Διερεύνηση εφαρμογής του Ν. 4538/2018 για τον θεσμό της αναδοχής στα Πλαίσια Παιδικής Προστασίας


cover
Δημοσιευμένα: Δεκ 29, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Αναδοχή Πλαίσια Παιδικής Προστασίας αποιδρυματοποίηση ανηλίκων ανάδοχοι γονείς ηλεκτρονικό σύστημα Anynet
Βασιλική Μπαλτσιώτη
https://orcid.org/0009-0006-2324-6056
Ιγνατία Φαρμακοπούλου
https://orcid.org/0000-0003-3601-1222
Περίληψη

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται τον θεσμό της αναδοχής στα Πλαίσια Παιδικής Προστασίας (ΠΠΠ). Εξετάζονται τα είδη, οι μορφές, τα οφέλη και οι παράγοντες κινδύνου της αναδοχής ανηλίκων καθώς και το νέο Νομοθετικό πλαίσιο Ν. 4538/2018. Επίσης, παρουσιάζονται τα κύρια ευρήματα μιας ερευνητικής μελέτης η οποία είχε ως σκοπό την διερεύνηση της εφαρμογής του θεσμού της αναδοχής βάσει της Νομοθετικής Μεταρρύθμισης, στην οποία συμμετείχαν Διευθυντές ΠΠΠ Πανελληνίως και Ανάδοχοι Γονείς. Αναδεικνύεται η σοβαρή υποστελέχωση των ΠΠΠ καθώς αρκετές Δομές δεν έχουν Διευθυντή και ο κοινωνικός λειτουργός ασκεί και αυτό το καθήκον και κάποια ΠΠΠ δεν διαθέτουν κοινωνικό λειτουργό. Επιπλέον, βρέθηκε ότι επικρατεί ο τύπος της μακροχρόνιας αναδοχής, η μη επανατοποθέτηση ανηλίκων σε άλλες ανάδοχες οικογένειες, μειωμένη επαφή του ανάδοχου παιδιού με τους βιολογικούς του γονείς και ότι υπάρχει αυξημένη συχνότητα αναδοχής παιδιών μικρής ηλικίας έναντι των εφήβων που παραμένουν ακόμα στις Δομές.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Άρθρο
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Αναφορές
Αμπατζόγλου, Γ. (2021). Η παιδική προστασία από την πλευρά του παιδιού. Στο Γ.Αμπατζόγλου (επιμ). Αλλάζοντας χέρια. Από τον αποχωρισμό των παιδιών στην υποδοχή τους (β’ έκδοση) (σελ. 297- 304). University Studio Press.
Αμπατζόγλου, Γ. (2021). Ψυχοκοινωνικές όψεις της εγκατάλειψης των παιδιών ή οι κατασκευές της εγκατάλειψης. Στο Γ. Αμπατζόγλου (επιμ). Αλλάζοντας χέρια. Από τον αποχωρισμό των παιδιών στην υποδοχή τους (β’ έκδοση), (σελ. 101- 112). University Studio Press.
Anynet.gr (2023). Εγχειρίδιο εκπαίδευσης υποψήφιων ανάδοχων γονέων «ένα σπίτι για κάθε παιδί».
Anynet.gr (2022). Πληροφοριακό σύστημα αναδοχής και υιοθεσίας anynet.gr. Πανελλαδική εφαρμογή.
Attar-Schwartz, S. (2008). Emotional, behavioral and social problems among Israeli children in residential care: A multi-level analysis. Children and youth services review, 30(2), 229-248.
Bajpai, A. (2017). A Child’s Right to a Family: Deinstitutionalization– In the Best Interest of the Child. Journal of the national human rights commission, 16, 199-216. Berrick, J. D., Gilbert, N., Skivenes, M., & Cashmore, J. (2023). Oxford handbook of child protection systems. Oxford University Press.
Bryman A. (2017). Μέθοδοι Κοινωνικής Έρευνας. Gutenberg
Γεώργαρου, Ε. (2016). Η αναδοχή ως θεσμός κοινωνικής προστασίας των ανηλίκων. Νομική Βιβλιοθήκη.
Γεωργιάδης, Α. Γ. (2021). Τα παιδιά που (ακόμη) τοποθετούνται σε ιδρύματα, οι ανάγκες τους και οι παρεμβάσεις των παιδοψυχιατρικών υπηρεσιών. Στο Γ. Γεωργιάδης, Α. Γ. (2019). Αναδοχή ανηλίκου. Σάκκουλας.
Γκότσης, Η., Μαλλούχου, Α., & Μουτσοπούλου, Χ. (2020). Συνεχιζόμενη ενδυνάμωση και φροντίδα αναδόχων γονέων με βάση το σύνθετο συστημικό μοντέλο καταξιωτικής διερεύνησης. Α’ μέρος.
Chateauneuf, D., Drapeau, S., & Turcotte, D. (2017). The relationship between foster care families and birth families in a child welfare context: the determining factors. Child and family social work, 23 (2).
Fore, H., Grandi, F., & Knudsen, C. (2019). Minimum standards for child protection in humanitarian action. The alliance for child protection in humanitarian action.
Forber- Pratt, I., Li, Q., & Belciug, C. (2020). A review of the literature on deinstitutionalization and child protection reform in South Asia. Sage journals, 7 (2).
Helenic parliament.gr (2018). Νομοσχέδιο Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας». Αιτιολογική έκθεση.
Iseris, G. (2016). Στατιστικές μέθοδοι ελέγχου εγκυρότητας και αξιοπιστίας ερωτηματολογίων. Η περίπτωση του CiGreece. International Journal of Language, Translation and Intercultural Communication, 5, 175–189.
Καλλινικάκη, Θ. (2021). Οι σχέσεις της φυσικής οικογένειας με το παιδί υπό κοινωνική προστασία. Στο Γ. Αμπατζόγλου (επιμ). Αλλάζοντας χέρια. Από τον αποχωρισμό των παιδιών στην υποδοχή τους (β’ έκδοση) (σελ. 187- 208). University Studio Press.
Καλύβα, Π. (2016). Ψυχοκοινωνική συμπεριφορά και διαπροσωπικές δεξιότητες παιδιών που ζουν σε ιδρύματα. [Διδακτορική Διατριβή. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών]. Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Κουνουγέρη-Μανωλεδάκη, Ε. (2021). Η αναδοχή ανηλίκου. Στο Γ. Αμπατζόγλου (επιμ). Αλλάζοντας χέρια. Από τον αποχωρισμό των παιδιών στην υποδοχή τους (β’ έκδοση) (σελ. 167- 178). University Studio Press.
Leve, L., Harold, G., Chamberlain, P., Landsverk, J., Fisher, P., & Pryor, J. (2012). Practitioner review: children in foster care: vulnerabilities and evidence - based interventions that promote resilience. Journal of child psychology and psychiatry, 53, 1197- 1211
LoBue, V., Perez- Edgar, K., & Buss, K. (2019). Handbook of emotional development. Springer.
Μαλλούχου, Α., Μουτσοπούλου, Χ., Γαλανού, Χ., & Γκότσης, Η. (2022). Ανάδοχη φροντίδα παιδιών και υποστήριξη γονέων. Σύγχρονες προκλήσεις.
Περάκη, Β. (2018). Δίκαιο υιοθεσίας και αναδοχής. Μετά τον Ν. 4538/2018. Νομική Βιβλιοθήκη.
Σεφερίδης, Η. (2022). Υιοθεσία και αναδοχή μετά τον Ν. 4538/2018. Ερμηνεία- νομολογία. Εκδόσεις Νομόραμα.
Schofield, G, Beek, M (2023). Υιοθεσία & Αναδοχή. Σύμφωνα με τη Θεωρία του Δεσμού και του Μοντέλου της Ασφαλούς Βάσης. Εκδόσεις Αρμός
Smyke, A., Zeanah, C., Fox, N., Nelson, C., & Guthrie, D. (2010). Placement in foster care enhances quality of attachment among young institutionalized children. Children development, 81 (1), 212- 223.
Τσέτουρα, Α. (2020). Ο κοινωνικός λειτουργός και η κοινωνική λειτουργία του κράτους. ΔτΚΑ, 3, 448- 462.
Φαρμακοπούλου, Ι. (2020). Εναλλακτικές Μορφές Προστασίας Παιδιών: Αναδοχή Υιοθεσία. Στο Α.Γ. Κολαΐτης (επιμ). Σύγχρονη Ψυχιατρική Παιδιού και Εφήβου (σελ. 571-576). Βήτα.
ΦΕΚ Α΄ 85/16.5.2018. Νόμος 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και άλλες διατάξεις».
ΦΕΚ Β΄ 3329/8.8.2020 Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Δ11 οικ. 31931/1272 «Καθορισμός της διαδικασίας, των αρμόδιων φορέων, της χρονικής διάρκειας καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος που αφορά στη σύνδεση των ανηλίκων που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων με τους υποψήφιους ανάδοχους γονείς και τους υποψήφιους θετούς γονείς που είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Αναδόχων Γονέων και στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Θετών Γονέων αντιστοίχως»