναφορές. Η περίληψη υποβάλλεται και στην αγγλική γλώσσα. Η προτεινόμενη μορφοποίησή της περίληψης προκύπτει από το ειδικό template που παρέχεται από το περιοδικό.

Λέξεις-Κλειδιά

Αναφέρονται μέχρι 5 λέξεις-κλειδιά που αντιπροσωπεύουν το θέμα του άρθρου. Υποβάλλονται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Εικόνες

Υποβάλλονται αποκλειστικά σε ψηφιακή μορφή. Στο πάνω μέρος της εικόνας παρατίθεται η αρίθμηση των εικόνων πχ. Εικόνα 1: ….και ο τίτλος της. Εάν ή εικόνα έχει ληφθεί από άλλη πηγή, θα πρέπει να παρουσιαστούν οι πληροφορίες της πηγής στο κάτω μέρος της εικόνας πχ Πηγή:…
Το άρθρο δεν θα προωθείται για αξιολόγηση αν οι εικόνες δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά διαμορφωμένες για αναπαραγωγή.

Πίνακες-Διαγράμματα-Γραφήματα

H διαμόρφωση των πινάκων, των διαγραμμάτων και των γραφημάτων θα γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που θέτει το Εγχειρίδιο Δημοσιεύσεων της ΑΡΑ [American Psychological Association, Publication Manual, 7th edition, 2020]. Θα περιλαμβάνονται με συνεπή αρίθμηση εντός του κειμένου.
Οι πίνακες θα πρέπει  να περιλαμβάνονται στο κυρίως τμήμα της εργασίας (βλ. και το template).  Πρέπει να αποστέλλονται τα πρωτότυπα και να υπάρχει ξεκάθαρη παρουσίαση των μεταβλητών.
Σκόπιμο είναι να συνοδεύονται από σαφείς τίτλους.
Στην περίπτωση που τα δεδομένα έχουν αντληθεί από άλλη πηγή, θα πρέπει να δοθούν οι σχετικές πληροφορίες.
Το άρθρο δεν θα προωθείται για αξολόγηση αν οι πίνακες, τα διαγράμματα και τα γραφήματα δεν είναι κατάλληλα ψηφιακά διαμορφωμένες για αναπαραγωγή.

 

Ευχαριστίες –Χρηματοδότηση

 

Οι ευχαριστίες ή/και οι αναφορές σε χρηματοδότηση αναφέρονται πριν από τη Βιβλιογραφία, ως διακριτές ενότητες.

Βιβλιογραφικές αναφορές

H διαμόρφωση των βιβλιογραφικών αναφορών θα γίνεται με βάση τις προδιαγραφές που θέτει το Εγχειρίδιο Δημοσιεύσεων της ΑΡΑ [American Psychological Association, Publication Manual, 7th edition, 2020]. Προτιμητέα είναι η διατήρηση της  ενιαίας λίστας και η τήρηση της μικτής αλφαβητικής σειράς.


Για αναλυτικότερες οδηγίες σχετικά με τη διαμόρφωση των βιβλιογραφικών αναφορών με βάση τις προδιαγραφές που θέτει το Εγχειρίδιο Δημοσιεύσεων της ΑΡΑ (American Psychological Association, Publication Manual, 7th edition), οι συγγραφείς μπορούν να ανατρέχουν στους παρακάτω οδηγούς και συνδέσμους:

  1. American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association: The official guide to APA style (7th ed.)
  2. American Psychological Association. (2020). Guide to What’s New in the Publication Manual of the American Psychological Association, Seventh Edition.
  3. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/whats-new-7e-guide.pdfhttps://apastyle.apa.org/instructional-aids/whats-new-7e-guide.pdf
  4. American Psychological Association. (2020). APA Style: 7th Edition Student Paper Setup Guide. https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-paper-setup-guide.pdf
  5. Βιβλιοθήκη του ΑΠΘ. Σύνταξη Βιβλιογραφικών Αναφορών με το APA (7η έκδ.). Βασικές Οδηγίες και Παραδείγματα:
   - https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/2023_09_07_APA_7%CE%B7%20%CE%AD%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7.pdf
   - https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/APA%207_english%20version_update.pdf

Οι απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα του περιοδικού δεν απηχούν απαραίτητα τις θέσεις του ΣΚΛΕ και της Συντακτικής Επιτροπής.

Άρθρο


Section default policy

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων


Τα ονόματα και οι διευθύνσεις email που καταχωρούνται στις ιστοσελίδες του περιοδικού θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους καθορισμένους σκοπούς του περιοδικού και δεν θα διατίθενται για κανένα άλλο σκοπό ή σε κανένα τρίτο μέρος.