ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Περίληψη

Το& Τ.%.α& Θεατρικ)ν& Σπουδ)ν& της& Σχολ%ς& Καλ)ν& Τεχν)ν& του&
Πανεπιστη.Cου& Πελοπονν%σου& αντιστεκA.ενο& στα& χρ@νια& της& χολ*ρας&
επιδι)κει&τον&*ρωτα&της&πνευ.ατικ%ς&απολαυστικ%ς&αναζ%τησης&και&της&
κοινωνικ%ς& δη.ιουργικ%ς& συ..ετοχ%ς.& Προς& τοGτο& θDτει& στAχο& την&
προ)θηση&της&επιστη.ονικ%ς&Dρευνας&και&.ελDτης&του&θεατρικοG&πεδCου,&
συγκεκρι.Dνα&Aλων&των&.ορφ)ν&του&θε[τρου&διαχρονικ[&και&συγχρονικ[,&
των& [λλων& παραστατικ)ν& τεχν)ν,& της& δι-επιστη.ονικ%ς& και& δια-
καλλιτεχνικ%ς& συν[ντησης& του& θε[τρου,& των& τεχν)ν& και& των& συναφ)ν&
τAπων& πολιτισ.οG& καθ)ς& και& της& θεατρο-παιδαγωγικ%ς& ως& προς& τη&
θεωρητικ%& και& εφαρ.οσ.Dνη& δι[σταση& στην& εκπαCδευση& και& δια& βCου&
.[θηση.&Με&αφορ.%&και&τη&συ.πλ%ρωση&δDκα&χρAνων&λειτουργCας&του&το&
Τ.%.α& προDβη& στη& δη.ιουργCα& επιστη.ονικοG& περιοδικοG& ηλεκτρονικ%ς&
.ορφ%ς&.ε&τον&τCτλο&ΘΕΑΤΡΟΥ&ΠΟΛΙΣ.&&

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Preface
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.