Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο θέατρο και τις παραστατικές τέχνες


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
ΒΑΡΒΑΡΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
Περίληψη

To& 1958,& η& πολιτικ%& φιλAσοφος& Χ[να& dρεντ& στο& .νη.ει)δες& Dργο& του&
εικοστοG& αι)να&Η& ανθρ:πινη& κατNσταση,& αναφερDται& στην& αριστοτελικ%&
.C.ηση&και&τη&σχDση&της&.ε&την&ιστορCα,&καταλ%γοντας:&«Το&θDατρο&εCναι&η&
καθαυτA& πολιτικ%& τDχνη£& .Aνο& .ε& το& θDατρο& προ[γεται& σε& τDχνη& η&
πολιτικ%& σφαCρα& του& ανθρωπCνου& βCου.& Με& την& Cδια& Dννοια& το& θDατρο&
αποτελεC&τη&.Aνη&τDχνη,&και&αποκλειστικA&του&θD.α&εCναι&ο&[νθρωπος&στις&
σχDσεις&του&.ε&τους&[λλους»

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Introduction
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)