Ο θάνατος του κινηματογράφου και το σύγχρονο μυθιστόρημα


Δημοσιευμένα: мая 23, 2023
Λέξεις-κλειδιά:
κινηματογράφος, φωτογραφία, σύγχρονο μυθιστόρημα, θάνατος, Μάρτιν Σκορτσέζε, Μπίλυ Γουάιλντερ, Μπιλ Μόρισον Άντζελα Κάρτερ, Πώλ Ώστερ, Ντον ΝτεΛίλλο
LAURA MARCUS
Περίληψη

Τα& τελευταKα& χρ@νια,& η& σχ*ση& )εταξç& του& κινη)ατογρNφου& και& της&
απ:λειας& 3& του& θανNτου& επαναπροσδιορKζεται,& επικεντρ:νοντας& στην&
υλικ@τητα& του& κινη)ατογραφικοç& )*σου,& και& ιδιαKτερα& στη& σχ*ση& στNσης&
και& κKνησης& καθ:ς& και& τη& )ετNβαση& στην& ψηφιακ3& τεχνολογKα& )ε& τον&
συνακ@λουθο& «θNνατο»& της&αναλογικ3ς& ταινKας.&Το&κεK)ενο&που&ακολουθεK
διερευνN& πρ@σφατες& τοποθετ3σεις& γçρω& απ@& τον& «θNνατο& του&
κινη)ατογρNφου»& στη& θεωρKα& του& κινη)ατογρNφου,& καθ:ς& και& )ερικοçς&
τρ@πους& )ε& τους& οποKους& ο& θNνατος& αυτ@ς& απεικονKζεται& στις& Kδιες& τις&
ταινKες.&Στη&συν*χεια,&στρ*φεται&στην&πρ@σφατη&και&σçγχρονη&)υθοπλασKα&
για& να& εξετNσει τη& σκιαγρNφηση& του& «θανNτου& του& κινη)ατογρNφου»& στα&
λογοτεχνικN& κεK)ενα.&Το&ενδιαφ*ρον&)ου& για& το& σçγχρονο&)υθιστ@ρη)α& σε&
σχ*ση& )ε& τον& κινη)ατογρNφο& εστιNζει& επKσης& στους& τρ@πους& )ε& τους&
οποKους& & φαKνεται& @τι& προκçπτουν& ν*ες& και& διαφορετικ*ς& σχ*σεις& )εταξç&
του&λεκτικοç&και&του&οπτικοç.

Λεπτομέρειες άρθρου
  • Ενότητα
  • Articles
Λήψεις
Τα δεδομένα λήψης δεν είναι ακόμη διαθέσιμα.