Το θέατρο και ο νέος θεατής μετά τον μεταμοντερνισμό


Δημοσιευμένα: May 23, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
Μεταμοντερνισμός, ίντερνετ, παρουσία, συμμετοχή, εμπορευματοποίηση
ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΤΣΑΛΙΔΗΣ
Περίληψη

Ο& )ετα)οντερνισ)@ς& εKναι& νεκρ@ς;& Κι& αν& ναι,& υπNρχει& αντικαταστNτης;& Η&
βασικ3& θ*ση& του& Nρθρου& λ*ει&πως& καν*νας& «^ισ)@ς»& δεν&πεθαKνει,& υπ@& την&
*ννοια& της& ολοκληρωτικ3ς& εξαφNνισης.& Απλ:ς& κNποιος& Nλλος& συνεχKζει&
αντλ:ντας&απ@& τις&κατακτ3σεις& του&προηγοç)ενου.&Στην&περKπωσ3&)ας,& η&&
ηγε)ονKα& της& διαδικτυακ3ς& κουλτοçρας& της& παγκοσ)ιοποKησης& *χει&
επιβNλει& *να& συγκεκρι)*νο& τçπο& γν:σης,& εξουσKας& και& δη)οκρατKας& που&
σταδιακN& (και&)οιραKα),&αλλNζει&@χι&)@νο&τον&τρ@πο&που&γρNφει&κανεKς&για&
το&θ*ατρο&3&«πουλN»&το&θ*ατρο,&αλλN&και&τον&τρ@πο&που&κοιτN&κNποιος&το&
θ*ατρο& και& συ))ετ*χει.& Το& θ*ατρο,& για& να& επιβι:σει,& υιοθετεK& ολο*να& και
πιο& συχνN& τακτικ*ς& και& θ*σεις& που& αντανακλοçν& τη& φ@ρ)α& και& το&
περιεχ@)ενο& των& )*σων& )αζικ3ς& επικοινωνKας.& Για& την& τεκ)ηρKωση& της&
παραπNνω&θ*σης,& το& Nρθρο& αντλεK& τα&παραδεKγ)ατN& του& απ@& το&ε)πορικ@&
θ*ατρο& (@πως&αυτ@&εκπροσωπεKται&απ@&το&West&End&και&το&Broadway)&αλλN&
και& απ@& το& εναλλακτικ@& (π.χ.,& το& θ*ατρο& της& επιν@ησης,& το& θ*ατρο^
ντοκου)*ντο,&το&διαδραστικ@&θ*ατρο)

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.
Τα περισσότερο διαβασμένα άρθρα του ίδιου συγγραφέα(s)